WEDSTRIJDREGLEMENT “#Gamers4life-wedstrijd”

Door deel te nemen aan deze wedstrijd ("Wedstrijd") aanvaardt de deelnemer ("Deelnemer") de huidige wedstrijdvoorwaarden. Er zal geen verdere schriftelijke of telefonische communicatie over de Wedstrijd plaatsvinden. Voor alles wat in de onderhavige wedstrijdvoorwaarden niet is geregeld, heeft de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd) het recht om de nodige maatregelen te nemen om de Wedstrijd goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden behoudt de Organisator zich het recht voor om deze wedstrijdvoorwaarden aan te passen voor zover als nodig.

1. Organisator

(a) Deze wedstrijd wordt georganiseerd door P.B. Projects (de Organisator), met maatschappelijke zetel Ter Stratenweg 37, 2520 Ranst en ondernemingsnummer 0451.190.253. P.B. Projects stelt de wedstrijdvragen en de schiftingsvraag op, beheren de wedstrijddeelname en formulier, stellen het antwoord op de schiftingsvraag vast en zijn verantwoordelijk voor de bepaling van de winnaars zoals hieronder beschreven. Zij hebben autonoom controle over de wedstrijd.

2. Doelgroep

(a) Een Deelnemer moet op het ogenblik van deelname aan de Wedstrijd minstens 18 jaar of ouder zijn alsook de vrienden die hem/haar vervoegen op het weekend. Ze moeten verblijven op het grondgebied van België en/of Nederland.

3. Duur van de Wedstrijd 

(a) De wedstrijd loopt van woensdag 4 december 2019 tot en met dinsdag 24 december 2019 (23u59).

4. Deelname aan de Wedstrijd 

(a) Een Deelnemer kan aan de wedstrijd deelnemen door een unieke wedstrijdcode aan te kopen in een Game Mania-winkel in België en/of Nederland of de webshop, het wedstrijdformulier in te vullen, de vragen juist te beantwoorden en nadien het juiste antwoord te geven op de schiftingsvraag. 

(b) Deze wedstrijdcodes verschaffen de Deelnemer dus toegang tot de wedstrijd. Een Deelnemer mag meerdere malen aan de wedstrijd deelnemen: per unieke wedstrijdcode kan hij éénmaal deelnemen. Deze unieke codes zijn vooraf vastgelegd door de Organisator.

(c) In geval van duidelijke en aanwijsbare pogingen tot bedrog en van valse of onvolledige verklaringen, houdt de Organisator zich het recht voor om de Deelnemer onmiddellijk uit te sluiten.

(d) Indien toepasselijk, behoudt de Organisator zich het recht voor om een of meerdere prijzen niet uit te reiken omwille van het lage aantal deelnames.

5. Prijzen

(a) De prijzenpot omvat meerdere prijzen. De lijst van prijzen is oplopend geordend in een ranglijst op basis van een waardeinschatting door de Organistor. Elke prijs krijgt door die ranking een cijfer toegewezen oplopend vanaf 1.

(b) Alle Deelnemers welke gedurende de deelnametermijn op geldige wijze hebben deelgenomen, worden op een ranglijst gezet. Deze ranglijst wordt bepaald door hun antwoord(en) op de schiftingsvraag; naarmate het antwoord op de schiftingsvraag dichter bij de vooropgestelde waarde van de werkelijke antwoord op de schiftingsvraag ligt. De Deelnemer die het getal uit de schiftingsvraag het dichtst benadert, wordt als eerste op de ranglijst geplaatst. Op die manier wordt er een volledige ranglijst opgesteld. Indien meerdere Deelnemers een zelfde aantal hebben opgegeven dan zal het ogenblik van het doorsturen door de Deelnemers van het wedstrijdformulier doorslaggevend zijn. De Deelnemer die het wedstrijdformulier het eerst doorstuurde zal hoger op de ranglijst staan. Het ogenblik van doorsturen is het ogenblik geregistreerd door de applicatie welke te bereiken is via http://gamers4life.be/win/ of http://gamers4life.nl/win/.

(c) De bepaling van de winnaars en bijgevolg toewijzing van prijzen gebeurt door de combinatie van de ranglijst van de prijzen (cfr. Sectie 5a), ranglijst van de deelnemers (cfr. Sectie 5b) & de mogelijk opgegeven voorkeur van de Deelnemer. De prijzen worden toegewezen op basis van de ranglijst van de deelnemers. De eerste Deelnemer op de ranglijst wordt aangeduid als eerste winnaar, de tweede op de ranglijst als tweede winnaar, enzoverder.  Indien in het deelnameformulier hun voorkeursprijs is meegegeven, dan wordt deze prijs toegewezen indien deze nog in de prijzenpot voor Deelnemers zit. Indien deze voorkeurprijs niet is opgegeven of deze niet langer in de prijzenpot voor Deelnemers zit, dan wordt de prijs toegewezen op basis van de ranglijst van de prijzen.

