av 8

Motivering Riksvalberedningens förslag till lista för valet till Europaparlamentet 2019

Nästa år går Sverige till Europaparlamentsval för sjätte gången. Riksvalberedningens ambition är förstås att Miljöpartiet ska matcha det fantastiska valresultatet från 2014.

RVB öppnade upp för kandidater och nomineringar av andra personer den 15:e september och avslutade den 15:e oktober. Cirka 130 kandidaturer och nomineringar inkom. Under oktober gjordes en studieresa till Bryssel för att få en djupare förståelse för vad arbetet i parlamentet kräver och vilka utmaningar som finns.      

RVB har genomfört över 200 intervjuer, både fysiska och telefonintervjuer. Referensintervjuer har som alltid prioriterats och inhämtning av information har gjorts via kandidatformulär och skriftliga svar från kandidater, internet och sociala medier.  

Listan består av 40 namn med god geografisk spridning över landet och representation från samtliga partidistrikt, i enlighet med kongressbeslutet, samt med ett brett spektrum av personer. Hänsyn har tagits till erfarenhet, politisk inriktning, mångfald, kön, ålder och samarbetsförmåga - allt enligt riksvalberedningens arbetsordning. Listan är könskvoterad parvis, också det i enlighet med kongressbeslutet.

Fokusområden för RVB har varit att få en god representation på listan för kompetens inom klimat, miljö, demokrati, mänskliga rättigheter samt jämställdhet och feminism.

Nu överlämnar riksvalberedningen sitt förslag till medlemmarna.

 1. Alice Bah Kuhnke, 47 år, Nacka

Kultur- och demokratiminister sedan 2014. Hon har som minister varit Sveriges representant i EU i demokrati- och kulturfrågor, däribland HBTQ, jämställdhet, medie- och yttrandefrihetsfrågor. Sedan 2016 är Alice rådsdelegat för European Green Party och partistyrelseledamot. Hon har en fil.kand. i statsvetenskap och har varit yrkesverksam som bland annat hållbarhetschef och generaldirektör. Demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbarhet är hennes kärnfrågor och hon har varit drivande i minoritets- och urfolksfrågor under mandatperioden.

 1. Pär Holmgren, 54 år, Uppsala

Klimatexpert på Länsförsäkringar, hedersdoktor i meteorologi och fil. lic. meteorolog. Pär Holmgren är en av Sveriges mest välrenommerade debattörer inom miljö- och klimatfrågor. Han har under 30 års tid arbetat med klimatfrågorna på en rad olika sätt som meteorolog, författare, föreläsare och debattör.  Miljö, klimat, energi, biologisk mångfald och omställningen av det ekonomiska systemet är hans kärnfrågor.

 1. Jakop Dalunde, 34 år, Stockholm
  Europaparlamentariker sedan 2016, tidigare språkrör för Grön Ungdom, kommunpolitiker och riksdagsledamot 2014-16, då han ansvarade för försvarsfrågor. Har i EU-parlamentet fått huvudansvar för EU:s klimatlag och påbörjat arbetet med att göra det lättare att ta tåget ut i Europa. Har även varit med och reformerat EU:s utsläppshandel och utvecklat energipolitiken. Jakop är också starkt engagerad i migrationsfrågor och var med som volontär för flyktingmottagande på Lesbos 2015. Vill vara både visionär och realist.

 1. Bodil Valero, 60 år, Axmar Bruk
  Europaparlamentariker och tidigare riksdagsledamot. Har en fil.kand i romanska språk och juristexamen i miljö- och utlänningsrätt. Bor Sverige, Bryssel och Katalonien. En förkämpe för migrationsfrågor, mänskliga rättigheter, försvars-, säkerhets- och utrikespolitik. Bodil arbetar bland annat hårt för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i EU:s medlemsländer. Orsaken är den ökande högerextremismen i Europa som har satt hela EU-samarbetet i gungning. 

 1. Max Andersson, 45 år, Göteborg

Europaparlamentariker, delegationsledare för den svenska gruppen för rådet till European Green Party (EGP) dit han blev invald 2010 som ersättare och 2014 som ordinarie ledamot. Max har varit engagerad i EU-frågorna sedan 1992 och har suttit i EU-nämnden samt utrikesutskottet i riksdagen. Max driver IT-politik i parlamentet som t.ex. upphovsrättsreform, att sätta gränser för massövervakning och hur vi ska hantera problemen och möjligheterna med Artificiell Intelligens. Han har en stor kunskap i de konstitutionella frågorna och arbetar hårt mot lobbyism.

