Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов

у 2018/2019 навчальному році

в Дніпропетровській області

При розробці завдань необхідно урахувати рекомендації МОН України, які висуваються до олімпіадних завдань Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом МОНмолодьспорт від 22.09.11 року № 1099. Учні всіх паралелей (8, 9, 10, 11 класи на ІІ етапі) мають виконувати завдання, складені за єдиною схемою.

Звертаємо увагу! Завдання для ІІ етапу олімпіади з іноземних мов з визначення рівня усної мовленнєвої компетенції та для написання письмових робіт будуть надіслані на електронну пошту оргкомітетів о 10:00 за день до встановленої дати!

Завдання з читання та аудіювання (тестові завдання) комісії розробляють самостійно на місцях!  

Просимо звернути увагу на необхідність електронної реєстрації переможців ІІ етапу олімпіади, які представлятимуть місто/район/ОТГ під час ІІІ етапу олімпіади. Посилання для реєстрації надійде додатково.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення  ІІ етапу олімпіади з іноземних мов

Олімпіада з іноземних мов проводиться у три тури:

перший - аудіювання;

другий - визначення рівня усної мовленнєвої компетенції;

третій - читання і творча письмова робота.

Перший тур

Учасникам пропонується текст тривалістю звучання до 8 хвилин. Аудіотекст пред’являється двічі у звукозапису або з голосу вчителя. Після першого прослуховування учасники виконують завдання першої частини тексту. Завдання складаються з 10 тверджень. Учасник у бланку замальовує відповідний знак.(+ або -).

Виконуючи цю частину тексту учасник замальовує ту літеру (А, В, С або D), під якою стоїть,на його думку, варіант правильної відповіді.

Вартість кожного правильно виконаного завдання- 2 бали. Максимальна оцінка за тур -40 балів. За виправлення знімається 50 % вартості правильно виконаного завдання. Тривалість-60 хвилин.

Другий тур

Визначення рівня мовленнєвої компетенції.

Учасник після однохвилинної підготовки має висловитись відповідно до запропонованої ситуації. Комунікативне завдання вважається розв’язним у разі змістової та функціональної відповідності висловлювання до ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення учасника. Максимальна кількість балів- 30. Враховуються: повнота розкриття теми, комунікативна спрямованість, вимова,темп мовлення, лексичний запас, функціональна адекватність, рівень розвитку граматичних навичок.

Третій тур

Читання та творча письмова робота.

Перевірка рівня сформованості умінь читання здійснюється за допомогою 5 невеличких за обсягом( приблизно 800- 1200 друк. знаків) кожний завершених за сюжетом і змістом текстів. Загальний обсяг текстів: 9кл.-4000 друк. знаків,10 кл.-5000 друк. знаків, 11 кл.-6000 друк з. Учні читають мовчки запропоновані тексти, які є єдиними для всіх учасників відповідного класу. Після опрацювання кожного з 5 текстів учасник виконує тест, який складається з 4-8 запитань до відповідного тексту та варіантів відповідей,з яких тільки одна є правильною. Учень обирає правильний, на його думку, варіант і замальовує букву А, В, С або D, під якою він поданий. Загальна кількість запитань у кожному класі-30.

Оцінювання: кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала Максимальна кількість балів- 30. Тривалість-60 хвилин.

Творча письмова робота

Учням кожного класу пропонується по три проблемні ситуації. Вони мають у межах рекомендованого обсягу творчої роботи( не менше 20 речень) дати розгорнуту відповідь.

Виходити під час виконання завдань туру не дозволяється. Необхідно урахувати обсяг письмового повідомлення, розкриття змісту,  художньо-естетичне враження, зовнішній вигляд і структура твору, лексична насиченість, рівень розвитку граматичних навичок. Загальна кількість балів- 30. Тривалість-60 хвилин.

Рекомендації МОН України щодо проведення олімпіади з іноземних мов

Олімпіади з іноземних мов складаються з трьох турів. На розсуд членів журі послідовність проведення ІІ та ІІІ турів олімпіад може бути змінена.

