Published using Google Docs
Покана STEMEDU-2021 BG
Updated automatically every 5 minutes

 

ПОКАНА

Трета научна конференция с международно участие

Иновативно STEM образование

Велико Търново, България

Третата научна конференция с международно участие Иновативно STEM образование (STEMEDU-2021) ще се проведе на 25-27 април 2021 г. (STEM - Science, technology, engineering, and mathematics). Форумът STEMEDU-2021 има интердисциплинарен характер, като продължава и разширява идеите, заложени в предните конференциии STEMEDU с нови интердисциплинарни направления. През 2021 г. водеща ще бъде една широкоспектърна интерпретация на иновациите и иновативните образователни технологии, като специален аспект на форума ще бъдат приложенията на нови математически методи в медицината и други научни области и технологиите за достъпност за хора със специални потребности.  

Придружаващи събития и семинари: II семинар Cardio2: Изследване на приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични данни (частично финансиран от Договор КП-06-Н22/5 на Фонд Научни Изследвания с изпълнители: Институт по роботика (ИР-БАН), Институт по математика и информатика (ИМИ-БАН) и Медицински университет - Варна);   Секция Иновативни образователни технологии;

Първи информационен семинар AB: Технологии за достъпност за хора със специални потребности (частично финансиран от Договор КП-06-Н42/4 на Фонд Научни Изследвания с изпълнители: ИМИ-БАН и ИР-БАН).      

В рамките на STEMEDU-2021 ще бъдат представени доклади на учени и млади специалисти от България и чужбина: научни доклади – до 20 мин; съобщения  – до 10 мин. и постери. Докладите от конференцията след двойно сляпо рецензиране ще бъдат публикувани в онлайн сборник, регистриран в НАЦИД  (Science Series "Innovative STEM Education", Book 3, 2021,  ISSN: 2683-1333).

Участието може да бъде в смесен формат: онлайн (ZOOM) и присъствено.

САЙТ:  www.stemedu.eu

E-mail: stemedu.eu@gmail.com                               

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: присъствено в гр. Велико Търново и онлайн (ZOOM)

ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:  25-27 април 2021 г.              ОТКРИВАНЕ: 26 април 2021 г. 

РАБОТЕН ЕЗИК: български, английски                  

ЗАЯВКИ ЗА ДОКЛАДИ (заглавие и резюме):   до 20.03.2021 г.

ПOТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ:    до 25.03.2021 г.

ПЪЛНА ВЕРСИЯ НА ДОКЛАДИТЕ:   до 20.04.2021 г.     ФОРМАТ 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:  до 22.04.2021 г.     Програма (онлайн версия)

ОРГАНИЗАТОРИ: Българска академия на науките: Институт по математика и информатика, Институт по роботика, Регионален академичен център - В.Търново (РАЦ);  Технически университет - Габрово; Mедицински университет - Варна, филиал Велико Търново и със съдействието на Териториална организация на Научно-технически съюзи - Велико Търново и Съюза на математиците в България.

ЗА КОНТАКТИ:   stemedu.eu@gmail.com

доц. д-р инж. Галина Богданова - Институт по математика и информатика,

e-mail: g.bogdanova@gmaiil.com, тел: +359 88 8221825

проф. дмн Стефка Буюклиева - Великотърновски университет и РАЦ, e-mail: stefka@ts.uni-vt.bg

проф. дмн Стоян Капралов - Технически университет - Габрово, e-mail: s.kapralov@gmail.com

Покана BG

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQfUbI-znzjJUilloB0g2NpywEpz4W59yRs1HP77K3Fp3SOU4Ge44ZEAd_SrlBtoEX5jz_O0kcdchk