Mateřská škola kardinála Berana Plzeň, Žlutická 2, 323 00 Plzeň

Mateřská škola kardinála Berana Plzeň

se sídlem Žlutická 2, Plzeň - Košutka
odloučené pracoviště Baarova 36,Plzeň - Bory

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád projednaný na pedagogické radě dne: 28.8.2019

Závaznost: platný pro všechny zaměstnance MŠkB, děti a zákonné zástupce dětí navštěvující
MŠkB

Mateřská škola kardinála Berana Plzeň, se sídlem Žlutická 2, 323 00, Plzeň

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Č.j.:

Účinnost od: 1. 9. 2019

Počet stran: 13

Počet příloh: 0

Ředitel školy:  Bc. Petra Mayerová

Adresa školy: Žlutická 2, 323 00, Plzeň, odloučené pracoviště Baarova 36, 301 00, Plzeň

Telefon: 773 225 611

e-mail: info@mskb.cz

webové stránky: mskb.cz

ID datové schránky: bhk7qu3

Školní řád je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako dokument k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců školy.

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu na pobočce KOŠUTKA  6.45 - 16.00 hodin na pobočce BORY 7.00 – 16.30 hodin.

Vzdělávání probíhá v 1 třídě na pobočce KOŠUTKA a ve 2 třídách na pobočce BORY. Třídy jsou heterogenní, výuka tedy probíhá ve skupině dětí věkově smíšené.

Vzdělávání probíhá v českém jazyce prostřednictvím Školního vzdělávacího programu mateřské školy, na třídách dle Třídních vzdělávacích programů. Na třídě OVEČKY a MOTÝLCI se zaměřením na křesťanskou výchovu, na třídě BERUŠKY s humanitním zaměřením.

Ve škole není povolena činnost politických stran, politických hnutí ani jejich propagace.

Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, ani prodej výrobků ohrožující zdraví.

V prostorách a na území mateřské školy je zákaz kouření!!!

 1. Přijímací řízení

 1. Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v období od 2. května do 16. května. Zápis je vždy předem veřejně oznámen na vývěsních místech školy a obce a v okolí školy a na webu MŠ.
 2. Zákonní zástupci podají žádost o přijetí a dále postupují podle instrukcí MŠkB.  Přijímány jsou děti ve věku zpravidla od dvou do šesti let, dle kritérií stanovených vedením MŠkB.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení na základě dosaženého bodového hodnocení, dle stanovených kritérií MŠkB.
K vyzvedávání rozhodnutí budou rodiče vyzýváni elektronickou formou nebo telefonicky, nevyzvednutá rozhodnutí si převezmou osobně nebo jim budou zaslána doporučeně poštou. V případě odvolání budou rodiče postupovat podle instrukcí
v elektronické formě přihlašování. Při přijímání je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, pouze dítě, které se podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním. V případě zdravotních důvodů, je možné respektovat rozložené schéma očkování, vždy však na základě potvrzení lékaře.

 1. Ředitelka školy může rozhodnout o stanovení zkušební doby přijetí do MŠ, její délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Dítě může být k předškolnímu vzdělávání přijato
  i v průběhu školního roku pokud to dovoluje kapacita školy.          

 1. Dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. respektuje ředitelka školy individuální potřeby
  a možnosti dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a mateřská škola realizuje podpůrná opatření, aby děti se speciálními vzdělávacími potřebami měly možnost uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními dětmi.

 1. Platby v mateřské škole

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb. – v platném znění a ve znění pozdějších dodatků je stanovena:

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, která je pro zákonné zástupce povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ.

 1. Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020

je stanovena vnitřní směrnicí rozhodnutím ředitelky školy vždy před zahájením školního roku. Pro školní rok 2019/2020 ve výši 1 100 Kč. Platba je stanovena vždy k 15. dni v měsíci bankovním převodem na účet MŠkB vedený u Komerční banky č. 107-0470200277/0100. V platbě je potřeba uvádět přidělené evidenční číslo ve VARIABILNÍM SYMBOLU. Úplata za předškolní vzdělávání je ošetřena smlouvou mezi rodičem a MŠkB, kterou podepíší v den nástupu.

