NJS Norden

Hovedstyret

13. oktober 2017

Vedtægter for Fælleskassen

  1. Formål

Formålet med den fællesnordiske kasse – Fælleskassen -  er at at tildele tilskud til generalforsamlingen, der afholdes hvert fjerde år af de enkelte afdelinger på skift, jævnfør vedtægterne.

Herudover kan Det Nordiske Hovedstyre vedtage at give tilskud til andre aktiviteter af fællesnordisk interesse.

  1. Administration

 

Fælleskassen administreres af den afdelingsstyrelse, det nordiske styre udpeger. Denne afdeling står for regnskabsførelsen samt udarbejdelse af budgetforslag.

Budget for Fælleskassen for det kommende år fastsættes af Hovedstyret efter oplæg fra den regnskabsførerne afdeling senest den 1. oktober.

Budget for det kommende år skal være godkendt af Hovedstyret senest den 1. december. Det årlige bidrag til Fælleskassen for det kommende år fastsættes i forbindelse med godkendelsen af budgettet.

Regnskabsåret er lig kalenderåret.

Dansk afdeling er udpeget som regnskabsførende for 2017 og indtil anden beslutning træffes af Hovedstyret.

  1. Bidrag

Bidragssatsen er aktuelt 15 danske kr. pr. enkeltmedlem og 150 danske kr. pr firmamedlem i de enkelte afdelinger opgjort pr. 1. april det enkelte år. Hver afdeling meddeler den regnskabsførende afdeling medlemstallet, der skal lægges til grund for kontingentopkrævningen, senest den 1. maj hvert år. Kontingentet er variabelt og besluttes hvert år i forbindelse med godkendelsen af budgettet.

Bidrag for det enkelte år indbetales af de enkelte afdelinger til Fælleskassens uden yderligere påkrav senest den 1. maj på konto:

Registreringsnummer: 7045

Kontonummer: 0001031481

IBAN: DK 9070450001031481

BIC-kode/SWIT: SYBKDK22

 

  1. Revision

Regnskabet afsluttes senest den 15. april og sendes til de nordiske revisorer. Revisionsrapport forelægges for Hovedstyret senest den 15. maj til godkendelse.

  1. Opløsning

Fælleskassen kan opløses efter forudgående beslutning i Hovedstyret. Opløsning finder sted ved regnskabsårets udgang. En positiv egenkapital på tidspunktet for opløsningen fratrukket skyldige beløb udbetales til det enkelte medlemsland. En negativ egenkapital dækkes af de enkelte lande. Ved såvel udbetaling af overskud samt eventuel dækning af underskud ved opløsningen anvendes samme forholdstal, som gælder i forbindelse med indbetalingen det regnskabsår Fælleskassen opløses, jævnfør afsnit 3, punkt 1.

Vedtaget på Hovedstyremødet i Oslo den 20. september 2017

Side  af