คำอธิบาย: krut1

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

เรื่อง   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

                ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่    ครั้งที่    เมื่อวันที่  ๑๕  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  และนายอำเภอไทรโยค ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ตามหนังสืออำเภอไทรโยค  ที่ กจ ๐๐๒๓.๑๑/๐๙๔๔  ลงวันที่ ๒๖  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ หมวด  มาตรา  ภายใต้ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม

                องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่    ตุลาคม    ๒๕๖๒    เป็นต้นไป


                จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

                        ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๗  เดือน  กันยายน    พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                                                                                                                             

         

                                                       (นายสายยันต์   แสงเคลือบ)        

                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์


ที่ กจ ๗๔๘๐๑/                                       คำอธิบาย: krut1         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

                                                                                        อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

                                                                 กันยายน    ๒๕๖๑

เรื่อง        ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน        ผู้ประกาศหอกระจายข่าวหมู่บ้าน / สมาชิก อบต./กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน/หน่วยงานราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                จำนวน  ๑  ฉบับ
         ๒. ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒            จำนวน  ๑   ฉบับ

        ตามที่ อำเภอไทรโยค ได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วนั้น

        องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

       (นายสายยันต์    แสงเคลือบ)                                                                              

   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

สำนักปลัด อบต. สิงห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
โทร.  ๐-๓๔๖๗-๐๒๕๓

                         “ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพื่อประชาชน”


ที่ กจ ๗๔๘๐๑/                                   คำอธิบาย: krut1      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

                                  กันยายน  ๒๕๖๑

เรื่อง  ส่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน  นายอำเภอไทรโยค

อ้างถึง  หนังสือที่ว่าการอำเภอไทรโยค ที่ กจ ๐๐๒๓.๑๑/๐๙๔๔   ลงวันที่ ๒๖  กันยายน ๒๕๖๑  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒               จำนวน  ๑   ชุด

               

ตามที่นายอำเภอไทรโยค ได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมทั้งได้ประกาศ โดยเปิดเผย
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์แล้ว นั้น

                องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงขอส่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ลงนามและประกาศใช้แล้ว ให้อำเภอไทรโยค เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

            ขอแสดงความนับถือ

         

                                                       (นายสายยันต์   แสงเคลือบ)        

                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

สำนักปลัด อบต.สิงห์

โทร.  ๐-๓๔๖๗-๐๒๕๓

       “ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพื่อประชาชน”

        

นายอำเภอโปรดลงนาม


ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 


คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์                                                                    

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้                                                      

๑.สถานะการคลัง                                                              

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป                                                                   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๒๒,๖๗๓,๕๗๙.๐๒ บาท                              

๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๘,๒๑๐,๕๖๒.๐๘ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๙,๔๙๐,๙๕๑.๓๘ บาท

๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท                                                      ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท                           

๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท                                                                      

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑        

(๑) รายรับจริง จำนวน ๒๗,๒๕๙,๐๑๙.๗๓ บาท ประกอบด้วย                                  

                                 หมวดภาษีอากร                                                จำนวน  ๑,๙๔๙,๒๐๙.๐๓   บาท  

                                 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               จำนวน  ๑๗๕,๐๖๑.๗๘   บาท

                                 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                      จำนวน  ๑๑๕,๒๑๖.๓๖   บาท

                                 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          จำนวน  ๐.๐๐         บาท

                                 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                           จำนวน  ๓๒,๗๗๕.๐๐    บาท

                                 หมวดรายได้จากทุน                                            จำนวน  ๐.๐๐             บาท

                                 หมวดภาษีจัดสรร                                             จำนวน  ๑๑,๑๒๙,๙๕๑.๐๘ บาท  

                                 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                         จำนวน  ๑๓,๘๕๖,๘๐๖.๔   บาท  

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๑,๐๘๐,๖๔๙.๐๐ บาท                                              (๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๒๑,๒๕๕,๒๕๔.๒๕ บาท ประกอบด้วย                                                                                 งบกลาง                                                         จำนวน  ๔,๙๔๓,๘๗๔.๐๐   บาท  

                           งบบุคลากร                                                     จำนวน  ๗,๕๘๘,๗๘๒.๐๐   บาท  

                                 งบดำเนินงาน                                              จำนวน  ๕,๕๘๘,๓๓๒.๐๐   บาท  

                                 งบลงทุน                                                     จำนวน  ๑,๓๓๘,๒๖๖.๒๕   บาท  

                                 งบรายจ่ายอื่น                                             จำนวน                    ๐.๐๐   บาท

                                 งบเงินอุดหนุน                                               จำนวน  ๑,๗๙๖,๐๐๐.๐๐   บาท  

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๑,๐๙๙,๔๓๙.๐๐ บาท              (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท

(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ๐.๐๐ บาท                                                                       


รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

                                                                                                                                                                                       

