Засідання Акредитаційної комісії (протокол № 132)

Посилання на висновки експертних комісій з акредитації напрямів підготовки (спеціальностей)

Заклад освіти

Напрям підготовки, спеціальність

Посилання

Національний транспортний університет

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

https://goo.gl/djBLZY

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

8.03040101 Правознавство

https://goo.gl/PQ7wG3

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

6.010202 Спорт

https://goo.gl/eWdDs9

Одеська національна академія харчових технологій для Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу

5.04010602 Прикладна екологія

https://goo.gl/xQKZif

5.05130103 Переробка нафти і газу

https://goo.gl/HMx5UG

Державний вищий навчальний заклад «Кіровоградський будівельний коледж»

5.03060101 Організація виробництва

https://goo.gl/AAtrjJ

Сумський національний аграрний університет для Путивльського коледжу

5.05170108 Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

https://goo.gl/qf7FnD

Державний вищий навчальний заклад

«Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

5.09010303 Зелене будівництво і садово-паркове господарство

https://goo.gl/rmYxaH

Перший (бакалаврський) рівень

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Київський національний університет технологій та дизайну

Електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

https://goo.gl/wGyTXm

Другий (магістерський) рівень

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Київський національний університет технологій та дизайну

Електропобутова техніка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

https://goo.gl/de8Pai

Київський національний торговельно-економічний університет для Вінницького торговельно-економічного інституту

Фінансове посередництво

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://goo.gl/t6hpTC

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

https://goo.gl/8uNpYk

Український державний університет залізничного транспорту

Телекомунікації та радіотехніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

https://goo.gl/UewFWa

Промислове та цивільне будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

https://goo.gl/wHC6JB

Одеський національний економічний університет

Управління персоналом сучасної організації

051 Економіка

https://goo.gl/Y3iAcv

Економіко-математичне моделювання

Теорії та моделі управління економікою

Статистика бізнесу

Міжнародний облік, аналіз і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Аналіз бізнес-процесів у підприємництві

Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності

Фінансовий та страховий менеджмент

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Державні та муніципальні фінанси

Корпоративні фінанси

Управління діяльністю банків на фінансовому ринку

Менеджмент організацій

073 Менеджмент

Стратегічний маркетинг

075 Маркетинг

Економіка, планування та управління бізнесом

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та стратегія розвитку підприємства

Експертиза товарів та послуг

Економіка та організація туристичної діяльності

242 Туризм

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова для Херсонської філії

Економіка довкілля і природних ресурсів

051 Економіка

Економіка підприємства

Бізнес і приватне підприємництво

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інформаційні управляючі системи та технології

122 Комп’ютерні науки

Інжиніринг зварювання та споріднених процесів

132 Матеріалознавство

Суднові енергетичні установки та устаткування

135 Суднобудування

Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок

Експлуатація суднових автоматизованих систем

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Двигуни внутрішнього згоряння

142 Енергетичне машинобудування

Холодильні машини і установки та системи кондиціювання

Національний авіаційний університет

Дизайн

022 Дизайн

https://goo.gl/RWM2rm

Економічна кібернетика

051 Економіка

Міжнародна економіка

Економіка підприємства

Соціологія

054 Соціологія

Журналістика

061 Журналістика

Облік і аудит

071 Облік і оподаткування

Маркетинг

075 Маркетинг

Прикладна математика

113 Прикладна математика

Програмне забезпечення систем

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Інформаційні технології проектування

122 Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

Комп’ютерні системи та мережі

123 Комп’ютерна інженерія

Системне програмування

Консолідована інформація

124 Системний аналіз

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

125 Кібербезпека

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

Обладнання повітряних суден

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Енергетичний менеджмент

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Світлотехніка і джерела світла

Газотурбінні установки і компресорні станції

142 Енергетичне машинобудування

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматика та автоматизація на транспорті

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Інформаційні вимірювальні системи

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології високомолекулярних сполук

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

162 Біотехнології та біоінженерія

Фармацевтична біотехнологія

Електронні системи

171 Електроніка

Електронні прилади та пристрої

Телекомунікаційні системи та мережі

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

173 Авіоніка

Технології електронних мультимедійних видань

186 Видавництво та поліграфія

Дизайн архітектурного середовища

191 Архітектура та містобудування

Автомобільні дороги і аеродроми

192 Будівництво та цивільна інженерія

Туризмознавство

242 Туризм

Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

272 Авіаційний транспорт

Обслуговування повітряного руху

Системи аеронавігаційного обслуговування

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

275 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

Організація авіаційних робіт і послуг

Міжнародна інформація

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародний бізнес

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародне право

293 Міжнародне право

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Психологічне консультування та психотерапія

