โรงเรียนบ้านโต่งโต้น  สพป.ศก.2

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10 ประกอบด้วย

ข้อ

ข้อมูล

link

o1

โครงสร้าง

http://gg.gg/m3k1g

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

http://gg.gg/m3k7r

o3

อำนาจหน้าที่

http://gg.gg/m3kdt

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

http://gg.gg/m3kv9

o5

ข้อมูลการติดต่อ

http://gg.gg/m3kwr

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

http://gg.gg/m3kxv

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 http://gg.gg/m3kyo

o8

Q&A

http://gg.gg/m3l2i

o9

Social Network

http://tongton.osea2.go.th/

https://web.facebook.com/tongtonschool

http://gg.gg/m3l43

o10

แผนดำเนินงานประจำปี

http://gg.gg/m3l5p

o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

http://gg.gg/m9i49

o12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

http://gg.gg/m3lcp

o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

http://gg.gg/m9uct

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

http://gg.gg/m3lln

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

http://gg.gg/m9k99

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

http://gg.gg/m3lpl

o17

E–Service

https://www.facebook.com/tongtonschool/

http://gg.gg/m9ueh

o18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://gg.gg/m3lr8

o19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

http://gg.gg/m3luu

o20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://gg.gg/m3m2i

o21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

http://gg.gg/m3m3p

o22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://gg.gg/m3maj

o23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

http://gg.gg/m3mcj

o24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

http://gg.gg/m3meu

o25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://gg.gg/m3mgd

o26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://gg.gg/m3mjw

o27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

http://gg.gg/m3mlm

o28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

http://gg.gg/m3mtj

o29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://gg.gg/m3mvm

o30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://gg.gg/m3mwf

o31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

http://gg.gg/m9ke3

ข้อ

ข้อมูล

Link

o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://gg.gg/m3mxu

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

http://gg.gg/m3mzt

o34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

http://gg.gg/m3n1d

o35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://gg.gg/m3n48

o36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

http://gg.gg/m3n61

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

http://gg.gg/m3na1

o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

http://gg.gg/m3nb2

o39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

http://gg.gg/m3nbx

o40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

http://gg.gg/m9kbx

o41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://gg.gg/m9kbx

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

http://gg.gg/m3nf7

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

http://gg.gg/m3ngd

** หมายเหตุ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่นำข้อ O42 – O43 มาคิดคะแนนเนื่องจากเป็นการประเมินในปีแรกของสถานศึกษา **

http://www.educ.su.ac.th/images/curriculum/56.pdf