PROJECTE LINGÜÍSTIC 2016-17 CEIP LA SOLEDAT

Projecte Lingüístic (revisió 2016-17)

Durant el primer i segon trimestre, la comissió ha duit a terme la revisió i l'actualització de normativa vigent de tot el Projecte Lingüístic. ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ

2. ANÀLISI DEL CONTEXT LINGÜÍSTIC ESCOLAR

2.1 Situació sociolingüística del centre

3. ÚS DE LA LLENGUA EN L'ÀMBIT ESCOLAR

3.1. Àmbit docent

3.2. Àmbit organitzatiu:

3.3. Àmbit administratiu

3.4. Àmbit de relació

3.5. Altres àmbits:

4. PLANTEJAMENTS DIDÀCTICS.

4.1. Criteris didàctics

4.2. Organització establerta

4.3. L'opció lingüística

4.4. Les llengües estrangeres

4.5. Coordinador lingüístic

5. OBJECTIUS DEL PROJECTE.

6. CRITERIS D'AVALUACIÓ

7. INDICADORS

PROJECTE LINGÜÍSTIC 2016-17 CEIP LA SOLEDAT

1. INTRODUCCIÓ

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) es va elaborar el curs 1986-87 i es varen fer diferents modificacions i revisions en el curs 2001-2002 que va aprovar el claustre del mes de juny de 2002. Durant el curs 2006-2007 es va tornar a revisar i es va mantenir així des de llavors fins al curs 2010- 2011, que es va dur a terme una nova revisió en la què es varen realitzar canvis que han constat per escrit a la memòria de juny 2011.

A començament de curs 2011 (setembre-octubre) es reprenen els aspectes esmentats a la memòria i s’actualitza el PL, llevant dades obsoletes (taula de titulació en català del professorat) i afegint-ne de noves (taula de llengües maternes de l’alumnat i la nova graella d’hores impartides en cada llengua).

La vigència prevista en un principi hagués estat la de dues etapes completes, tota la EI i l’EP però sembla que per a ser efectiu el procés i vàlida l’avaluació del PL, aquest darrer s’ha de complir pas a pas i això es qüestiona per part del professorat amb l'augment d'alumnat nou-vingut, desconeixedors del català o de cap de les dues llengües oficials.

Es té en compte que al menys fins al 3r nivell, el català oral ha obtingut millores, en especial, de comprensió.

Per tot això, la comissió actual considera necessari fomentar el català sota les perspectives que s’enumeren:

a) Des del punt de vista pedagògic

A partir de la idea que és necessari partir de les necessitats educatives específiques per la diversitat lingüística de l'alumnat, i que aquesta realitat ens diu que l'entorn del centre es manifesta com a plurilingüe amb una clara majoria de castellano-parlants, la llengua catalana, és una necessitat específica del nostre alumnat.

Per aquest motiu es considera important atendre les necessitats lingüístiques, instrument de comunicació de l'alumnat, per aconseguir l'objectiu de ser capaç de comprendre i expressar-se, de forma oral i escrita en les dues llengües oficials.

Per altra banda, en educació és fonamental "aprofitar tots els recursos educatius a l'abast" i, evidentment, la llengua és un dels recursos primordials.

b) Des del punt de vista pràctic:

L'escola ha de tenir una funció formativa:

1. Quant a la integració, el coneixement del català (símbol d’identitat d’un poble) és

imprescindible per a l’adaptació d’aquests nous-vinguts.

PROJECTE LINGÜÍSTIC 2016-17 CEIP LA SOLEDAT

2. Permetre als alumnes la continuació d’estudis: la l’ESO, FP, ..., fins i tot canvis de centre

per acabar l’ensenyament primari. 3. En el món laboral, és evident que una millor preparació acadèmica permet unes millors

condicions d'accés a llocs de feina. 4. Pel que fa a la riquesa patrimonial, a més de monuments, costums, tradicions, etc., la

llengua d'un lloc forma part del seu patrimoni.

c) Des del punt de vista legal:

Trobam diverses referències al català com a element patrimonial i fonamental a:

La Constitució Espanyola

La Llei Orgànica 2/83, de 25 de febrer, de L'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears. (BOE 1/3/83)

La Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) 8/2013 de 9 de desembre

La Llei 3/86, de 29 d'abril, de Normalització Lingüística a les Illes Balears.

Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús i l'ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes Balears.

Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports, de dia 12 de maig de 1998, per la qual es regulen els usos de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears, com a llengua d'ensenyament en els centres docents no universitaris de les Illes Balears.

Decret 125/2000, de 8 de setembre, per qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments.

Decret 45/2016 de 22 de juliol (BOIB núm. 93).

2. ANÀLISI DEL CONTEXT LINGÜÍSTIC ESCOLAR.

2.1. SITUACIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA DEL CENTRE

Alumnat:

A la següent taula es recullen les dades de distribució de la llengua materna dels alumnes, separats per classes.

Distribució llengua materna dels alumnes

Dades E.Infantil

4tEI 5èEI 6ÈI TOTAL

Castellà 10 9 11 30 Català 2 2 Anglès 4 9 3 16 Altres 9 5 11 25

PROJECTE LINGÜÍSTIC 2016-17 CEIP LA SOLEDAT

Distribució llengua materna dels alumnes

Dades Primer Cicle

1r A 1r B 2N A 2n B TOTAL

Castellà 12 22 13 11 58 Català 1 2 - - 3 Anglès 4 4 4 2 14 Altres 11 3 5 9 28

Distribució llengua materna dels alumnes

Dades Segon Cicle

3rA 3rB 4tA 4tB TOTAL

Castellà 20 20 11 19 70 Català 1 - - - 1 Anglès 4 2 4 2 12 Altres 4 3 8 3 18

Distribució llengua materna dels alumnes

Dades tercer cicle

5èA 5èB 6èA 6èB TOTAL

Castellà 16 16 14 19 65 Català 8 14 * 4 * 18* 44 Anglès 0 0 2 4 6 Altres 8 8 8 8 32 *Alumnes amb dificultats per expressar-se en llengua catalana, però que l'entenen.

Les dades anteriors posen de manifest que dues terceres parts del nostre alumnat té el castellà com a llengua materna i aquesta és la seva llengua de relació en la majoria d'aspectes de la seva vida.

Cal destacar de la informació recollida que una tercera part de l'alumnat té una llengua materna diferent del castellà i del català, proporció que ha anat augmentant significativament durant els darrers cursos. Aquesta dada es correspon amb l'augment a la barriada de la població immigrant d'origen no sud-americà.

Pares/mares

La distribució de la llengua materna entre els pares i mares coincideix lògicament amb la dels alumnes.

PROJECTE LINGÜÍSTIC 2016-17 CEIP LA SOLEDAT

Entorn

Al barri on està l'escola, La Soledat Nord, segueix la normalització a rètols, avisos, etc. en les dues llengües co-oficials.

3. L'ÚS DE LA LLENGUA A L'ÀMBIT ESCOLAR

3.1. Àmbit docent:

D'acord amb les previsions del Pla anterior, s'han fet en català a tots els cursos, totes les àrees excepte llengua castellana i anglesa.

3.2. Àmbit organitzatiu:

En la majoria d'aspectes d'aquest àmbit ja s'ha aconseguit una completa normalització. Estan els rètols(exteriors i interiors), taulers d'anuncis, avisos, etc, en les dues llengües oficials per una millor comprensió per part de pares/mares.

El català s'ha d'usar també a les activitats complementàries i extraescolars.

3.3. Àmbit administratiu:

La vida administrativa del Centre (actes, certificats, convocatòries, correspondència, etc) es fa en català.

3.4. Àmbit de relació:

Dos terços dels alumnes del nostre Centre parlen en castellà;la relació entre l'alumnat és en castellà, en canvi la relació mestres-alumnes en català.

De cada vegada hi ha més alumnes que es comuniquen amb altres llengües diferents al castellà i al català.

Amb els pares, ja que la major part són castellano-parlants i estrangers, s'ofereix la llengua vehicular i si no hi ha comprensió, es parla en castellà o en anglès, si és necessari.

