10000000000007AC00000231F26D8354.jpgColor Horizontal.png

PROCÉS DE SELECCIÓ ERASMUS+ 2018/2019

GRAU MITJA

Estimat/da participant,

El present document explica el procés de selecció Erasmus 2018/2019 i els seus criteris d’elegibilitat.

La convocatoria està dividida en els següents apartats:

 1. INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

Fases del procés de selecció.

 1. Fase 1: Inscripció al procés de selecció.
 2. Fase 2: Lliurament de documentació obligatòria.
 3. Fase 3: Entrevista personal.
 4. Fase 4: Selecció del/les participants.
 5. Fase 5: Acceptació de la beca Erasmus
 6. Fase 6: Tria de l´opció de gestió de la beca Erasmus.

 1. OPCIONS DE GESTIÓ:
 1. Opció 1: Gestió Autònoma de la subvenció.
 2. Opció 2: Gestió portada pel centre d'estudis.
 3. Opció 3: Gestió externalitzada de la subvenció.
 4. Personal i Acompanyants VET  – Professors/Personal Grau Mitjà.

 1. CALENDARI ERASMUS  2018/2019.

 1. PUNTUACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ.

A) INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

         

Pel present es convoquen les 3 places per la mobilitat d’alumnes, més 6 places destinades a professorat del curs acadèmic 2018/2019.

Podran formar part els estudiants del centre Religiosas de Maria Inmaculada - López Vicuña  pel projecte aprovat pel SEPIE en  la convocatòria del Programa Erasmus+ Educació any 2017 amb número 2017-1-ES01-KA102-037677.

PLACES CONVOCADES DESTINADES ALS/LES ALUMNES:

La repartició del número de places destinada als/les alumnes per països és la següent:

 

País de destí

 Número de places disponibles en la present convocatòria

Importe total  de la beca per alumne/a (apoyo individual)

Polonia

3 Places disponibles

1334 euros  

Total

3 Places  disponibles

--

*Els/les alumnes podran presentar-se només a aquests països elegibles en la present convocatòria.  

PLACES CONVOCADES DESTINADES AL PROFESSORAT:

Es convoquen 6 places pel professorat amb els següents destins aprovades en el projecte presentat al SEPIE.

 

 País de destí

 Número de places disponibles en la present convocatòria

Polònia

2 places disponibles

Itàlia

2 Places disponibles

Portugal

2 Places Disponibles

TOTAL

6 Places disponibles

Tota la informació referent a la convocatòria Erasmus es troba a la pàgina web del centre educatiu corresponent. Aquest serà sempre el mitjà de comunicació oficial i vàlid al llarg del projecte i on es publicaran les llistes i els resultats del procés.

Fases del procés de selecció:

 

 1. Fase  1:   Inscripció al procés de selecció a través d’aquest Formulari online.
 2. Fase 2: Lliurament de la documentació obligatòria (a través de la carpeta Drive personal de cada alumne/a).
 3. Fase 3: Entrevista personal (només per aquells que hagin presentat tota la documentació obligatòria i hagin passat les dues primeres fases).
 4. Fase 4 : Selecció dels/les participants (llistats oficials a la web del centre).
 5. Fase 5 : Aceptació de la Beca Erasmus
 6. Fase 6: Selecció de l’opció de gestió de la beca.

A continuació es pot trobar tota la informació més detallada de cada fase:

1-  Fase 1: Inscripció al procés de selecció

1.1 La inscripció i primera acció de totes, es portarà a terme omplint aquest Formulari online.

1.2 Els/les alumnes poden expressar les seves preferències respecte a 1 destin, però la decisió final sempre és competència del centre educatiu o del coordinador/a del projecte, i  es determinarà segons la disponibilitat de l’allotjament, les possibilitats de pràctiques o d´altres motius.

1.3 Només es podrà escollir entre aquells països que apareixen en el llistat de places convocades per alumnes/acompanyants mencionada anteriorment. Les opcions seleccionades en el formulari online i que no estiguin al llistat d’aquesta convocatòria no seran elegibles.

2- Fase 2: Lliurament de la documentació obligatòria.