(d) De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de Wedstrijd en enkel de Organisator beslist over de winnaar(s). Deze beslissingen kunnen niet worden aangevochten en er wordt niet over gecorrespondeerd.

(e) Elkeen van de Deelnemers kan slechts drie keer een prijs winnen. 

(f) De winnaar kan de door hem gewonnen prijs niet betwisten, noch een aanpassing of vervanging vragen om welke reden dan ook.

6. Kennisgeving en ontvangst van de prijs

(a) De winnaars worden per e-mail verwittigd en moeten hun prijs aanvaarden binnen de 15 dagen volgend op de eerste kennisgeving waarbij zij worden verwittigd dat zij hebben gewonnen. De winnaars worden geacht de kennisgeving te hebben ontvangen binnen de 5 dagen na de verzending van de kennisgeving per e-mail. Indien dit niet gebeurt, wordt verondersteld dat de winnaars niet bereikt kunnen worden en zal een nieuwe winnaar geselecteerd worden volgens dezelfde criteria als hierboven vermeld.

(b) De Organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld wegens een fout vanwege de Deelnemer in het opgegeven adres, e-mailadres of andere persoonlijke informatie, van hemzelf of zijn vrienden, of door toedoen van derde partijen.

7. Betalend karakter van de deelname

(a) Deelname aan de Wedstrijd is betalend. De Deelnemers kopen een unieke code aan ter waarde van 2,- euro in de Game Mania-winkels (België en Nederland) en/of de webshop van Game Mania. De opbrengst van de Belgische winkels gaat naar het Kinderkankerfonds, de opbrengst van de Nederlandse winkels gaat naar Kika. Buiten deze kost van 2,- euro is verdere deelname kosteloos, behoudens de normale kosten voor toegang tot het internet met het oog op de deelname zelf aan de Wedstrijd. De Deelnemer dient zelf in te staan voor deze kosten.

8. Aansprakelijkheid 

(a) De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval de Wedstrijd en/of deze wedstrijdvoorwaarden moeten worden geannuleerd of gewijzigd in welk onderdeel dan ook. Voor zover toegelaten onder het toepasselijke recht, sluit de Organisator tevens elke aansprakelijkheid uit voor schade die in het kader van deze Wedstrijd door zijn toedoen wordt veroorzaakt.

(b) De Deelnemer waarborgt, en vrijwaart de Organisator volledig voor enige schade veroorzaakt door niet-naleving van deze waarborg, alle nodige rechten en toestemmingen te hebben verkregen voor het plaatsen van welke inhoud dan ook die met het deelnemen aan de Wedstrijd gepaard gaat.

(c) De Organisator wijst alle aansprakelijkheid af in geval van toegangsproblemen en belemmeringen tot, het slecht functioneren van of enige moeilijkheden met betrekking tot technische instrumenten, computers, de telefoonlijn, kabels, elektronica, software en materiaal, doorzending en verbinding, de verbinding met het internet en het mobiel en vast telefoonnetwerk die tot gevolg kunnen hebben dat de Deelnemer op enige wijze wordt verhinderd om deel te nemen aan de Wedstrijd. Hetzelfde geldt indien gebruik zou worden gemaakt van fysieke post- of koerierdiensten.

(d) Zo ook aanvaardt de Organisator op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor problemen veroorzaakt aan de configuratie van de apparatuur van de Deelnemer die een weerslag kunnen hebben op de inspanningen van de Deelnemer tijdens het deelnemen aan de Wedstrijd.

9. Verwerking van persoonsgegevens 

(a) Het is mogelijk dat aan de Deelnemer gevraagd wordt om bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens, op te geven voor deelname aan de Wedstrijd. Het niet opgeven van de gegevens in de verplichte velden verhindert een deelname aan de Wedstrijd.

(b) De Organisator, waarvan u de contactgegevens bovenaan terugvindt, of een andere met de Organisator verbonden vennootschap, zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de afhandeling van de Wedstrijd. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Als u dit wil doen, dan kan u ons eenvoudig contacteren via social@gamemania.eu.

(c) De organisator, of een andere met de Organisator verbonden vennootschap, behoudt zich het recht voor om de naam/namen van de winnaar(s) openbaar te maken op de website.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

(a) De huidige wedstrijdvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze wedstrijdvoorwaarden zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Brussel (België), tenzij dwingende regelgeving anders zou bepalen.