Regulamin korzystania z systemu Timedo

§ 1

Definicje

 1. System Timedo - baza danych osób rejestrujących się w systemie, dokonujących zgłoszeń
  i płatności na Imprezy.
 2. Timedo - administrator danych osobowych przechowywanych w Systemie Timedo, mający osobowość prawną pod nazwą MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Sp. J. z siedzibą
  w Jaśle (38-200), ul. Żeromskiego 36 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000015757, NIP : 685-000-78-07, Regon: 370020651. kontakt@timedo.pl tel.606731795.
 3. Impreza - wydarzenie w Systemie Timedo, do którego zgłaszają się Użytkownicy.
 4. Cykl - grupa Imprez.
 5. Użytkownik - dane osobowe rejestrującego się do Systemu Timedo.
 6. Uczestnik - dane osobowe zgłaszającego chęć udziału w Imprezie.
 7. Wynik Uczestnika - całościowo rozumiany wynik uczestnika Imprezy składający się
  z podsumowania startu zawierającego np. czas, dystans, kategorię itp. oraz materiałów audio-wideo, zdjęć i zapisów śladu trasy Uczestnika.
 8. Biuro zawodów - miejsce stacjonarne podczas Imprezy, którego lokalizacja podana jest
  w Regulaminie Imprezy.
 9. Organizator - organizator Imprezy będący Użytkownikiem mającym dostęp do listy Uczestników Imprezy.
 10. Regulamin Imprezy - zewnętrzny regulamin przekazany Timedo przez Organizatora.
 11. Polityka Prywatności - zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Timedo.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. System Timedo ma na celu zarządzanie zgłoszeniami na Imprezy, prezentowanie Wyników Uczestników Imprezy i ułatwienie współpracy pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem.
 2. Użytkownik rejestrując się w Systemie Timedo wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Systemu Timedo i Imprez, których chce być Uczestnikiem.
 3. Zgoda ta jest wyłączną podstawą przechowywania danych osobowych w Systemie Timedo.
 4. Użytkownik zgłaszając chęć udziału w Imprezie akceptuje Regulamin Imprezy.
 5. Timedo jest pośrednikiem pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem i jeśli nie jest ustanowione inaczej - nie podnosi odpowiedzialności prawnej za przeprowadzenie Imprezy.

§ 3

Funkcjonalności Systemu Timedo

 1. Opcje konta: rejestracja w systemie, logowanie, zmiana i odzyskiwanie hasła.
 2. Opcje zgłoszeń: dodawanie zgłoszeń, edycja zgłoszeń, usuwanie zgłoszeń.
 3. Opcje rezerwacji: dodawanie rezerwacji, edycja rezerwacji, usuwanie rezerwacji.
 4. Opcje danych osobowych: dodawanie danych osobowych, edycja danych osobowych, usuwanie danych osobowych.

§ 4

Korzystanie z Systemu Timedo

 1. Osoba, która chce korzystać z Systemu Timedo powinna dokonać rejestracji w systemie podając niezbędne do logowania dane.
 2. System Timedo może wymagać potwierdzenia poprawności danych podanych podczas rejestracji poprzez wysłanie wiadomości e-mail z kodem bądź linkiem aktywacyjnym.
 3. Aby zalogować się do Systemu Timedo należy wpisać swój login i hasło wybrane w procesie rejestracji.
 4. Zmiana hasła możliwa jest w dowolnym momencie po zalogowaniu się do Systemu Timedo.
 5. W przypadku zapomnienia hasła do Systemu Timedo możliwe jest jego odzyskanie
  w dowolnym momencie.
 6. Aby uzupełnić bądź edytować dane osobowe należy zalogować się do Systemu Timedo
  i przejść do sekcji danych osobowych. Uzupełnienie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Imprezie.
 7. Użytkownik podając dane osobowe potwierdza ich zgodność z prawdą.

§ 5

Zgłoszenia na imprezę

 1. Osoba, która chce wziąć udział w Imprezie powinna być Użytkownikiem Systemu Timedo
  i posiadać uzupełnioną sekcję danych osobowych.
 2. Po zalogowaniu się do Systemu Timedo Użytkownik ma możliwość zgłoszenia się na Imprezę podając wymagane przez Organizatora dodatkowe informacje i zgadzając się na warunki Regulaminu Imprezy.
 3. Dane zgłoszeniowe na Imprezę mogą być przez Uczestnika modyfikowane po zalogowaniu się do Systemu Timedo.

§ 6

Płatność elektroniczna

 1. Zakończenie procesu rejestracji do Imprezy sportowej skieruje Użytkownika do formularza płatność elektronicznych z podaną, właściwą kwotą do zapłaty.
 2. Formularz płatności elektronicznych obsługiwany jest przez operatora Przelewy24.pl na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego podczas dokonywania płatności i prowadzony jest w oparciu o bezpieczne połączenie szyfrowane.
 3. Prawidłowo przeprowadzona operacja płatności zostanie potwierdzona, a zgłoszenie Użytkownika do Imprezy sportowej będzie oznaczone jako opłacone.
 4. Reklamacje:
 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie płatności należy złożyć reklamację w postaci mailowej na adres pomoc@timedo.pl. Za rozpatrzenie reklamacji odpowiedzialny jest Timedo. Podjęcie działań rozpatrzenia reklamacji nie zajmie więcej niż 24 godziny od terminu zgłoszenia i zostanie zakończone przed upływem 7 dniu od daty zgłoszenia. Wszelka korespondencja w tym zakresie będzie prowadzona pocztą elektroniczną.
 1. Obsługa żądania zwrotu:
 1. Brak prawa odstąpienia od umowy
 1. Klientowi zawierającemu umowę w Systemie Timedo poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 1. Zwroty
 1. Jeżeli Regulamin Imprezy Organizatora przewiduje zwrot i w zakresie, w jakim zwrot taki przewiduje, do udziału Timedo w procedurze zwrotu będą miały zastosowanie poniższe zasady:
 1. W przypadku zwrotu Timedo będzie zobowiązane do zwrotu na rzecz Uczestnika kwoty należnej w przypadku i w zakresie kwot otrzymanych na ten cel przez Timedo od Organizatora.
 1. W przypadku konieczności odwołania lub zmiany terminu Imprezy sportowej przez Organizatora zwrot pieniędzy z tytułu wniesionych opłat startowych dokonywany będzie przez Organizatora Imprezy sportowej na zasadach określonych w regulaminie imprezy.
 2. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem płatności elektronicznych w tym żądania zwrotów należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres pomoc@timedo.pl

§ 7

 Wyniki Uczestnika

 1. Wyniki osiągnięte przez Uczestnika są dodawane do Systemu Timedo automatycznie.
 2. Uczestnik ma wgląd do Wyników w dowolnym momencie.

§ 8

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Timedo.
 2. Wszelkie informacje, w tym prawa związane z ochroną danych osobowych zostały zebrane w Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem www.timedo.pl/polityka

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne sprawy sporne miedzy Użytkownikiem a Timedo, należeć będą do kompetencji sądu powszechnego, właściwego miejscowo i rzeczowo dla Timedo.