Структура змагань:

Перший тур

Аудіювання

1. Регламент проведення туру і зміст завдань:

№ з/п (періоди туру)

Тривалість (хв.)

Зміст періодів і завдань

1

10

Організаційний період: розсаджування учнів (по одному за парту), ідентифікація учасників, перевірка наявності необхідних матеріалів та обладнання.

2

10

Привітання від членів журі, психологічне налаштування учасників, коротке нагадування про регламент та процедурні питання.

3

5

Перевірка акустичної комфортності, сприйняття звучання контрольного аудіозапису або голосу члена журі, який буде читати аудіотекст.

4

31

Аудіювання тексту (у запису або з голосу вчителя) та виконання завдань.

а

1

Інструкція до першої частини тесту.

б

1

Ознайомлення з першою частиною тесту (10 тверджень)

в

8

Перше пред'явлення тексту.

г

3

Виконання завдань першої половини тесту.

д

1

Інструкція до другої частини тесту.

є

2

Ознайомлення з другою частиною тесту (10 питань і дистрактори).

ж

8

Друге пред'явлення тексту.

з

7

Виконання завдань другої половини тесту.

5

4

Збирання робіт учасників.

Разом

60

Вимоги до аудіотексту та характеру завдань

Учасникам пропонується текст тривалістю до 8 хвилин звучання. Темп пред'явлення аудіотексту нормальний. Обсяг — півтори-дві сторінки стандартного друкованого аркуша (набір через 1,5 інтервали).

Аудіотекст повинен бути відносно сюжетно завершеним уривком оригінальної літератури художнього, науково-популярного або суспільно- політичного характеру.

Текст може містити 3-5 % незнайомих слів, розуміння яких досягається на основі контексту або спільності коренів — слів іноземної та рідної мов.

Незнайомі слова, про значення яких неможливо здогадатись, можуть бути виписані на дошці із їх значеннями, але не більше 3-х слів.

Аудіотекст пред'являється двічі у звукозапису або з голосу вчителя. Після першого прослуховування учасники виконують завдання першої частини тесту. Завдання складаються з 10 тверджень. Учасник у бланку для відповіді замальовує відповідний знак (+ або -).

Після другого прослуховування учасник виконує завдання другої частини тесту — запитання та чотири варіанти відповіді, позначені латинськими буквами А, В, С, D. Обсяг — 10 запитань.

Виконуючи цю частину тесту, учасник замальовує ту літеру (А, В, С або D), під якою стоїть, на його думку, варіант правильної відповіді.

Користуватись словниками або іншою довідковою літературою не дозволяється. Тестові завдання роздаються учасникам на початку туру і збираються лише після виконання завдань другої частини тесту. Користуватись ними під час звучання (читання) тексту дозволяється.

Необхідні матеріали, приладдя та обладнання.

а)        Аудіотекст, надрукований на комп'ютері.

б)        Бланки для відповідей.

в)        Тестові завдання.

г)        Касетний магнітофон (потужність не нижче 3 Вт).

д)        Касета із текстом та інструкціями.

є)       Авторучки шарикові, крейда, дошка.

Оцінювання

Вартість кожного правильно виконаного завдання — 2 бали. Максимальна оцінка за тур — 40 балів. За виправлення знімається 50 % вартості правильно виконаного завдання.

Другий тур

Визначення рівня мовленнєвої компетенції

Регламент проведення і зміст завдань:

№ з/п (періоди туру)

Тривалість (хв.)

Зміст періодів і завдань

1

1

Організаційний період. До відповіді запрошується один учасник, який обирає тему-ситуацію. Ідентифікація учасника.

2

1

Підготовка до відповіді.

3

5

Відповідь учня: монологічне висловлювання, виклад фактичного матеріалу, участь у співбесіді на обрану тему (у тому числі ініціативне говоріння, постановка запитань до членів журі, адекватне реагування на їхні запитання, обґрунтування своєї позиції, думки, аргументування тощо)

4

3

Оцінювання відповіді членами журі.

Разом:

10

Примітка: Другий тур проводиться у 2 або 3 групах (в залежності від кількості учасників відповідного класу і загальної кількості членів підкомісії журі).

