Державна бібліотека України для юнацтва      Електронний каталог

Кращі книжкові надходження

за лютий 2018 року

378:004(075.8)

М79

Морзе, Н.В.

Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE [Текст] : навч. посіб. / Н.В. Морзе, О.П. Буйницька, Л.О. Варченко-Троценко. - Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2017. - 232 с.

У посібнику викладені основні шляхи забезпечення відкритості сучасної університетської освіти. Відкрите інформаційно-освітнє е-середовище, складовою якого є система електронного навчання, організована на платформі LMS MOODLE, сприяє наданню якісних освітніх послуг. Ключовими темами є створення сучасного електронного курсу, вимоги до його оцінювання, рекомендації щодо використання. Особлива увага звертається на організацію та проведення моніторингу якості освітнього процесу в університеті за допомогою розробленого модуля «Електронний деканат».

Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, викладачам (вчителям) за програмою підвищення кваліфікації «Змістовий модуль «ІКТ».

336:005.334.4(075.8)

Б81  

Бондарчук, М.К.

Фінансова санація і антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / М.К. Бондарчук, І.В. Алєксєєв. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 268 с. - Укр. та англ. мовами.

Наведено теоретико-методичні аспекти механізму управління санацією на підприємствах, у комерційних банках і страхових компаніях; ознайомлення зі сутністю фінансової санації підприємств, принципами антикризового управління, контролінгу та його ролі у фінансовій санації підприємств; опрацювання форм та правил фінансування санації підприємств, фінансових джерел санації підприємств, економіко-правових аспектів банкрутства підприємств; уміння визначати методи контролінгу для санації підприємств та створювати систему раннього попередження і реагування у різних суб’єктів господарювання, оцінювати перспективи та ризики в разі її створення. Матеріал викладено українською та англійською мовами з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів.

Для студентів і магістрів економічних вузів, аспірантів, викладачів, практичних працівників промислового і фінансово-кредитного секторів економіки.

069(075.8)

В31

 Вербицька, П.В.

Музей як комунікативний та освітній простір [Текст] : навч. посіб. / П.В. Вербицька, Р.Е. Пасічник. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 232 с.

Висвітлено теоретичні основи музейної комунікації, охарактеризовано сучасні підходи та інноваційні практики діяльності музею й взаємодії із публікою, розкрито освітній потенціал музейного простору. Структура навчального матеріалу містить розділи, теми, базові поняття, завдання для самостійної роботи студентів і зразки тестових завдань для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу.

Матеріали навчального посібника можна використати у викладанні навчальних дисциплін «Основи професійної комунікації», «Музейна педагогіка», «Освіта та навчальні програми», «Музейна комунікація у добу постмодерну», «Музей та залучення громади» для студентів спеціальності «Музеєзнавство, пам‘яткознавство».

57:61(075.8)

М42  

Медична біологія [Текст] : підручник / [авт. кол.: В.П. Пішак, Ю.І. Бажора, Ш.Б. Брагін та ін.] ; за ред. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. - Вид. 3-є. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 608 с.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з медичної біології, затвердженої МОЗ України. У підручнику міститься історична довідка про вклад вітчизняних учених у розвиток біологічної науки. Викладено основні відомості про біологічні основи життєдіяльності людини, клітинний, популяційно-видовий, біосферний рівні організації життя та місце людини у ньому. Особливу увагу приділено спадковій патології та паразитарним хворобам людини.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики.

630*89(075.8)

Н42  

Недеревні ресурси [Текст] : навч. посіб. / [уклад. А.В.      Мигаль, В.В. Бокоч]. - Ужгород : Говерла, 2017. - 128 с.

У сучасних умовах лісове господарство ведуть шляхом комплексного використання багатства лісу. Поряд з одержанням деревини лісові насадження набувають все більшого значення як джерело не деревної рослинної сировини для задоволення потреб населення, промисловості в лікарській і технічній сировині, дикорослих плодах.

Навчальний посібник містить лекції, питання для самоконтролю, перелік рекомендованої літератури відповідно до навчального плану за курсом «Не деревні ресурси». Наведено вимоги щодо раціонального використання не деревних ресурсів лісу, здійснення побічних користувань у лісі.

Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Лісове і садово-паркове господарство».

745.53(091)(075.8)

С34  

Сидоренко, В.

Художні вироби зі шкіри: історія та практика [Текст] : метод. посіб. / В. Сидоренко. - Львів : Левада, 2017. - 156 с.

Історія виникнення виробів зі шкіри сягає ще первісних часів, коли людина, намагаючись вберегтися від холоду, використовувала шкіру тварини як одягу. Це були плащі-накидки. Перші використання шкіри можна побачити на окремих наскельних малюнках та у випадкових знахідках в курганах. З плином часу технології вдосконалювались, розширювався діапазон виражальних засобів, і сьогодні застосування шкіри у художніх виробах належить не лише до прерогатив дизайну та декоративно-ужиткового мистецтва, але й використовується для створення зразків концептуальної монументальної пластики, об’єктів станкового образотворення.

У посібнику розглянуто основні аспекти історичного становлення та практичного застосування різних технік створення художніх виробів зі шкіри. Важливим аспектом є послідовний аналіз технологічних операцій та особливості їхнього застосування для формування художнього образу.

Для студентів вищих мистецьких навчальних закладів і всіх, хто цікавиться історією та практичним виконанням художніх виробів зі шкіри.

