Nawigator

WARSZTATOWY ROZKŁAD JAZDY

OPISY WARSZTATÓW

06.11 WED (g. 17.00-21.00)

07.11 THU (g. 17.00-21.00)

08.11 FRI (g. 12.00-16.00)

09.11 SAT 10.00-14.00

10.11 SUN (g. 10.00-14.00)

11.11 MON (g. 11.00-15.00)

PROWADZĄCY WARSZTATY

JOHN HARTMAN

KATY BERRY

TIM SNIFFEN

WILL JACOBS

KIKI MIKKELSEN

BRIAN HEVERON-SMITH

WARSZTATOWY ROZKŁAD JAZDY

06.11 WED
17.00-21.00

07.11 THU
17.00-21.00

08.11 FRI
12.00-16.00

09.11 SAT
10.00-14.00

10.11 SUN

10.00-14.00

11.11 MON

11.00-15.00

Timothy

Sniffen

CHWYTLIWY STORYTELLING
W IMPRO

(zaawansowany)

Gripping Storytelling in Improvisation (advanced)

DŁUGA FORMA: SZERSZE SPOJRZENIE (zaawansowany)

Longform: The big picture (advanced)

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA
W HAROLDZIE

(zaawansowany)

Modern problems in Harold (advanced)        

                

ZAAWANSOWANY MUSICAL IMPROWIZOWANY (zaawansowany, bardzo zaawansowany)

Advanced Musical Improvisation (advanced / professional) 

+ Brian Heveron-Smith (Music Director)

John Hartman

                

SZTUKA GRANIA SCEN DWUOSOBOWYCH

(średniozaawansowany)

The art of the two-person scene (semi-advanced)

AKTYWNIEJSZE SŁUCHANIE, GRANIE
I LEPSZE REAGOWANIE
(średniozaawansowany)

Active Listening-Acting & Reacting Better (semi-advanced)

MOCNE ROZPOCZĘCIA: ZAPEWNIJ TWOIM SCENOM DOBRY START

(średniozaawansowany)

Starting Strong: Getting Your Scene Off to a Good Start (semi-advanced)

SZTUKA GRANIA SCEN DWUOSOBOWYCH

(zaawansowany)

The art of the two-person scene (advanced)        

                

Will

Jacobs

        

ZAANGAŻOWANIE EMOCJONALNE

(średniozaawansowany)

Emotional investment
(semi-advanced)        

SZUKANIE GRY
W SCENACH

(zaawansowany)

Finding the game for scenes (advanced)        

PRZYCHODZI SCENA DO LEKARZA

(średniozaawansowany)

Scene Doctor

(semi-advanced)        

Kiki Mikkelsen

        

        

MUSICAL IMPROWIZOWANY cz. 1

(średniozaawansowany / zaawansowany)

Musical Improvisation Day 1
(semi-advanced/ advanced)

+ Brian Heveron-Smith (Music Director)        

MUSICAL IMPROWIZOWANY cz. 2

(średniozaawansowany / zaawansowany)

Musical Improvisation Day 2

(semi-advanced/ advanced)

+ Brian Heveron-Smith (Music Director)

KOZACKIE POSTACIE
(średniozaawansowany)

Killer characters (semi-advanced)        

PRAWDA W KOMEDII (zaawansowany)

Truth in comedy

(advanced)        

Katy

Berry

                        

                        

                

                        

                        

                

                        

                        

                

WYDOBĄDŹ SIĘ Z OTCHŁANI I OTWÓRZ SIĘ NA PRZESTRZEŃ!
(średniozaawansowany / zaawansowany)

Come Out of the Abyss and Use Your Environment!
(semi-advanced/ advanced)

KOCIOŁEK GATUNKOWY!
(średniozaawansowany / zaawansowany)

Genre Cauldron!

(semi-advanced/ advanced)

IMPRO BAZUJĄCE NA WYWIADZIE Z PUBLICZNOŚCIĄ (średniozaawansowany)

Audience-interview based improv

(semi-advanced)        


POZIOMY:

początkujący 0-2 lata doświadczenia (beginner – 0-2 years of experience)

średniozaawansowany 2-4 lata doświadczenia (semi-advanced – 2-4 years of experience)

zaawansowany 4-6 lat doświadczenia (advanced – 4-6 years of experience )

bardzo zaawansowany powyżej 6 lat doświadczenia (professional –  more than 6 years of experience)

OPISY WARSZTATÓW

06.11 WED (g. 17.00-21.00)

GRIPPING STORYTELLING IN IMPROVISATION

Timothy Sniffen

Level: advanced

Become a better improvisational storyteller! We will work on setting up strong scenic initiations, wants, relationships, plot moves, edits, protagonists and antagonists in order to build a strong spine of a story in our shows and a much more fulfilling experience for performers and audience members.

CHWYTLIWY STORYTELLING W IMPRO

Timothy Sniffen

Poziom: zaawansowany

Stań się lepszym opowiadaczem impro-historii! Na tych warsztatach zajmiemy się tworzeniem podbudowy pod mocne rozpoczęcia scen, konstruowaniem wiarygodnych motywacji bohaterów, budowaniem relacji, zwrotów fabuły, edycjami scen i tworzeniem relacji protagonisty z antagonistą. A wszystko to, by zbudować wytrzymały szkielet historii, która spełni wymagania nawet najbardziej wybrednych improwizatorów i publiczności.

THE ART OF THE TWO-PERSON SCENE

John Hartman

Level: semi-advanced / advanced


The basis for all great improv comes back to excelling at the two-person scene. Learn how to master this with simple and long-lasting techniques, finding out how to start, continue and maintain fully realized and memorable two-person scenes.

SZTUKA GRANIA SCEN DWUOSOBOWYCH

John Hartman

Poziom: średniozaawansowany / zaawansowany

Podstawą tworzenia dobrego impro jest szlifowanie scen dwuosobowych. Poznaj proste i ugruntowane techniki, które pomogą Ci rozpocząć i prowadzić sceny dwuosobowe, które na długo zapadną w pamięć.

07.11 THU (g. 17.00-21.00)

LONGFORM: THE BIG PICTURE

Timothy Sniffen

Level: semi-advanced

A longform improv show with a narrative arc is more than a collection of scenes, but where to begin? We’ll look at big picture, beginnings and endings, finding “the right amount of story” between too-simple and too-complicated, random tangents & making them not-so-random… oh, and keeping things fun while doing all the above.

DŁUGA FORMA: SZERSZE SPOJRZENIE

Timothy Sniffen

Poziom: średniozaawansowany

Długa forma impro z odpowiednio zarysowaną narracją to coś więcej niż zwykły zbiór scen. Patrząc szerzej przyjrzymy się początkom i zakończeniom poszukując “wystarczającej” ilości fabuły, mieszczącej się gdzieś pomiędzy “za proste” i “zbyt skomplikowane”. Losowe sploty zdarzeń spróbujemy zmienić na nie takie znowu losowe... Aaa… I jeszcze będziemy się przy tym świetnie bawić!

ACTIVE LISTENING-ACTING & REACTING BETTER

John Hartman

Level: semi-advanced

Do you truly listen to your scene partners' offers? And to your *own* offers? And do you react in a way that helps move the scene and show in a positive direction? We will work on developing your listening superpowers, finding gold in offers that others might have missed, and learning ways to quickly react better so we help our shows succeed!

AKTYWNE GRANIE, SŁUCHANIE I LEPSZE REAGOWANIE 

John Hartman

Level: średniozaawansowany

Czy tak naprawdę, w pełni zauważasz oferty innych osób na scenie? A czy na pewno zauważasz TWOJE WŁASNE oferty? Czy kiedy już je zauważysz, to czy reagujesz na nie w sposób pozwalający popchnąć scenę w pożądanym kierunku? Na tych warsztatach skupimy się na odkrywaniu Twoich supermocy w zakresie słuchania ofert i odnajdywaniu ukrytego w nich złota, które inni mogli przeoczyć. Nauczymy się też błyskawicznie reagować w sposób, który popchnie Twój spektakl w kierunku pełnego sukcesu!

08.11 FRI (g. 12.00-16.00)

MODERN PROBLEMS IN HAROLD 

Timothy Sniffen

Level: advanced


The Harold is an incredible form, but to perform it well demands a lot of our improv skills. This workshop will focus on the elements of the Harold that can create roadblocks as we perform- from strong group mind in the openings and group games, to excellent initiations, to intelligent and exciting second and third beats.

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W HAROLDZIE

Timothy Sniffen

Poziom: zaawansowany

Harold jest niezwykłym formatem, ale granie go wymaga bardzo wielu impro-umiejętności. Na tych warsztatach skupimy się na elementach, które czasami utrudniają dobrą grę. Nacisk zostanie położony głównie na myślenie grupowe w scenach otwarcia i grach grupowych, ekscytujące rozpoczęcia oraz inteligentne i zaskakujące granie drugiego i trzeciego beatu.

