Published using Google Docs
GLOBE
Updated automatically every 5 minutes

การประกวด Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2021 แบบออนไลน์

ดาวโหลดคู่มือและใบสมัครออนไลน์  คลิกที่นี่

ลงทะเบียนการสมัครออนไลน์ได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ผ่านการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่จากการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยจัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

          1.1  นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14–19 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

          1.2 มีสัญชาติไทย สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ต้องอาศัยหรือศึกษาที่ประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป (พิจารณาจากหลักฐานการสมัคร)

          1.3 โรงเรียนต้นสังกัดต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น

          1.4 สามารถส่งผลงาน ไม่เกิน 1 ทีม/โรงเรียน (นักเรียน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 ท่าน)

หมายเหตุ หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติผู้เข้าประกวดข้างต้น สสวท.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวด Thailand Junior Water Prize

 

2. ลักษณะงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวด

          2.1 เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่แสดงออกถึงนวัตกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการรักษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับโลก

      2.2 เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่ต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือนำเอาผลงานจากการศึกษาหรือการดำเนินการของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด หากนำความคิดหรือผลงานผู้อื่นมาดำเนินการ (ให้ระบุลงในหัวข้อเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายงานวิจัยให้ชัดเจน) โดยในโครงการศึกษา/วิจัย ต้องระบุ

               1) ที่มาของโครงการต้นแบบ

               2) จุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดไปจากโครงการเดิมอย่างละเอียด

      2.3 โครงการศึกษา/วิจัยนั้นๆ จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดทั้งในระดับประเทศหรือต่างประเทศมาก่อน ไม่ว่ามูลค่ารางวัลที่ได้รับมาจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม  

 

3. ขั้นตอนการประกวด

เปิดรับสมัครพร้อมส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โปสเตอร์งานวิจัย และ Clip VDO การนำเสนอ

(วันนี้ – 12 มีนาคม 2564)

ประกาศผลผู้เข้าร่วมการประกวด

(22 มีนาคม 2564)

 

จัดงานประกวดผลงานวิจัยชนะเลิศ ปี 2564

(6-7 พฤษภาคม 2564)

 

ประกาศผลการประกวด

(21 พฤษภาคม 2564)

 

ส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (English Version)

เข้าร่วมการประกวด

Stockholm Junior Water Prize 2021

(1 มิถุนายน 2564)

 

ส่งงานโปสเตอร์งานวิจัย และ Clip VDO การนำเสนองานวิจัย (English Version) เข้าร่วมการประกวด

Stockholm Junior Water Prize2021

(กรกฎาคม 2564)

 

เข้าร่วมการประกวด

Stockholm Junior Water Prize2021

(23-27 สิงหาคม  2564)

 

          หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                                   

7. การรับสมัคร

          7.1 ใบสมัครการประกวด Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2021 (ภาคผนวก ข) สามารถส่งใบสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้

        1) โทรสาร (Fax) ที่เบอร์ 02-382-3239

        2) E-mail address: globethailand2020@gmail.com

        3) ดาวโหลดใบสมัครออนไลน์  

https://drive.google.com/file/d/1b55byEH6gtT2zZdqImKGQ6iu1MY4P2vP/view?usp=sharing

4) ลงทะเบียนการสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfarITrXH0zXXO70Dfnh3CWJBzErjoUIbG4oBR0KtrpEyhhiQ/viewform

 

7.2 หลักฐานประกอบการสมัคร

1) แบบฟอร์มใบสมัคร Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2021 สามารถดูได้จาก (ภาคผนวก ค) และสามารถ download แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่

http://globethailand.ipst.ac.th/images/source/TJWP2021/TJWP2021_Mannal.pdf

2) จดหมายนำส่งผลงานวิจัย รายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด และครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนต้นสังกัด โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง จำนวน 1 ชุด/ทีม

                   3) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 8 ชุด/ทีม (ดังภาคผนวก ค)

                   4) CD บรรจุรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โปสเตอร์งานวิจัย Clip VDO การนำเสนอ และ Clip VDO การทำงานของนวัตกรรม (ถ้ามี) จำนวน 1 แผ่น/ทีม (File ต้นฉบับ และ PDF)

7.3 สามารถส่งด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่ ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110 (วงเล็บมุมซอง “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2021”) โดยดูจากวันประทับตราหน้าซองเอกสาร

7.4 กรณีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจัดส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครตามที่กล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมประกวด โดยจะแจ้งให้ทราบด้วยวาจาและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ตามลำดับ

หมายเหตุ

1. การจัดพิมพ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ด้วยกระดาษ A4 จำนวน 10 ชุด/ทีม (ชื่อไฟล์เป็นชื่อโรงเรียนและจังหวัด)

2. การจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ขอให้ผู้จัดทำระบุเนื้อหาตามหัวข้อใน ภาคผนวก ค ในคู่มือการประกวด

3. การจัดทำโปสเตอร์ จัดทำตามรูปแบบในภาคผนวก ง ในคู่มือการประกวด

4.    การจัดทำ Clip VDO การนำเสนอ จัดทำตามรูปแบบในภาคผนวก จ ในคู่มือการประกวด

5.     เกณฑ์การตัดสินงานวิจัย ดัง ภาคผนวก ฉ ในคู่มือการประกวด