Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen ÁSZF rendelkezései a JóSzaki Kft (1062 Budapest, Andrássy út 66. Cégjegyzék szám: 01-09-328629, info@joszaki.hu; továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett www.joszaki.hu domain alatt elérhető JóSzaki információs társadalommal összefüggő szolgáltatást (továbbiakban: Weboldal vagy Szolgáltatás) szakemberként igénybe vevő szerződő fél (továbbiakban: Szaki) között fennálló kapcsolat feltételeit rendezi.

A szerződés létrejötte

A regisztráció típusai:

Mindhárom regisztráció típusnál a Szaki kitölti a választott, működési formájának megfelelő adatlapot, feltölti az ott kért igazolványok és dokumentumok fényképeit, majd a Mehet! gombra kattint. Cég esetében csak az adott gazdasági társaság nevét tartalmazó email címet fogad el a regisztráció során az Üzemeltető, és a regisztrációt végző személy szavatolja, hogy jogosult a gazdasági társaság nevében a Weboldalon regisztrálni.

Az Üzemeltető munkatársai összevetik a beírt adatokat a feltöltött igazolványokkal, illetve a rendelkezésre álló közhiteles nyilvántartásokkal (a továbbiakban Ellenőrzés). Amennyiben az Ellenőrzés sikeresen zárult, úgy Üzemeltető aktiválja Szaki profilját, és erről a tényről e-mailt küld a megadott címre. Az Ellenőrzés sikertelensége esetén az Üzemeltető kapcsolatba lép a Szakival a megadott elérhetőségeken annak érdekében, hogy tisztázódjon a kialakult helyzet.

Az Ellenőrzést követően a személyes adatokat tanúsító igazolványokról készült, és a Szaki által beküldött fényképek nem visszaállítható módon azonnal törlésre kerülnek.

A Szaki a regisztrációt követően többé nem jogosult a név/cégnév mezőt módosítani, ehhez kizárólag Üzemeltetőnek van joga.

A profilban nyilvánosságra hozott adatok köre:

A regisztráció általános feltételei:

Az ellenőrzést követő, Üzemeltető általi aktiválást követően a Szaki adatlapja láthatóvá válik a Weboldalon, a felhasználók tőle ezt követően ajánlatot kérhetnek.Az Üzemeltető általi aktiválásra nyitva álló 10 munkanapos határidő sikertelen eltelte esetén a megadott adatok további 30 nap után automatikusan törlődnek a rendszerből.

Amennyiben a profil aktiválása megtörtént, azonban a Szaki nem tölti fel az egyenlegét, úgy jogosult a profilját szerkeszteni (kiv. név/cégnév), látja az ajánlatkéréseket, azonban ajánlatot adni nem tud.

 

A Weboldal használata

A Weboldal működése

Kredit felhasználás

Aktív Szaki: az a Szaki, akinek az egyenlege pozitív és éppen “Jöhetnek a munkák!”-ra van állítva az oldalon a munkakedve.

Inaktív Szaki: az a Szaki, akinek negatív, vagy “Nem vagyok elérhető”-re van állítva az oldalon a munkakedve.

Kredit visszaigénylése

A felhasználói ajánlatkérés, ajánlati kötöttség, a felhasználói megrendelés elfogadásának jogkövetkezményei, elállás, jótállás és szavatosság

A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik, felelősség

A jelen Szerződés megszűnése, a Szaki elállási joga

Egyéb rendelkezések

Felhasználási feltételek

Az JóSzaki Kft. (info@joszaki.hu; továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett www.joszaki.hu domain alatt elérhető JóSzaki információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, a JóSzaki mobilapplikáció, (továbbiakban: Weboldal vagy Szolgáltatás) és a JóSzaki Blog (joszaki.blog.hu) bármely elemének erre alkalmas eszközön történő megjelenítésével Ön (továbbiakban: felhasználó) egyidejűleg elfogadja az alábbi felhasználási szabályzat keretében meghatározott használati feltételeket:

Ajánlatkérés, felhasználói Profil és regisztráció

Az Üzemeltető a felhasználók számára lehetőséget nyújt az általa meghatározott keretek között a szakemberek tevékenységének minősítésére (szövegesen és 1-5-ig terjedő csillagok formájában) a Szolgáltatás keretén belül (Értékelések). Az Értékelés elküldésével a felhasználó kifejezetten hozzájárul annak Szolgáltatás keretében történő megjelenítéséhez, és minden – polgári és büntetőjogi – felelősséget vállal annak tartalmát illetően.

Titkos Értékelés

Az Üzemeltető saját döntése alapján vagy jelzés esetén a valószínűsíthetően jogsértő, vagy érdekeit sértő tartalmat szükség esetén eltávolítja, és fenntartja a jogot az értékelések törlésére illetve módosítására, amennyiben értelmezése szerint az ellenkezik a Szolgáltatás megfelelő használatával, vagy az alábbi kritériumoknak eleget tesz:

Az Üzemeltető jogosult – akár előzetes figyelmeztetés nélkül a felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat eltávolítani vagy módosítani. Erre vonatkozó végrehajtandó hatósági vagy bírósági döntés hiányában az Üzemeltető kizárólagos joga annak megítélése, hogy valamely tartalom vagy felhasználói magatartás törlése szükséges-e.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás keretén belül a szakemberek által magukról nyilvánosságra hozni kívánt adatokat és információkat jeleníti meg a szakemberek adatlapjain. Az Üzemeltető az esetlegesen ezen információközlésből eredő károkért, továbbá a szakember eljárásáért, és/vagy az általa okozott károkért felelősséget nem vállal.

A felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. A kiskorú felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselő tartozik felelősséggel. A Szolgáltatás kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, valamint a jelen szabályzatban foglaltak betartásával használható. Minden felhasználó köteles felelősségteljes magatartást tanúsítani, és más felhasználókkal és az Üzemeltetővel szemben tiszteletteljesen viselkedni. A Szolgáltatás használatával a felhasználó szavatolja, hogy a Szolgáltatást nem használja más felhasználók és az Üzemeltető zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére, csalás megvalósítására, vagy bárminemű egyéb visszaélésre. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy korlátozza azokat a felhasználókat, akik a fenti feltételeket megsértették.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a szakember tevékenységével összefüggésben. A szakember tevékenységével kapcsolatosan bárminemű igényérvényesítés csak és kizárólag a szakemberrel szemben lehetséges. Az Üzemeltető igyekszik mediációs és esetenként jogi segítséget nyújtani a viták rendezéséhez, azonban egyezség hiányában kizárólag a szakember tartozik felelősséggel a saját tevékenységéért, eljárásáért, az általa elvégzett munka, illetve szolgáltatás minőségéért.

Az Üzemeltető törekszik a Szolgáltatás folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, ugyanakkor kizárja a felelősségét a Szolgáltatás hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a Szolgáltatás üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén.

Az Üzemeltető a JóSzaki Blog és a Weboldal tartalmára vonatkozóan kizárólag magáncélú felhasználásra ad engedélyt, mely felhasználás keretében a Weboldal rendeltetésszerű használatával velejáró egyedi lehívás és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözés, továbbá a nem kereskedelmi célból történő lementés és kinyomtatás engedélyezett.

Ezen túl a Weboldal bármely tartalmi eleme csak a szabad felhasználás jogszabályban meghatározott eseteiben kerülhet felhasználásra, azonban a felhasználás csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. Bármely ettől eltérő, a Weboldal tartalmára vonatkozó felhasználás – beleértve a Weboldal bármely oldalára mutató link más weblapon történő elhelyezését is – az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyéhez, és az abban meghatározott formához kötött. Jogosulatlan felhasználás esetén az Üzemeltető minden esetben él a büntető és polgári jogvédelem eszközeivel, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást kezdeményez.

Az Üzemeltető a Weboldalon elérhetővé tesz általa kiválasztott mások által közzétett tartalmakat közvetlen linkek útján, mely tartalmakat kizárólag a link elhelyezésekor ellenőrzi, így a linkelt tartalom esetleges megváltozása esetén annak tekintetében felelősséget nem vállal, és jogsértő tartalomra történő linkelés esetén az erre vonatkozó, jogszabályban meghatározott módon történő jelzést követően a linket haladéktalanul eltávolítja.

A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetések. Az ilyen vagy egyéb (pl.: Hirdetés, Promóció) jelzéssel nem ellátott tartalom minden esetben az Üzemeltető vagy a szerző szubjektív véleményét tükrözi, illetve a Weboldal és/vagy a tartalom jellegéhez igazodóan válogatott adatokat és információkat tartalmaz a szerkesztői szabadság adta lehetőségeket kihasználva.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltatás keretén belül tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

A felhasználók adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

Az ügyfélszolgálattal a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a Rólunk menüpontban található elérhetőségeken keresztül lehet felvenni a kapcsolatot.

Adatkezelési tájékoztató

A JóSzaki Kft. (info@joszaki.hu; továbbiakban: Üzemeltető vagy adatkezelő) által üzemeltett www.joszaki.hu domain alatt elérhető JóSzaki információs társadalommal összefüggő szolgáltatás és a JóSzaki mobilapplikáció (továbbiakban: Weboldal vagy Szolgáltatás) keretében megvalósított felhasználói aktivitással Ön (továbbiakban: felhasználó vagy érintett) kifejezett hozzájárulását az alábbi Adatkezelési tájékoztató keretében részletezett feltételek szerint megvalósuló adatkezeléshez:

Ajánlatkérés az Üzemeltetőtől, Ajánlatkérő Profil létrehozása (kiegészítés)

Ajánlatkérés konkrét szakembertől, Ajánlatkérő Profil létrehozása (kiegészítés)

Nyilvánosságra hozott adatok: nem hozunk nyilvánosságra adatot az ajánlatkérés során.

A szakember adatlapján található telefonszámot az Üzemeltető szolgáltatja, és ezen keresztül kapcsolja a szakembert. Telefonon történő ajánlatkérés esetén a hívás rögzítésre kerül az Üzemeltető rendszerében, és rendszerüzenet, SMS valamint esetenként telefonhívás formájában kommunikáció történik az érintettel.

Automatikusan továbbított adatok a kijelölt szakember részére: név, email cím, telefonszám, helyszín, amely továbbítás eredményeképpen a kijelölt szakember önálló adatkezelővé válik.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).

Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől, illetve az érintett szakembertől kérhető.

Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

Szakember értékelése (kiegészítés)

Ügyfélszolgálat (kiegészítés)