Published using Google Docs
Riktlinjer SG
Updated automatically every 5 minutes

170923

Riktlinjer och inre strukturer för Servicegruppen

Servicegruppens funktion:

Servicegruppen (SG) är Servicekonferensens (SK, ACA Sveriges högsta representativa beslutande organ) verkställande organ vars betrodda tjänare tillsätts av ACA Sverige via SK. SG:s funktion, riktlinjer och poster bestäms av ACA genom ovan nämnda SK. Servicegruppen är ett serviceorgan för att underlätta såväl kommunikation mellan de befintliga grupperna i landet som för fortsatt tillväxt i form av nya grupper. SG:s ansvar omfattar även att bedöma vilka inkomna frågor som berör ACA i sin helhet och vilka som är operativa. De förtroendevalda tjänarna i SG har frihet att fatta beslut, vidta åtgärder samt tillsätta resurser och arbetsgrupper för att bedriva sina uppdragsområden. All verksamhet i SG bedrivs i enlighet med ACA:s traditioner.

Servicegruppen arbetar på direkt uppdrag av SK. Dess uppgift är att fatta operativa beslut i löpande praktiska frågor och genomföra aktiviteter i syfte att uppnå de målsättningar som beslutats på SK. Servicegruppen ger dessutom service till ACA:s mötesgrupper. Detta innebär till exempel att hantera frågeställningar från mötesgrupper och medlemmar som är av mer praktisk natur och inte gäller ACA i sin helhet. Om det inte berör ACA i sin helhet behandlas frågan av SG i särskild ordning. SG är ansvarig för sin verksamhet och rapporterar hur utvecklingen fortskrider inom sina ansvarsområden vid de återkommande servicekonferenserna.

Ordinarie och vice poster i SG

SG består av sex poster som är uppdelade bland enskilda ACA-medlemmar. För att inte varje enskild post skall falla om någon måste lämna sin post i förtid, behövs en vice till samtliga poster. Den vice behövs även för att överlämnandet av posten ska gå smidigare. Varje serviceuppdrag varar i två år. En kan alltså vara vice i två år och ordinarie i två år.

Beskrivning av serviceposter

Telefonansvarig

Ekonomiansvarig

Internetansvarig

Info / Mailansvarig

SK-ansvarig

Översättningsansvarig

Viceposterna

: