GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: : Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDG23 - PREPROJECTE FI D’ESTUDIS GRÀFIC

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Quart

Primer

Específica

2  

Departament:   Projectes i teoria del disseny

Idioma:Català/castellà

Horari: 

Clara Catalan

Dj de 8.00 a 9.50 hores.

https://sites.google.com/escoladisseny.com/preprojectes-grafic-cc

Jordi Sempere

Dt de 8.55 a 10.45 hores.

 

Mariano Aguilar

Dj. de 8.00 a 9.50 hores.

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Jordi Sempere

Correu electrònic: jsempere@escoladisseny.com

Horari de tutories:  

 

Mariano Aguilar

Correu electrònic: maguilar@escoladisseny.com

Horari de tutories:  

 

Clara Catalan

Correu electrònic: ccatalan@escoladisseny.com

Horari de tutories:  

 

Cap de departament

Marta González Gómez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

Matèria: Projectes de Disseny Gràfic

2.2. Perfil professional

El dissenyador gràfic és un professional que té per objecte la utilització de la comunicació i la creació de missatges emprant un llenguatge gràfic. Els missatges són de naturalesa diversa amb diferents mitjans i per als diferents canals de comunicació.

El disseny gràfic s’ocupa de la comunicació visual per diferents mitjans sobre diversos tipus de suports ja siguin online com offline, definint formes, colors, textos, imatges i composicions. Crea propostes on la imatge i el concepte convergeixen i son sempre resultat d’un laboriós procés basat en la investigació, exploració, experimentació i discerniment sobre les idees que formaran la proposta de disseny final, d’acord amb la tipologia del problema.

 

El dissenyador és capaç d’analitzar, projectar, dirigir o participar en equips de treball, concebre, fonamentar, documentar i comunicar un procés creatiu a través del domini dels principis teòrics i pràctics del disseny i de la metodologia projectual, d’integrar els diversos llenguatges, les tècniques i les tecnologies en la correcta materialització de missatges, ambients i productes significatius. A més de dominar la tècnica, cal que el dissenyador interpreti el context d’actuació i que assumeixi responsabilitats creatives i directives en l’exercici de l’activitat professional amb un caràcter innovador.

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

Identitat corporativa i visual.

Disseny editorial.

Producció gràfica.

Disseny d'envasos i embalatges.

Direcció d'art en publicitat.

Disseny audiovisual.

Grafisme en televisió.

Disseny multimèdia.

Disseny d'interacció, disseny web.

Dissenyador ambiental: gràfica i comunicacions aplicades a l'espai.

Disseny de material didàctic.

Recerca i docència.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials

Prerequisits de matriculació: haver superat 160 crèdits europeus del pla d’estudis de la titulació.

 

3.2. Requisits recomanables

----------------------

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT05- Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

- Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny i valorar la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi

ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

5. Resultats d’aprenentatge

Capacitat de desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

Generació de d’idees pròpies i viables

Comunicació d’idees i projectes

Capacitat d’expressió en llenguatge gràfic, oral i escrit.

Domini de les eines, tècniques gràfiques, fotografia i programes informàtics d’ús comú en disseny.

Capacitat d’anàlisi i valoració crítica del Disseny com a resultat de la integració d’un sistema complex de relacions formals, funcionals, ergonòmiques, fisiològiques, històriques, sociològiques, psicològiques, econòmiques, tecnològiques, administratives, etc.

Capacitat d’interpretació amb sentit crític de la significació cultural i social del Disseny, amb suport en les ciències i en la tecnologia.

Interpretació crítica dels objectes elementals del disseny: l’espai, els objectes, les imatges, les instal·lacions.

Interpretació crítica del disseny com a fet social, detectant mancances i satisfent necessitats físiques i psíquiques.

Domini del procés metodològic, capacitat d’anàlisi.

Capacitat de síntesi i desenvolupament de dissenys.

Capacitat de formalització de propostes pròpies.

Capacitat de realització de models i prototips.

6. Continguts

UD1

Definició de la idea de Preprojecte fi de grau.

 

UD2

Recerca, anàlisi, investigació i desenvolupament de proposta.

Inclou:

  #1 DEFINIR EL PROBLEMA (Fase d’investigació)

         1, 1 Context

·        Encàrrec client (Brief).

·        Investigació preliminar (Contrabrief): Què necessita realment? Quin és l’encàrrec? Qui és el client/emisor de la proposa? A quí es

·        dirigeix; quin és el “públic objectiu”? quin és el “públic potencial”?

·        Quina competencia té? Altres professionals/estudis/productes del sector.

 

1, 2 Objectius

·        Objectius del client/encàrrec/proposta (generals)

·        Objectius de disseny (particular) i entregables/propostes realitzables den funció d’aquests.

1, 3 Referents

·        Referents directes, indirectes (gràfics)

·        Referents històrics (moviments, escoles, etc.)

·        Referents culturals (etapes socio-econòmiques o polítiques de la Història)

 

 #2 ESTRUCTURA DEL CONTINGUT

 

 2, 1 Necessitat d’actuació

·        Detectar la necessitat real de la intervenció de disseny.

 

2, 2 Continguts del missatge

·        Conclusions de l’anàlisi dels referents i vinculació amb la proposta.

·        Particularitat del treball; eslògan o concepte.

 

 #3 PLANTEJAMENT DE PROPOSTES

 

         3, 1 Ideació gràfica preliminar

 ·        Primeres idees i grafismes. Aplicació al concepte. (3 Concept boards corresponents a 3 eixos de comunicació diferenciats.)

 

UD3

Dossier (digital i imprès) i presentació pública oral (digital) de Preprojecte fi de grau.