Aquest és l'aspecte-la llengua oral- més endarrerit quant a normalització. És evident que amb els pares el que interessa aconseguir és la comunicació clara i efectiva, i això lleva importància a la llengua utilitzada per aconseguir-ho tant en les reunions com en les entrevistes individuals, però amb els alumnes és diferent, ja que és la llengua en sí que s'ha d'assolir a la vegada que la comunicació.

3.5. Altres àmbits:

La Revista escolar es fa en català. S'admeten treballs en castellà i anglès. La celebració de festes, festivals, disfresses, etc, es fan en català.

PROJECTE LINGÜÍSTIC 2016-17 CEIP LA SOLEDAT

4. PLANTEJAMENTS DIDÀCTICS

Segons les previsions legals, “en tot cas, els alumnes, en acabar l'escolaritat obligatòria, han de tenir una competència en llengua catalana i en llengua castellana que els permeti comunicar-se normalment en cada una d'aquestes llengües amb els alumnes i el professorat, en les comunicacions pròpies d'aquesta etapa en el marc escolar”(art. 2 del Decret 45/2016)

El tractament que s'ha de fer de les llengües no afecta únicament l'aprenentatge dels fets lingüístics, sinó com és possible aconseguir alumnes amb una competència lingüística adient, com aprèn l'alumnat a les altres àrees del currículum i com aquest aprenentatge el prepara per al món social i professional posterior.

De l'anàlisi del context és fàcil deduir que els nostres alumnes usen el català exclusivament al centre i més concretament en la feina escolar.

4.1. Criteris didàctics:

Aprendre llengua és, bàsicament, aprendre a utilitzar-la. Des d'aquesta perspectiva, la llengua oral esdevé la base de l'aprenentatge lingüístic.

Els components procedimentals i actitudinals són essencials a l'hora d'envestir una didàctica que cerqui la competència lingüística en comptes d'uns coneixements purament gramaticals.

Els procediments constitueixen l'eix del treball de llengües: llegir, escriure, escoltar i parlar seran les capacitats que possibilitaran els altres aprenentatges lingüístics i els aprenentatges de les altres àrees.

A l'Educació Infantil i Primària, l'objectiu fonamental del treball de llengües ha de ser l'adquisició d'un instrument útil per a comunicar-se i per a realitzar altres aprenentatges.

4.2. Organització establerta

Es seguiran els següents criteris organitzatius per tal de potenciar l ́aprenentatge de la llengua catalana:

Al primer cicle, es desdoblaran totes les classes de català.

Al segon cicle, el mestre d ́EF agafarà la meitat de la classe de cada línia i així el tutor podrà fer feina amb l ́altra meitat.

Al tots els cicles de primària és potenciarà el suport a les hores de llengua catalana.

4.3. L'opció lingüística:

L'ensenyament de la lecto-escriptura es fa en català, tal com es va iniciar a l'E.I. el curs 2002-03. Això vol dir que a qualsevol curs que ens trobem la necessitat d'ensenyar a llegir i a escriure, ho farem en català.

PROJECTE LINGÜÍSTIC 2016-17 CEIP LA SOLEDAT

Igualment es fa per als nou-vinguts que no saben cap llengua. La llengua usada en el pla d'acollida és el català tant si el nou alumnat sap una o cap de les dues llengües oficials. Això es manté com abans i l'equip directiu informarà a principi de curs d'aquesta realitat recordant o donant a conèixer al nou professorat AD aquestes condicions en el centre; a fi que el PL es compleixi.

El suport per als alumnes amb NESE es farà en llengua catalana. En el cas en què els alumnes amb NEE, sigui estranger desconeixedor de les dues llengües de les illes, en casos excepcionals, es contemplarà fer-ho en llengua castellana o anglesa. El reforç educatiu, per als endarrerits en diverses matèries, desfasaments amb el grup de referència d'un o dos cursos, se seguirà lògicament en la llengua pròpia de l'àrea per la qual s'assisteix a aquestes sessions. Igualment, el professor de suport s'adaptarà a la llengua de la sessió de gran grup.

Per afavorir l'ús i aprenentatge del català, les activitats complementàries se desenvoluparan en català però sense renunciar a d'altres activitats d'interés que siguin en qualsevol llengua del món.

