GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         OP50-PRÀCTICA FOTOGRÀFICA

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Tercer i Quart

Primer

Optativa

6

Departament:    Mitjans audiovisuals i fotografia

Idioma: Català

Horari:  

Web de l’assignatura: S’emprarà obligatòriament la Gsuite (classroom) amb la identitat d’usuari de l’alumne  predeterminada per l’escola.

Professorat responsable:

Gonçal Prohens         

Correu electrònic: gprohens@escoladisseny.com

Cap de departament

José Luis Martín         

Correu electrònic:    jlmartin@escoladisseny.com 

2. Contextualització

Pràctica fotogràfica és un mòdul destinat a a fiançar els coneixements bàsics que permetin una praxis adient de la presa retoc i gestió fotogràfica , per a cada una de les especialitats.  Té un caràcter teòric i pràctic.  A partir dels coneixements previs de l’alumne, s’estableix un itinerari de diverses pràctiques i treballs destinats a practicar la presa i la gestió fotogràfica  

En el futur professional de les diferents especialitats del disseny , la fotografia pot esdevenir un suport pràctic necessari. Més enllà, serveix per exercir la creativitat  com a concepte global en aquests estudis .

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Es pot assignar l’assignatura al bloc d’assignatures d’audiovisuals, en les que l’objectiu és l’adquisició d’eines i procediments adients per a la creació i gestió d’imatges aplicades.  

2.2. Perfil professional (interès de la matèria per la professió, amb exemples)

Els coneixements impartits del mòdul han d'introduir  l'alumne en la tècnica i el llenguatge fotogràfic , tant a l'hora de comprendre els missatges elaborats per altres com a l'hora de produir els propis.

També ha de servir per fiançar la metodologia de producció, i postproducció, i les rutines del treball en imatges.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials (els coneixements, les habilitats i les actituds sense els quals no poden ni començar a treballar en aquesta matèria. També s’han d’especificar les assignatures que s’han d’haver superat)

Recomanam haver superat imatge i so, de segon curs.

Pertànyer als graus de Interiors, Moda, o Producte. Posseir algun tipus de càmera fotogràfica, preferentment una tipus DSLR.

3.2. Requisits recomanables 

4. Competències

En aquest apartat s’ha d’establir una llista amb els objectius docents de l’assignatura en termes de competències. Les competències transversals, generals i específiques de l’assignatura han de fer referència a la corresponent llista establerta en el pla o en els plans d’estudis als quals pertany l’assignatura.

4.1. CT/Competències transversals (tria i marca les corresponents a l’assignatura)

CT01

Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02

Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03

Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04

Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT05

Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.

CT06

Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07

Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08

Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09

Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10

Liderar i gestionar grups de treball.

CT11

Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12

Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13

Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14

Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15

Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16

Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17

Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals (tria i marca les corresponents a l’assignatura)

CG01

Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02

Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03

Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04

Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG05

Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06

Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG07

Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08

Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09

Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10

Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11

Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12

Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13

Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14

Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG15

Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16

Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG17

Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18

Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19

Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20

Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21

Dominar la metodologia d'investigació.

CG22

Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

 1. Capacitat de lectura i comprensió de les imatges fotogràfiques.
 2. Domini dels elements que fonamentals en la comunicació visual en conjunció als elements tècnics propis de la fotografia
 3. Solucionar problemes de presa fotogràfica en treballs de complexitat tècnica limitada
 4. Aplicar satisfactòriament el coneixements i habilitats fotogràfiques a les tasques professionals especifiques de l’especialitat, coneixent les seves possibilitats i limitacions.
 5. Capacitat d’utilització dels coneixements dels processos de comunicació visual, amb sentit tècnic i estètic,
 6. Domini de les eines informàtics d’ús comú en la producció, gestió i retoc d’imatges fotogràfiques.

5. Resultats d’aprenentatge

 1. Adquirir conceptes bàsics, en les vessants tècniques i expressives de la fotografia.
 2. Adquirir capacitació  en el maneig de la càmera i altres dispositius tècnics  ( com ara materials d'il·luminació i/o dispositius i programari de retoc fotogràfic)
 3. Domini de les eines informàtics d’ús comú en la producció,  gestió i retoc d’imatges fotogràfiques.
 4. Domini del nivell executiu considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques objectives dels materials que hi intervenen.
 5. Capacitat de comunicar-se eficaçment amb mitjans informàtics.
 6. Capacitat d’entendre tots els aspectes contemporanis relacionats amb la presentació i comunicació dels projectes de l’especialitat .

6. Continguts (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

A partir de les competències i dels resultats d’aprenentatge, s’han de detallar els continguts que són objecte d’estudi en l’assignatura. Es tracta d’especificar els blocs, els temes o les unitats que els estudiants desenvoluparan i treballaran sota la tutela i l’orientació de l’equip docent.