2. Вимоги до процедури проведення туру та відповідей учасників.

Учасник після однохвилинної підготовки має висловитись відповідно до запропонованої ситуації. Комунікативне завдання вважається розв'язаним у разі змістової та функціональної відповідності висловлювання до ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення учасника.

Після завершення монологічного повідомлення учень бере участь у співбесіді з членами журі, обсяг якої орієнтовно 10 реплік (по 5 з боку журі та учасника олімпіади).

Відповіді членів журі на запитання учасника не повинні бути формальними, вони мають носити природний характер і бути зв'язані з контекстом спілкування.

Монологічне висловлювання повинно відповідати ситуації, бути повним, послідовним, комунікативно спрямованим (містити особистісні оціночні фрази, власне ставлення учня до об'єкту висловлювання), лексично насиченим, правильно фонетично і граматично оформленим.

Запитання членів журі і учнів повинні бути різного типу. Уточнення і запит додаткової інформації не є окремим запитанням.

Відповіді учнів мають бути повними, вичерпними і конкретними, лексично насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими.

Обсяг відповіді може бути різним, але відповідь повинна свідчити, що учень правильно розуміє запитання чи спонукання з першого пред'явлення і адекватно на них реагує.

Другий тур записується на магнітофон.

Користування двомовними словниками під час підготовки і відповіді не дозволяється.

Необхідні матеріали та обладнання:

а)        Списки тем/ситуацій. Всього по 20 у кожному класі.

б)        Білети з номерами тем.

в)        Папір для чернеток (проштамповані аркуші).

г)        Касетний магнітофон для кожної підкомісії журі.

д)        Чотири 90-хвилинні касети для кожного класу.

Обсяг монологічного висловлювання:

9 кл. — не менше 15 речень.

10 кл. — не менше 18 речень.

11 кл. — не менше 20 речень.

Зміст повідомлення.

Повнота розкриття теми (від 1 до 3 балів);

Комунікативна спрямованість (від 1 до 3 балів);

Інформаційна значимість повідомлення (від 0 до 2 балів).

Коментар до критеріїв оцінювання:

Повнота розкриття теми (від 1 до 3 балів):

Комунікативна спрямованість (від 1 до 3 балів):

Інформаційна значимість (від 0 до 2 балів):

ІІ. Лінгвістична компетенція (20 балів)

Вимова (від 1 до 4 балів):

- 4 бали надаються за нормативний рівень вимови всіх звуків іноземної мови та правильне інтонаційне оформлення мовлення;

- 3 бали надаються за нормативний рівень вимови важких звуків іноземної мови та правильне інтонаційне оформлення мовлення;

- 2 бали надаються за частково ненормативний рівень вимови важких звуків та не завжди правильне інтонаційне оформлення мовлення;

- 1 бал надається за переважно ненормативний рівень вимови важких звуків та неправильне інтонаційне оформлення мовлення.

Лексичний запас (від 1 до 6 балів):

Функціональна адекватність (від 1 до 2 балів):

- 2 бали надаються за достатню функціональну адекватність вжитих лексичних одиниць, структур тощо;

- 1 бал надається за недостатню функціональну адекватність вжитих лексичних одиниць, структур тощо.

Граматична правильність (від 1 до 8 балів):

5. Заохочувальний бал (вибірково від 1 до 2 балів):

- 2 бали надаються вибірково за ініціативність, емоційність та експресивність висловлювання, якщо це значно сприяє реалізації рівня сформованості усної мовленнєвої компетенції;

- 1 бал надається вибірково за емоційність та експресивність висловлювання, якщо це сприяє реалізації рівня сформованості усної мовленнєвої компетенції.

Загальна сума балів: від 6 до 30 балів у відповідності до критеріїв, які наведені вище.

Третій тур

Читання та творча письмова робота

Читання

1. Регламент проведення і зміст завдань:

№ з/п (періоди туру)

Тривалість (хв.)

Зміст періодів і завдань

І

60

Читання

1

5

Організаційний період: розсаджування учнів (по одному за парту), ідентифікація учасників, перевірка наявності необхідних матеріалів та обладнання.