4.3. Les llengües estrangeres

L'aprenentatge d'una llengua estrangera, a l'actual context de l'Europa plurilingüe, ha de tenir per objectiu l'adquisició de la competència que permeti als aprenents una comunicació adient en aquesta llengua.

L'anglès seguirà com a llengua estrangera que oferta el centre a l'E.P i E. I.

4.4. Coordinador lingüístic

A començament de curs, l'equip directiu nomenarà un coordinador lingüístic amb la funció general de dinamitzar les activitats necessàries per assolir els objectius que estableix la normativa aplicable i, en concret, la del present projecte lingüístic de centre. Podrà supervisar el desenvolupament de les activitats comprovant si es duen a terme en les llengües establertes. Al llarg del curs, el coordinador lingüístic farà el seguiment de les accions previstes a través de les comissions que es duguin a terme.

5. OBJECTIUS DEL PROJECTE

1. Utilitzar la llengua catalana com a instrument de comunicació, de representació,

aprenentatge, plaer i expressió, i valorar la llengua oral com un mitjà de relació amb els altres i de regulació de la convivència.

2. Afavorir progressivament els recursos conversacionals necessaris per a la comunicació amb

els altres, augmentant el bagatge lèxic i ajustant cada cop més el missatge als diferents contextos i interlocutors.

3. Potenciar el desenvolupament de les habilitats comunicatives per tal d'assolir les

competències lingüístiques en les tres llengües.

4. Fomentar les manifestacions culturals presents a l'entorn, conèixer les més identificatives de

les Illes Balears i respectar les dels altres.

PROJECTE LINGÜÍSTIC 2016-17 CEIP LA SOLEDAT

6. CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.1.Utilitzar la llengua catalana oral i escrita de la forma més convenient per una comunicació positiva amb els seus iguals i amb els adults, segons les intencions comunicatives, i comprendre missatges orals i escrits diversos, amb una actitud d’escolta atenta i respectuosa.

2.1.Iniciar-se en els usos socials tant conversacionals com de la lectura i de l’escriptura, segons el nivell maduratiu, en la comprensió de les seves finalitats i en el coneixement de característiques del codi escrit; manifestar interès i curiositat pels textos escrits presents en l’aula i en l’entorn pròxim.

- els infants valoren i s’interessen per la llengua escrita i si s’inicien en l’ús funcional de la lectura i de l’escriptura com a mitjans de comunicació, d’informació i de plaer. Aquest interès se mostra en primer lloc en l’atenció i curiositat pels actes de lectura i d’escriptura que es realitzen a l’aula.

S’observarà l’ús adequat del material escrit (llibres, diaris, revistes, cartes, etiquetes, publicitat...), i es valorarà l’interès per explorar els mecanismes bàsics del codi escrit, el coneixement de característiques i convencions de la llengua escrita i la valoració de l’estadi de lectura i d’escriptura segons el nivell maduratiu.

3.1. Dissenyar estratègies metodològiques per l'assoliment les habilitats lingüístiques en català, castellà i anglès.

4.1. Gaudir i participar del coneixement de les manifestacions culturals pròpies de les Illes Balears, així com fomentar el respecte cap a les manifestacions culturals d'altres llocs.

6. INDICADORS

1.1.1. Emplena el mestre-tutor un full d'observacions de l'ús del català dins l'aula trimestralment.

1.1.2.Emplena cada mestre/a un apartat del full d'observacions quan detecti una situació de rebuig envers qualsevol de les tres llengües.

2.1.1.Consulta i analitza els gràfics de les avaluacions de cada llengua.

2.1.2. Consulta el registre de llibres llegits a la Biblioteca de l'escola.

2.1.3. Afegeix a la fitxa d'avaluació de les sortides i activitats extra-escolars l'idioma en què s'han duit a terme.

3.1.1. Analitza a les PGA's fetes durant la vigència del projecte, si s'ha implantat algun aspecte metodològic per millorar les habilitats lingüístiques de les tres llengües.

PROJECTE LINGÜÍSTIC 2016-17 CEIP LA SOLEDAT

4.1.1. Enregistra activitats lúdiques i festes populars i interculturals que promouen la cultura pròpia de cada llengua.

4.1.2. Treballa prèviament a la festa, la seva història a nivell de centre.