 1. El procés fotogràfic.
 1. Introducció històrica a la fotografia
 2. Introducció a la imatge digital
 1. LA LLUM I LA CÀMERA FOTOGRÀFICA .
 1. Càmera. Digital versus analògic. Parts que la composen.
 2. L'objectiu: distància focal, L'obturador: l'escala de velocitats i el seu ús
 3. El diafragma: lluminositat i escala de nombre «f».
 4. Profunditat de camp.
 1. LLENGUATGE FOTOGRÀFIC BÀSIC
 2. EXPOSICIÓ;
 1. Llei de reciprocitat. Llei de l'invers del quadrat de la distància.
 2. El mesurament de la llum, ús del fotòmetre/exposímetre.
 1. IL.LUMINACIÓ :
 1. Equips d'il·luminació incandescent i descàrrega de gas.
 2. La Il·luminació natural. Temperatura de color.
 3. La il·luminació artificial, la fotografia d'estudi.
 1. DIGITAL
 1. Introducció a la imatge digital: conceptes bàsics de resolució
 2. Tipus i Maneig d'arxius digitals d'imatge.
 3. Introducció al programari de gestió i processament d'imatge digital.
 4. Tècniques bàsiques de retoc fotogràfic
 1. APLICACIONS :
 1. Fotografia de reproducció: tècniques bàsiques
 2. Fotografia de documentació
 3. Fotografia publicitària, de moda
 4. Fotografia arquitectònica
 5. La fotografia de la natura
 6. El cos humà i la fotografia

7. Metodologia docent

La metodología serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors de Disseny/Arts Aplicades no preveu les necessitats educatives específiques ni les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especifiques.

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia base contempla la necessària implicació de l’alumne pel que fa a l’autoaprenentatge, la recerca i la planificació.   

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

hrs

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

90

Classes expositives

grup gran

Classes teòriques i pràctiques de grup sencer.

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

Plantejament dels exercicis pràctics

30

Classes pràctiques

grup petit

Seguiment exercicis individuals i en petit grup

40

Tallers o treballs en grup

Grup petit

Seguiment tutoritzat d’un exercici complex realitzat en equip. L’equip coincidirà amb el grup petit

20

Tutoria acadèmica i formativa

grup tutoria

Tutoria acadèmica voluntària de seguiment

2

Avaluació (exàmens i d’altres)

grup gran

Prova en avaluació complementària (en la setmana d' examens), pels que no han pogut ser avaluats per avaluació contínua. Faran la prova els qui consideri el professor que no han assolit les competències.

2

Activitats de treball no presencial

80

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Realització de treballs pràctics i projectes

Individual

Treball de producció fotográfica individual

60

Realització d’activitats

complementàries

Individual

Establim aquest temps per a que l'alumne faci visionats d’imatges fotogràfiques d'elecció pròpia pensant en la documentació necessària per desenvolupar els seus propis treballs de producció

10

Estudi i preparació de proves objectives d’avaluació

Individual

10

7.3 Instal·lacions del centre i material

Disposa d’estudi fotogràfic però no de càmeres per a que disposin els alumnes, que hauràn d’aportar la seva.

7.4 Activitats interdisciplinàries

S’estudiaran possibles col·laboracions amb altres mòduls i amb altres activitats complementàries de l’Escola .

7.5 Activitats complementàries

Col.laboració amb les activitats del centre que haguin de menester  suport fotogràfic, sempre que sigui possible dintre del nivell de coneixements de l’alumnat.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

No estan establerts

8.2. Criteris d’avaluació

CA01

Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades

CA02

Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades

CA03

Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament

CA04

Demostra interès per la matèria

CA05

Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura

CA06

Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades

CA07

Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura

CA08

Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura

CA09

Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades

CA10

Planifica correctament el temps i les activitats programades

CA11

Treballa amb pulcritud, ordre i neteja

CA12

Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat

CA13

Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts

CA14

Presenta correctament les activitats programades

CA15

Resol correctament les activitats programades

CA16

Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17

Desenvolupa un estil propi en les activitats programades.

 • El correcte desenvolupament del procés de producció, amb la documentació necessària.
 • L'adquisició d'hàbits d'investigació, d'autoaprenentatge i la seva plasmació en el treballs presentats
 • L'adequació de les tècniques emprades a l'objectiu fixat.
 • La qualitat tècnica dels productes realitzats.
 • La qualitat artística i comunicativa dels dits productes.
 • La correcta elaboració de tota la documentació demanada durant el curs. (No s’acceptaran treballs escrits a mà.)

