Published using Google Docs
REGULAMIN OPŁAT.docx
Updated automatically every 5 minutes

Załącznik nr 1 do Statutu  Niepublicznej Szkoły Podstawowej EduSpektrum w Legionowie

REGULAMIN OPŁAT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Opłaty za świadczenie usług edukacyjnych mają na celu pokrywanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły.

2. Wysokość opłat za świadczenie usług edukacyjnych ustalana jest przez Zarząd Szkoły – Spółkę Fastos w terminie do 30 kwietnia i obowiązywać będzie od 1 września roku szkolnego. Wysokość czesnego podlega waloryzacji raz do roku zgodnie z inflacją.

3. Zmiana wysokości opłat czesnego nie wymaga zmiany Umowy i ogłaszana jest

poprzez rozesłanie informacji rodzicom/opiekunom za pośrednictwem e-dziennika.

Opłata rekrutacyjna.

1. Obowiązek zapłaty za rekrutację powstaje w chwili przyjścia kandydata na egzamin lub zabawę rekrutacyjną.

2. Wysokość opłaty ustala Dyrektor Szkoły.

3. Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny, okoliczności i wyniku rozmowy rekrutacyjnej.

I. Wpisowe

1. Zapisując dziecko do Szkoły, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wpłacić wpisowe w wysokości 2000 zł na konto Spółki Fastos, którego numer otrzymają rodzice//opiekunowie przy podpisaniu Umowy, do 7 dni po podpisaniu umowy o kształcenie dziecka w Szkole EduSpektrum.

2. Brak wpisowego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z jej wypowiedzeniem przez rodziców/prawnych opiekunów.

3. W przypadku drugiego dziecka zapisanego do szkoły naliczana jest zniżka w wysokości 25%, a trzeciego 50% kwoty wpisowego.
4.. 50% opłaty wpisowej ustalonej na dany rok szkolny  i wpłaconej przez opiekunów dziecka Szkoła przeznaczy na remont, utrzymanie istniejących obiektów szkolnych, z których dziecko będzie korzystać w czasie pobierania nauki (w szczególności plac zabaw,, sprzęty sportowe) oraz na zakup sprzętów i akcesoriów szkolnych (w szczególności ławki, krzesła, materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne itp.). Część opłaty wpisowej, określona w zdaniu pierwszym niniejszego punktu jest bezzwrotna.

5. 50 % opłaty wpisowej, ustalonej przez Zarząd na dany rok szkolny, przeznacza się na pokrycie corocznych kosztów administracyjnych w planowanym okresie uczęszczania dziecka do szkoły. Tę część dzieli się na 8 lat i zwraca za każdy niewykorzystany rok. Wypłata następuje na rachunek bankowy rodziców opiekuna/ów, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia przez nich na piśmie wypowiedzenia umowy.

6. Dla kandydatów do oddziału „0” wpisowe wynosi 2000 zł

II. Czesne.

1. Rodzice lub opiekunowie prawni, z którymi została zawarta umowa o świadczenie usług edukacyjnych na rzecz ich dzieci, zwana w dalszej części "umową", zobowiązani są do uiszczania czesnego do 10 dnia  każdego miesiąca przez cały rok kalendarzowy zgodnie z obowiązującą na dany rok szkolny stawką. Datą dokonania zapłaty jest data wpływu środków na konto bankowe wskazane w umowie o kształcenie ucznia. Rok szkolny, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, kończy się 31 sierpnia.

2. Wysokość czesnego oraz zasady jego płatności ustala organ prowadzący szkołę.

3. Wysokość czesnego na dany rok szkolny (od września do sierpnia roku następnego)  ustalana jest do końca kwietnia w roku, w którym rozpoczyna się rok szkolny.

4. Obowiązek opłacania czesnego rozpoczyna się w miesiącu, w którym uczeń  rozpoczyna naukę w szkole.

5. Wysokość czesnego nie podlega zmniejszeniu ani za czas nieobecności ucznia lub nauczyciela w szkole ani za przejście edukacji w formę zdalną.

6. W ostatnim roku nauki roczne czesne, z racji ukończenia szkoły przez ucznia, rozłożone jest proporcjonalnie na 10 miesięcy od września do czerwca włącznie płatne do 10-go dnia każdego miesiąca.

7. Obowiązek płacenia czesnego ustaje w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczniów zgodnie zapisami w umowie o kształcenie ucznia.

8. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mogą wnioskować o obniżenie czesnego do

dyrektora szkoły do 20-go września każdego roku w przypadku:

 1. Uczęszczania drugiego dziecka do szkoły - . naliczana jest zniżka w wysokości 10%
 2. Uczęszczania trzeciego dziecka - naliczana jest zniżka w wysokości 20%
 3. Uczęszczania kolejnego dziecka do szkoły w okresie pobierania nauki przez pierwsze dziecko - naliczana jest zniżka w wysokości 30%

9. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mogą wnioskować o obniżenie czesnego do dyrektora/wicedyrektora szkoły w dowolnym momencie roku szkolnego w przypadku

gwałtownego i długotrwałego pogorszenia się sytuacji materialnej rodziny. Wówczas rodzice/opiekunowie prawni powinni przedstawić dokumenty m.in.: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego/ zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, zaświadczenie z  ZUS/KRUS oraz inne dokumenty wystawione przez Urzędy Państwowe potwierdzające trudną sytuację.