STARTING STRONG: GETTING YOUR SCENE OFF TO A GOOD START 

John Hartman

Level: semi-advanced

A strong initiation can help a scene and an entire show succeed, while a weak initiation can derail that same show. In this workshop, you will improve your skills at making intelligent initiations early in scenes so that the rest of your show is so much easier.

MOCNE ROZPOCZĘCIA: ZAPEWNIJ TWOIM SCENOM DOBRY START!

John Hartman

Poziom: średniozaawansowany

Mocne rozpoczęcie sceny może zapewnić sukces nie tylko dla niej ale i dla całego spektaklu, tak samo, jak zbyt słaba pierwsza scena może rzutować na całe show. Na tych warsztatach skupimy się na Twoich umiejętnościach związanych z szybkim rozpoczynaniem dobrych scen w sposób, który będzie pomocny dla całego show!

EMOTIONAL INVESTMENT

Will Jacobs

Level: semi-advanced

Because we want our improvisations to be funny, we often forget to bring emotions into your characters, scenes and shows. This workshop will help us become not just better improvisors, but better *actors*.

ZAANGAŻOWANIE EMOCJONALNE

Will Jacobs

Poziom: średniozaawansowany

Chcąc aby nasze impro było zabawne, często zapominamy by tchnąć emocje w tworzone przez nas postacie, sceny i spektakle. Te warsztaty pomogą Ci stać się nie tylko lepszym improwizatorem, ale i lepszym aktorem

MUSICAL IMPROVISATION

Kiki Mikkelsen

Level: semi-advanced / advanced

Musical improv is one of the most audience fulfilling kinds of improvisation. But students are often worried that they aren't strong

singers, don't have a musical background, etc. Well no worries! We will work the basics of music improvisation, learning simple song structure, how to sing with emotion and how to work with a musical director to create a moving, hilarious songs on the spot.. No prior musical improv experience needed.

MUSICAL IMPROWIZOWANY

Kiki Mikkelsen

Poziom: średniozaawansowany / zaawansowany

Musical improwizowany to jedna najbardziej satysfakcjonujących w odbiorze form impro. Wiele osób ma jednak opory przed rozpoczęciem jego nauki (“nie umiem na niczym grać”, “nie umiem śpiewać” etc.). Hej - nie martw się! Na tych warsztatach zajmiemy się podstawami muzycznego impro, poznamy strukturę piosenki, dowiemy się jak włączyć do śpiewania nasze emocje i jak pracować z reżyserem muzycznym, by stworzyć poruszające oraz przezabawne piosenki w myśl zasady tu i teraz! Nie wymagamy żadnego doświadczenia z improwizacją musicalową.

09.11 SAT 10.00-14.00

THE ART OF THE TWO-PERSON SCENE

John Hartman

Level: semi-advanced / advanced


The basis for all great improv comes back to excelling at the two-person scene. Learn how to master this with simple and long-lasting techniques, finding out how to start, continue and maintain fully realized and memorable two-person scenes.

SZTUKA GRANIA SCEN DWUOSOBOWYCH

John Hartman

Poziom: średniozaawansowany / zaawansowany

Podstawą tworzenia dobrego impro jest szlifowanie scen dwuosobowych. Poznaj proste i ugruntowane techniki, które pomogą Ci rozpocząć i prowadzić sceny dwuosobowe, które na długo zapadną w pamięć.

FINDING THE GAME FOR SCENES

Will Jacobs

Level: advanced

Hone your skills in finding, playing and heightening the game in our scenes. By the end of the workshop, students should have a much better sense of what a game is, how to identify it and how to play it successfully, making for better scenes. Will has trained and performed at UCB, Baby Wants Candy and elsewhere and workshop students will get a ton of reps finding and playing games in scenes.