 

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament, tot fomentant l’autonomia de l’estudiant i promovent el treball col·laboratiu i l’aprenentatge cooperatiu a les activitats acadèmiques programades. Aprenentatge basat en projectes procurant l’impuls del treball de camp i de l’aprenentatge-servei.

 

Es plantejaran:

Pràctiques enfocades a projectes: Aplicar els coneixements i habilitats adquirits en la fase de resolució de problemes per escometre un projecte complet.

Estudi de casos.

Aprenentatge centrat en problemes: Exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements adquirits prèviament. També es  desenvoluparan mecanismes d’aprenentatge actiu i autònoma partir de la resolució de problemes plantejats pel professor i  que s’avaluaran amb l’ajut dels coneixements teòrics una vegada realitzats els exercicis.

Aprenentatge cooperatiu: Desenvolupar l’aprenentatge mitjançant hàbits de crítica constructiva i valoració dels treballs propis i aliens, en posades en comú, exposicions i correccions comparatives.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

30 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

6 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

20 hores

Avaluació

Individual

Avaluació de cada una de les UD

4 hores

Activitats de treball no presencial

20 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Treball teòric

Individual

Lectures, investigació, anàlisi

5 hores

Resolució de pràctiques

Individual

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

15 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Instal·lacions

Aules amb cadires, taules per dibuix, il·luminació adequada i endolls suficients pels ordinadors de cada alumne.

Sala d’estudi i biblioteca

Materials

Ordinadors amb software específic de disseny, ofimàtica i d’accés a internet

Projector i pantalla

Pissarra

Pantoneres

Eines TIC, recursos web 2.0 per a l’assignatura

Bibliografia: llibres, catàlegs, revistes, etc.

Recursos multimèdia.

Recursos online.

Altres materials específics

 

7.4 Activitats interdisciplinàries

----------------------

7.5 Activitats complementàries

Visites o sortides a empreses, exposicions, fires i congressos, jornades, etc.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

---------

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Per superar l’assignatura, l’alumnat haurà d’obtenir com a mínim un aprovat (5,0) en cadascun dels exercicis pràctics desenvolupats en els continguts de cada unitat didàctica que forma part d’aquesta guia docent.

 

Haurà d’aprovar totes les tasques, recuperant al final dels períodes complementaris i/o extraordinaris únicament aquells treballs no aprovats.

 

La qualificació final s’obtindrà de la mitjana de valors numèrics obtinguts en els treballs aprovats, dels quals la UD1 es valorarà en un 20%, la UD2 en un 50% i la UD3 en un 30% de la nota final.

 

L’obtenció dels crèdits europeus corresponents a una assignatura requereix haver superat les proves d’avaluació corresponents.

 

L’entrega de treballs fora de termini suposarà l’avaluació sobre el 80% de la nota.

 

L’assistència per a tenir avaluació contínua haurà de ser de mínim un 80 % de les hores lectives, és a dir, tan sóls es podrá faltar a 3 sessions no justificades (6 hores).

 

Criteris específics d’avaluació

 Les pràctiques i els exercici/s final/s són tècnicament correctes i es valoren parcialment sobre 10.

Consideracions específiques:

·        El treball és complet en les seves parts.

·        S’han seguit les instruccions donades.

·        Ordre, neteja en l’execució d’esborranys.

·        Ordre i presentació acurada en els exercicis finals.

·        Ortotipografia i adequació tècnica.

 Les pràctiques i els exercici/s final/s s’han executat metodològicament de manera correcta. Es valoren parcialment sobre 10.

Consideracions específiques:

·        Hi ha un estudi del context del problema.

·        L’abstract o resum d’objectius és clar.

·        Tipologia i dificultat de proposta adequada a les necessitats possibles del disseny

·        La fase informativa és escaient.

·        S’extrauen conceptes comunicatius interessants i pràctics/ funcionals.

·      Es relacionen i s’apliquen correctament a la fase de bocetatge les influències gràfiques, antecedents històrics estudiats i conceptes extrets en la fase  informativa.

·        Es justifiquen correctament les decisions de disseny i hi ha coherència i concordança amb la finalitat de l’encàrrec.

·        S’acompleix el cronograma establert.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA1-CA3

20%

Treballs i projectes

R

CA1-CA17

80%

Prova objectiva final

R

CA4-CA14

---

Total

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

AICHER, Olt. El mundo como proyecto. Barcelona, GG Diseño, 2007.

FUENTES, Rodolfo. La práctica del diseño gráfico, una metodología creativa. Barcelona: Paidós, 2005.

JONES, Christopher. Métodos de diseño, Barcelona, G.G. 1982.

KOREN, Leonard i WIPPO, Robert. Recetario de diseño gráfico. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

LLOVET, Jordi. Ideología y metodología del diseño, Barcelona, G.G. 1981.

LUPTON, Ellen /COLE PHILLIPS, Jennifer. Diseño Gráfico. Nuevos fundamentos. Barcelona, Gustavo Gili, 2009.

LUPTON, Ellen. Design Thinking. Barcelona, Gustavo Gili, 2015.

MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili, 1985.

PELTA, Raquel. Diseñar hoy, Barcelona, Ed. Paidós Diseño, 2004.

SOLANAS DONOSO, Jesús. Diseño, arte y función. Barcelona: Salvat, 1985.

SWAN, Alan. Bases del diseño gráfico. Barcelona: Blume, 1992.

9.2. Bibliografia complementària: 

----------------------

9.3. Altres recursos: 

----------------------

10. Altres observacions 

Qualsevol alteració de l’ordre o comportament no adient dins la normalitat de l’entorn acadèmic (agressivitat, acosament, violència verbal o física, etc.) per part d’algun alumne envers als companys o al docent serà inmediatament comunicada a la direcció del centre per iniciar sense dil·lació el protocol de sancions disciplinàries corresponents.