2.1 Una vegada omplert el formulari, l’alumne/a rebrà un email al correu electrònic que hagi facilitat a la fase 1. Una vegada aquí, si us plau, revisa tota la informació que es solicita en el mail, que és la següent:

 1. Curriculum Vitae en anglès i en format pdf (utilitzant l’eina Europass).
 2.  Carta de motivació en anglès i en format pdf.
 3. DNI i/o Passaport escanejat (document vàlid per viatjar fora del país).
 4. Document de cessió de dades i imatge emplenat i signat apropiadament. En cas de menors d'edat, autorització signada per tutor/a legal (adjuntar DNI del tutor que ha signat).
 5. Carta de Compromís.
 6. Certificat d’idioma o altres certificats (si es disposa d’ells)

Aquesta documentació s'haurà de lliurar en format digital i pujar-la a la carpeta compartida de Google Drive (el/la participant rep aquest link a través del correu online de confirmació, un cop ja s’ha inscrit en el procés a través del formulari online).

2.2  La documentació serà acceptada únicament si està degudament segellada i/o signada, i amb vigència fins al 31 d’agost del 2019.

Atenció!

Tots els documents hauran de ser lliurats en format digital a la carpeta digital (DRIVE): degudament escanejats i pujats a la SEVA CARPETA CORRESPONENT. L'accés a aquesta carpeta personal es facilita en el link del mail de confirmació.

2.3 L’absència de presentació d’algun dels documents obligatoris podrà ser motiu de desqualificació de l’alumne/a dins del procés de selecció, degut a que tota la documentació és important.

3- Fase 3 : Entrevista Personal.

3.1 Una vegada finalitzada la fase 2, es revisarà tota la documentació i es publicarà el llistat d’admesos/no admesos, i es publicaran també els horaris de les entrevistes personals (següent fase). Aquest llistat sortirà publicat en el taulell d’anuncis del centre educatiu al que pertany l’alumne/a i en la pàgina web del centre.

3.2 Els/les participants seran convocats a les entrevistes a través de la web del centre educatiu amb un mínim de 24 hores d’antelació. Eventualment, pot donar-se el cas que el/la participant rebi també un avís per correu electrònic, però la informació de la página web del  centre educatiu és la que preval en tot moment.En aquest anunci, també s’indicarà el lloc de les entrevistes.

3.3 Si el/la participant no es presenta a aquesta convocatòria es procedirà a la seva desqualificació del procés de selecció, excepte si té una situació de força major degudament justificada.

3.4 Tots els horaris están expressats en GMT+1 (horari de Madrid).

3.5 El/la participant haurà de presentar-se amb 30 minuts d’antelació a l’entrevista convocada. No presentar-se a l’entrevista a l’hora programada podrà ser motiu de desqualificació del procés.

4- Fase 4 : Selecció del/les participants.

4.1 Tindran prioritat aquells/es estudiants que no hagin participat anteriorment en una mobilitat Erasmus+ destinada a estudiants de FP, i també aquells/es estudiants que estiguin en l’últim any acadèmic del seu cicle formatiu.

4.2 Totes les quantitats i les destinacions dels llistats són susceptibles de canvis per causes alienes al nostre control durant el procés.

Les quantitats i les destinacions finals es comunicaran individualment a cada alumne/a una vegada es publiquin les llistes definitives amb els destins finals i en el moment de la firma del conveni de subvenció (de forma individual). 

Atenció

Els/les estudiants de segon curs de Grau Mitjà que no tinguin les hores de FCT finalitzades, i vulguin convalidar les hores durant la mobilitat Erasmus, no obtindran el títol del cicle fins que no es produeixi el tancament del seu expedient. Es sol·licita que, en aquests casos, es parli directament amb el coordinador/as Erasmus o amb alguna persona de l’Associació Mundus, per tal de clarificar aquests tipus de situacions.

Fase 5:  Acceptació de la Beca Erasmus.

5.1 L’alumne/a rebrà un email per part de la persona coordinadora del projecte. En aquest email es demanarà a l’alumne/a que “accepti o renunci” a la subvenció que se li ha assignat.

5.2  Aquesta documentació s'haurà d'incloure de nou, a la carpeta compartida de DRIVE (de la que l’alumne ha rebut l’enllaç al primer email a la Fase 1). Correspon a la mateixa carpeta on l’alumne/a haurà introduït tota la seva documentació fins al moment.

5.3 No acceptar o no respondre amb la documentació que es solicita en 7 dies naturals des de la recepció del email, comportarà la renúncia automàticament de la beca otorgada. Donant així la oportunitat a la primera persona en llista d’espera del llistat definitiu.

Fase 6: Elecció de l’opció de gestió.

En aquest mateix document que l’alumne/a rebrà en la Fase 5, s’haurà d’indicar a més, quines de les següents opcions de gestió que us presentem a continuació es vol escollir.


B)  OPCIONS DE GESTIÓ

En totes les següents opcions el/la alumne/a rebrà la “Subvenció de l’Erasmus” en el compte corrent que hagi facilitat al/la coordinador/a del projecte.

Una vegada rebuda la subvenció l´alumne/a actuarà en conseqüència a l'elecció escollida durant la “Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmusque seran les següents:

 

Alumnes Participants de Grau Mitjà. -  VET (Vocational Education and Training) –

 1. Opció 1: Gestió Autònoma de la subvenció:

L’alumne/a  podrá escollir l’opció de buscar i comprar per si mateix tots els serveis de l’Erasmus. És a dir,  l’allotjament, els vols, les empreses per fer les pràctiques en el país determinat, i serà l’encarregat/ada de justificar adequadament tot el necessari per la beca Erasmus.

En aquest cas, l’alumne/a cobrarà la totalitat de la subvenció i serà el/la responsable de la correcta  justificació o devolució de la subvenció en cas que no estigui ben justificada.

En cas de que la utilització de la subvenció no estigui ben justificada, el Ministeri d’Educació (SEPIE) pot fer la reclamació de la subvenció a l’alumne/a fins a 2 anys després de la finalització de la mobilitat, és a dir, en el moment en el qual es realitzi l’informe final del projecte i l'Agència Nacional dictamini que no es correcta la seva justificació.

Si es selecciona aquesta opció hi haurà un seguiment per part del centre educatiu a través del/la tutor/a de les pràctiques del centre i per part del la Coordinació Erasmus, però serà responsabilitat de l’alumne/a tant la cerca, com la gestió, com la documentació de contacte i també el correcte funcionament de totes les parts del projecte.

2) Opció 2: Gestió portada pel centre educatiu:

En funció de la destinació i l'especialitat de l'alumne/a, el centre educatiu té convenis de col·laboració a nivell internacional. L’alumne/a podrà accedir a les mobilitats segons conveni, gestionades directament pel centre com a entitat de contacte entre l’alumne/a i l’empresa. El seguiment en aquest cas es realitzarà directament en el país de destí amb un/a coordinar/a homòleg al del centre educatiu.

Per saber quines ofertes i condicions hi han disponibles s’haurà de parlar amb el/la Coordinador/a Erasmus del centre corresponent.  

3)  Opció 3: Gestió externalitzada de la subvenció (“Forfait”):

Fer la gestió mitjançant l´Associació Mundus, entitat sense ànim de lucre, qui tindrà la responsabilitat del seguiment i del control del projecte.

Escollint aquesta opció, es contempla que amb la totalitat de la subvenció que el programa Erasmus atorga, es cobriran tots els serveis que es descriuen a continuació:

A més, l´alumne rebrà els “diners de butxaca” en  concepte de manutenció i altres despeses personals. La quantitat a rebre en aquest cas dependrà del destí assignat:

*Aquests diners es reben semanalment en el país de destinació. En total es reben 4 pagaments corresponents cadascun d’ells al 25% de l’import indicat anteriorment en cada país. Aquest mètode de pagament pot variar en funció del destí.

Tot això, quedarà cobert amb la totalitat de la beca proporcionada per Erasmus a l’alumne/a. En l’opció de “Forfait”, els serveis no podrán ser contractats per separat.

És a dir, en el cas d’escollir aquesta opció, la quantitat de cost per alumne/a serà la mateixa que rebrà l’alumne/a en el seu compte bancari per part del centre educatiu (totalitat de la beca). El qual s’haurà de transferir a l’entitat íntegrament en el moment de formalitzar aquesta opció mitjançant el contracte que l’alumne/a firmarà amb la Asociación Mundus (sense que participar en el programa esdevingui cap cost extra per l’alumne/a durant tot el procés).

4)  Professorat:

Els professors/es que vulguin participar en un mobilitat hauran de fer exactament els mateixos passos que fins al moment s’han enumerat i explicat en el present document.
Les opcions i documentació, com els temps d'entrega i condicions, seran exactament els mateixos que pels alumnes.

Tan sols varïa la duració de les mobilitats, i en conseqüència la dotació econòmica, especificada a continuació:

C) CALENDARI  ERASMUS 2018/ 2019

Fase 1: Inscripció al procés de selecció:

Fase 2  LLiurament de la documentació obligatòria:

Fase 3: Entrevistes personals

Fase 4 :  Selecció del/les participants.

Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmus


Fase 6:  Elecció de l’opció de gestió.

La Publicació de la resolució definitiva de seleccionats/ades i destinacions serà el día 20/12/2018.

D)      PUNTUACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

 

Criteri intern

30%

 

L’equip docent del centre valorarà la preparació i compromís del/la participant tenint en compte:

 1.  Assistència a classe.
 2. Actitud a classe.
 3. Implicació i motivació

Entrevista

30%

 

El tribunal que realitzi l’entrevista valorarà les competències i aptituds del/la participant i la seva idoneïtat pel procés, tenint en compte:

 1. Iniciativa i  capacitat d’adaptació.     
 2. Mentalitat oberta, socialització.
 3. Capacitat de comunicar.
 4. Maduresa i coneixement d’un mateix.
 5. Idioma extranger.
 6. Resolució de conflictes.
 7. Motivació i expectatives

Documentació lliurada

40%

CV i Carta de motivació: 20%

 

Es valorarà la presentació i el contingut. De la carta de motivació, es valorarà també la motivació i l’originalitat.

Certificats d’idiomes: 10%

 

Es valorarà positivament si l’alumne/a té un certificat que acrediti el seu nivell d’idiomes i el puja a la carpeta compartida.

Certificats extra acadèmics: 10%

 

Es valorarà positivament si l’alumne/a té certificats que acreditin altres estudis.

PROCESO DE SELECCIÓN ERASMUS+ 2018/2019

Estimada/o participante

En el presente documento se explica el proceso de selección del programa Erasmus+ 2018/2019- 2019/2020 y sus criterios de elegibilidad.

La convocatoria está dividida en los siguientes apartados:

 1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

Fases del proceso de selección

 1. Fase 1: Inscripción al proceso de selección
 2. Fase 2: Entrega de documentos obligatorios.
 3. Fase 3: Entrevista personal.
 4. Fase 4: Selección de los/las participantes.
 5. Fase 5: Aceptación de la beca Erasmus
 6. Fase 6: Selección de la opción de gestión de la beca Erasmus.

      B) OPCIONES DE GESTIÓN:

 1. Opción  1: Gestión autónoma de la subvención:
 2. Opción 2: Gestión por parte del centro de estudios
 3. Opción 3: Gestión externalizada de la subvención:
 4. Personal docente y Acompañantes VET  – Profesores/Personal de Grado Medio.

     C) CALENDARIO ERASMUS  2018/2019.

     D)  PUNTUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

 1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

 

PLAZAS QUE SE CONVOCAN PARA EL PROYECTO

Para el presente se convocan  3 plazas para la movilidad Erasmus para los alumnos de grado medio y  6 plazas de profesorado para el curso académico 2018/19.

 

Podrán formar parte alumnos/as del centro Religiosas de María Inmaculada - López Vicuña para el proyecto aprobado por el SEPIE en la convocatoria proyecto del Programa Erasmus+ Educación año 2017  con número 2017-1-ES01-KA102-037677.

PLAZAS QUE SE CONVOCAN PARA ALUMNOS/AS:

La repartición del número de plazas de alumnos/as  disponibles por países es la siguiente:

 

País de destno

 Número de plazas disponibles en la presente convocatoria

Importe total  de la beca por alumno/a (apoyo individual)

Polonia

3 Plazas disponibles

1334 euros  

Total

3 Plazas  disponibles

--

*Los alumnos deberán de candidatarse solo a estos países de la tabla

PLAZAS QUE SE CONVOCAN PARA PROFESORADO:

Por parte del profesorado, se convocan un total de 6 plazas para los siguientes destinos como ha sido aprobado en el proyecto presentado al SEPIE.

