GUIA DOCENT

2020-2021

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDP21-GESTIÓ DEL DISSENY DE PRODUCTE

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Quart

Primer

Especialitat

4

Departament:    Ciències Socials i Jurídiques

Idioma: català, castellà

Horari: http://www.escoladisseny.com/adjunts/docs/309.pdf 

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Jaume Enric RADO ROCA

Correu electrònic: jrado@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Jaume Enric RADO ROCA

Correu electrònic: jrado@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Gestió del disseny.

2.2. Perfil professional

De què parlem quan parlem de la gestió del disseny de producte? Parlem de la gestió dels serveis de disseny de producte a les empresa o de la gestió d’empreses de disseny de producte?. Quan parlem de la gestió del disseny de producte parlem d’ambdues qüestions: de com incorporar la gestió del disseny de producte en organitzacions de qualsevol sector productiu i, també, de la gestió d’empreses de disseny de producte, atès que l’autoocupació és la principal sortida professional dels dissenyadors de producte.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials

Haver superat l’assignatura formació bàsica “Introducció a Gestió del disseny”.

3.2. Requisits recomanables

Cap requisit recomanable per cursar l’assignatura.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT10- Liderar i gestionar grups de treball

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

• Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en el qual es desenvolupa el disseny de producte.

• Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel·lectual i industrial.

5. Resultats d’aprenentatge

• Conèixer la legislació bàsica de l’especialitat.

• Comprendre la legislació bàsica de l’especialitat.

• Explicar els instruments bàsics de negociació per a defensar i protegir millor els propis interessos

• Demostrar interès per l’exercici professional d’una activitat econòmica remunerada (per compte propi o per compte d’altre).

• Informar l’alumnat sobre el mercat de treball i les sortides professionals en el món del disseny.

• Construir una negociació i desenvolupar l’estratègia més adequada per a defensar i protegir millor els propis interessos.

• Informar sobre els factors de rics i les mesures de prevenció i protecció.

• Analitzar les diferents alternatives per protegir i explotar un disseny, tant a nivell nacional com internacional.

• Construir les bases necessàries per crear i organitzar una petita i mitjana empresa.

• Sintetitzar els coneixements bàsics sobre ètica i deontologia professional.

• Aprendre a prendre decisions professionals.

• Valorar el disseny com a factor clau d’èxit per a les organitzacions.

6. Continguts

Gestió del disseny de productes. Gestió de projectes de producte. Gestió de qualitat. Màrqueting i comunicació aplicada al disseny de productes. La gestió d'empreses de disseny de productes. Recursos, costs i organització de l'activitat professional. Aspectes legals, empresarials i financers. La gestió i venda dels projectes de disseny: aspectes legals i comercials. El valor del disseny de productes. Mètodes d'investigació i experimentació propis de l'assignatura.

Primer bloc temàtic: L'autoocupació i l'empresa. 

Tema I: Concepte d'empresa. El treball per compte propi i el treball per compte d'altri.

tema II: El Pla d'empresa o de negoci.

Tema III: Les obligacions periòdiques de l'empresa: les obligacions fiscals, les obligacions sociolaborals i les obligacions contractuals.

Segon bloc temàtic: La professió i el seu exercici.

Tema I: Identificació, règim jurídic de l'activitat, àmbit, competències, sortides i perfils professionals.

Tema II: L'entorn professional. Empreses, institucions i entitats sense ànim de lucre.

Tema III: Responsabilitat professional, ètica i deontologia.

Tercer bloc temàtic: Legislació específica en relació al disseny de producte.

Tema I: Normativa referent a la protecció jurídica del disseny.

Tema II: Normativa referent a la producció, distribució i comercialització del disseny de producte. Consumidors, seguretat dels productes i serveis, etiquetatge, marcatge CE, prevenció i maquinària.

Tema III: Normalització i certificació.

Quart bloc temàtic: La gestió del disseny i la gestió dels projectes de disseny de producte.

Contractació, pressupost, remuneració i facturació.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Proposem una metodologia de treball pràctica, activa i interactiva, amb una dinàmica participativa i oberta, flexible, individualitzada i adaptada al perfil de l’alumnat, a les seves experiències, al seu estil i ritme d’aprenentatge, a les seves capacitats, al seu desenvolupament i a les activitats proposades.

 

Escollirem diferents tipus d’agrupament de l’alumnat (intergrup, gran grup, grup mitjà, petit grup, individual) per treballar les diferents tasques programades, que es desenvoluparan d’acord amb el pla de treball i programa d’activitats que s’entregarà als estudiants a l’inici del semestre.

 

L’alumnat haurà fer, entregar en els terminis establerts, i superar TOTS els exercicis proposats, fets a l’aula o a casa, revisats a l’aula. S'aplicarà estrictament el criteri “Tolerància O” amb les còpies i els plagis.

