GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació:   Títol Superior de Disseny

Nivell:   Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:  EDG08-IL·LUSTRACIÓ

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Segon

Segon

Específica

6

Departament:     Dibuix i representació gràfica

Idioma:   Català/castellà

Horari: ----------------------

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Mercedes Prieto Melero

Correu electrònic: mprieto@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

L’assignatura està dedicada a l'estudi dels processos creatius, els materials i les tècniques gràfiques utilitzats amb més freqüència en l'elaboració d'il·lustracions.

Si bé en la pràctica del disseny gràfic es pot recórrer a fotografies i imatges disponibles al mercat, el coneixement de les diferents possibilitats, permetrà triar adequadament les més idònies per a diferents projectes, apreciar que es pot aconseguir en cada cas i fins i tot generar el nostre propi material.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

 

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

2.2. Perfil professional

La il·lustració és un camp fonamental d’ideació i comunicació gràfica, present en els àmbits del disseny.

És imprescindible per al dissenyador gràfic conèixer aquest vessant, així com els seus llenguatges i procediments tècnics

3. Requisits

Haver aprovat l'assignatura de Dibuix

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinars i en contextos culturals diversos.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

CE-DG1        Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visual.
CE-DG3        Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.
CE-DG11 Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.
CE-DG16        Dominar els processos de producció d’imatges, sons, impressió, distribució, mitjans i suports materials

5. Resultats d’aprenentatge

Coneixement general dels processos i els recursos comunicatius empleats en l'elaboració d'il·lustracions des de la seva concepció fins a l'art final.
Diferenciar els procediments i saber utilitzar bàsicament les principals tècniques d’il·lustració així com els seus estris, eines i materials.
Conèixer i diferenciar els gèneres i estils de la il•lustració amb les seves particularitats
Seleccionar i saber aplicar les tècniques gràfiques més adequades a les particularitats temàtiques, estilístiques i comunicatives del projecte.
Experimentar les possibilitats expressives de les diferents tècniques, estils i gèneres d'il·lustració en funció de les seves preferències estilístiques i artístiques.
Conèixer el procés de creació de personatges i escenaris
Conèixer les possibilitats de tractament i manipulació de les dimensions del color en diferents gèneres i estils d'il·lustració.
Desenvolupar la capacitat de comunicació gràfica, la creativitat i expressivitat personals

6. Continguts

BLOC I (Transversal)

Recursos comunicatius i expressius per a la creació d’il·lustracions.

Metodologia de treball per a la resolució conceptual i formal d'una il·lustració. Mètodes de recerca i experimentació propis de l’assignatura.

 

BLOC II

Estudi i exploració de diferents tècniques d’il·lustració.

Ús de les diferents tècniques gràfiques en propostes creatives i funcionals aplicades al disseny gràfic i experimentació amb aquestes.

El tractament i la manipulació de les dimensions del color.

 

BLOC III

Gèneres i estils. Aplicacions pràctiques dels diferents estils d’il·lustració.

Creació d’ambients i personatges.

 

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Aquesta assignatura es planteja com un taller principalment pràctic, per entendre les similituds i diferències entre les tècniques gràfiques més utilitzades en el camp de la il·lustració i creació d'imatges.

 

Tipus d'agrupació: Les classes s'organitzen en sessions de grup petit

Modalitats organitzatives:

a) Activitats de treball presencial (en les quals és present la  professora):

Classes teòriques  i pràctiques on s'exposen continguts, es generen comentaris col·lectius sobre els temes tractats, és plantejant exercicis pràctics i es proporciona una atenció al treball individual per tal de resoldre els dubtes que sorgeixin a partir dels exercicis plantejats.

Hi ha una sessió setmanal de tres blocs lectius de durada.

b) Activitats de treball no presencial o autònom (en les quals no és present la professora):

La realització dels exercicis requereix treball autònom (no presencial)

 

Mètode expositiu: Es presentaran els temes abans de proposar exercicis.

Resolució d’exercicis pràctics: L’assignatura és fonamentalment pràctica i participativa. Es plantejaran per escrit els exercicis, on quedaran reflectits continguts i criteris d'avaluació específics de cadascun; així com la data de lliurament i el tipus de presentació/ suport.

Treball no presencial: Hi ha d’haver una constància i organització del treball durant l’aprenentatge no presencial, per part de l’alumnat, per a plantejar dubtes durant les sessions supervisades pel professorat. Es considera part del treball de l’alumne l'organització del seu treball autònom.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

60 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques/comentaris col·lectius

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

15 hores

Resolució d'exercicis pràctics

Grup gran

Realització  i seguiment de exercicis pràctics

45 hores

Activitats de treball no presencial

90 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució d'exercicis pràctics

Individual

Realització d'exercicis pràctics

90 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula espaiosa amb taules de dibuix

Projector amb pantalla

Mesa de llum per a calcs

7.4 Activitats interdisciplinàries

----------------------

7.5 Activitats complementàries

Assistència a activitats, conferències i exposicions relacionades amb la matèria, en funció de la disponibilitat a la ciutat

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

L'assistència mínima al 80% de les activitats presencials és imprescindible per a l'avaluació per l'itinerari A. Acordat en reunió de Departament de Dibuix i representació gràfica 07/09/2018.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa en l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologies i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

És necessari lliurar en termini el 80% dels exercicis per romandre en l'itinerari A
Convocatòria ordinària:

Itinerari A (alumnat que assisteix al 80% o més de les classes i presenta els treballs amb regularitat ): Els treballs no entregats i/o no superats es lliuraran el 28 de maig com a data límit.

Itinerari B (alumnat que no assisteix al 80% o més de les classes i/o acumula treballs sense lliurar): Els treballs no entregats i/o no superats es lliuraran el 28 de maig com a data límit i la prova objectiva final es realitzarà en la setmana d'exàmens de període ordinari del 3 al 7 de juny segons el calendari acadèmic.

Convocatòria extraordinària:

Data límit  de lliurament de treballs 11 de juny

l'examen es realitzarà en el termini establert (17 al 21 de juny)

Tant en l'itinerari A com en el B, és necessari el lliurament del 100% dels exercicis i/o treballs i obtenir una nota mínima de 4 en cadascun d'ells. La nota mitjana del conjunt ha de ser igual o major que 5.
En els exàmens o proves s’ha d’obtenir una nota mínima de 5
En l'avaluació extraordinària, s'apliquen els mateixos criteris que en l'itinerari B
No es considera lliurat un treball si no està a tots els suports demanats. Si el suport és electrònic, s'ha de poder obrir amb les versions de programari dels ordinadors de l'Escola.
Depenent del tipus, objectius  i duració, hi podrà haver exercicis sense nota numèrica.

En cas de treballs plagiats es posarà un 0.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control,  comentaris en grup, etc.)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04 i CA07

15%

---

Treballs  pràctics

R

CA05, CA06, CA08, CA10, CA11, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

85%

50%

Prova objectiva final

R

CA05, CA07, CA08, , CA15

---

50%

Total

100 %

100 %

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

SLADE C. (1997) Enciclopedia de técnicas de ilustración. Barcelona. Ed. Acanto

ZEEGEN L. / CRUSH (2006) Principios de Ilustración. Barcelona. Ed. G.G

ZEEGEN L. (2007) Ilustración digital. Barcelona. Promopress.

9.2. Bibliografia complementària: 

WONG, W. (1990). Principios del diseño en color. Barcelona. Ed: G.G.

HELLER E. (2004) Psicología del Color. Barcelona. Ed G.G

9.3. Altres recursos: 

----------------------

10. Altres observacions 

----------------------