A més d’aquests criteris esmentats, es valorarà especialmente :

 • El correcte desenvolupament del procés de producció, amb la documentació necessària.
 • L'adquisició d'hàbits d'investigació, d'autoaprenentatge i la seva plasmació en el treballs presentats
 • La qualitat tècnica dels productes realitzats.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’assignatura té un sol itinerari, donat el seu caràcter eminentment teòric-pràctic. Aquest itinerari es aplicable tant a l’avaluació ordinària com l’extraordinària.  

 • Els procediments d’avaluació es centraran en  la realització dels projectes  proposats, treballs, i una prova objectiva de caire teòric .  

En tots els casos, l'entrega dels treballs i exercicis han d'anar acompanyades en data i forma preestablerta de les corresponents memòries explicatives del procés de realització del treball.

Els exercicis parcials a presentar  es presentaran seguint un estricte calendari de les dates de lliurament. El retard en la presentació d’un exercici suposarà un decrement en la seva qualificació, i el retard excessiu injustificat pot implicar la necessitat de repertir-ho després d'un replantejament amb el professor  .

Durant el curs, el professor podrà concretar tant les proves com els exercicis en quant a objectius, continguts i criteris d'avaluació específics de cadascun; així com adequar  la data de lliurament i el tipus de presentació.

No es considera lliurat un treball si no està en el suport demanat. Si el suport és electrònic, s'ha de poder obrir amb les versions de programari dels ordinadors de l'Escola. L'alumne mantindrà sempre una copia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs, disponible per a la seva valoració per part del professor.  

Es qualificarà com “No presentat”   l'alumne que no hagi fet entrega dels treballs en forma i data prèviament determinada.   

En cas de treballs plagiats es qualificarà com a 0.

Si un alumne no es presenta a algún examen o no lliura alguna tasca a la data prevista haurà de presentar un justificant oficial ( certificat mèdic, citació judicial o deure públic de caire inexcusable)  perquè se li doni l'oportunitat de fer-lo en una altra data.

 • Criteris de qualificació o ponderació: el pes que es dona a cada instrument o procediment a l’hora de quantificar el grau d’aprenentatge aconseguit per cada alumne.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Tècniques d’observació (assistència, registres, llistes de control, etc.)

NR

CA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

20%

Treballs escrits individuals i/o en grup: assajos, memòries, informes...

R

CA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

10%

Treballs i projectes fotogràfics  individuals

R

CA 12,13,14,15,16,17,18

60%

Prova objectiva final

R

CA 4,5,6,7,8,9,

10%

Total

100 %

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

L’assignatura s’impartirà emprant com a recurs metodològic fonamental el programari de gSuite, específicament la app Classroom , a través de la qual s’estructurarà el procés d’aprenentatge.

Altres recursos seran el programes adobe Photoshop i Lightroom.  

9.1. Bibliografia bàsica: 

Langford, M.: Fotografía Básica. Ed. Omega

Glafkides, P.: Fotografía. Teoría y Práctica. Ed. Omega

Hedgecoe, J.: Curso de Fotografía Básica. Ed. Blume, Barcelona

Langford, M.: Fotografía básica. Ed. Omega.

Langford, M.: Enciclopedia completa de la Fotografía. Ed. Blume 432 pág.

Langford, M.: La fotografía paso a paso. Un curso completo. 1991. Ed.Blume 224 p.

9.2. Bibliografia complementària: 

Bíblies i manuals de Photoshop i Lightroom

9.3. Altres recursos: 

Apunts específics elaborats pel professor

 

10. Altres observacions (si escau)

Sobre la dinàmica de la classe:

Quan un alumne falta a clase  és la seva obligació informar-se a través algún company i aprendre el que s'ha explicat. El fet de no assistir a alguna classe no eximeix a cap alumne de no portar el mateix ritme de treball que els seus companys o a no tenir les tasques realitzades a la data corresponent, sempre dintre dels límits de l'avaluació continuada.

També s'ha de tenir en compte que en gran part, la resolució de problemes que es puguin presentar en el decurs de la producció fotogràfic  formen part dels objectius formatius, de tal forma que l'alumne haurà d' adaptarse a les circumstàncies i materials disponibles.

En els treballs en equip, també és responsabilitat de l'alumne informar-se i seguir l'evolució i canvis que hi ha en el projecte i les pautes generals donades. L'avaluació del treball en grup serà individual, i per tant, la nota no te perquè esser la mateixa per tots els integrants del grup; s'avaluarà en funció del treball desenvolupat per cada un .