GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació:   Títol Superior de Disseny

Nivell:   Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: OP73-TÈCNIQUES D’IL·LUSTRACIÓ

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Tercer i Quart

Primer

Optativa

4

Departament:     Dibuix i representació gràfica

Idioma:   Català/castellà

Horari: ----------------------

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Mercedes Prieto Melero

Correu electrònic: mprieto@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

L’assignatura està dedicada a l'estudi dels materials i les tècniques gràfiques utilitzats amb més freqüència en l'elaboració d'il·lustracions i creació d’imatges.
Una imatge pot determinar l'aspecte o l'estil d'un projecte, així com les expectatives dels usuaris als qui va dirigit, per això és necessari tenir una visió de les diferents possibilitats amb les quals podem treballar.

Aquesta assignatura és principalment de caràcter pràctic i permet conèixer l'ús bàsic del de les tècniques tradicionals més utilitzades en la realització d'il·lustracions.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

 

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

2.2. Perfil professional

Si bé en la pràctica del disseny es pot recórrer a fotografies i imatges disponibles al mercat, el coneixement de les diferents possibilitats, permetrà triar adequadament les més idònies per a diferents projectes, apreciar que es pot aconseguir en cada cas i fins i tot generar el nostre propi material.

La utilització d'imatges és imprescindible en nombrosos projectes en totes les especialitats, tant al món editorial, en la creació d'envasos, en els estampats tèxtils, en la representació d'espais, etc.

Per això és important conèixer les principals tècniques d'elaboració d'imatges, tant per encarregar-les-hi a il·lustradors, sabent que es pot esperar, com per crear les pròpies.

3. Requisits

Sense requisits previs

És recomanable tenir aprovada l'assignatura de Dibuix de primer curs.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodología de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodología d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

CE-DG1  Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visual.

CE-DG3  Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.

CE-DG16  Dominar els processos de producció d’imatges, sons, impressió, distribució, mitjans i suports materials

5. Resultats d’aprenentatge

Coneixement general de les tècniques gràfiques tradicionals empleades en l'elaboració d'il·lustracions.

Comprendre totes les fases de creació partint d’ esbossos previs, dibuixos i fotos.

Diferenciar els procediments i saber utilitzar bàsicament les principals tècniques d'expressió gràfica així com els seus estris, eines i materials.

Seleccionar i saber aplicar les tècniques gràfiques més adequades a les particularitats temàtiques, estilístiques i comunicatives del projecte.

Experimentar les possibilitats expressives de les diferents tècniques en funció de les seves preferències estilístiques i artístiques i incorporar l'estil personal.

Desenvolupar la capacitat de comunicació gràfica, la creativitat i expressivitat personals

6. Continguts

Bloc 1: Les tècniques gràfiques. Visió general, similituds i diferències.

Bloc 2: Tècniques gràfiques seques

Bloc 3: Tècniques gràfiques humides

Bloc 4: Tècniques gràfiques mixtes

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Aquesta assignatura es planteja com un taller principalment pràctic, per entendre les similituds i diferències entre les tècniques gràfiques més utilitzades en el camp de la il·lustració i creació d'imatges.

 

Tipus d'agrupació: Les classes s'organitzen en sessions de grup petit

Modalitats organitzatives:

a) Activitats de treball presencial (en les quals és present la  professora):

Classes teòriques  i pràctiques on s'exposen continguts, es generen comentaris col·lectius sobre els temes tractats, és plantejant exercicis pràctics i es proporciona una atenció al treball individual per tal de resoldre els dubtes que sorgeixin a partir dels exercicis plantejats.

Hi ha una sessió setmanal de tres blocs lectius de durada.

b) Activitats de treball no presencial o autònom (en les quals no és present la professora):

La realització dels exercicis requereix treball autònom (no presencial)

 

Mètode expositiu: Es presentaran els temes abans de proposar exercicis.

Resolució d’exercicis pràctics: L’assignatura és fonamentalment pràctica i participativa. Es plantejaran per escrit els exercicis, on quedaran reflectits continguts i criteris d'avaluació específics de cadascun; així com la data de lliurament i el tipus de presentació/ suport.

Treball no presencial: Hi ha d’haver una constància i organització del treball durant l’aprenentatge no presencial, per part de l’alumnat, per a plantejar dubtes durant les sessions supervisades pel professorat. Es considera part del treball de l’alumne l'organització del seu treball autònom.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

43 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques/comentaris col·lectius

Grup petit

S’ exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

13 hores

Resolució d'exercicis pràctics

Grup petit

Realització  i seguiment d’exercicis pràctics

30 hores

Activitats de treball no presencial

57 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució d'exercicis pràctics

Individual

Realització d'exercicis pràctics

57 hores

100 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula espaiosa amb taules de dibuix

Projector amb pantalla

Mesa de llum per a calcs

7.4 Activitats interdisciplinàries

----------------------

7.5 Activitats complementàries

Assistència a activitats, conferències i exposicions relacionades amb la matèria, en funció de la disponibilitat a la ciutat

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

L' assistència mínima al 80% de les activitats presencials és imprescindible per a l'avaluació per l'itinerari A. Acordat en reunió de Departament de Dibuix i representació gràfica 07/09/2018

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa en l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologies i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

És necessari lliurar en termini el 80% dels exercicis per romandre en l'itinerari A
Els treballs no entregats i/o no superats es lliuraran en els nous terminis que s'estableixin per a l'itinerari A.
Per a l'itinerari B es lliuraran el
 8 de gener com data límit i la prova objectiva final es realitzarà en la setmana d'exàmens (14 al 18 de gener).
En la prova extraordinària de febrer la data límit de lliurament de treballs serà el
22 de gener  i l'examen es realitzarà en el termini establert (28 de gener a l’1 de febrer)
Tant en l'itinerari A com en el B, és necessari el lliurament del 100% dels exercicis i/o treballs i obtenir una nota mínima de 4 en cadascun d'ells. La nota mitjana del conjunt ha de ser igual o major que 5.
En els exàmens o proves s’ha d’obtenir una nota mínima de 5
En l'avaluació extraordinària, s'apliquen els mateixos criteris que en l'itinerari B
No es considera lliurat un treball si no està a tots els suports demanats. Si el suport és electrònic, s'ha de poder obrir amb les versions de programari dels ordinadors de l'Escola.
Depenent del tipus, objectius  i duració, hi podrà haver exercicis sense nota numèrica .

En cas de treballs plagiats es posarà un 0.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control,  comentaris en grup, etc.)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04 i CA07

15%

---

Treballs  pràctics

R

CA05, CA06, CA08, CA10, CA11, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

85%

50%

Prova objectiva final

R

CA05, CA07, CA08, , CA15

---

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

HAYES  C. (1980) Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales. Madrid. Ed. Blume

SLADE C. (1997) Enciclopedia de técnicas de ilustración. Barcelona. Ed. Acanto

ZEEGEN L. / CRUSH (2006) Principios de Ilustración. Barcelona. Ed. G.G

ZEEGEN L. (2007) Ilustración digital. Barcelona. Promopress.

9.2. Bibliografia complementària: 

DOENER, M. (1991) Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Barcelona. Ed Reverté

MAYER  R. (1993) Materiales y técnicas del arte. Madrid. Ed  Blume

9.3. Altres recursos: 

----------------------

10. Altres observacions 

----------------------