DJEČJI VRTIĆ OPĆINE PRIMOŠTEN
Svetog Josipa 7,                                                                                                                                                           22202 Primošten
tel: 022 570 083                                                                                                                                                         e-mail:
djecji.vrtici.bosiljak@gmail.com

KLASA: 112-06/19-01/02
URBROJ: 2182/1-12/5-1-2-19-1
Primošten, 02.rujna 2019

Na temelju članka 26. točka 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten raspisuje se:

JAVNI POZIV

za izbor

KUHAR / ICA, SSS

– 1 izvršitelj/ica – za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

UVJETI za radna mjesta prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, Pravilniku o vrsti stručne spreme radnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 10/97,107/07 i 94/13) i u skladu sa zakonom i Statutom vrtića.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

Na natječaj za radno mjesto   ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Dječji vrtić Općine Primošten, Svetog Josipa 7, 22202 Primošten. S naznakom za koje radno mjesto se prijavljujete.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati . O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Napomena: Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Općine Primošten 02.09.2019.

                                                               

                                                                                                Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                              ___________________________

                                                                                                          Davorka Skorin