 

 País de destí

 Número de places disponibles en la present convocatòria

Polonia

2 plazas disponibles

Italia

2 Plazas disponibles

Grecia

2 Plazas Disponibles

TOTAL

6 Places disponibles


El profesorado, podrá presentar otras solicitudes y preferencias de destinos, que serán estudiado por el tribunal que valorará todas las solicitudes presentadas.

Toda la información sobre la convocatoria Erasmus se podrá  encontrar en la página web del centro educativo al que perteneces, éste será el medio de comunicación oficial y válido a lo largo del proyecto y donde se publicarán las listas y resultados del proceso.

 Fases del proceso de selección:

 

 1. Fase 1:  Inscripción al proceso de selección a través de este Formulario online.
 2. Fase 2: Entrega de los documentos obligatorios (a través de la carpeta Drive personal de cada estudiante).
 3. Fase 3: Entrevista personal (para los que hayan entregado  todos los documentos obligatorios) y hayan superado las dos primeras fases.
 4. Fase  4: Selección del  los/las participantes. (listados).
 5. Fase  5: Aceptación de la beca Erasmus .
 6. Fase  6: Selección de la opción de gestión de la beca Erasmus.

A continuación puedes encontrar información más detallada sobre cada fase:

1-  Fase 1: Inscripción al proceso de selección:

1.1 La inscripción  (primera acción de todas) se realizará rellenando el siguiente  Formulario online.

1.2  Los/as estudiantes pueden expresar sus preferencias respecto a 3 destinos, pero la decisión final siempre es competencia del centro educativo o del coordinador del proyecto Erasmus. los destinos serán seleccionados según  los criterios de disponibilidad de alojamiento, posibilidades de lugar de prácticas y otros motivos.

1.3 Elige solo aquellos países que aparecen en el listado de plazas que se convocan para el alumnado/acompañantes que previamente se ha expuesto. Aquellos que se seleccionen en el formulario online y no sean elegibles para ser seleccionados no serán considerados y serán entendidos como nulos.

2-  Fase 2: Entrega de documentos obligatorios.

2.1-  Una vez completado el formulario, el/la estudiante recibirá  un correo electrónico en la dirección de email que haya indicado en la primera fase. Llegados a este punto, por favor, revisa la información que has proporcionado para verificar que es correcta.

A partir de este momento, se deberá completar y entregar toda la documentación que se  solicita en el email, la cual exponemos a continuación:

 1. Curriculum Vitae en inglés y en formato pdf (utilizando la herramienta  Europass).
 2.  Carta de motivación en inglés y en formato pdf.
 3. DNI y/o Pasaporte escaneado (documento válido para poder viajar fuera del país).
 4. Documento de cesión de datos e imagen rellenado y firmado apropiadamente. En caso de menores de edad, autorización firmada por tutor/a legal (adjuntar DNI del tutor que ha firmado).
 5. Carta de compromiso.
 6. Certificado de idioma u otros certificados (si se dispone de ellos).

Esta documentación se deberá proporcionar en formato digital y subirse a la carpeta compartida del Google Drive (recordamos que el/la participante recibirá  este link a través del correo electrónico de confirmación de la “Fase 1” una vez se haya inscrito a través del formulario online).

2.2 - La documentación será aceptada únicamente si está debidamente sellada y/o firmada  y tiene vigencia hasta el 31 de Agosto del 2019.

¡Cuidado¡  

Todos los documentos deben  ser entregados en formato digital en la carpeta  (DRIVE): debidamente escaneados y subidos en SU RESPECTIVA CARPETA. A esta carpeta personal puedes acceder desde el link que encontrarás en el email de confirmación.

2.3 - No entregar  alguno de los  documentos obligatorios requeridos podría ser motivo de descalificación del/ la alumno/a del proceso de selección debido a que todos los documentos son importantes.

 

3- Durante la Fase 3: Entrevista Personal.

3.1-  Una vez finalizada la fase 2, se revisará la documentación y se publicará en el listado de los alumnos/as admitidos/as y excluidos/as  del proceso. Además del horario de las entrevistas (siguiente fase). Este listado saldrá publicado en el tablón de anuncios del centro educativo al que perteneces y en la página web del centro.

3.2-  Los/as participantes  serán convocados a través de la web del centro educativo con un mínimo de 24 horas de antelación. Eventualmente, puede darse el caso que se avise además por correo electrónico pero la información de la página web será la que prevalecerá en todo momento. En este anuncio se hará saber también el lugar donde se van a efectuar las entrevistas.

3.3-  No presentarse a la entrevista personal supone la descalificación del proceso de selección, excepto si la ausencia es por fuerza mayor y está debidamente justificada.

3.4 - Todos los horarios están expresados  en GMT + 1 (horario de Madrid).

3.5- El / la participante se deberá de presentar con 30 minutos de antelación a la entrevista convocada. No presentarse a la entrevista a la hora programada podría ser motivo de descalificación del proceso.

4- Fase 4: Selección de los/las participantes.

4.1 - Tendrán prioridad aquellos/as estudiantes que no hayan participado anteriormente en alguna movilidad Erasmus  destinadas a estudiantes de FP  y también aquellos que estén en el último año académico de su ciclo formativo.

4.2- Todas las cantidades y destinos del listado son susceptibles a cambios por causas ajenas a nuestro control durante el proceso.

Las cantidades y destinaciones definitiva serán comunicados individualmente con los alumnos/as una vez se publiquen las listas definitivas con los destinos finales y a la hora de la firma del convenio de subvención individualmente.

Atención:

Los/las estudiantes de segundo curso (de Grado Medio y Superior) que no tengan las horas de FCT terminadas y que quieran convalidar las horas durante la movilidad Erasmus no poseerán el título del ciclo hasta que no se cierre su expediente.Se ruega que, estos casos se hable  específicamente con el coordinador Erasmus o con alguna persona de la Asociación Mundus a fin de clarificar este tipo de  situaciones.

Fase 5: Aceptación de la Beca Erasmus

5.1 El/la alumno/a recibirá un email por parte de la persona coordinadora del proyecto. En este email se solicitará que se “acepte/renuncie”  a la subvención que se asignada a través de un documento adjunto.

5.2 Este documento cumplimentado y firmado se deberá incluir también de nuevo en la carpeta DRIVE  a la que habéis sido previamente  invitados en la Fase 1 (la misma carpeta donde se ha añadido toda la documentación solicitada hasta el momento).

5.3 No aceptar o no contestar con la documentación que se solicita en 7 días naturales de la recepción del correo electrónico, conlleva renunciar automáticamente a la beca otorgada. Dando la oportunidad por consiguiente a la primera persona en la lista de espera que haya en el listado definitivo.  

6- Fase 6:  Elección de la opción de gestión

En este mismo documento que se os enviará en la Fase 5, se tendrá que indicar además cuál de las siguientes opciones que os presentamos a continuación  de gestión se quiere escoger.

B)  OPCIONES DE GESTIÓN

En todas las siguientes opciones el/la alumno/a recibirá la “Subvención del Erasmus” en su cuenta corriente. (En aquella cuenta  que  se haya proporcionado al coordinador/a Erasmus).

Una vez recibida la subvención el/la alumno/a actuará en consecuencia de la elección tomada durante la Fase 5 “ Aceptación de la Beca Erasmus y Elección de la opción de Gestión”  que serán las siguientes:

Alumnos/as Participantes de Grado Medio. -  VET (Vocational Education and Training)

 1. Opción 1: Gestión Autónoma de la subvención:

El alumno/a  podrá elegir  la opción de buscar y comprarse por sí mismo todos los servicios del Erasmus. Es decir,  el alojamiento, los vuelos, las empresas para hacer las prácticas en un país elegible para el proyecto presentado por el centro, y será el encargado de justificar adecuadamente todo lo necesario para la beca Erasmus.

En este caso , el/la alumno/a cobrará la totalidad de la subvención y será el responsable de la correcta justificación o devolución de la subvención en caso que esta no esté bien justificada.

Esta situación de retorno de la subvención al Ministerio de Educación (SEPIE) puede darse hasta 2 años después de la finalización de la  movilidad es decir, cuando se realice el informe final del proyecto y la Agencia Nacional dictamine que no es correcta su justificación.

Si se selecciona esta opción habrá un seguimiento por parte del centro educativo mediante el  tutor de las prácticas del centro y por parte del/la Coordinador/a Erasmus   pero será la responsabilidad de la búsqueda, gestión , documentación contacto y del correcto funcionamiento de todas las partes del proyecto el alumno/a en cuestión.