 

Per altra banda, l’aplicació del procés d’avaluació contínua de l’alumnat requereix l'assistència regular a les classes i activitats complementàries. Atès que la falta d’assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que la correcta aplicació dels criteris d’avaluació i la mateixa avaluació contínua, en reunió de 16 de setembre de 2016, el Departament de Ciències Socials i Jurídiques ha acordat que el percentatge de faltes d'assistència, justificades i no justificades, que originen la impossibilitat d'aplicació de l'avaluació continua es del 20% del total de les hores lectives de l'assignatura.

 

Com a conseqüència, la pèrdua d’avaluació contínua implica que l’alumne no serà qualificat ni avaluat periòdicament al llarg del curs. L’alumne tindrà dret a ser avaluat mitjançant unes proves finals, acompanyades del lliurament de treballs, en les condicions que determinen en aquesta guia docent.

 

En darrer lloc, si l’alumnat no supera l’assignatura en el període ordinari (avaluació contínua, avaluació complementària i/o avaluació final), automàticament se li aplicaran els procediments i tècniques avaluació per a  l’avaluació extraordinària (o les correccions pactades amb el professorat).

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

45 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

Exposició de continguts mitjançant la presentació o l’explicació de les unitat didàctiques.

15 hores

Classes pràctiques (debats)

Grup gran

Desenvolupen activitats d’aplicació dels coneixements a situacions concretes.

11 hores

Classes pràctiques (estudi de cas)

Gran  grup

Individual

Desenvolupen activitats per a l’adquisició d’habilitats relacionades amb la matèria d’estudi.

14 hores

Tutories (obligatòries)

Individual

Grup petit

Activitats d’orientació, seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge d’un estudiant o un grup reduït d’estudiants amb atenció personalitzada del professor.

1 hora

Avaluació

Individual

Gran grup

Proves objectives orals (fi semestre)

3 hores

Avaluació

Individual

Proves objectives escrites (fi semestre)

1 hora

Activitats de treball no presencial

55 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Treball autònom individual

Individual

Lectura de la documentació

12 hores

Treball autònom individual (o en grup petit)

Individua

Grup petit

Visionat de vídeos

2 hores

Treball autònom individual

Individua

Preparació dels treball que integren la carpeta d’aprenentatge: Estudi de cas.

12 hores

Treball autònom individual

Individual

Preparació dels treball que integren la carpeta d’aprenentatge: Resums, informes, altres evidències.

5 hores

Estudi autònom individual

Individual

Preparació de les proves objectives orals (fi semestre).

4 hores

Estudi autònom individual

Individual

Preparació de les proves objectives escrites (fi semestre).

5 hores

Autoavaluació

Individual

Proves objectives escrites (fi semestre)

1 hora

*El còmput d’hores és aproximat.

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula de projectes amb taules i cadires.

Ordinador per al professor, connectat a un projector, amb connexió a Internet.

Es recomana l’alumnat dur el propi ordinador portàtil

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi, no es preveu desenvolupar cap activitat interdisciplinària.

7.5 Activitats complementàries

Les activitats complementàries es desenvoluparan d’acord amb el calendari de les institucions públiques i privades que les organitzen (si escau).

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El Departament no ha convingut cap criteri d’avaluació general, atesa la diversitat d’especialitats i assignatures, excepte pel 80% d’assistència, acordat en reunió de Departament de Ciències Socials i Jurídiques de 16 de setembre de 2016).

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (assistència, retard, participació, interès).

*80% d’assistència, acordat en reunió de Departament de Ciències Socials i Jurídiques de 16 de setembre de 2016.

NR

CA1, CA2, CA4

5%

---

Treballs oral en grup: Debats d'aula

(mínim 5 debats).

NR

CA1, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12

10%

---

Treball escrit individual: Proposta monogràfica de temàtica lliure pactada amb el professorat.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

10%

10%

Treball oral individual: Presentació oral de la proposta monogràfica de temàtica lliure (5-7 min.).

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

5%

5%

Treball escrit individual: Resum del material detallat a l’apartat “Bibliografia bàsica”.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

---

10%

Treball escrit individual: Informe webs relacionades a l’apartat “Altres recursos pedagògics”.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

---

10%

Treball oral individual: Presentació oral a dels resums de “Bibliografia bàsica” i “Altres recursos pedagògics” (5-7 min.).

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

 ---

15%

Carpeta d’aprenentatge individual.

R

CA5, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

50%

---

Treball oral individual: presentació oral de la carpeta d’aprenentatge (5-7 min.).

R

CA6, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

5%

---

Autoavaluació individual.

R

 ---

5%

 ---

Prova objectiva final escrita individual

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA15

10%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable; activitat que s’ha de superar en el període lectiu de l’assignatura; és a dir, no hi ha l’opció de superar-la en el període de recuperació del calendari acadèmic) o R (recuperable; activitat que es pot superar en el període de recuperació).