2

5

Привітання від членів журі, психологічне настроювання учасників, коротке нагадування про регламент та процедурні питання.

3

45

Виконання завдання туру: читання текстів, виконання післятекстових тестів.

4

1

Попередження про завершення роботи.

5

4

Збирання робіт учасників.

30

Перерва

ІІ

60

Творча письмова робота

1

10

Організаційний період: перевірка наявності необхідних матеріалів, психологічне настроювання учасників, коротке нагадування про регламент та процедурні питання.

2

45

Виконання завдань туру: вибір учасниками проблемної теми/ситуації (однієї з трьох); обміркування проблеми; написання розгорнутої відповіді з коментарем, міркуваннями, аналізом, оцінкою та прикладами.

3

1

Попередження про завершення роботи.

4

4

Збирання робіт

Вимоги до процедури проведення туру Читання, текстів та характеру завдань.

Учасників розсаджують по одному за парту.

Перевірка рівня сформованості умінь читання здійснюється за допомогою 5 невеликих за обсягом (приблизно 800-1200 др. знаків кожний), завершених за сюжетом і змістом текстів/повідомлень.

Загальний обсяг текстів: 9 кл. — 4000 д. з., 10 кл. — 5000 д. з., 11 кл. — 6000 д. з.

Учні читають мовчки запропоновані тексти, які є єдиними для всіх учасників відповідного класу. Тексти можуть бути уривками з оригінальної художньої, суспільно-політичної або науково-популярної літератури.

Текст має бути цільним і зв'язним, сюжетно завершеним.

Допускається у текстах наявність 3-5 % незнайомої лексики, розуміння якої досягається на основі контексту або спільності коренів в іноземній та рідній мовах.

Після опрацювання кожного з 5 текстів учасник виконує тест, який складається з 4-8 запитань до відповідного тексту та варіантів відповідей, з яких тільки одна є правильною.

Учень обирає правильний, на його думку, варіант і замальовує букву А,В,С або D, під якою він поданий. Загальна кількість запитань у кожному класі — 30.

Текст і післятекстовий тест знаходяться на одній сторінці. Користуватись словниками не дозволяється.

Необхідні матеріали та обладнання:

а)        Тексти із тестами: орієнтовний обсяг — по 5-6 сторінок на кожного учня.

б)        Бланки для відповідей.

в)        Авторучки.

г)        Дошка та крейда.

Оцінювання.

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Виправлена відповідь оцінюється в 0,5 бала. Максимальна кількість балів — 30.

Творча письмова робота

1. Вимоги до процедури проведення туру Читання, текстів та характеру завдань.

Під час 30-хвилинної перерви учні мають вийти із приміщення.

Учням пропонуються завдання, які вони мають розв'язати, виходячи із власного досвіду і рівня писемної мовленнєвої компетенції. Вони орієнтовані на зону інтересів учасників, спонукають їх до письмового висловлення життєвої і громадської позиції, ставлення до тих чи інших фактів або осмислення певних проблемних ситуацій.

Учням кожного класу пропонується по три проблемні ситуації. Вони мають у межах рекомендованого обсягу творчої роботи (не менше 20 речень) дати розгорнуту відповідь.

Користуватись двомовними словниками дозволяється.

Виходити під час виконання завдань туру не дозволяється.

Необхідні матеріали, приладдя та обладнання:

а)        Аркуші з трьома проблемами для кожного учасника.

б)        Аркуші для виконання роботи — подвійні, проштамповані.

в)        Папір для чернеток.

г)        Авторучки.

д)        Дошка та крейда.

Обсяг письмової роботи:

9 кл. — не менше 18 речень

10 кл. — не менше 20 речень

11 кл. — не менше 20 речень

Коментар до критеріїв оцінювання.

