Hej kära föräldrar,

Nu fortsätter vi laddningen inför kommande läsår, vi har haft en gemensam uppstart med all personal och även satt igång arbetet med eleverna. I sommarbrevet informerade vi om i att vi önskar att elevernas ökar sin måluppfyllelse genom att arbeta med kooperativt lärande, inkluderande undervisning och mindset vilket tar sin form i undervisningen där vi delger er och eleverna våra pedagogiska planeringar med lärandematriser på respektive gruppbloggar.

 

Välkomna till en ny termin, önskar skolledningen med personal!

Här följer lite information om vad vi har arbetat med och kommer att arbeta med framöver för de som är intresserade:

 

Vi delar här med oss lite av vårt gemensamma program för personalen ifrån uppstarten då vi hade stängt verksamheten torsdag fredag föregående vecka. Vi bröt också lite då och då med ”brainbreaks” för att hålla oss alerta. Något som idrottslärarna och rektor hade fått utbildning på någon dag tidigare.

Forskningen är mycket tydlig med att elever som tränar och är fysiskt aktiva, utöver i skolan, får fler hjärnceller och får mycket bättre förutsättningar att lära sig. Men också att vi i skolan kan bryta av lektioner etc. med korta pauser där båda hjärnhalvorna får arbeta samt försöka ha rörelse på och mellan lektionerna. Vi kommer också ha pulspass för både åk 5 och 6 detta läsår. Träna mer!

 

Nyanställda

Vi önskar Jeanette Arderup spec.ped, Jane Nilsson kanslist, Daniel Björkman klasslärare 3A, Py Dahlstedt-Lindström klasslärare 3B, Henrik Brink förskollärare Skattkistan, Helena Håkansson förskollärare, Skattkistan, Karin Tufvesson spec.ped på Solbo samt Anna Samberg resurs Solbo och Hanna Björklund klasslärare 2A välkomna till Rinnebäcksskolan.

Vi "giraffar" för en bättre värld...

NVC (Nonviolent Communication) -
Nancy, Sofie, Torbjörn och Calle.
Vi har haft några pedagoger som fått fördjupad utbildning kring NVC och de fick möjlighet att dela denna kunskap med övrig personal.

Den amerikanska psykologen Marshall B. Rosenberg grundade Nonviolent Communication eller Giraffspråket som det också kallas. Nonviolent Communication är ett förhållningssätt till människor och dess grundläggande syfte är att skapa kontakt med kvalitet mellan människor. Rosenberg använde sig av två djurbeskrivningar för att tydliggöra hur vi människor kommunicerar med varandra.

Giraffen har ett stort hjärta och får därför symbolisera kontakt, kommunikation och reflektion. Giraffens långa hals symboliserar att den kan se saker utifrån ett större perspektiv och välja mer genomtänkta strategier. Vargen symboliserar det språk som de flesta av oss är vana vid att använda. När vi kommunicerar vargspråk tenderar vårt avstånd till varandra att öka och vi fastnar lätt i rätt- och feltänkande, samt att vi skuldbelägger varandra. Genom att utveckla NVC ville Rosenberg få oss att bli mer medvetna om våra känslor och behov, samt vår förmåga att skapa kontakt med varandra.

Grundantagandena inom NVC är: 
- Alla människor har samma behov
- Allt vi gör, gör vi för att möta behov.
- Vad vi känner beror på om våra behov är tillgodosedda eller ej.
- Människor tycker överlag om att bidra till andra och till sig själva, förutsatt att det sker frivilligt.

På Rinnebäcksskolan strävar vi efter att använda Giraffsrpåket/NVC i vår vardag tillsammans med eleverna. Vi strävar efter att använda giraffspråket i förebyggande arbete men också vid konflikter. Rosenberg menade att människor tar till olika strategier för att tillgodose sina behov. Det är i dessa strategier som konflikter uppstår.

Två färdigheter inom giraffspråket är empati och ärlighet. Empati innebär att vi försöker lyssna efter känslor och behov hos den andre personen. Ärlighet innebär att vi strävar efter att uttrycka våra egna känslor och behov för den andre personen.

Skillnaderna mellan att prata "Varg" och att prata "Giraff" kan se ut såhär:
Någon säger följande till oss:

- "Du är så himla jobbig. Jag orkar inte med dig längre. Stick härifrån."


Vargspråket
Ditt fel: Slår tillbaka

- "Du är inte bättre själv, det är du som kan gå härifrån istället."

Mitt fel: Vi tar på oss skulden

- "Ja den andre personen har nog rätt i att jag är jobbig."

Giraffspråket
Empati 

- "Är det så att du känner dig frustrerad för att du vill ha ensamhet/utrymme?"

Ärlighet 

- ”När jag hör dig säga så, känner jag mig ledsen för att jag behöver/vill ha förståelse. Skulle du kunna berätta varför du vill att jag ska gå?"

Det här var en kort presentation av grunderna i NVC/giraffspråket.
Om ni blev nyfikna och skulle vilja veta mer, får ni gärna ta kontakt med oss.
Vi vill även tipsa om boken "Nonviolent Communication - Ett språk för livet" av Marshall B. Rosenberg.

 Vi hade Workshop och tränade på att tillämpa giraffspråket.