ODNAJDYWANIE GRY W SCENACH

Will Jacobs

Poziom: zaawansowany

Doskonal swoje umiejętności w odnajdywaniu, graniu i eskalowaniu GRY w scenach. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy zdobędą lepsze zrozumienie dla tego czym jest GRA w scenie, jak ją zidentyfikować i jak grać w nią sprawniej by jeszcze bardziej usprawnić sceny! Prowadzący eksplorował temat GRY występując w UCB, Baby Wants Candy oraz wielu innych miejscach. Uczestnicy warsztatów otrzymują dziesiątki wskazówek i trików scenicznych ułatwiających odnajdywanie i używanie GRY w scenach

MUSICAL IMPROVISATION

Kiki Mikkelsen

Level: semi-advanced / advanced

Musical improv is one of the most audience fulfilling kinds of improvisation. But students are often worried that they aren't strong

singers, don't have a musical background, etc. Well no worries! We will work the basics of music improvisation, learning simple song structure, how to sing with emotion and how to work with a musical director to create a moving, hilarious songs on the spot.. No prior musical improv experience needed.

MUSICAL IMPROWIZOWANY

Kiki Mikkelsen

Poziom: średniozaawansowany / zaawansowany

Musical improwizowany to jedna najbardziej satysfakcjonujących w odbiorze form impro. Wiele osób ma jednak opory przed rozpoczęciem jego nauki (“nie umiem na niczym grać”, “nie umiem śpiewać” etc.). Hej - nie martw się! Na tych warsztatach zajmiemy się podstawami muzycznego impro, poznamy strukturę piosenki, dowiemy się jak włączyć do śpiewania nasze emocje i jak pracować z reżyserem muzycznym, by stworzyć poruszające oraz przezabawne piosenki w myśl zasady tu i teraz! Nie wymagamy żadnego doświadczenia z improwizacją musicalową.

COME OUT OF THE ABYSS AND USE YOUR ENVIRONMENT!

Katy Berry
Level: semi-advanced / advanced

How many scenes have we seen that just focus on two people talking to each other on a blank stage, with no idea where or when the scene takes place. Too often our improvs occur floating in some amorphous space and we rarely take advantage of using our environment. In this workshop, you will learn to quickly set up great environments and use elements of that space to make our scenes much richer.

WYDOBĄDŹ SIĘ Z OTCHŁANI I OTWÓRZ SIĘ NA PRZESTRZEŃ! 

aty Berry

Poziom: średniozaawansowany / zaawansowany

Jak wiele scen, które oglądasz, to po prostu dwie gadające głowy zawieszone bezwiednie w pustce sceny pozbawionej jakiegokolwiek kontekstu? Zbyt często nasze impro lewituje w jakiejś bezkształtnej przestrzeni, a my sami boimy się korzystać z jej potencjału. Na tych warsztatach nauczysz się, jak szybko zarysować piękne i bogate środowisko i śmiało korzystać ze zgromadzonych w nim elementów, by sceny które grasz, stały się jeszcze bogatsze.

10.11 SUN (g. 10.00-14.00)

ADVANCED MUSICAL IMPROVISATION

Timothy Sniffen

Level: advanced / professional

You’ve got the improvised duet down. You can always create a great chorus. What now? Add to your musical-improv library with trios, fugues, split-stage numbers, call-and-response songs, solos, reprises, and I-just-got-stabbed death ballads that will have the audience begging you to come back as a ghost in Act II.

ZAAWANSOWANY MUSICAL IMPROWIZOWANY

Timothy Sniffen
Level: zaawansowany / bardzo zaawansowany

Pięknie śpiewasz w duetach. Zawsze wychodzą Ci wspaniałe refreny. Co dalej? Na tych warsztatach wzbogacisz swoją impro-muzyczną bibliotekę m.in. o trio, fugi, sceny dzielone, piosenek z zawołaniem, solówki i repryzy. Nauczymy się też ballad w stylu: Przyszedł-kres-ciało-me-przeszyła-stal, które sprawią, że publiczność ze łzami w oczach będzie żądała Twojego powrotu w akcie II, nawet w roli ducha!

SCENE DOCTOR 

Will Jacobs

Level: semi-advanced

Often in improvisation, we don't get the personalised notes we need to improve, instead receiving more general notes that are not as helpful to us as individual players. And the best way to improve our scene work is to do A LOT of scenes, and to get focused, individual notes on our patterns of strengths and weaknesses. In this workshop, we will get a chance to see what areas of improvement you personally need.

PRZYCHODZI SCENA DO LEKARZA

Will Jacobs

Poziom: średniozaawansowany

W impro rzadko zdarza nam się otrzymywać spersonalizowany feedback. Częściej są to ogólne wskazówki, które nie są tak przydatne, jak uwagi dotyczące stricte naszej osoby. Tymczasem, najlepszym sposobem by grać lepsze sceny pozostaje grać ich BARDZO DUŻO i słuchać uwag dotyczących naszego indywidualnego stylu oraz związanych z nim zalet i słabości. Na tych warsztatach będziecie mieli szansę, by usłyszeć jakiego “lekarstwa” scenicznego potrzebujecie w tym momencie najbardziej.