 1. Emma Nohrén, 38 år, Brastad

Distriktsordförande i Västra Götaland, tidigare riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson. Emma är idag utsedd av regeringen som ordförande för miljömålsberedningen och MP:s ledamot i Havs- och Vattenmyndighetens insynsråd. Hon är erfaren politiker och biolog med stor kunskap inom fiske- och havsfrågor. Emma har stor vana från internationella samarbeten och har mycket god kunskap om hur EU fungerar och vilka utmaningar som finns. Emma är 1:e ersättare i EGP, invald 2015.

 

 1. Märta Stenevi, 42 år, Malmö

Märta Stenevi är gruppledare för Miljöpartiet i Malmö och ledamot i  Sveriges kommuner och landstings (SKL) regionkommitté som är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Märta vill verka för kraftfulla begränsningar av försäljningen av fossila bränslen, gemensam beskattning av flyget, möjlighet till större differentiering av EU-regler men på gemensamma kriterier och möjlighet att utifrån söka asyl till EU utan att behöva specificera vilket land.

 1. Max Trondlé, 23 år, Kalmar

Partistyrelseledamot, gruppledare för MP Kalmar och distriktsordförande i länet. Max är mycket entusiasmerande och brinner själv för klimatet och frågor som rör mänskliga rättigheter, migration, jämställdhet, jämlikhet, segregation och diskriminering. Han är emot en EU-federation och starkt emot en gemensam EU-armé.

 1. Mursal Isa, 37 år, Borlänge

Tidigare landstingsråd i Dalarna, nu andre vice ordförande i regionfullmäktige där och även ordförande i Kultur och bildning vilket är regionens stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor. Tidigare partistyrelseledamot. Hans politiska engagemang grundar sig i att han vill verka för en minskning av den globala uppvärmningen genom ett lokalt och regionalt arbete. I EU vill Mursal driva frågor som rör klimat, mänskliga rättigheter och en rörlig arbetsmarknad. Mursal är en driven föreningsmänniska och en van kampanjare.

 1. Aida Badeli, 22 år, Bryssel

Förbundsstyrelseledamot för Grön Ungdom och talesperson för politikområdet mänskliga rättigheter. Aida var en av initiativtagarna för uppropet #imaktenskorridorer i Sverige, men hade även ett finger med när det lanserades Europaparlamentet. I parlmentet vill hon driva mänskliga rättigheter, diskrimineringsfrågor, alla människors lika rätt och demokratifrågor. Den senaste tiden har Aida bott i Bryssel och arbetat i Bodil Valeros team, ett vikariat som avslutas efter årsskiftet och som har medfört att Aida har god kunskap om hur arbetet i parlamentet fungerar.

 1. Karin Thomasson, 56 år, Östersund

Karin har lång kommunalpolitisk bakgrund, är partistyrelseledamot och 4:e vice ordförande i SKL. Hon har arbetat lokalt och regionalt med klimat/miljö, regional utveckling, nationella minoriteter och kulturfrågor, vilka alla är viktiga i det europeiska perspektivet. Karin är ordförande i Klimatkommunerna och är en av de ledande personerna kring samisk politik i partiet. I EU vill hon arbeta med sammanhållningspolitiken, regionala frågor och för att EU inte ska splittras utan hålla ihop samt mot främlingsfientlighet och antidemokratiska rörelser.

 1. Magnus P Wåhlin, 47 år, Växjö

Är aktiv i flera europeiska klimatnätverk och 4:e ersättare till EGP. Kunnig inom mathantering och klimatsmart mat, tidigare har han bland annat jobbat som kock och är nu präst. Har varit miljöhandläggare inom Växjö stift och jobbat med migrationsfrågor samt bistånd och utvecklingsfrågor. Magnus anser de viktigaste frågorna inom EU just nu är klimat, migration, integration, feminism och mat.

 1. Jenny Lundström, 51 år, Tierp

Jenny har lång erfarenhet inom Miljöpartiet, senast som regionråd i Uppsala, med god kunskap om politiska processer och hur man jobbar för att få igenom politik. Jenny är veterinär i grunden, har bred kunskap om miljöfrågor och vill i EU-politiken lyfta de gröna frågorna om livsmedel, djurhållning, jordbruk och hållbar landsbygdsutveckling, frågor som hon har spetskunskap inom.