 1. Úplata za školní stravovánídětí

Stravování pro MŠkB zajišťuje:

B2B – zařízení školního stravování, s. r. o.

sídlo:  Plzeň, náměstí Generála Píky 2703/27, PSČ 326 00

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy
a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon 561/2004 Sb., § 35, odst. 1 d).

 1. Evidence dítěte

Veškeré údaje o dítěti, které rodiče při zápisu předávají ředitelce školy i ostatní údaje v rozsahu uvedeném v evidenčním listu dítěte (údaje o zdravotním stavu či zdravotních obtížích, údaje o zákonných zástupcích) jsou zpracovávány za účelem plnění právní povinnosti stanovené zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích právních předpisů, tedy zejména za účelem vedení školní matriky (§ 28 školského zákona) a je s nimi nakládáno dle zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

 1. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišli do styku.

Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky školy, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, dítě) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85).

 1. Provoz mateřské školy

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.45 hod a to telefonicky nebo osobně. Pokud není v daný den dítě omluveno do 8.00, započítává se mu stravné! Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne učitelce, telefonicky, nebo emailem. S povinností předškolního vzdělávání souvisí i omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání (§ 34a odst. 4 školského zákona) - doložení důvodů nepřítomnosti dítěte např. emailem mskb.plzen@seznam.cz, SMS, telefonicky do 3 dnů nepřítomnosti dítěte, zápisem do omluvného listu Mateřské školy kardinála Berana Plzeň. Omluvný list je součástí spisu dětí s povinnou předškolní docházkou a zákonný zástupce je povinen důvody absence svého dítěte vždy zapsat. Při uvolňování dítěte z předem známých důvodů podá zákonný zástupce předem žádost o uvolnění třídnímu učiteli. Při dlouhodobé a časté absenci dítěte má škola právo požádat rodiče o předložení lékařské zprávy.

 1. Prázdninový provoz

Prázdninový provoz bude MŠKB o podzimních, jarních a velikonočních prázdninách z provozních důvodů zajišťovat pouze v případě zjištěného zájmu ze strany zaměstnaných rodičův počtu minimálně 12 závazně přihlášených dětí ze všech 3 tříd MŠkB, a to na pobočce BORY Baarova 36. Průzkum bude probíhat nejdéle 1 měsíc před prázdninami. Pokud bude zájem o prázdninovou docházku nižší, MŠkB bude z provozních důvodů uzavřena.

Provoz o letních prázdninách bude zajištěn pro přihlášené děti zaměstnaných rodičů první
2 týdny v červenci a poslední 2 týdny v srpnu, na pobočce BORY Baarova 36.
PROVOZNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH 7.00 – 16.00!

Stanovení podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců a jejich předávání po ukončení vzdělávání.

Do MŠ jsou přijímány zdravé děti!!!

Způsob řešení situace, kdy dítě zůstane v MŠ po provozní době:

Bory        třída BERUŠKY 703 342 710 

třída MOTÝLCI 703 342 722

 1. Práva a povinnosti zákonných zástupců

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a mateřské školy.

Rodiče mají právo:

        Rodiče mají povinnost:

Novela ŠZ - Od 1. září 2017 je pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 5 let, docházka do MŠ povinná. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky
v pracovních dnech:

 1. Odklad školní docházky

Rozhodnutí o odkladu školní docházky vystaví na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa základní škola, do které se zákonní zástupci dítěte dostaví k zápisu a požádají zde o odklad školní docházky. Na základě tohoto rozhodnutí oznámí zákonný zástupce ředitelce MŠkB danou skutečnost a požádá o prodloužení docházky dítěte do MŠkB nejdéle do 2. května.

