PLANIFICACIÓ SETMANAL 4t ESO B                                            Del 23 al 27 de març

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MATERIAL DE SUPORT (només pel departament d’orientació)

Història.

Classroom.

- Les fases del conflicte.

- ACTV fer un eix cronològic amb imatges

Història.

Classroom.

La movilització de les dones a la I G M.

ACTV. Participació obligatòria en el debat on-line “Com d’importat va ser l’aportació de les dones a la I G M”.

Llengua catalana i literatura (8:00-8:55):

- Lèxic: correcció dels exercicis del dia anterior (55’). Seran al Classroom i hauran d’enviar la foto de la correcció si no les han fet a Google Drive.

- A més, si els sobra temps i tenen tasques endarrerides, serà un bon moment per acabar i posar-se al dia.

Matemàtiques Acadèmiques:

Tema 11.
 Combinatoria:

- Copiar Index

- Llegir estratègies pàgines 234 - 236.

- Copiar quadret groc pàgina 236

-Fer exercicis 1, 2, 3 del llibre

MAT APL:

Repàs problemes amb sistemes d’equacions lineals

Pàg 115 exc 22, 24, 27.

Pàg 116 exc 41

Matemàtiques Acadèmiques:
- Fer exercicis de la pàgina 238. (4 al 9)

-Hi haurà vídeos d’algun d’ells.

MAT APL:

Repàs problemes amb sistemes lineals i no lineals d’equacions.

Pàg 115 exc 25, 28 i 29.

Pàg 116 exc 40

Reduir activitats i donar més temps per lliurar les tasques (alumnat nese)

Història.

-Mapa conceptual de desenvolupament 1ª guerra mundial

Video explicatiu del desnvolupament de I guerra mundial

Aquest material servirà com centre d’assoliment de continguts d’alumnat NESE i material complementari per la resta.

El professor/a especialista serà l’encarregat de compartir amb l’alumnat en el moment que pertoqui (tenint en compte el ritme de treball de l’alumnat)

Català

-Comprensió de poemes llibre de lectura

Matemàtiques Acadèmiques:

-Miniprova Trigonometria.

MAT APL:

Repàs sistemes lineals més complexos

(4 sistemes)

Llengua castellana i literatura.

Ortografia ll/y:

1.Llibre de text pàg. 161. Llegir i subratllar. (30 min)

2. Fer activitats. Pàg. 164. 5.42. 5.43. 5.50. (25 min.)

ANGLÈS (8.55 - 9.50)

Repàs de vocabulari i gramàtica.

Hi ha un document a Google Classroom que es penjarà de forma programada en l’horari de classe. i en el que s’especifica les activitats que han de realitzar Hi ha activitats de diferent tipologia.

VALORS ÈTICS:

  • Veure la segona  part de la pel.lícula Las tortugas también vuelan i escriure una reflexió sobre la vulneració dels drets humans (l’enllaç a la pel.lícula està al classroom).

Alemany:

Exercicis del dossier online al classroom:13, 14,16, 19.
Data lliurament: divendres 27 març

Plastica:

Acabar les feies que ja expliquí la setmana pasada de:

- textures gràfiques per reinterpretar la gran ona i la nit estelada.

- patrons repetitius curvilínis a ma alçada.

- patrons repetitius rectilinis en regles.

Qui hagi acabat les 3 pot fer una obra lliure en la tècnica que més li hagi agradat.

Enviar-me foto al mail abans de començar i en acabar la sessió.

Música:

-Llegir article i contestar les preguntes. (40 min)

-Assajar partitures (15 min).

Classroom.

FILOSOFIA:

Sessió nº 3 dedicada a La diversitat cultural i les diverses actituds: etnocentrisme, relativisme, universalisme i interculturalisme. 

(informació al classroom)

Anglès. Activitats adaptades al classroom (alumnat nese)

EF. Activitats adaptades

Llengua catalana i literatura (10:10-11:05):

- Lèxic: continuam amb les activitats a Classroom que posteriorment corregiran. Tenen fins les 18h de l’horabaixa.

Biologia i Geologia

Acabar amb la tasca del classroom de fer lectura comprensiva i esquema del tema 9- Un planeta dinàmic.

Economia.

Tasca 3 (Classroom).

- Activitat final del primer apartat del tema. Comentar la informació de diverses entitats bancàries sobre els fons d'inversió.

- Llegir i subratllar el segon apartat de la unitat 6: els deutes.

- Visualitzar la segona presentació amb l'explicació d'aquest apartat.

EF:

 Els alumnes han de veure dos videos obligatoris i han de repetir-los gravant-se amb el telèfon i pujar-lo al clasroom o enviar-los al meu mail

Llengua castellana i literatura.

Repàs de sintaxis i activitats penjades a classroom. Oracions, anàlisi morfosintàctic. (55 min.)

EF:

 Els alumnes han de veure dos videos obligatoris i han de repetir-los gravant-se amb el telèfon i pujar-lo al classroom o enviar-los al meu mail

ANGLÈS (11.05-12.00)

Comprensió lectora i Activitats de vocabulari i gramàtica .

Hi ha un document a Google Classroom que es penjarà de forma programada en l’horari de classe. i en el que s’especifica les activitats que han de realitzar.

Hi ha activitats de diferent tipologia.

Economia.

Continuació de la tasca 3 (Classroom).

- Visualitzar vídeo sobre la TAE.