2) Opción 2: Gestión  por parte del centro  educativo:

En función del destino y de la especialidad del alumno, el centro educativo tiene algunos acuerdos de colaboraciones a nivel internacional. El/la alumno/a podría optar algún tipo de movilidad en esta línea, gestionada directamente por el centro como ente de contacto entre el alumno y la empresa. El seguimiento en este caso se realizará directamente en el país de destino con un coordinador homólogo al del centro educativo.

Para saber exactamente qué ofertas y condiciones hay disponibles se deberá de hablar directamente con el/la coordinador/a Erasmus de tu instituto.

3)  Opción 3: Gestión externalizada de la subvención:

Hacer la gestión por medio de la Asociación Mundus (entidad sin ánimo de lucro), que tendrá la responsabilidad del seguimiento y del control del proyecto.

Eligiendo esta opción, se contempla que con la totalidad de la subvención que el programa Erasmus otorga se cubrirán los servicios que se describen a continuación:

Además de estos servicios, el/la alumno/a recibirá  también un “dinero de bolsillo”en  concepto de manutención y otros gastos personales.  La cantidad a recibir en cada caso, dependerá del país asignado finalmente:

*Este dinero se recibe semanalmente en el país de destino.En total se recibe 4 pagos correspondiente cada uno de ellos al 25% de este importe indicado previamente en cada uno de los países. Este método de pago puede variar en función del destino.

Todo esto, quedará cubierto con la totalidad de la beca proporcionada por el Erasmus al alumno/a. En la opción de “Forfait”, los servicios no podrán ser contratados por separado.

Es decir, en el caso que se escoja esta opción, la cantidad de coste para el alumno/a será la misma que recibirá el alumno en su cuenta bancaria por parte del centro educativo (total de la beca), el cual se deberá de transferir en el momento de formalizar esta opción mediante el contrato que el alumno firma con la Asociación Mundus sin que participar en el programa  suponga ningún coste extra para el alumno/a durante todo el proyecto.

4)  Profesorado

Los profesores que quieran  participar en una movilidad realizarán exactamente los mismos pasos que los alumnos/as que previamente se ha descrito.
Las opciones de gestión y documentación, tiempo de entregas y condiciones son exactamente las mismas.
Únicamente varía la duración de las movilidad y en consecuencia  la dotación económica, que se especifica a continuación:

C) CALENDARIO  ERASMUS 2018/ 2019

Fase 1: Inscripción al  proceso de selección:

Fase 2 Entrega de la documentación obligatoria:

Fase 3: Entrevistas personales

Fase 4 :  Selección de los/as participantes.

Fase 5: Aceptación de la Beca Erasmus.


Fase 6:  Elección de la opción de gestión.

La Publicación de la resolución definitiva de seleccionados/as y destinaciones será el día 20/12/2018

D)      PUNTUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

 

El proceso de selección se realizará por medio de tribunales. Estos tribunales serán compuestos por profesores/as de diferentes centros educativos y personal de la Asociación Mundus, en calidad de asesores interculturales.

El listado de tribunales será publicado previamente al inicio de las entrevistas.

Cada alumno/a, será incluido en un tribunal de forma aleatoria y asegurando que no se favorece a nadie en ningún tipo de asignación.  

Criterio interno

30%

 

El equipo docente valorará la preparación y compromiso del participante teniendo en cuenta:

 1. Asistencia a clase.
 2. Actitud en clase.
 3. Implicación y motivación

Entrevista

30%

 

El tribunal que realice la entrevista valorará las competencias y aptitudes del participante y su idoneidad para el proceso, teniendo en cuenta

 

 1. Iniciativa, adaptabilidad,
 2. Mentalidad abierta, socialización
 3. Capacidad de comunicación
 4. Madurez y conocimiento de una/o misma/o
 5. Idioma extranjero
 6. Resolución de conflictos.
 7. Motivación y expectativas

Documentación entregada

40%

CV y Carta de motivación: 20%

 

Se valorará la presentación y el contenido. En la carta de motivación se valorará también la motivación y la originalidad.

Certificados de idioma: 10%

 

Se valorará positivamente si el estudiante tiene un certificado que acredite su nivel de idiomas y lo sube a la carpeta compartida.

Certificados extra-académicos: 10%

 

Se valorará positivamente si el estudiante tiene certificados que acrediten otros estudios.