504.7

П83  

Протасов, О.О.

Біогеоміка. Екосистеми світу в структурі біосфери [Текст] / О.О. Протасов. - К. : Академперіодика, 2017. - 382 с.

Вічний дім людства – біосфера – є складною системою, структуру й властивості якої вкрай необхідно пізнати, бо втручання людини в біосферні процеси стало настільки потужним, що виникла загроза незворотних змін довкілля, виснаження його життєдайних ресурсів для існування цивілізації.

Екосистеми суходолу та гідросфери надзвичайно різноманітні. До структури біосфери вони входять не індивідуально, а в складі більших одиниць біосфери – біогеомів, сукупностей подібних екосистем. У книзі розглянуто принципи організації екосистем, біогеомів, структуру біосфери за єдиною схемою для екосистем гідросфери та суходолу. Глобальні зміни, що відбуваються в біосфері, пов’язані зі створенням людиною антропогенних техно-, урбо- й агроекосистем, роль яких дедалі зростає.

Для викладачів, учителів, аспірантів, студентів, гідробіологів, екологів, фахівців у сфері охорони довкілля.

615.851(075.8)

О-75    

   

Основи психотерапії [Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: К.В. Седих, О.О. Фільц, В.І. Банцер та ін.] ; за ред. К.В. Седих, О.О. Фільц. - К. : Академія, 2017. - 192 с. - (Альма-матер).

У сучасному світі радикально змінюються чинники психологічних перенапруг. Без новітніх знань про людину неможлива ефективна психотерапія. Якісна підготовка фахівців потребує дедалі насиченіших інноваційною проблематикою навчальних видань. Ці вимоги взято за основу при створенні пропонованого навчального посібника. У ньому розкрито засади психотерапії, ключові психотерапевтичні ідеї і теорії, напрями і методи дослідження психічної реальності, найактуальніші методики і техніки психотерапевтичної діяльності.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться психологам-практикам, педагогам, соціологам, управлінцям і всім, кого цікавить психічне життя особистості.

338.24(477)

П18  

Паризький, І.В.

Державне управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України [Текст] : монографія / І.В. Паризький. - К. : Національна академія управління, 2017. - 344 с.

У монографії запропоновано комплекс взаємопов‘язаних наукових і практичних аспектів вирішення проблеми удосконалення державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України.

Структурно робота складається з п‘яти розділів. Розділ 1. Концептуальні засади інноваційно-технологічного розвитку економіки України. Розділ 2. Інституційні засади національної інноваційно-технологічної системи економіки України як об’єкту державного управління. Розділ 3. Особливості сучасного стану державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України. Розділ 4. Механізм державного управління організаційно-інфраструктурним забезпеченням інноваційно-технологічного розвитку економіки України. Розділ 5. Науково-методичні засади удосконалення державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України в умовах євроінтеграції.

Вважаємо, що монографія може бути корисною як для вчених, так і для практиків, які беруть участь у процесах державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки, а також аспірантам та студентам вищих навчальних закладів, особливо економічного спрямування.

339.97(075.8)

М58

 

  Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / А.О. Босак, О.Ю. Григор‘єв, Ю.В. Малиновський, В.П. Далик. - Львів : Міські інформаційні системи, 2017. - 365 с.

Економічні процеси, що спостерігаються в Україні, вимагають узгодження національної економічної політики зі світовими тенденціями.

Навчальний посібник призначений для вивчення дисциплін «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародна економіка». Його структура відображає основні питання, що стосуються міжнародних економічних процесів, засад та тенденцій міжнародних економічних відносин, практики макроекономічного регулювання. До кожної з тем подано ключові поняття, контрольні запитання, тести для самоперевірки, практичні завдання та задачі.

Призначений для студентів усіх форм навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

34(477)(075.8)

Г41  

Герц, А.А.

Правознавство [Текст] : навч. посіб. / А.А. Герц, С.Й.Кравчук. - Хмельницький : ХУУП, 2017. - 279 с.

Навчальний посібник «Правознавство» підготовлений із використанням конституційних норм та нормативно-правових актів України і включає в себе ряд розділів, які дають можливість читачеві засвоїти питання державотворення та функціонування системи права, дії основних законодавчих положень за окремими галузями права, а також включає в себе основи судової системи України. Для самостійного опрацювання кожної теми подано список нормативно-правових документів та правової літератури.

Посібник написаний у популярній формі для доступного сприйняття учнями загальноосвітніх шкіл, студентами, а також громадянами, які зацікавлені у вивченні основних положень галузей права України.

Нормативні акти подано станом на 1 січня 2017 року.

336.77(477)

В27  

Величкін, В.О.

Банківське кредитування [Текст] : [монографія] / В.О. Величкін, В.О. Гордієнко, М.В. Тимошенко. - Д. : Акцент ПП : УМСФ, 2017. - 168 с.

Кризові явища у світовій економіці та економіці України останнього часу починалися, як правило, з банківського сектора ринка фінансових послуг. Неповернення кредитів як явище кризи не було помилкою банків, які оцінювали кредитоспроможність заявників кредитів класичними перевіреними методами. Криза показала, що цих методів було недостатньо. Вимога часу – вдосконалення кредитного менеджменту, управління ризиками і розрахунків.

Для наукових і практичних працівників, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зав. відділом обробки та каталогізації документів                      

Зінчук Н.М.

 

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115;   www.4uth.gov.ua