Обсяг письмового повідомлення (від 0 до 2 балів):

Зовнішній вигляд і структура (від 0 до 2 балів):

Повнота розкриття змісту (від 0 до 6 балів):

4. Лексична насиченість: (від 2 до 8 балів):

- 8 балів надаються за достатній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, наявність ідеоматичних зворотів, епітетів, порівнянь, з'єднувальних кліше, високу різноманітність вжитих структур, моделей тощо;

- 7 балів надаються за достатній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, наявність ідеоматичних зворотів, з'єднувальних кліше, високу різноманітність вжитих структур, моделей тощо;

- 6 балів надаються за достатній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, наявність ідеоматичних зворотів, з'єднувальних кліше, посередню різноманітність вжитих структур, моделей тощо;

- 5 балів надаються за посередній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, наявність ідеоматичних зворотів, з'єднувальних кліше, посередню різноманітність вжитих структур, моделей тощо;

- 4 бали надаються за посередній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, недостатність вживання з'єднувальних кліше, посередню різноманітність вжитих структур, моделей тощо;

- 3 бали надаються за посередній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, відсутність з'єднувальних кліше, недостатню різноманітність вжитих структур, моделей тощо;

- 2 бали надаються за недостатній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, відсутність з'єднувальних кліше, недостатню різноманітність вжитих структур, моделей тощо.

5. Рівень розвитку граматичної компетенції: (від 0 до 10 балів)

- за орфографію — 0-3 балів;

- за морфологію — 0-4 балів;

- за синтаксис — 0-3 балів.

- 10 балів надаються при відсутності орфографічних, морфологічних і синтаксичних помилок або при наявності 1-2 несуттєвих помилок, які не порушують акту комунікації (британський або американський варіанти орфографії, орфографічні помилки в географічних назвах тощо);

- 9 балів надаються при наявності 1-3 орфографічних помилок, які порушують акт комунікації (2 бали), відсутності морфологічних (4 бали) та синтаксичних помилок (3 бали);

- 8 балів надаються при наявності 1-3 орфографічних помилок (2 бали), 1-2 морфологічних помилок (множина іменників, часові форми дієслів тощо) (3 бали), відсутності синтаксичних помилок (3 бали);

- 7 балів надаються при наявності 1-3 орфографічних помилок (2 бали), 1-2 морфологічних помилок (3 бали), 1 синтаксичну помилку (порядок слів у реченні, порушення у побудові складнопідрядних і складносурядних речень тощо) (2 бали);

- 6 балів надаються при наявності 4-5 орфографічних помилок (1 бал), 1-2 морфологічних помилок (3 бали), 1 синтаксичну помилку (2 бали);

- 5 балів надаються при наявності 4-5 орфографічних помилок (1 бал), 3-4 морфологічні помилки (2 бали), 1 синтаксичну помилку (2 бали);

- 4 бали надаються при наявності 4-5 орфографічних помилок (1 бал), 3-4 морфологічні помилки (2 бали), 2 синтаксичні помилки (1 бал);

- 3 бали надаються при наявності 6 і більше орфографічних помилок (0 балів), 3-4 морфологічні помилки (2 бали), 2 синтаксичні помилки (1 бал);

- 2 бали надаються при наявності 6 і більше орфографічних помилок (0 балів), 5-6 морфологічних помилок (1 бал), 2 синтаксичні помилки (1 бал);

- 1 бал надається при наявності 6 і більше орфографічних помилок (0 балів), 7 і більше морфологічних помилок (0 балів), 2 синтаксичні помилки (1 бал);

- 0 балів надається при наявності великої кількості орфографічних, морфологічних, синтаксичних помилок, які повністю порушують акт комунікації.

6. Заохочувальний бал (0-2 бали):

- 2 бали надаються вибірково за оригінальність твору, використання епіграфу, посилань на висловлювання визначних діячів, цитат, приклади з періодичних видань тощо;

- 1 бал надається вибірково за оригінальність твору, приклади з періодичних видань тощо.

Загальна сума балів: від 2 до 30 у відповідності до критеріїв, які наведені вище.

Відповідальні:

Алуєва Марія Андріївна, методист кафедри соціально-гуманітарної освіти (німецька, французька мови), контактний телефон: 099-725-50-35

Кирпа Анна Володимирівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти (іспанська мова), контактний телефон: 098-958-64-98

Богатирьова Тетяна Миколаївна, методист кафедри соціально-гуманітарної освіти (англійська мова), контактний телефон: 050-361-41-61