053 Психологія

https://goo.gl/9GHV5k

Екологія та охорона навколишнього середовища

101 Екологія

Обчислювальний інтелект

113 Прикладна математика

Комп’ютерно-інтегровані технології

144 Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

Державний університет інфраструктури та технологій

Фінанси, банківська справа та страхування

072  Фінанси, банківська справа та страхування

https://goo.gl/9Lif9a

Право

081 Право

Полтавська державна аграрна академія

Економіка підприємства

051 Економіка

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент організацій

073 Менеджмент

https://goo.gl/XHLK23

Бізнес-адміністрування

Підприємництво

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Агроекологія

101 Екологія

https://goo.gl/txR5vq

Еколого-економічне рослинництво

201 Агрономія

https://goo.gl/npw4v8

Насінництво і насіннєзнавство

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

https://goo.gl/v96bZw

Технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

208 Агроінженерія

Зв’язки з громадськістю

281 Публічне управління та адміністрування

Дніпровський державний технічний університет

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://goo.gl/Pxomx2

Технології машинобудування

131 Прикладна механіка

Обробка металів тиском

136 Металургія

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

Українська інженерно-педагогічна академія

Економіка

051 Економіка

https://goo.gl/uz3CkW

Технології легкої промисловості

182 Технології легкої промисловості

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу  

Документознавство та інформаційна діяльність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

https://goo.gl/ETv2J4

Економіка довкілля і природних ресурсів

051 Економіка

Бізнес-економіка

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент та адміністрування

073 Менеджмент

Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютеризовані і роботизовані технології машинобудування

131 Прикладна механіка

Енергетичний менеджмент

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Прилади та системи неруйнівного контролю

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та вимірювальна техніка

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://goo.gl/X5dpwY

Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища

Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

Запорізький національний технічний університет

Германські мови та літератури (переклад включно)

035 Філологія

https://goo.gl/sR8QgU

Житомирський державний технологічний університет

Інформаційні системи та технології

126 Інформаційні системи та технології

https://goo.gl/pyQKEL

Туризмознавство

242 Туризм

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Середня освіта (Біологія та хімія)

014 Середня освіта (Біологія)

https://goo.gl/RF2NnH

Середня освіта (Хімія та біологія)

014 Середня освіта (Хімія)

Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька))

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта (Мова і література (англійська та французька))

Середня освіта (Мова і література (німецька та англійська))

014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Національний фармацевтичний університет

Адміністративний менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький національний університет»

Технології машинобудування

131 Прикладна механіка

https://goo.gl/JhwnRi

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Донбаська державна машинобудівна академія

Інтелектуальні системи прийняття рішень

124 Системний аналіз

Київський національний університет будівництва і архітектури для Відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти

Київського національного університету будівництва і архітектури»

Менеджмент

073 Менеджмент

https://goo.gl/m9zwvd

Львівський національний університет ветеринарної

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Освітні, педагогічні науки

011 Освітні, педагогічні науки

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Національний університет цивільного захисту України для Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

Цивільний захист

263 Цивільна безпека

Тернопільський національний економічний університет

Психологія

053 Психологія

https://goo.gl/X6GCqV

Менеджмент закладів охорони здоров’я

073 Менеджмент

Маркетинг

075 Маркетинг

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Правоохоронна діяльність

262 Правоохоронна діяльність

Економічна безпека та фінансові розслідування

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародний маркетинг

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародне право

293 Міжнародне право

для Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

для Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кібербезпека

125 Кібербезпека

Інформаційні системи та технології

126 Інформаційні системи та технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Приватне акціонерне товариство

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Туризм

242 Туризм

https://goo.gl/bwYA6s

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»

Управління інноваційною діяльністю

073 Менеджмент

https://goo.gl/BtV11U

Приватна установа «Університет «Київська школа економіки»

Економіка бізнесу та фінансів

051 Економіка

https://goo.gl/Ttpb8P

Економічний аналіз

Публічна політика та врядування

281 Публічне управління та адміністрування

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»

Педагогіка вищої школи

011 Освітні, педагогічні науки

Політологія

052 Політологія

Консультування та реабілітаційна робота

053 Психологія

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Вищий навчальний заклад «Київська Академія перукарського мистецтва» я Структурного підрозділу «Міжнародний коледж моди і дизайну»

Дизайн

022 Дизайн

https://goo.gl/qhZCiD