- Realitzar les activitats 8, 9, 10, 11, 12 ,13 i 14 d'aquest apartat.

CAAP: (2 hores)

Acabar els sites, els alumnes han rebut un correu amb les instruccions per part del professor.

Preparar les exposicions als Sites per a un nivell determinat, en aquest cas compartir les presentacions o el material que es vulgui utilitzar per les exposicions.

Tot el material será evaluable i s'haurà de demostrar que es fa feina compartint aquest amb el professor

Llengua castellana i literatura.

1. Les oracions coordinades vistes a classe. també consultar pàg. 126. del llibre de text. (20 min.)

2.Activitats penjades a classroom. Oracions i exercicis per reconèixer oracions. (35 min.)

Història.

Classroom.

-La pau dels vencedors.

- ACTV redacció sobre la influència de la pau de Versalles en la II G M.

Quimica:

(11:05-12:00):

Es preparan activitats del tema d’estequiometria per als alumnes al classroom.

Les hauran de lliurar avui mateix, son 6 activitats, amb activitats de volums i condicions normals

Latín

Modelo del futuro examen sin fecha prevista. Enviar fotos de la prueba de examen por Classroom. Fecha máxima de entrega: 30/03/2020.

Tiempo de trabajo: 55 min.

Latín

Lectura y resumen de las págs. 129-130. Copiar el resumen en el cuaderno. Enviar fotos de la tarea por Classroom. Fecha máxima de entrega: 25/03/2020.

Tiempo de trabajo: 55 min.

ANGLÈS (12.15 - 13.10)

Comprensió lectora i activitats de repàs i consolidació de continguts.

Hi ha un document a Google Classroom que es penjarà de forma programada en l’horari de classe. i en el que s’especifica les activitats que han de realitzar.

Hi ha activitats de diferent tipologia.

Matemàtiques Acadèmiques:

- Correcció d’exercicis de la prova.

MAT APL:

Repàs sistemes no lineals.

(3 sistemes)

Llengua catalana i literatura (12:15-13:10):

- Lèxic: activitat “Els terminòlegs” (55’): Són a Classroom i les hauran d’entregar abans de diumenge a les 23:59h.

Llengua castellana i literatura.

1.Mirar vídeo (2 pics): https://www.youtube.com/watch?v=VhdOwDe-Pgg (10 min)

2.Comparar la lletra de la cançó amb el poema de Manuel Machado “Mi Phriné”  Cercar similituds entre símbols, to, veu, figures retòriques...(15 min)

3.Redactar i explicar tot lo que s’ha vist desde una perspectiva lingüística i literària (30 min.)

Tutoria:

Orientació curs vinent i Formulari de Google amb possible matrícula pel curs 2020-2021

Alemany:

Exercicis del dossier online al classroom:13, 14,16, 19.
Data lliurament: divendres 27 març

.

Plastica:

Acabar les feies que ja expliquí la setmana pasada de:

- textures gràfiques per reinterpretar la gran ona i la nit estelada.

- patrons repetitius curvilínis a ma alçada.

- patrons repetitius rectilinis en regles.

Enviar-me foto al mail abans de començar i en acabar la sessió.

Música:

- Correcció dels treballs entregats.

- Interpretar partitura.

Classroom.

 

FILOSOFIA:

Sessió nº 1 dedicada a La diversitat cultural i les diverses actituds: etnocentrisme, relativisme, universalisme i interculturalisme. 

(informació al classroom)

Latín

Lectura y resumen de las págs. 132 “Los circos” y 136 “La casa de Tebas”. Copiar el resumen en el cuaderno. Enviar fotos de la tarea por Classroom. Fecha máxima de entrega: 27/03/2020.

Tiempo de trabajo: 55 min.

Quimica.

(13:10-14:05):

Es preparan activitats del tema d’estequiometria per als alumnes al classroom.

Les hauran de lliurar avui mateix, son 6 activitats. Activitats de mol i molecules.

Alemany:

Exercicis del dossier online al classroom:13, 14,16, 19.
Data lliurament: divendres 27 març

Plastica:

Acabar les feies que ja expliquí la setmana pasada de:

- textures gràfiques per reinterpretar la gran ona i la nit estelada.

- patrons repetitius curvilínis a ma alçada.

- patrons repetitius rectilinis en regles.

Qui hagi acabat les 3 pot fer una obra lliure en la tècnica que més li hagi agradat.

Enviar-me foto al mail abans de començar i en acabar la sessió.

Música:

- Exercicis llenguatge musical (25 min).

- Interpretar partitura. (30 min).

Classroom.

FILOSOFIA:

Sessió nº 2 dedicada a La diversitat cultural i les diverses actituds: etnocentrisme, relativisme, universalisme i interculturalisme. 

(informació al classroom)

Biologia i Geologia

Tasca al classroom - Fer les activitats del tema 9- Un planeta dinàmic.

Economia.

Tasca 4 (Classroom).

- Activitat de recerca. Visitar les pàgines web de les principals entitats bancàries i buscar informació sobre els deutes i els tipus d'interès.

CAAP.

13:10-14:05

Acabar els sites, els alumnes han rebut un correu amb les instruccions per part del professor.

Preparar les exposicions als Sites per a un nivell determinat, en aquest cas compartir les presentacions o el material que es vulgui utilitzar per les exposicions.

Tot el material será evaluable i s'haurà de demostrar que es fa feina compartint aquest amb el professor