 

L’itinerari A s’aplicarà als estudiants que assisteixen regularment a classe, amb aprofitament, i que fa i entreguen en els terminis establerts TOTS els exercicis proposats. L’itinerari B s’aplicarà a la resta d’estudiants.

 

En avaluació ordinària s’aplicaran els següent itineraris: Itinerari A, Itinerari B. En avaluació extraordinària s’aplicaran els següent itineraris: Itinerari A, Itinerari B.

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

X. Viladàs, coordinadora, La profesión de diseño, Manual de Buenas Prácticas del Diseño 3, Córdoba, Centro Tecnológico Andaluz de Diseño SURGENIA, 2009, http://es.slideshare.net/johegu/la-profesin-del-diseo.

9.2. Bibliografia complementària: 

C. Anderson, TED Talks. The Official TED Guide to Public Speaking, Boston (USA) / New York (USA), Houghton Mifflin Harcourt, 2016, https://www.pdfdrive.com/the-official-ted-guide-to-public-speaking-e33407307.html.

C. Anderson, Charlas TED. La guía oficial TED para hablar en público, Ediciones Deusto (Centro Libros PAPF S.L.U., Grupo Planeta), Barcelona (España), 2016.

J. Costa, “Diseño global en la empresa”, 148-165, 3-Diseño, Innovación, Empresa, Madrid/Barcelona: Istituto Europeo di Design, 2009, http://iedmadrid.com/wp-content/blogs.dir/28/files/cuadernos_de_diseno_3.pdf.

M. Lecuona, Manual sobre gestió del disseny per a empreses que obren nous mercats, Barcelona, Fundación BCD, circa 2007, http://www.bcd.es/site/unitFiles/1852/ManualExid07-cat.pdf.

J. Montaña & I. Moll, Diseño: Rentabilidad social y rentabilidad econòmica, Barcelona, Ministerio de Ciencia y Tecnologia / Fundació BCD, 2001, http://disseny.ivace.es/images/Bloque3/Publicaciones/GestionDeDiseno/rentabilidadisenyo.pdf.

J. Montaña & I. Moll, coordinadors, Diseño e innovación. La gestión del diseño en la empresa, Documentos COTEC sobre oportunidades tecnológicas-25, Madrid, Fundación para la Innovación Tecnológica COTEC, 2008, www.oei.es/salactsi/diseno.pdf.

J. Montaña & I. Moll, Éxito empresarial y diseño. Análisis del comportamiento en la gestión del diseño de la pequeña y mediana empresa española. Diagnóstico, lecciones y aplicaciones, Madrid: Federación Española de Entidades de Promoción de Diseño, 2008.

, https://issuu.com/milrayas/docs/exito_empresarial_diseno.

A. Osterwalder & Y. Pigneur, Business Model Generation. Selfpublished: Amsterdam (The Netherlands), 2009, http://businessmodelgeneration.com/.

9.3. Altres recursos: 

 

Portal IPYME, http://www.ipyme.org.

Portal AJEImpulsa (CEAJE, Confederación Española de Jóvenes Empresarios, http://www.ajeimpulsa.es.

Banco de Recursos del Portal AJEImpulsa, http://www.ajeimpulsa.es/contenido/banco_recursos/.

Focus on Organizational Strategy (Visual Templates), http://www.drawtoast.com/templates.html.

Ted Series "The Way We Work", https://www.ted.com/series/the_way_we_work.

Licencias Creative Commons, https://creativecommons.org/licenses/?lang=ca, https://creativecommons.org/licenses/?lang=es.

Creative Commons icons, https://creativecommons.org/about/downloads/.

Creative Commons Video Bumpers, https://vimeo.com/showcase/5791214.

CC image (contenido gratuito), https://search.creativecommons.org/.

Registre Central de la Propietat Intel·lectual, http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual.html.

Oficina Espanyola de Patents i Marques, http://www.oepm.es.

European Union Intellectual Property Office, https://euipo.europa.eu/.

World Intellectual Property Organization, http://www.wipo.int.

Asociación Española de Normalitzación y Certificación (AENOR), http://www.aenor.es.

European Committee for Standarization (CEN), http://www.cenorm.be & http://www.cen.eu.

International Standard Organization (ISO), http://www.iso.org.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), http://www.insht.es.

Cursos gratuitos (SEPE), https://impulsate.net/

EUROPASS, http://www.europass.cedefop.europa.eu.

Portal “Moda España” (ICEX), http://www.fashionfromspain.com.

Portal “Interiors from Spain” (ICEX), http://www.interiorsfromspain.com.

Modern Industrial Design News, http://www.yankodesign.com.

DEXIGNER, http://www.dexigner.com.

Industrial Design Today, http://www.designboom.com.