10. Nieopłacenie czesnego w terminie powoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej

Skreślenie z listy uczniów za zaległości wynoszące wartość trzech i więcej wpłat.

11. Informację o zaległościach w płatnościach w wysokości jednego czesnego i wyższych

przekazywane są rodzicom/opiekunom prawnym telefonicznie, pisemnie, poprzez

dziennik elektroniczny.

12. W przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego rodzice/opiekunowie zobowiązani są do opłacenia pełnego czesnego za miesiąc, w którym

Uczeń rozpoczął uczęszczać do Szkoły oraz za miesiące kolejne.
13.
 W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole lub skreślenia Ucznia z listy uczniów w trakcie roku szkolnego, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do opłacenia pełnego czesnego za każdy rozpoczęty miesiąc nauki oraz za 3 kolejne miesiące.

III. Procedura Windykacyjna

1. Uchybienie płatności czesnego powoduje postępowanie windykacyjne wobec osób

będących stroną umowy

2. W terminie do 15 dnia każdego miesiąca  Sekretariat, na podstawie danych z księgowości,

sporządzi listę osób, które regulują czesne w niepełnej wysokości lub mają zaległości z tego tytułu.

3. Wobec istnienia zaległości w regulowaniu czesnego za dwa wymagalne okresy płatności,

tj. 2 (dwa) miesiące, Dyrektor Szkoły kieruje do strony umowy pierwsze pisemne wezwanie do zapłaty z wyznaczonym pięciodniowym terminem płatności od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać skierowane za pośrednictwem kancelarii prawnej.

4. Pierwsze Wezwanie do zapłaty obejmuje wymagalne należności wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty. Całkowita kwota odsetek zostanie wyliczona i doliczona do czesnego płaconego w następnym miesiącu.

5. Zarząd, po dokonaniu wpłaty przez Wezwanego, może dokonać umorzenia odsetek. Umorzenia dokonuje się na wniosek dłużnika skierowany do Dyrektora  Szkoły na piśmie.

6. W przypadku uiszczenia przez Wezwanego zaległości procedura windykacyjna zostaje zakończona.

7. W przypadku nieuiszczenia przez Wezwanego zaległości, Dyrektor Szkoły wystosuje do strony umowy drugie pisemne wezwanie do zapłaty z wyznaczonym 10-dniowym terminem płatności od dnia doręczenia wezwania wraz z informacją o rozpoczęciu procedury skreślenia ucznia z listy uczniów. Wezwanie może zostać skierowane za pośrednictwem kancelarii

prawnej.

8. Drugie Wezwanie do zapłaty obejmuje wymagalne należności wraz z odsetkami umownymi od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty. Całkowita kwota odsetek zostanie wyliczona i doliczona do czesnego płaconego w następnym miesiącu.

9. Po wystosowaniu drugiego wezwania do zapłaty nie ma możliwości umorzenia odsetek umownych.

10. W przypadku uiszczenia przez Wezwanego zaległości procedura windykacyjna zostaje zakończona.

11. W przypadku nieuiszczenia przez Wezwanego zaległości w pełnej kwocie, po wystosowaniu drugiego wezwania, Dyrektor Szkoły kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego przekazując w ciągu trzech dni dokumenty do kancelarii prawnej obsługującej Szkołę.

12. W przypadku zaległości finansowych rodziców/opiekunów wobec Szkoły, niezależnie od tytułu podanego w przelewie, w pierwszej kolejności wpłacone kwoty będą zaliczone na poczet

czesnego, w kolejnej kosztów dodatkowych. Dopiero po uregulowaniu tych zobowiązań,

wpłacona kwota pokryje koszt zajęć dodatkowych, wycieczek itp. o ile będą takie zaległości.

13. Dyrektorowi Szkoły przysługuje możliwość zawarcia ugody na piśmie z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia, z którymi zawarto umowę o świadczenie usług edukacyjnych.

14. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą zwrócić się pisemnie do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty.

15. Dyrektor Szkoły ustala wysokość i terminy spłaty na piśmie. Jeśli okres spłaty zaległości przekracza dwa miesiące, zgodę na plan spłaty musi wyrazić Zarząd.

16. W przypadku uchybienia przez stronę ugody terminowi lub wysokości raty, Dyrektor Szkoły bez dodatkowego wezwania kieruję sprawę na drogę postępowania sądowego.

17. Listę zawartych ugód wraz z kopią ugody Dyrektor Szkoły przesyła do wiadomości Zarządowi.

18. W przypadku braku realizowania ugody przez stronę Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje Zarząd celem podjęcia dalszych czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem.

IV INNE KOSZTY

1. Czesne nie obejmuje następujących wydatków związanych z pobytem w Szkole i nauką

w niej:

 1. Kosztów wyżywienia Ucznia.
 2. Kosztów biletów i transportu na zajęcia organizowane poza terenem Szkoły.
 3. Kosztów podręczników, artykułów szkolnych i innych materiałów używanych podczas

zajęć.

 1. Dostępu do e-dziennika.
 2. Opłat za uczestnictwo w zielonej szkole;
 3. Opłat za wycieczki;
 4. Opłat za uczestnictwo w zajęciach dodatkowych nie prowadzonych przez nauczycieli szkoły w ramach ich przydziału godzin;
 5. Opłat składki NNW.

2. Wydatki, o których mowa w pkt. 1 będą koordynowane przez Szkołę i pokrywane przez

Rodziców, niezależnie od czesnego.

 .