KILLER CHARACTERS 

Kiki Mikkelsen

Level: semi-advanced

Do you find yourself always playing just yourself in scenes? Or the same 2-3 characters? In this workshop, we will help you find your own voice to create better characters in the moment based on your own strengths and point of view.

KOZACKIE POSTACIE

Kiki Mikkelsen

Poziom: średniozaawansowany

Masz czasami tak, że w każdej ze scen grasz dokładnie siebie? Albo w kółko te same 2-3 postacie? Na tych warsztatach pomożemy Ci znaleźć najwygodniejsze dla Ciebie sposoby na szybkie tworzenie ciekawych postaci, które uwzględniają Twoje mocne strony i odzwierciedlają punkt widzenia, który chcesz wyrażać na scenie

GENRE CAULDRON!

Katy Berry
Level: semi-advanced / advanced

Learn the incredible power in using genre elements in our improvisations. We will deconstruct elements of various genres- for example- horror film, teen romance, science fiction, disaster film, fantasy, and other specific genres (e.g., Harry Potter) and how to use these tropes to create characters, scenes and even shows based on them.

KOCIOŁEK GATUNKOWY!

Katy Berry

Poziom: średniozaawansowany / zaawansowany

Poznaj niewiarygodną moc jaką niesie ze sobą włączanie do naszego impro elementów znanych z gatunków filmowych, literackich i muzycznych. Na tych warsztatach zajmiemy się dekonstrukcją różnych gatunków, m.in. horroru, młodzieżowego romansu, science-fiction, filmów katastroficznych, fantasy oraz innych, bardziej specyficznych form (np. Harry Potter). Nauczymy się jak używać ich do celów tworzenia postaci, inicjowania scen i projektowania, w oparciu o nie całych spektakli.

11.11 MON (g. 11.00-15.00)

TRUTH IN COMEDY 

Kiki Mikkelsen

Level: advanced

One of Del Close's greatest gifts to the world of improvisation was his focus on finding the truth comedy, instead of just going for the funny. We

will build on Del's concepts to help students find the truth in their scenes, making deeper connections to our scene partners, our audiences and ourselves.

PRAWDA W KOMEDII

Kiki Mikkelsen

Poziom: zaawansowany

Jedną z najlepszych rzeczy jaką Del Close wniósł do świata impro, jest porzucenie prostego dążenia do bycia zabawnym na rzecz poszukiwaniu prawdy w granej scenie. Opierając się na tym założeniu, pomożemy improwizatorom znaleźć ich prawdę w granych scenach, tak aby je pogłębić, silniej związać ze sobą grające postacie i jeszcze mocniej zaangażować ich samych oraz śledzącą spektakl publiczność.

AUDIENCE-INTERVIEW BASED IMPROV

Katy Berry  

Level: semi-advanced

Audience-interview based improvisations are huge crowd pleasers! And they allow us to really stretch our improv muscles while basing our improvisations on a real person who the audience has learned about at the same time we have. It give our improvisations an immediacy and relevancy,

while still allowing us to dive deep into the emotional truths behind one of our audience members. In this workshop, we will work on improvisational forms developed from audience interviews- e.g, The Dream.

IMPRO BAZUJĄCE NA WYWIADZIE Z PUBLICZNOŚCIĄ

Katy Berry  

Poziom: średniozaawansowany

Nic nie cieszy oglądającego nas tłumu tak bardzo, jak dobre impro bazujące na wywiadzie z nimi! Dzięki temu możemy rozciągnąć i naprężać nasze impro-mięśnie bazując na człowieku, którego poznaliśmy w tym samym momencie, co zgromadzona publiczność. Nasze impro staje jeszcze silniej postrzegane jako tworzone pod wpływem chwili. Jednocześnie, pozwala nam to zanurkować jeszcze głębiej w historię, by poszukać tam prawdy i związanych z nią emocji, które czuje nasza publiczność. Na tych warsztatach będziemy pracowali z formatami bazującymi na wywiadzie z publicznością, np. The Dream.

