Published using Google Docs
Klubový řád Lewandulka
Updated automatically every 5 minutes

Klubový řád lesního klubu Lewandulka z.s.


 

 1. Údaje o organizaci
 1. Obecná ustanovení

Klubový řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v lesním klubu Lewandulka, Adresa: Purkyňova 1346/28, 460 14, Liberec 14- Ruprechtice (dále jen lesní klub), a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci lesního klubu. Je závazný pro zaměstnance spolku, děti a zákonné zástupce dětí.

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

 

 1. Podmínky pro přijetí dítěte do lesního klubu
 1. Platby příspěvku na provoz, stravného a kauce
 1. Ukončení docházky
 1. Provoz a vnitřní režim lesního klubu

pohádka

dětí

 

 1. Pravidla pro vyřizování stížností:
 1. Krizový plán
 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 1. pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
 1. Závěrečná ustanovení

V Liberci dne :................................................

Podpis a razítko předsedy spolku:.............................................................................