Informacje dla autorek i autorów

„QueerStoria. Czasopismo społeczno-historyczne Archiwum Lambdy Warszawa” jest półrocznikiem o charakterze popularnonaukowym, wydawanym przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Tematyka czasopisma obejmuje sprawy społeczne związane z ruchem LGBT+ oraz jego szeroko rozumianą historią. „QueerStoria” publikuje wyłącznie teksty oryginalne, których autor/autorka nie zamierza publikować w innych czasopismach lub pracach zbiorowych. Wobec autorek i autorów nie jest wymagane posiadanie stopnia naukowego.

Artykuły są recenzowane przed publikacją przez dwie osoby specjalizujące się w danej problematyce. Kryteria oceny obejmują zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczną tekstu, jego logiczną organizację oraz formę językową. O przyjęciu tekstu do publikacji redakcja informuje w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania tekstu.

Prosimy o przestrzeganie zasad przygotowania i przesyłania materiałów do redakcji.

Tekst powinien być przesłany w pliku tekstowym w formacie DOC, ODT lub RTF na adres queerstoria@lambdawarszawa.org Artykuł nie powinien przekraczać 18 tys. znaków (ze spacjami). Objętość ta obejmuje przypisy oraz obowiązkową bibliografię. Prosimy o stosowanie kroju Times New Roman, 12 pkt.

Tekst powinien być podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem oraz ewentualnym tytułem naukowym i afiliacją wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania         artykułu. Prosimy o podanie, obok nazwiska, także adresu e-mail do         publikacji w czasopiśmie. Ghostwriting i guest authorship stanowią przejaw nierzetelności naukowej, a każdy wykryty przypadek zostanie zdemaskowany, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniającej, towarzystw naukowych itp.).

Tekst artykułu powinien zawierać tytuł oraz nienumerowane podrozdziały zaopatrzone w śródtytuły. Tytuły czasopism, wystaw, konferencji, programów itp. powinny być zapisane w cudzysłowie, a tytuły publikacji (książek, artykułów)         kursywą. Przypisy powinny być numerowane cyframi arabskimi, w  tekście znajdują się przed kropką kończącą zdanie, a ich wyjaśnienie – na dole strony. Zaleca się ograniczenie przypisów do niezbędnego minimum.

Obowiązkową bibliografię oraz ewentualną netografię należy zamieścić na końcu tekstu, w układzie alfabetycznym autorów. Prace zbiorowe należy umieszczać pod tytułem pracy. Opisy bibliograficzne prac tego samego autora powinny być uporządkowane chronologicznie, a w każdym z nich         należy powtórzyć nazwisko autorki lub autora. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych pozycji z bibliografii.         

Redakcja nie przyjmuje tekstów, które nie są opracowane zgodnie z powyższymi wytycznymi i zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz wprowadzania innych zmian w uzgodnieniu z autorką/autorem.

Nie wypłacamy honorariów autorskich za publikowane materiały.