PROWADZĄCY WARSZTATY

JOHN HARTMAN

He is a writer and actor, based in Los Angeles. Most recently he appeared in recurring roles on *The Good Place* (NBC), Young Sheldon (CBS), Trial & Error (NBC), and Scorpion (CBS). Other TV credits include 2 Broke Girls (CBS), Disjointed (Netflix), Superior Donuts (CBS), and *Curb Your Enthusiasm* (HBO). Before that, he was a member of The Second City Mainstage in Chicago. There he wrote and performed in two revues, *Panic on Cloud 9*, for which he was nominated for a Joseph Jefferson Award for Best Actor, and *Depraved New World*, for which he won the Joseph Jefferson Award for Best Actor. He has written and performed two solo shows at The Annoyance Theatre, *Your Friends and Enemies* and I'm Sorry I Missed You, both of which received Time Out Chicago Critic's Picks.   He has also performed solo shows at the TBS Just for Laughs Festival, UCB Theater in New York and the Comedy Central Stage in Los Angeles. John is an alumnus of the CBS Diversity Showcase 2016 and he performs in Los Angeles every Friday night at the UCB Sunset with Baby Wants Candy, of which he has been a member for 10 years.

Pisarz i aktor. Mieszka w Los Angeles. W ostatnim czasie można było oglądać go w serialach takich jak: The Good Place (NBC), Młody Sheldon (CBS), Trial & Error (NBC) i Skorpion (CBS). Grał też role w Dwie spłukane dziewczyny (CBS), Rodzina w Oparach (Netflix), Superior Donuts (CBS) i  Pohamuj entuzjazm (HBO). Przed rozpoczęciem kariery serialowej był stałym członkiem chicagowskiego teatru Second City, gdzie napisał i grał w dwóch rewiach: Panic on Cloud 9 (nominacja do Nagrody Josepha Jeffersona dla Najlepszego Aktora) oraz Depraved New World, za którą otrzymał Nagrodę Josepha Jeffersona dla Najlepszego Aktora. Jest autorem i wykonawcą dwóch monodramów w teatrze Annoyance: Your Friends and Enemies i I’m Sorry I Missed You. Obie sztuki nagrodzono Nagrodą Krytyków Time Out Chicago. Występował także solo na deskach festiwalu TBS Just for Laughs, w teatrze UCB w Nowym Jorku oraz na scenie Comedy Central w Los Angeles. John jest absolwentem CBS Diversity Showcase 2016 i występuje w Los Angeles w każdy piątek wieczorem na UCB Sunset z Baby Wants Candy, którego jest członkiem od 10 lat.

KATY BERRY

New York based comedian, writer, singer, voice over actor, and freestyler. She studied writing at The New School in New York City, improvisation at The Magnet Theater, and sketch comedy at the Upright Citizens Brigade Theater (UCB). Over the past six years Katy has traveled the world performing with musical improv legends Baby Wants Candy as well as North Coast. Her comedy videos and writing have been featured on Vulture, VH1, Reductress, Studio360, Bustle and more. For more of Katy's work, shows, and more, visit katyberrycomedy.com.

Komiczka, pisarka, piosenkarka, aktorka głosowa i freestylerka z Nowego Jorku.Twórczego pisania uczyła się w nowojorskiej New School, improwizacji w Magnet Theater, a pisania skeczy w Upright Citizens Brigade Theater (UCB). Ostatnie 6 lat Katy, to głównie podróże z żywymi legendami musicalu improwizowanego Baby Wants Candy oraz North Coast. Video z jej instruktażem nt. sztuki tworzenia komedii i pisania prezentowano m.in. na łamach Vulture, VH1, Reductress, Studio360, Bustle i wielu, wielu innych. Jeżeli chcesz zapoznać się z jej twórczością, odwiedź: katyberrycomedy.com

TIM SNIFFEN

He is a writer and actor based in New York. He recently completed his second season as a contributing sketch writer on Live From Here, a longstanding variety show on National Public Radio. Tim has written essays for The New Yorker and McSweeney’s Internet Tendency, and recently worked as script consultant on the upcoming Showtime series, Work In Progress. Tim has been a company member of Baby Wants Candy since 2003, and worked as a touring company member and stage understudy with The Second City for three years.

Pisarz i aktor zamieszkały w Nowym Jorku. Niedawno ukończył pisanie piątego sezon sketch show Live From Here, transmitowanego przez National Public Radio. Tim pisze też m.in. do New Yorkera i McSweeney’s Internet Tendency. Był też konsultantem scenariusza nowo powstającego serialu Work In Progress, produkowanego przez Showtime. Z Baby Wants Candy gra od 2003 roku. Przez 3 lata był członkiem asystentem scenicznym i członkiem objazdowego show w teatrze Second City (Chicago).

