Published using Google Docs
PRIVACY POLICY_CZ
Updated automatically every 5 minutes

PRIVACY POLICY

Tato privacy policy (dále také jako „Privacy policy“) společnosti Aurosa s.r.o.se sídlem Pohořelec 140/15, Hradčany, 118 00 Praha 1, IČO: 045 29 154, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 249186 (dále také jako „Aurosa“) jako správce osobních údajů tímto uživatele webových stránek https://aurosa.myshopify.com/(dále také jako „Webové stránky“) informuje o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Pakliže uživatel bude potřebovat níže uvedené vysvětlit, bude potřebovat poradit anebo projednat zpracování svých osobních údajů, může se na společnost AUROSA, jakožto správce osobních údajů obrátit prostřednictvím e-mailové adresy info@aurosa.cz, případně prostřednictvím poštovní adresyPohořelec 140/15, Praha 11800, Česká republika.  

1.   ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednání zboží prostřednictvím Webových stránek, budou uživatelé požádáni o vyplnění určitých osobních údajů o své osobě nebo společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

      i.        jméno a příjmení uživatele;

     ii.        datum narození uživatele;

   iii.        obchodní firma uživatele;

    iv.        adresa nebo sídlo společnosti uživatele;

     v.        identifikační číslo a daňové identifikační číslo;

    vi.        telefonní číslo;

  vii.        e-mailová adresa;

 viii.        údaje související s provedení platby přes Gopay.

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 18 let. Osobní údaje dětí mladších 18 let nezpracováváme.

2.   ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A LICENCE KE ZPRACOVÁNÍ

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Osobní údaje, které uživatelé Webových stránek sdělí, zpracovává Aurosa, aby uživatelům bylo možné zaslat objednané zboží a realizovat tak závazek vyplývající z koupě zboží na Webové stránce. Licencí pro toto zpracování osobních údajů je plnění smlouvy. Poskytnutí osobních údajů pro účely realizace kupní smlouvy jsou smluvním požadavkem Aurosa a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření kupní smlouvy.

Dále pak osobní údaje Aurosa sbírá, aby uživatele bylo možné kontaktovat zpět a poskytnout mu tak informace, o které požádal. Licencí ke zpracování v tomto případě je pak rovněž plnění smlouvy či oprávněný zájem. Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vznesené dotazy nebo požadované informace uživatele jsou smluvním a oprávněným požadavkem Aurosa a jejich neposkytnutí může být důsledkem neposkytnutí odpovědi na vznesené dotazy uživatele.

Osobní údaje, které od vás získáváme při každé návštěvě stránek nebo při každé Objednávce, jsou nezbytné pro využívání služeb, které vám nabízíme na Webové stránce a/nebo pro vyřizování vaší Objednávky a jejími poskytovateli služeb. Tato činnost zahrnuje detekování podvodů na internetu týkajících se platebních prostředků, prevenci a vyřizování platebních nedostatků (a to včetně neuskutečněných plateb) a zachovávání práv Aurosa v rámci její obchodní činnosti.

Můžeme rovněž shromažďovat statistické informace, abychom se dozvěděli, jakým způsobem návštěvníci naše Webové stránky využívají (frekvence návštěv na jednotlivých stránkách Stránek, prodejní statistiky, odkud návštěvníci Stránek pochází atd.), a to v souvislosti s cookies v čl. 7 Privacy Policy uvedenými níže.

Informace týkající se Uživatelských účtu návštěvníků Stránek si Aurosa uchovává a jsou určeny výhradně pro vnitřní potřebu, především za účelem provádění průzkumů trhu.

3.   ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Jméno, příjmení a e-mailovou adresu uživatele Aurosa zpracovává, aby uživatelům, kteří o to požádají, zasílala obchodní sdělení.Zasíláním obchodních sdělení se rozumí informování uživatele o akcích, událostech, publikacích nebo službách, které Aurosa poskytuje, a které by uživatele mohly zajímat prostřednictvím uživatelem zadané e-mailové adresy. Tyto obchodní sdělení Aurosa zasílá pouze po uděleném souhlasu se zasíláním takovýchto obchodních sdělení.

Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení může uživatel kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na jiné vzájemné vztahy mezi Aurosa a uživatelem. Odhlášení odběru obchodního sdělení je možné učinit prostřednictvím odkazu s názvem „Odhlásit odběr obchodních sdělení“ uvedeném v zápatí e-mailu obsahujícího obchodní sdělení. Dále pak je možné odběr odhlásit prostřednictvím e-mailu s příslušnou žádostí na info@aurosa.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení. Toto odhlášení od odběru obchodních sdělení se považuje za odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

4.   PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovány na základě výše uvedených licencí ke zpracování, a to za výše definovanými účely zpracování osobních údajů. Veškeré získané osobní údaje uživatelů zpracovává Aurosa, osobní údaje mohou být předány subdodavatelům, aby pro Aurosa provedli jejich zpracování.

Osobní údaje poskytnuté subdodavatelům, subdodavatelé pro Aurosa zpracovávají na základě pokynů Aurosa a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů Aurosa a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení. Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují

•           serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

•           účetní služby;

•           právní služby a

•           marketingové služby.

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě.

Osobní údaje Aurosa sdílí se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo Aurosa, pokud je v dobré víře, že toto sdílení je nezbytné k dodržení platných právních předpisů či nařízení a projednávání soudního řízení nebo vymahatelných žádostí státní správy, zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům.

Mimo zde uvedené nejsou získané osobní údaje s nikým sdíleny. Pakliže by bylo potřeba sdílet osobní údaje uživatelů jiným subjektům, než výše uvedeným bude o tom uživatel vždy informován. Uživatel má vždy možnost uplatnit svá zákonná práva definovaná v čl. 7 Privacy policy.

5.   DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uživatelů budou zpracovávány po dobu, po kterou budou poskytovány služby Aurosa či budou plněny závazky vyplývající se vzájemně uzavřené smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, zákon o č. 499/2004 Sb. archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů, zákonč. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník nebo zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Osobní údaje zpracované za účelem zasílání obchodních sdělení v návaznosti na shora definované jsou zpracovány po dobu deseti let ode dne jejich sběru nebo dokud nebude souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán.

6.   PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k prováděnému zpracování Aurosa osobních údajů uživatelů mají uživatelé následující práva:

      i.        Právo na přístup a informace znamená, že si uživatel kdykoliv může požádat o sdělení, zda osobní údaje, které se uživatele týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má uživatel právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byli osobní údaje získány a zda dochází na základě zpracování osobních údajů uživatelů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

     ii.        Právo na opravuznamená, že uživatel kdykoliv může Aurosa požádat o opravu či doplnění osobních údajů uživatelů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

   iii.        Právo na výmaz(„právo být zapomenut“) znamená, že Aurosa musí vymazat osobní údaje uživatelů pokud:

-      již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

-      zpracování je protiprávní;

-      uživatel odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů;

-      uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo

-      to Aurosa ukládá zákonná povinnost.

    iv.        Právo na omezení zpracováníznamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů uživatelů, musí Aurosa omezit zpracování osobních údajů uživatele.

     v.        Právo vznést námitkuznamená, že uživatel může vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo profilování nebudou, již osobní údaje uživatele pro tyto účely zpracovávány.

    vi.        Právo podat stížnostna zpracování osobních údajů, kterou je možné u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Všechna práva mohou být uplatněna kontaktováním Aurosa na e-mailové adrese info@aurosa.cz nebo na poštovní adrese Pohořelec 140/15, Praha 11 800, Česká republika.  Aurosa je povinna reagovat na uplatněné právo ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uplatnění.

7.   POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

Cookie je malý soubor, který je odeslán do vašeho prohlížeče z našeho webového serveru při procházení našich webových stránek a uložen na pevný disk vašeho zařízení. Soubor cookie může číst data z vašeho disku nebo číst soubory cookies vytvořené jinými stránkami. Soubory cookies nepoškozují váš systém nebo zařízení. Cookies nám umožňují rozpoznat vás jako uživatele při návratu na naše webové stránky Aurosa pomocí stejného počítače a webového prohlížeče. Soubory cookies obsahují číslo, které může jednoznačně identifikovat váš počítač nebo zařízení, a to i v případě změny vašeho umístění nebo IP adresy. Více o cookies se můžete dozvědět například na internetové encyklopedii Wikipedia na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Soubory cookies také poskytují informace, které mimo jiné zahrnují umístění, z něhož přistupujete k našim webovým stránkám, délku návštěvy stránky, název sítě, ze které jste se připojili, jak jste naše stránky prohlížely, typ zařízení a připojení (mobilní nebo pevné), včetně použitého operačního systému a prohlížeče, nejnavštěvovanější stránky, odkaz odkud jste na naše stránky přistoupily a počet kliknutí a informace o vašem chování na internetu.

Autorizace použití souborů cookies

V souladu s upozorněním o použití cookies v zápatí našich webových stránkách a Privacy výslovně souhlasíte s používáním souborů cookies podle níže uvedeného popisu s výjimkou případů, kdy jste změnili nastavení vašeho prohlížeče tak, aby bylo použití cookies odmítnuto.

Typy souborů cookies používaných na našich webových stránkách:

Cookies používáme k usnadnění používání našich webových stránek a také zajištění efektivního načítání obsahu. Dále používáme personalizované soubory cookies ke shromažďování statistkách údajů o vaší činnosti na webových stránkách za účelem zlepšování služeb a analýzy zvyků při prohlížení obsahu.

Příklady použití souborů cookies na Aurosa:

-      Analyticko-statistické účely v rámci Google Analytics a jiných měřících nástrojů.

-      Měření účinnosti akcí na Aurosa, např. v reklamním programu Google nebo v partnerských programech.

-      Příprava obsahové reklamy v síti Google nebo na Facebooku a Instagramu (remarketing).

Naše webové stránky používají některé analytické a reklamní systémy společnosti Google. Informace o tom, jak společnost Google využívá soubory cookies naleznete zde: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/

Jak zakázat cookies?

Povolení nebo odmítnutí souborů cookies je založeno na nastavení vašeho internetového prohlížeče. Vaše povolení ukládání souborů cookies může být zrušeno výběrem vhodných možností konfigurace vašeho internetového prohlížeče. Doporučujeme vám vyhledat stránku nápovědy pro vámi používaný internetový prohlížeč, která vám pomůže při konfiguraci požadovaného nastavení ochrany osobních údajů:

Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox:https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Android:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=cs

Safari:https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

8.   HLÁŠENÍ A OZNAMOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ

Pakliže by došlo k bezpečnostnímu incidentu představující únik osobních údajů či jejich poškození nebo znehodnocení Aurosa bezpečnostní incident ohlásí dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to nejpozději ve lhůtě 72 hodin. Zároveň bude každému subjektu údajů, jehož osobních údajů se bezpečnostní incident dotkl, oznámeno, že bezpečnostní incident nastal. Zároveň Aurosa zveřejní oznámení o bezpečnostním incidentu na svých internetových stránkách.

Privacy policy je účinná od 1. 1. 2018.