PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

   CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE    IL·LUSTRACIÓ (LOE)

MÒDUL   MFC03-FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

SEGON

PRIMER

4

4

Departament:    Ciències socials i jurídiques

Professorat responsable:

IDOIA RIBAS MARINO

Correu electrònic: iribas@escoladisseny.com

Horari de tutories: ------------------------

Cap de departament

JAUME ENRIC RADO ROCA

Correu electrònic: jrado@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ------------------------

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

Capacitar a l'alumnat per l'accés a la feina com a professional autònom o assalariat, i fomentar l'esperit emprenedor i la formació al llarg de la vida, facilitant informació sobre els aspectes organitzatius, econòmics, jurídics i de seguretat que incideixen en l'exercici professional, en les relacions laborals i en l'àmbit empresarial del sector professional corresponent.

1.3. Requisits per cursar el mòdul:

Requisits d’accés al cicle formatiu

2. Normativa de referència

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. («BOE» 106, de 4-5-2006.)

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007)..

Real Decreto 1432/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

Instruccions per a l’organització i el funcionament dels cicles formatius d’arts plàstiques i disseny a les escoles d’art per al curs 2018-2019. (Resolució del Conseller d’Educació i Universitat de 29 de juny de 2018)

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

- Saber el marc legal de treball, i conèixer els drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals.

- Conèixer el marc legal de la salut laboral i de la prevenció dels riscos laborals, tant de forma genèrica com aplicada al seu àmbit laboral.

- Utilitzar les eines de recerca i les vies d’accés a la feina, i les ajudes i millores de la formació per part d’organismes i institucions d’àmbit local, autonòmic, estatal i comunitari.

- Dur a terme tasques associatives amb actituds de cooperació i de treball en grup.

- Organitzar una petita o mitjana empresa, comercialitzar els seus productes, i conèixer els seus aspectes jurídics i sociolaborals.

- Identificar i manejar correctament els instruments jurídics propis de l’especialitat.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

4.1. Continguts temàtics

Blocs temàtics

Continguts

Càrrega lectiva (en hores)

1. El marc jurídic de les relacions laborals: Estatut del treballadors.

Introducció. L’ordenament jurídic. L’organització de l’Estat i la Unió Europea.

Les relacions laborals, els contractes de treball, l’Estatut dels Treballadors i els Convenis Col·lectius.

La protecció del treballadors. El sistema general de la Seguretat Social.

12 hores

2. Mesures de seguretat i higiene en el treball.

El marc legal de la Salut i la prevenció de riscos laborals. Mesures específiques a l’àmbit professional.

8 hores

3. Sistemes d’accés a la feina. Tècniques i organismes que presten ajuda a la inserció laboral.

Situació socioeconòmica i laboral en els dintints àmbits geogràfics i professionals.

Sistemes de formació acadèmica i professional.

Sistemes d’accés a la feina. Eines de recerca de feina.

5 hores

4. L'empresa. L'organització i cultura empresarial. Descripció dels distints models jurídics d'empreses i característiques.

Les associacions professionals del sector. Models jurídics d'empreses i característiques. L'organització i cultura empresarial.

6 hores

5. L'empresari individual. Administració i gestió d'empreses.

Tràmits per a l'inici de l'activitat empresarial. Administració i gestió de les empreses. Obligacions jurídiques i fiscals. Programes de finançament.

9 hores

6. Conceptes bàsics d'economia i mercadotècnia.

Conceptes bàsics d'economia i mercadotècnia.

6 hores

7. L'organització de la producció, venda i distribució a l'empresa.

La producció, venda i distribució a l'empresa. Els processos comercials del sector professional. Legislació específica. Contractació aplicada. Mètodes d'anàlisi de costos i control de qualitat.

6 hores

8. Protecció de la Propietat immaterial. Legislació publicitària.

La propietat intel·lectual, la propietat industrial. Legislació publicitària.

9 hores

4.2. Distribució temporal

2 sessions de 2 hores a la setmana.

Opció A:

Unitats didàctiques

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Gen.

1

4

8

2

8

3

5

4

6

5

5

4

6

6

7

6

8

9

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

Legislació en vigor, estatal i autonòmica.

José Carlos González Acedo & Rosario Pérez Aroca, Formación y orientación laboral, Madrid, Ediciones Paraninfo (5ª Edición), 2018

5.2. Bibliografia complementària

La que calgui en cada moment, depenent de l’evolució tant de la legislació vigent com del curs

5.3. Altres recursos

Fotocòpies, ordinadors, internet, vídeos, suport audiovisual, diaris, BOE, BOIB, llibres específics…

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia de treball serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats presencials: classe presencial, presentació de treballs, classes pràctiques a l´aula de grup, exàmens.

Activitats no presencials: treballs teòrics, treballs pràctics, estudi teòric.

6.3. Instal·lacions del centre i material

Instal·lacions i material del centre.

6.4. Activitats interdisciplinàries

En principi, no es preveu desenvolupar cap activitat interdisciplinària.

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

Les activitats complementàries es desenvoluparan d’acord amb el calendari de les institucions públiques i privades que les organitzen (si escau).

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

  • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’estudiant es basarà en el grau i nivell d’adquisició i consolidació dels objectius establerts d’acord amb el perfil professional del títol. L’avaluació ha de permetre comprovar el grau d’assoliment del objectius generals i específics d’aquest ensenyament i, per tant, l’avaluació es realitzarà tenint en compte els criteris bàsics que es determinen en aquest apartat.

El Departament de Ciències socials i legislació ha acordat l’exigència d’un 80% d’assistència a les activitats presencials per aplicar l’avaluació contínua.

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

Aquests estudis són presencials i l’aplicació del procés d’avaluació contínua, segons el criteri d’avaluació general del departament de Ciènices socials i legislació, exigeix de l’alumnat una assistència mínima del 80% a les activitats lectives i a la resta d’activitats programades. A més, per superar l’assignatura en JUNY, l’alumnat haurà de lliurar correctament tots els exercicis proposats, i superar unes proves objectives parcials i finals amb una qualificació mínima de 5 (aprovat)

Així mateix, el BOE regula els criteris d´avaluació següents:

CA1. Analizar la legislación y normativa vigente de aplicación al mundo laboral y a la regulación empresarial en la que se integra esta especialidad profesional.

CA2. Identificar las fuentes y vías de acceso al empleo y a la formación permanente directamente relacionadas con la profesión.

CA3. Saber llevar a cabo la actividad empresarial tanto en el ámbito individual como societario.

CA4. Redactar el plan de creación y organización de un taller artístico y/o de una pequeña o mediana empresa en el que se consideren los aspectos jurídicos y sociolaborales correspondientes, los recursos materiales y humanos necesarios, las acciones de marketing, comercialización y distribución de los productos y los mecanismos de seguridad laboral, ambiental y de prevención de riesgos exigidos para iniciar su funcionamiento.

CA5. Realizar correctamente contratos y emitir facturas.

CA6. Conocer las normas sobre seguridad y salud en el trabajo y las diferentes técnicas de prevención de riesgos laborales.

CA7. Conocer y aplicar la legislación sobre derechos de autor y registro de propiedad intelectual e industrial.

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7

5%

---

Proves orals en grup (debats d’aula)

NR

CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7

20%

---

Carpeta d’aprenentatge

R

CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7

50%

---

Treballs i projectes

R

CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7

---

50%

Prova objectiva final

R

CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7

25%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Treballs i projectes

NR

CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7

50%

Prova objectiva final

NR

CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7

50%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

8. Altres observacions

------------------------