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น                                              ๓๕,๔๐๘,๔๐๐    บาท        

แยกเป็น                          

รายได้จัดเก็บเอง

            หมวดภาษีอากร                                                                    รวม  ๒,๐๘๓,๒๐๐  บาท

                            ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                 จำนวน  ๘๘๘,๘๐๐  บาท

ประมาณการโดยถือสถิติในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับภาษีโรงเรียนและที่ดิน        

ภาษีบำรุงท้องที่                                                        จำนวน  ๑,๐๗๔,๐๐๐ บาท              ประมาณการโดยถือสถิติรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับภาษีบำรุงท้องที่      ภาษีป้าย                                                                        จำนวน    ๑๒๐,๔๐๐บาท

                            ประมาณการโดยถือสถิติรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเกณฑ์คำนวณ

ในการตั้งรับภาษีป้าย                        

           หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               รวม  ๑๒๔,๘๐๐  บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                       จำนวน  ๑,๘๐๐   บาท              ประมาณการโดยถือสถิติรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเกณฑ์คำนวณ

ในการตั้งรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร              จำนวน      ๑,๐๐๐  บาท

                            ประมาณการตั้งรับตาม ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

การควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๐ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   จำนวน    ๘๖,๒๐๐  บาท

                            ประมาณการสถิติรับจริงปี ๒๕๖๐  

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   จำนวน    ๑๐,๐๐๐  บาท

                            ประมาณการโดยถือสถิติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐              

                            ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                       จำนวน    ๒๕,๘๐๐  บาท

                            ประมาณการโดยถือสถิติ รับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐                                                                             หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                           รวม   ๑๓๒,๐๐๐   บาท

                            ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                 จำนวน  ๑๕,๐๐๐   บาท        ประมาณการโดยถือสถิติรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับดอกเบี้ย                                                                จำนวน  ๑๑๗,๐๐๐  บาท ประมาณการโดยถือสถิติรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                          

              หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                       รวม  ๔๐๐,๐๐๐  บาท                            เงินช่วยเหลือจากการประปา                                        จำนวน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท                            ประมาณการโดยถือสถิติรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ  

 

              หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                รวม     ๓๐,๓๐๐  บาท

                            ค่าขายแบบแปลน                                                             จำนวน  ๒๘,๐๐๐  บาท  

                            ประมาณการโดยถือสถิติรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                จำนวน    ๒,๓๐๐  บาท

                      ประมาณการโดยถือสถิติรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                             

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

              หมวดภาษีจัดสรร                                                                 รวม  ๑๕,๙๓๘,๑๐๐  บาท

                       ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                      จำนวน       ๔๗๕,๓๐๐  บาท

                       ประมาณการโดยถือสถิติรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                    จำนวน        ๗,๕๘๓,๖๐๐  บาท

                       ประมาณการโดยถือสถิติรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                   จำนวน    ๒,๐๐๙,๐๐๐  บาท

                       ประมาณการโดยถือสถิติรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                        จำนวน            ๘๙,๗๐๐  บาท

                       ประมาณการโดยถือสถิติรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                 ภาษีสรรพสามิต                                  จำนวน          ๓,๓๗๑,๖๐๐   บาท

                       ประมาณการโดยถือสถิติรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                 ค่าภาคหลวงแร่                                        จำนวน  ๕๕,๐๐๐  บาท

                       ประมาณการโดยถือสถิติรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                             จำนวน             ๓๓,๔๐๐  บาท

                       ประมาณการโดยถือสถิติรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน            

จำนวน        ๒,๓๒๐,๕๐๐  บาท   ประมาณการโดยถือสถิติรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                                                                                     

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

              หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                  รวม   ๑๖,๗๐๐,๐๐๐   บาท                            เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ                                                จำนวน   ๑๖,๗๐๐,๐๐๐  บาท

                       ประมาณการโดยถือสถิติรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ๕๔

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

------------------------------------------------------

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๓,๕๘๕,๑๙๑ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น                                                                         

แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                        

งานบริหารทั่วไป                                                                         รวม   ๙,๘๔๓,๖๔๐  บาท  
งบบุคลากร                                                                        รวม   ๖,๕๒๗,๖๔๐  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                              รวม   ๑,๘๗๙,๙๒๐  บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก                                                         จำนวน  ๕๑๔,๐๘๐  บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้ผู้บริหาร ดังนี้

 -นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เดือนละ  ๒๐,๔๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน รวมเป็นเงิน ๒๔๔,๘๐๐ บาท

 -รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ ตำแหน่งๆละ ๑๑,๒๒๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน รวมเป็น  

 เงินทั้งสิ้น  ๒๖๙,๒๘๐ บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)                          

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                 จำนวน         ๔๒,๑๒๐  บาท        