 

Specialpedagogteamet

Eva, Anna, Jeanette och L-G

 

Läsläxa

Forskningen är entydig om att läsande elever når längre i sin måluppfyllelse. Den läsning som vi har i skolan behöver kompletteras med att eleverna även läser hemma för att utvecklas. Vi önskar ett gott samarbete med er föräldrar i att stötta era barn i läsandet. Vi bestämde att alla elever ska ha läsläxa varje vecka fr.o.m vecka 34, vilket flertalet elever redan har sedan tidigare. Gemensamma rutiner kring detta ska arbetas fram under hösten.

 

Likabehandlingsplanen

•   Revideras 1 ggr/år, den vi har gäller Ht -18 och revideras Vt-19. Du hittar den på blogg-kulan.se och den tas upp på föräldramöte.

•   Likabehandlingsteamet kommer att gå runt till alla klasser och berättar om vårt likabehandlingsarbete för eleverna.

 

Trivselregler tog elever fram för ett år sedan och nedan ser du den konsekvenstrappa vi ska följa om reglerna inte följs.

Bokprat i F-klass

Nancy och Maria berättade hur de arbetar med bokprat i förskoleklass. Detta arbetssätt involverar föräldrarnas delaktighet. Pedagogerna tydliggör arbetet för eleverna genom att arbeta med lärandematriser. Eleverna läser hemma och redovisar för de andra eleverna som i sin tur får ställa frågor om boken. Detta arbete är viktigt att ta vid när eleverna går vidare till låg- och mellanstadiet.

 

Genomgång av 3.0 - eleven i centrum

Peter berättade kort om RB 3.0 nedan är några punkter som han tog upp. Vi vill bidra till att ge eleverna goda kunskaper utifrån de ämnen som vi ska undervisa i men också att eleverna fortsätter att utveckla förmågor som skrivs fram i läroplanens första kapitel, som handlar bland annat om värdegrund.

 

 

Mål och fokusområden (Ingela L)

Hur når vi högre måluppfyllelse? Vi tror att eleverna kan nå högre måluppfyllelse genom att vi har höga förväntningar på eleverna, jobbar med kooperativt lärande, tänker på vilket mindset vi använder själva samt lär ut till elever, statiskt eller dynamiskt (fixed eller growth), inkludering samt bra pedagogiska planeringar (PP) och efterhand allt fler lärandematriser (LM).  De pedagogiska planeringarna som gärna också innehåller lärandematriser läggs ut till både elever och föräldrar på klassbloggarna.

 

Är ett strukturerat sätt att samarbeta i team medan man lär sig, ex glasspinnar, C3B4M (see three before me = fråga tre andra innan du frågar mig), att räcka upp handen för att få tystnad, EPA som innebär att man får ett problem man ska lösa, först Ensam, sedan i Par och sist Alla.

Vi kommer att dela med oss och lära av varandra kring detta under kommande läsår. Men framför allt handlar det om samarbete där var och en har ett ömsesidigt behov av varandra. Dvs ingen i en grupp kring ett arbete kan välja att stå utanför och övriga gruppen gör vad de har i uppgift, redovisar osv. Ett enkelt och tydligt exempel är elever som tillsammans ska rita en "gubbe", som spelet "Mix max" - någon gör armar, någon ben, någon kropp och någon huvud osv. Det blir ingen gubbe om en av deltagarna inte gör vad den ska. Alla är beroende av varandra för att uppgiften ska bli komplett, alla måste bidra.

 

Vi eftersträvar ett dynamiskt mindset. Ett statiskt eller dynamiskt mindset handlar om hur vi kan påverka vårt tänkande genom vårt sätt att tala och tro om vad vi själva kan. Statiskt (Fixed) mindset innebär att du inte tror att du kan ex man tänker om sig själv att man är dålig på matte, då blir matte svårt. Dynamiskt (Growth) mindset innebär att du tänker att du kommer att klara matten om du lägger ner tid på det och att du vill lära dig den.

 

Att vi som lärare visar på att hårt arbete lönar sig, hårt arbete gör att hjärnan får fler synapser (kopplingar) eftersom den är plastisk. Det går att söka mer information om detta på nätet, sök på ”Grit” eller ”growth mindset”.

 

Alla elever är allas elever. En bra struktur i klassrummet gynnar alla elever. Att ha god framförhållning samt tydlig struktur och att dela denna med elever och föräldrar är bra för alla elever. Vi skriver t.ex. schema på tavlan samt går igenom dagen för att skapa känsla av sammanhang för eleverna. Alla elever ska känna såväl tillhörighet som delaktighet i sin grupp. Vi är alla olika och har olika behov. I undervisningen är det viktigt att göra detta synligt genom olika sorts uppgifter och lärande - det ska finnas något för var och en att arbeta med. Lärandet går i samma riktning och mot samma mål, men det betyder inte alltid att alla arbetar med precis samma sak.

 

PP står för pedagogiska planeringar och utgår från läroplanen och de talar om vad, varför, hur och när man ska arbeta med ett visst kunskapsområde ex Lära sig geometri.

 

LM står för Lärandematriser de förtydligar kunskapskraven för eleverna så att de blir tydligt för eleverna vad de ska lära, att det finns en progression i lärandet samt att de då kan se hur deras arbete blir bedömt. Det underlättar även för läraren så att bedömningen blir likvärdig.

 

Johan Alm kom och gav oss en kort repetition om hur vi skapar lärandematriser samt lite nyheter.

 

Johan Alm utbildar kring hur vi undervisar med stöd av lärandematriser för all personal.

 

Våra nya elever och ny personal välkomnas på scenen vi går igenom skolans mål tillsammans.