Obec Detrík- Oznamy

094 31 HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

Adresa: Detrík  1                                                        Tel. a fax: 057/44 52 365

Mail: obec.detrik@gmail.com                                                               Web: www obecdetrik.sk


 Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa  …...2018 o ...00 hod.v zasadačke obecného úradu.