 1. Lorentz Tovatt, 29 år, Stockholm

Riksdagsledamot och kommunfullmäktigeledamot i Stockholm samt ledamot i trafiknämnden. Anser att EU idag har potentialen att vara en global föregångare på klimatområdet och Lorentz vill gärna vara med och bidra till det arbetet. Han har följt FN:s klimatförhandlingar de senaste tio åren och vet att det behövs progressiva regioner för att få med sig fler. Om EU framöver fortsätter att höja sina ambitioner och skärpa sin utsläppshandel kommer det att få det global effekt.

 1. Elin Söderberg, 34 år, Umeå

Kommunfullmäktigeledamot i Umeå, ersättare i kommunstyrelse och dess nyinrättade hållbarhetsutskott. Elin är en van kampanjare och vill fokusera på att EU lägger om sin klimatpolitik till att vara i linje med IPCC:s scenario för att klara max 1,5 grads global medeltemperaturhöjning, se till att ta tillvara på synergieffekter med Agenda 2030-målen och att europeisk bilindustri skapar affär i att konvertera redan rullande fordon till fossilfri drift tex. biogas, el, bränsleceller eller biodrivmedel.

 1. Per-Inge Lidén, 59 år, Karlstad

Ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnd, ledamot i kommunstyrelsen och omvårdsnämnd samt förbundsordförande i studieförbundet Bilda. Han har också tidigare varit EGP-delegat och suttit i styrelsen för Green Forum. Per-Inge vill förändra EU i grön riktning och vara med och driva debatten i viktiga europeiska frågor och för ett grönare och mer solidariskt Europa. 

 1. Jiang Millington, 47 år, Järfälla
  Vice gruppledare och fullmäktigeledamot i Järfälla kommun. Journalist och kommunikatör i grunden, en av administratörerna i #jagärhär, en grupp på Facebook med nästan 74 000 medlemmar och som är ett stöd till dem som
  aktivt vill gå in i nätdebatten och stoppa spridningen av hat. Kunnig framförallt inom frågor som rör funktionshinder, asyl- och migration, skola och social hållbarhet. 

 1. David Ling, 25 år, Gävle
  Ekonomisk-politisk talesperson för Grön Ungdom och sitter i GU:s förbundsstyrelse. Har ersättaruppdrag i både regionen och Gävle kommun. Har en bred kompetens när det gäller politik De senaste åren har det varit inriktning mot social försäkringar och ekonomi men även rättssäkerhet, “ordning och reda” och förbättringar för de som har det sämst.
   I EU vill David främst driva klimat-, integritets- och migrationsfrågor.

 1. Brita Wessinger, 65 år, Sollefteå

Distriktsordförande och ordförande för stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. Är både bibliotekarie och journalist. Tycker att det viktigaste är att i EU driva grunden i vår politik: de tre solidariteterna och vill arbeta för en hållbar värld, människors lika värde, kultur, utbildning, forskning, odling, folkhälsa och trygghetssystem.

 1. Linus Lakso, 35 år, Eskilstuna

Linus Lakso är miljö- och energispecialist i Eskilstuna kommun och sitter i partistyrelsen. Linus är mycket kunnig inom framförallt energi- och klimatfrågorna och är bra på att driva gröna frågor på ett konstruktivt sätt. Han är duktig på att nätverka på sociala medier men också i det personliga mötet för att skapa intresse för miljöpartistisk politik.

 1. Rebecka Forsberg, 21 år, Göteborg

Rebecka Forsberg är språkrör för Grön Ungdom Väst. Hon brinner för integrations-, jämställdhets- och klimatfrågor. Rebecka arbetar målmedvetet i kampanjer och är mycket bra på att debattera och skapa entusiasm för de gröna frågorna.

 1. Nils Karlsson, 45 år, Malmö

Nils Karlsson är en av partiets mer välkända profiler med många följare på Twitter och har en stor plattform som debattör. Han har varit kommunalråd i Malmö under förra mandatperioden med ansvar för bland annat socialpsykiatri och LSS samt varit ordförande i funktionsstödsnämnden. Universitetsadjunkt vid Malmö universitet med magister i teoretisk och praktisk filosofi.

 1. Janine Alm Ericson, 45 år, Alingsås

Janine är riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet och har tidigare varit gruppledare för MP-Alingsås. Kryssade sig in i riksdagen 2014. Klimatpolitiken och jämställdheten är de viktigaste framtidsfrågorna och vill att EU visar ett starkt ledarskap och tar klimat, miljö och lika rätt på fullaste allvar.

 1. Olle Hilborn, 33 år, Karlskrona

Ledamot i kommunstyrelse och gruppledare. Är verksamhetschef i ett hemtjänstbolag. Har akademisk examen på forskarnivå inom digitala spel. Vill ta ner EU-frågorna på en regional nivå och få dem relevanta och intressanta för Blekingeborna och framförallt arbeta med klimatfrågorna såsom utsläppshandeln men också frågor som håller internet öppet och stärka människors rätt att forma sitt eget liv.

 1. Emma Hult, 30 år, Jönköping
  T
  jänstgör nu sin andra mandatperiod som riksdagsledamot från Jönköpings län med förtroendet att vara ordförande i riksdagens Civilutskott, det enda utskott där Miljöpartiet fick en ordförandepost. Kryssade sig in i riksdagen 2014. Inom EU har hon ambition att bl.a. arbeta för att minska miljö- och klimatpåverkan från byggsektorn, med ökad samverkan kan vi skapa gemensamma riktlinjer för ett bättre byggande.

 1. Nils Seye Larsen, 38 år, Umeå

Verksamhetsutvecklare på assistansföretag, nu tjänstledig för politiska uppdrag i hemkommunen. Ordförande i Hållbarhetsutskottet och gruppledare i kommunfullmäktige. Har funktionsvariation. Brinner särskilt för migrationspolitik, internationell politik, transport och infrastruktur samt funktionsrätt. EU är ett bra forum för dessa frågor som är beroende av beslut på internationell nivå. Vill i EU särskilt arbeta med human och solidarisk flyktingpolitik.

 1. Wanja Kaufmann, 22 år, Uppsala

Som internationell sekreterare för Grön Ungdom har Wanja bland annat drivit på för en mer EU-utvecklande linje i förbundet. 2:e ersättare i EGP delegationen, invald av kongressen 2017. Grön rättvisa och grön fredspolitik ligger henne varmt om hjärtat. Hennes fokus är klimathotet och säkerhet.

 1. David Folkebrant, 28 år, Västerås

David har ett stort engagemang i frågor som rör mänskliga rättigheter och vill vara med och påverka migrationsfrågorna i EU. Han har arbetat som politisk sekreterare i Västmanland och har erfarenhet av att organisera valrörelse och ser fram emot att vara ute och prata om vår politik.

 1. Lotta Hedström, 63 år, Brösarp

Lotta är en veteran i Miljöpartiet med stort kontaktnät inom partiet. Hon har tidigare varit både språkrör och riksdagsledamot, sitter nu i kommunstyrelsen och är ordförande i Skånes Dansteater AB. Lotta har ett stort engagemang för utrikesfrågor som bistånd, global rättvisa, klimat, rättvis handel men också landsbygdsutveckling i Sverige och i utvecklingsländer.

 1. Svein Henriksen, 51 år, Getinge

Tidigare ordförande för miljönämnden i Halmstads kommun och för driftnämnd psykiatri i Region Halland, även denna period kommer Svein att ha uppdrag i både region och kommun om än inte som ordförande. Svein är uppvuxen i Bergen i Norge. Han är socionom i grunden. Vill i valrörelsen lyfta klimatpolitiken EU samt social hållbarhet kopplat till migrations- och demokratifrågor.

 1. Naiara Pereira Cunha, 33 år, Södertälje

Jurist, har en magisterexamen i EU-rätt. Arbetar nu på ett privat företag med främst immaterialrätt. Har tidigare arbetat med EU-rätt, migration, familje- och civilrätt, bland annat inom Stadsmissionen. Ordförande för Miljöpartiet i hemkommunen och ledamot i kommunfullmäktige. Kom till Sverige från Brasilien för sex år sedan. Hennes hjärtefrågor är sociala rättigheter, flyktingpolitik, fri rörlighet, integration,

immateriella rättigheter och mänskliga rättigheter.

 1. Kristian Ek, 50 år, Nynäshamn

Kristian är allmänt politiskt intresserad med ett särskilt engagemang för mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och HBTQ-frågor. Kristian har tidigare levt som kvinna men nu kommit ut som transman. Han är vice ordförande i miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté. I EU vill Kristian främst arbeta för stärkt jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

 1. Katarina Folkeson, 25 år, Nora

Politisk sekreterare och lärarvikarie, tidigare valsamordnare för Gröna Studenter.  Snart färdig med studier i statsvetenskap. Hennes hjärtefrågor är freds- och säkerhetsfrågor. Vill kämpa för en vapenfri värld och att EU inte blir en militär allians. Katarina är en driven person med stort kontaktnät som är bra på att ta folk. Vill ägna mycket tid åt valkampanj med särskild fokus på ungdomar och studenter.

