Hoolekogu koosoleku protokoll   Nr 1

 

 

Tallinn                                                                                                                  31.01.2018 nr 1-07/1

 

Koosoleku päevakord:

 

  1. Hoolekogu esimehe, esimehe asetäitja ja sekretäri valimine.
  2. Kooli esimese poolaasta töötulemused.
  3. Kooli üritused.
  4. Hoolekogu tööplaan.
  5. Kooli dokumentide kooskõlastamine.
  6. Jooksvad küsimused.

 

 

 Hoolekogu koosoleku otsused:

 

1.     Valiti Natalja Filippova hoolekogu esimeheks;

2.     Valiti Marina Razdolskaja hoolekogu esimehe asetäitjaks;

3.     Valiti Irina Tarassova hoolekogu sekretäriks.

4.      Kooskõlastada hoolekogu tööplaan.

5. Kiita heaks LVG põhikooli õppekava muudatused kehalise kasvatuse ainekavas.

Asendada kehalise kasvatuse ainekavas p.2 „Ujumine“ (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes) tekst järgmiselt:

Kehalise kasvatuse õppesisu ja õpitulemused I kooliastmes

3. klass

Ujumine (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes)

Õpitulemused

Õpilane:

1) oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili asendis kokku 200 meetrit edasi liikuda;

2) hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja rakendab eakohaseid veeohutusalaseid oskusi.

Õppesisu

Veega kohanemine, sukeldumine, hõljumine, libisemine, rinnuli ja selili asendis edasiliikumine, turvalisus vees.

 6. Kiita heaks LVG gümnaasiumi õppekava muudatuse § 22 p.(3). Lisada: p 5) Õpilane võib sooritada koolieksami õppeaines samal õppeaastal, kui lõpeb selle õppeaine õpetamine.

 

Hoolekogu koosoleku protokoll   Nr 2

 

 

Tallinn                                                                                                                  14.06.2018 nr 1-07/2

 

Koosoleku päevakord:

1. 2017.-2018. õppeaasta tulemused, sisehindamise tulemused.

2. PPR avamine 2018.-2019.õa.

3. Koolivaheajad 2018.-2019.õa

4. Jooksvad küsimused

Hoolekogu koosoleku otsused:

1.     Kiita heaks sisehindamise 2017.-2018. õa tulemused.

2.     Kiita heaks  tasuta PPR avamine esimestes klassides ja  tasuta PPR 1.-2. kümblusklassides  (täituvus 24 õpilast ühes rühmas) 2018.-2019.õa.

3.    Kooskõlastada koolivaheajad 2018.-2019.õa: