GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDM04-PROJECTES I

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Moda

Segon

                Primer

             Específica

6

Departament: Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/ Castellà

Horari: dimarts de 12’10/ 15’00h i dimecre de 10’45/ 13’05h

Web de l’assignatura: https://sites.google.com/a/escoladisseny.com/crea-moda/

Professorat responsable                                

                                        

Elena Segura

Correu electrònic: esegura@escoladisseny.com

                                

Cap de departament

                                                         

Marta Gonzalez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

                                        

Projectes de disseny de moda i indumentària

2.2. Perfil professional

                                        

L’assignatura ha de proporcionar-li al dissenyador de moda els elements i les eines necessàries per poder representar gràficament els seus projectes, amb la finalitat de poder ser construïts i/o produïts.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

                                

Haver superat l’assignatura de fonaments del disseny de formació bàsica.

3.2. Requisits recomanables

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de l'informació i la comunicació.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT14- Dominar la metodología de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodología d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

                                                                                                        

- Generar propostes creatives de disseny de moda i indumentària adequades als condicionants materials, funcionals, estètics i comunicatius dels supòsits de treball.        

                                                

- Concebre i materialitzar projectes de disseny de moda i indumentària que integrin aspectes formals, materials, tècnics, funcionals, comunicatius i de realització.        

                                                

- Adequar la metodologia i les propostes de disseny a l'evolució tecnològica i industrial del sector.                                                        

- Fonamentar el procés creatiu en estratègies de recerca metodològiques i estètiques.

                                                        

- Relacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.                                

                                        

- Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i de realització que es plantegen durant el desenvolupament i l'execució del projecte.                                        

- Analitzar els estudis de mercat i la incidència d'aquests en el desenvolupament de nous productes i col·leccions.                                        

- Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny i valorar la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

5. Resultats d’aprenentatge

                                

  •                                                                                                          

- Capacitat de lectura, expressió, descripció i comprensió de les formes en els seus aspectes objectius. Domini dels elements que són fonamentals en la comunicació tècnica.

  •                                                 

- Capacitat d’utilització dels coneixements dels sistemes de representació, amb sentit tècnic i descriptiu. Domini de les eines informàtics d’ús comú en disseny de moda.                        

  •                                                                                                          

-  Ús de normes, requisits i condicionants.                                                                                                         

- Domini del dibuix a nivell executiu considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques objectives dels materials que hi intervenen.                                                                                                         

-  Capacitat de comunicar-se eficaçment amb mitjans informàtics.                                                                                                         

-  Capacitat d’entendre tots els aspectes contemporanis relacionats amb la representació dels projectes.

        

6. Continguts

-       El procés projectual com a recerca.

-       Psicologia del consum. Sociologia del consum. Sociologia de les tendències.

-       Coneixement i anàlisi de les tendències del disseny actual per a la recerca projectual. Color i tendències.

-       Siluetes, creació de volums amb maniquí (moulage).

-       Mètodes de recerca en disseny.

7. Metodologia docent

                                

7.1. Estratègies generals metodològiques

Proposem desde el departament de projectes de moda, una metodologia de treball pràctica, activa i interactiva, amb una dinàmica participativa i oberta, flexible, individualitzada i adaptada al perfil de l’alumnat, a les seves experiències, al seu estil i ritme d’aprenentatge, a les seves capacitats, al seu desenvolupament i a les activitats proposades.

Escollirem diferents tipus d’agrupament de l’alumnat (intergrup, gran grup, grup mitjà, petit grup, individual) per treballar les diferents tasques programades, que es desenvoluparan d’acord amb el pla de treball i programa d’activitats que s’entregarà als estudiants a l’inici del semestre.

L’alumnat haurà fer, entregar en els terminis establerts, i superar TOTS els exercicis proposats, fets a l’aula o a casa, revisats a l’aula. S'aplicarà estrictament el criteri “Tolerància O” amb les còpies i els plagis.

Per altra banda, l’aplicació del procés d’avaluació contínua de l’alumnat requereix l'assistència regular a les classes i activitats complementàries. Atès que la falta d’assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que la correcta aplicació dels criteris d’avaluació i la mateixa avaluació contínua.

En reunió de 11 de setembre de 2017, ha acordat que el percentatge de faltes d'assistència, justificades i no justificades, que originen la impossibilitat d'aplicació de l'avaluació continua es del 60% del total de les hores lectives de l'assignatura.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

80 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

35 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

40 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació escrita.

5 hores

Activitats de treball no presencial

70 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Lectures.

10 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Petit grup

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

60 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material                                        

Aula amb taules grans i projectors.

7.4 Activitats interdisciplinàries                                        

Col·laboracions amb assignatures del departament.

7.5 Activitats complementàries                                        

Realització d’exposicions per a presentar el treballs acabats i visites guiades a exposicions.

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

En el cas de que l’alumne no assiteixi com a mínim al 60%  de les classes i no superi l’assignatura en el període ordinari, podrà recuperar-la en el període extraordinari realitzant una prova objectiva i presentant el projecte corresponent al semestre.                                        

Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima tan dels treballs i projectes com de la prova objectiva final, haurà de ser de 4.

Per superar l’assignatura s’haurà d’obtenir un mínim de 5.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04

5%

---

Treballs i Proves d’execució de tasques reals o simulades.

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

50%

25%

Projecte

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

30%

25%

Prova objectiva

R

CA0CA07

15%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

                                        

MUNARI, Bruno. Como nacen los objetos?. Ed. Gustavo Gili. 1983

SEIVEWRIGHT, S. Diseño e investigación. Ed. Gustavo Gili. 2012

RENFREW, E. I RENFREW, C. Creación de una colección de moda. Ed Gustavo Gili. 2009 FEYERABEND, F I GOSH, F. Ilustración de moda. Ed Gustavo Gili. 2008

KUKY DRUDI, Elisabetta. Dibujo de figurines para el diseño de moda. Ed. Pepin Press. 2011 FEYERABEND, F. Figurines de moda. Ed Gustavo Gili. 2010

9.2. Bibliografia complementària: 

9.3. Altres recursos: 

10. Altres observacions