WILL JACOBS

He is an actor and improviser based in New York City where he coaches and performs with teams at the Upright Citizens Brigade and the Magnet Theaters. He's appeared on the Comedy Central show "The Other Two" and toured with the international musical improv sensation Baby Wants Candy, with whom he performed at the 2019 Adelaide Fringe and in their weekly show at UCB NY. He more or less always has something in his teeth.

Improwizator mieszkający na co dzień w Nowym Jorku, gdzie występuje na deskach teatrów Upright Citizens Brigade i Magnet Theaters. Grał gościnną rolę w show The Other Two produkowanym dla Comedy Central. Występuje w cotygodniowym show Baby Wants Candy w teatrze UCB oraz uczestniczy w ich tournee z którym zawędrował już m.in. na festiwal Adelaide Fringe (Australia). A i jeszcze jedno - Will prawie zawsze ma coś pomiędzy zębami.

KIKI MIKKELSEN 

She is an improviser, actress and musician living in Queens. Kiki has performed with Baby Wants Candy for over 4 years, including at the

Adelaide Fringe in Australia and the Edinburgh Fringe Festival, where she

also starred in Baby Wants Candy's smash hit scripted show "Thrones! The

Musical Parody". She currently performs in BWC's weekly show at UCB in NY, along with their spinoff show "Shamilton!", an improvised homage to

"Hamilton". Kiki has been studying and performing improv in New York City

since 2012 and holds a Bachelor of Music degree in Vocal Performance from

Oklahoma City University. Kiki also can be seen performing all over NYC,

including at Green Room 42, the PIT and the Magnet Theatre. Find out more

at kikimikkelsen.com.

Zajmuje się improwizacją, aktorstwem i muzyką. Mieszka w Queens (Nowy Jork). Od ponad 4 lat związana z Baby Wants Candy. Odwiedziła już z nimi festiwale takie jak Adelaide Fringe (Australia) i Edinburgh Fringe (UK), gdzie zagrała w jednym z największych scenariuszowych hitów grupy pt: Thrones! The Musical Parody. Obecnie, poza BWC, gra cotygodniowe show w teatrze UCB (Nowy Jork), w ich spin offie Shamilton (improwizowanym formacie muzycznym wzorowanym na “Hamiltonie”). Kiki rozpoczęła swoją przygodę z improwizacją w 2012 w Nowym Jorku. Ma też tytuł licencjacki w dziedzinie wokalistyki zdobyty na Oklahoma City University. Poza sceną UCB występuje też w miejscach takich jak Green Room 42, the PIT oraz Magnet Theatre. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na kikimikkelsen.com.

BRIAN HEVERON-SMITH

He is a music director, pianist, drummer/percussionist, composer, and comedian who has performed all over Europe, Australia, Africa, North America, and in international waters with Carnival and Norwegian cruise lines. He music directs for Baby Wants Candy, comedian Chris Fleming, arts-education group Inside Broadway, Queens College, and the Congregational Church of Huntington, among others. Brian has toured extensively with Second City, Story Pirates, and a slew of jazz and rock bands. As a composer, Brian’s soundtrack music and songs are featured throughout the hit web series Gayle, and on podcasts like Thrilling Adventure Hour and Literati. His musical comedy albums include The Great Heveron and Christmas Is Another Word For Christmas.

Reżyser muzyczny, pianista, perkusista, kompozytor i komik. Grał na scenach w Europie, Australii, Afryce i Ameryce Północnej oraz na terenie wód międzynarodowych, występując na jednym z norweskich liniowców. Jest dyrektorem muzycznym Baby Wants Candy, komika Chrisa Flaminga, grupie edukacji artystycznej Queens College oraz chóru Congregational Church of Huntington. Brian podróżował na tournee razem z Second City, Story Pirates, mnóstwem zespołów jazzowych i rockowych. Piosenki i ścieżki dźwiękowe napisane przez Briana były wykorzystywane m.in. w hitach takich jak Gayle oraz w podcastach Thrilling Adventure Hour i Literati. Wśród skomponowanych przez niego albumów komediowych warto wspomnieć o The Great Heveron oraz Christmas Is Another Word For Christmas.