 1. Malte Roos, 24 år, Malmö

Ett av Gröna studenters språkrör. Han har en magisterexamen i statsvetenskap med inriktning global politik och samhällsomvandling, samt en kandidatexamen i internationella relationer. Maltes hjärtefrågor är EU:s utrikespolitik, främst biståndet, mänskliga rättigheter och fredsfrämjande insatser. 

 1. Isabel Enström, 43 år, Visby

Tidigare regionråd och ordförande  på Gotland och gruppledare. Isabel har under mandatperioden jobbat med gruv- och mineralpolitik, havs- och vattenfrågor, hållbarhets- och HBTQ-frågor. Isabel är utbildad ekolog och hon vill att lokala frågor som är gemensamma mellan flera länder kommer högre upp på dagordningen, både i partiet och i Sverige. Hon ser den lokala förankringen som en viktig del av EU-politiken. 

 1. Henrik Blind, 40 år, Jokkmokk        

Kommunstyrelse- och fullmäktigeledamot, arbetar till vardags för Sameskolstyrelsen. Henrik sitter också i SKL:s kulturberedning. Drivande i att stoppa gruvan i Gállok några mil utanför Jokkmokk. Känd profil i samiska kretsar och har samiska som modersmål. I Henriks hemkommun gjorde Miljöpartiet sitt bästa kommunvalresultat 2018. I EU vill Henrik framförallt arbeta med att driva på stärkandet av MR-frågor på nationell nivå.

 1. Mariam Salem, 38 år, Umeå
  Mariam har under 20 år arbetat inom det sociala området och för att nyanlända ska integreras i samhället på ett bra sätt. Är numera invald i kommunfullmäktige i Umeå och regionfullmäktige i Västerbotten. Hennes ambition är att verka för en humanare asylpolitik inom EU och integration av människor med en hållbar människosyn och fred i fokus.

 1. Göran Larsson, 51 år, Borås
  Göran är anställd som kommunsjuksköterska och var under förra mandatperioden  o
  rdförande i styrelsen för  Södra Älvsborgs sjukhus. Han är en engagerad miljöpartist med stor vana vid att kampanja, är en välkänd profil i stora delar av Västra Götaland. Medmänsklighet och klimat är de frågor som Göran driver.  

 1. Annica Snäll, 52 år, Tidaholm

Annica är kommunikationschef vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg och samtidigt aktiv kommunpolitiker i Tidaholms kommun. Vill vara aktiv i valrörelsen och ta nya grepp kring kampanjandet. Annica vill lyfta frågan om fysiska klimatanpassningar som t.ex. skydd mot översvämningar i städer och att arbeta med att förebygga risken för allt större kaos och konflikt till följd av klimatförändringarna.

 1. Björn Immerstrand, 47 år, Vikingstad

Björn ser sig som en del i den gröna rörelsen för att skapa ett bättre samhälle. Han har varit aktiv i Miljöpartiet i 20 år. Är ordförande i det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter AB samt ledamot i kommunfullmäktige. Björn arbetar med digitaliseringsfrågor på Linköpings kommuns socialförvaltning och är på fritiden mycket föreningsaktiv bl.a. engagerad i ett boende för ensamkommande. Klimatfrågan är för honom en självklar fråga att driva i EU-valrörelsen, även migrationsfrågorna och transparensen inom EU.

Övriga kandidater

Anna Hansson, 44 år Alingsås

David Westsson, 35 år Haag, Nederländerna

Jacob Risberg, 46 år Knivsta

Johannes Wretljung Persson, 32 år Västerås

LennART Frostesjö, 55 år Umeå

Maja Ramström, 61 år Strömsund

Peter Söderlund, 57 år Tyresö

Rickard Barkerud, 31 år Karlskrona

Rodrigo-Germán Araya de Castilla, 51 år Nynäshamn

Sahir Drammeh, 62 år Haninge

Stefano Kuzhicov, 57 år Helsingborg

Sus Andersson, 52 år Spånga

Sverker Ottosson, 53 år Sundsvall