 1. Ukončení docházky dítěte

Ředitelka MŠkB může rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠkB po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte v případě že:

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání

Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona i jiným způsobem:

-        individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení mateřské škole.

Individuální vzdělávání (§ 34b školského zákona)

Jedna z možností jiného plnění povinného předškolního vzdělávání je vhodná pro rodiče dítěte, kteří v odůvodněných případech nechtějí nebo nemají možnost zajistit pro své dítě pravidelnou docházku do mateřské školy nebo chtějí pokračovat v docházce do předškolního zařízení, které není zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Může se jednat například o zařízení, které je zřízeno podle živnostenského zákona (zákon
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), případně podle zákona o dětské skupině (zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Pokud se takto zákonný zástupce rozhodne, postupuje podle § 34b odst. 2 školského zákona.

Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku nebo po celý školní rok, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V ostatních případech doporučujeme oznámení učinit nejpozději 1 měsíc přede dnem, kdy má dojít k zahájení individuálního vzdělávání dítěte.

Škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (doporučených ředitelem před realizací individuálního vzdělávání) a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, také škola může doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti.

První ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých oblastí se uskuteční v období konce listopadu a začátku prosince. Zákonný zástupce bude v dostatečném předstihu (14 dnů) informován písemně na domácí emailovou adresu o přesném datu ověření i o náhradním termínu. Ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her, pracovních listů a také v běžném denním režimu třídy. Vše ve spolupráci KPPP Plzeň.

Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitelka mateřské školy v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského zákona).

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

 1. Práva dětí

Dítě má právo:

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Ochrana před patologickými jevy – je zejména dána vštěpováním zdravého způsobu života.

V rámci našeho ŠVP seznamujeme děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku s výskytem těchto nežádoucích jevů ohrožujících jejich dětské chování a správný vývoj. Jedním z nejdůležitějších prvků prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole. Z filozofie MŠkB taktéž vyplývá úcta k člověku a na křesťanských třídách také víra v Boha.

Škola je povinna oznámit podezření, které nasvědčuje tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno (OSPOD).

 1. Zacházení s majetkem školy

Po dobu výchovně vzdělávací činnosti při pobytu dítěte v MŠ dbají učitelky ve třídách na správné a šetrné zacházení s majetkem školy a zajišťují, aby i děti zacházely šetrně s pomůckami a hračkami, a aby nedocházelo k poškození majetku MŠ.

Zákonní zástupci – po dobu pobytu v prostorách MŠ – tj. v době přivádění a předávání dítěte učitelce nebo v době vyzvedávání dítěte z MŠ, při konzultacích s učitelkou nebo na školních akcích, kam byli pozváni školou, jsou povinni se chovat tak, aby nedošlo k poškození majetku školy a v případě, že se tak stane, aby poškození nahlásili učitelce a dohodli se na způsobu odstranění poškození nebo dalším postupu.

 1. Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, na hlavní nástěnce mateřské školy a je k nahlédnutí u ředitelky školy.

Zákonní zástupci byli informováni o vydání a obsahu školního řádu na třídních schůzkách
a o jeho aktualizaci na nástěnkách.

Hodnocení průběhu a výsledků výchovně vzdělávací práce na MŠkB probíhá pedagogické radě dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb. - 2x ročně

Celkové hodnocení školy zpracovává ředitelka školy – 1x ročně

 1. Změny a dodatky školního řádu

Změny ve školním řádu lze provést i během školního roku, zejména pokud se jedná o změny vycházející z požadavků zákonných zástupců.

Veškeré změny lze provést pouze formou písemných dodatků.

Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost školního řádu vydaného
dne 1. 9. 2018.

Tento školní řád nabývá platnost dne: 1. 9. 2019

Byl projednán pedagogickou radou dne: 28. 8. 2019

                                                                         Bc. Petra Mayerová

                                                                         ředitelka MŠkB Plzeň

Souhlasím se zněním Školního řádu a zavazuji se k jeho dodržování.

Jméno a podpis zaměstnanců: