Published using Google Docs
FeminaMedic - Polityka Prywatności
Updated automatically every 5 minutes

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym Joanna Stranz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FeminaMedic Joanna Stranz informuje, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności zbiera dane osobowe pacjentów na następujących warunkach:

 1. Administratorem danych osobowych jest Joanna Stranz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FeminaMedic Joanna Stranz, NIP 5542480909, REGON 360717667, e-mail: biuro@feminamedic.com
 2. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach opieki zdrowotnej, w tym konsultacji dietetycznych oraz usługi newslettera. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE.
 3. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim współpracującym z Administratorem, np. firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi hostingowe, przechowania danych w tzw. chmurze, prowadzącym rejestrację pacjentów, świadczącym usługi pośrednictwa finansowego. Dostęp do danych może mieć także personel Administratora i będą one przetwarzane jedynie w zakresie działalności Administratora. Powierzenie przetwarzania danych i ich udostępnianie odbywać się będzie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnień do przetwarzania danych.
 4. Administrator może przekazywać dane do Państwa trzeciego, w tym poza obszar Europy.
 5. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej pacjenta, a w przypadku innych usług niż medyczne licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały nam przekazane.
 6. Pacjent i Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pacjent i Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Pacjent i Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie.
 9. Pacjent i Użytkownik ma prawo wnieść do Generalnego Inspektora Danych osobowych skargę jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE.
 10. Podanie danych osobowych przez Pacjenta i Użytkownika jest dobrowolne, niemniej jest konieczne w celu skorzystania z usług oferowanych przez Administratora, który zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej zawierającej dane osobowe Pacjenta, co stanowi wymóg ustawowy.
 11. Administrator nie będzie podejmował w sposób zautomatyzowany decyzji odnośnie przetwarzanych danych osobowych.

INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Stranz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIMKO Joanna Stranz, NIP 5542480909, REGON 360717667, pod adresem: ul. Smardzewska 18/25, 60-161 Poznań,
 2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu zrealizowania zawartej przez Pana/Panią umowy, świadczenia usług w ramach opieki zdrowotnej, w tym konsultacji dietetycznych, w celach marketingowych, w celu prowadzenia komunikacji oraz usługi newslettera.
 3. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestanę przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Będziemy przechowywać dane 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej pacjenta, a w przypadku innych usług niż medyczne licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały nam przekazane.
 2. Możemy przekazywać dane osobowe osobom trzecim współpracującym z Administratorem, np. firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi hostingowe, przechowania danych w tzw. chmurze, prowadzącym rejestrację pacjentów, świadczącym usługi pośrednictwa finansowego. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u wybranego w procesie składania zamówienia dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
 3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych,  

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

 1. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie umowy lub usług.
 2. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.