        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ดังนี้

 -นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน รวม เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท

 -รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ ตำแหน่งๆละ ๘๘๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน รวมเป็นเงิน๒๑,๑๒๐ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๑๒๐ บาท  ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)                                

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                           จำนวน   ๔๒,๑๒๐  บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ดังนี้

 - นายกองค์การบริหาร เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน รวม เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท

 -รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ ตำแหน่งๆละ ๘๘๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน รวมเป็นเงิน

๒๑,๑๒๐ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๑๒๐ บาท  ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)                                

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                จำนวน           ๘๖,๔๐๐  บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๘๖,๔๐๐ บาท ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)                                                

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                  จำนวน  ๑,๑๙๕,๒๐๐ บาท        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

-ประธานสภา เดือนละ๑๑,๒๒๐ บาทจำนวน ๑๒เดือนเป็นเงิน๑๓๔,๖๔๐บาท

-รองประธานสภาเดือนละ๙,๑๘๐บาทจำนวน๑๒เดือนเป็นเงิน๑๑๐,๑๖๐บาท

๕๕

-สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๑๐ คนเดือนละ๗,๒๐๐บาท จำนวน ๑๒เดือน เป็นเงิน ๘๖๔,๐๐๐ บาท 

          -เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ๗,๒๐๐ จำนวน๑๒เดือน เป็นเงิน ๘๖,๔๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๕,๒๐๐ บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)                                                        

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                  รวม  ๔,๖๔๗,๗๒๐  บาท
เงินเดือนพนักงาน                                                                       จำนวน   ๒,๖๒๑,๔๐๐  บาท
        
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลสิงห์ จำนวน ๘ อัตรา ดังนี้

         ๑.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ ๔๑,๙๓๐ บาท  จำนวน ๑๒  เดือน เป็นเงิน  ๕๐๓,๑๖๐ บาท

         ๒.หัวหน้าสำนักงานปลัด เดือนละ ๓๑,๓๔๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๗๖,๐๘๐ บาท

         ๓.นักพัฒนาชุมชน เดือนละ ๒๘,๕๘๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๔๒,๙๖๐ บาท

          ๔.นักวิชาการศึกษา เดือนละ ๒๗,๔๘๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๒๙,๗๖๐ บาท 

         ๕.นักทรัพยากรบุคคล เดือนละ ๒๕,๙๗๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๑๑,๖๔๐ บาท

         ๖.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนละ ๒๔,๒๗๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็น เงิน ๒๙๑,๒๔๐ บาท

         ๗.เจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ ๒๓,๘๒๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๘๕,๘๔๐ บาท

        ๘.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เดือนละ ๑๕,๐๖๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๘๐,๗๒๐ บาท

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๖๒๑,๔๐๐ บาท  ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                        จำนวน        ๑๒๙,๐๐๐ บาท        

          เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หรือเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้

-เงินเพิ่มประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน

 เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท

        -เงินเพิ่มประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท  จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

        -เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)ให้แก่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เดือนละ ๒๕๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

 รวมเป็นเงิน๑๒๙,๐๐๐ บาท    (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)                                                

เงินประจำตำแหน่ง                                                                จำนวน        ๘๔,๐๐๐  บาท                เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท 

จำนวน๑๒ เดือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐ บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) สำนักปลัด                

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                จำนวน        ๒๒๙,๒๐๐  บาท        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง จำนวน ๑ อัตรา

 เดือนละ ๑๙,๑๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน รวมเป็นเงิน ๒๒๙,๒๐๐ บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)        

                                                                                                                                    ๕๖

        

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                จำนวน        ๑,๔๘๒,๑๒๐  บาท         เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

        ๑.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และแผน เดือนละ ๑๘,๖๓๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๒๓,๕๖๐ บาท

        ๒.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ เดือนละ ๑๕,๔๒๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๘๕,๐๔๐ บาท

        ๓.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ๒ อัตราเดือนละ ๒๖,๒๔๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๑๔,๘๘๐ บาท

        ๔.พนักงานขับรถ ๓ อัตรา เดือนละ ๓๒,๓๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๘๗,๖๐๐ บาท

        ๕.พนักงานสูบน้ำ เดือนละ ๑๒,๕๒๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๕๐,๒๔๐ บาท 

        ๖.พนักงานผลิตน้ำประปา ๑ อัตรา เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๒,๘๐๐ บาท

        ๗.พนักงานจ้างทั่วไป เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน๑,๔๘๒,๑๒๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)                                        

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                                        จำนวน        ๑๐๒,๐๐๐  บาท         เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างดังนี้

        ๑.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ๒ อัตรา เดือนละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท

        ๒.พนักงานขับ ๓ อัตรา เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท 

        ๓.พนักงานสูบน้ำ เดือนละ ๙๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท

        ๔.พนักงานผลิตน้ำประปา เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

        ๕.พนักงานจ้างทั่วไป เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

             รวมเป็นเงิน๑๐๒,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)                                        

งบดำเนินงาน                                                                             รวม  ๓,๒๓๐,๐๐๐  บาท

ค่าตอบแทน                                                                        รวม    ๒๕๖,๐๐๐  บาท        

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 จำนวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท

        ๑.)เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นแก่กรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื้นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ ๐๘๐๘.๒/ว๘๕๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

        -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘

         ๒.)ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน  ๔๐,๐๐๐ บาท

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๕๗

        -เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง ที่ กค  ๐๔๐๒.๕/ว๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

         ๓.)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๐๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภันฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        จำนวน        ๒๐,๐๐๐  บาท                เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)        

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๐๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙                                                        

ค่าเช่าบ้าน                                                                        จำนวน        ๓๖,๐๐๐  บาท                เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลของสำนักงานปลัดซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)        

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๘๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น                                

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                        จำนวน        ๕๐,๐๐๐  บาท                เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                                                

        -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗

พ.ศ.๒๕๕๔

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.๒๕๖๐

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙

ค่าใช้สอย                                                                        รวม  ๑,๘๘๐,๐๐๐  บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                        จำนวน        ๖๐๐,๐๐๐  บาท

๕๘

-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

           -เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย เสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค

            -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                        

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                จำนวน        ๔๐,๐๐๐  บาท        

        เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชม ตรวจงาน หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลและค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน   ตำบล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเบี้ยเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น                                                จำนวน         ๓๐๐,๐๐๐  บาท        เพื่อใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่) สำหรับอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)กำหนด

        -เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๗๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

 (ฉบับที่ ๒)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ                   จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท        เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ที่ได้รับอนุมัติ จากองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับการอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่กฎหมาย        กำหนด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๕๕  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๒),พ.ศ.๒๕๕๙(ฉบับที่ ๓),พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔)        

โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ                                     จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยะมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาตม  วันที่ ๑๓ ตุลาคม 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและงานสำคัญอื่นๆ 

เช่น ค่าจัด สถานที่, ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง, เต๊นท์, เวที, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าพวงมาลา,

ค่าของขวัญของรางวัลและอื่นๆที่จำเป็น 

๕๙

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙  

          -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๒) หน้า ๙๒ ข้อ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)        

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาฯพระเจ้าอยู่หัว,สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี            จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙,          

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้า ในรัชกาลที่ ๑๐ 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๒) หน้า ๙๒ ข้อ ๓  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)

โครงการเช่าพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตและจัดทำเว็ปไซค์ของ อบต. สิงห์                          จำนวน    ๑๐,๐๐๐  บาท        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ระยะเวลา ๑ ปี  

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๒) หน้า ๙๔ ข้อ ๙ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

โครงการอบรม ส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพ พนักงาน อบต.สิงห์                               จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี หน้า ๙๓ ข้อ ๒ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ,สมาชิกสภา,พนักงาน อบต.สิงห์                           จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๙๓ ข้อ ๑ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)        

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ประชาชน กฎหมายที่ควรรู้และการปกครองแบบประชาธิปไตย                                                                                                   จำนวน   ๒๐,๐๐๐ บาท        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ กฎหมายที่ควรรู้และการปกครองแบบประชาธิปไตย 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๖๐

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๙๓ ข้อ ๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐                   จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.        ๒๕๔๐ 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๖ ข้อ ๒  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                              จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท         เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ 

และอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งก่อสร้างและค่าแรงงาน

         -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิ.ย ๒๕๕๘

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๖ ข้อ ๒  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)                                

ค่าวัสดุ                                                                                         รวม  ๘๐๐,๐๐๐  บาท

วัสดุสำนักงาน                                                                              จำนวน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แบบพิมพ์ ตรายาง ป้ายชื่อ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซึ้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ค่าวัสดุสำหรับใช้ในงานพระราชพิธี เช่น ธงชาติ เสาธงชาติ พระบรม        ฉายาลักษณ์ พระบรมรูปจำลอง ฯลฯ

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                

วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                    จำนวน   ๑๐,๐๐๐  บาท        เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ และอื่นๆ 

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                                

วัสดุก่อสร้าง                                                                             จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท        เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา อ่างน้ำ ท่อต่อ และอื่นๆ

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

๖๑

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                                        

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                        จำนวน        ๑๐๐,๐๐๐  บาท        เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รถของหน่วยงานราชการที่องค์องค์การบริหารส่วนตำบลขอสนับสนุน และเครื่องมืออุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ 

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                        จำนวน        ๔๐๐,๐๐๐  บาท        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ของ        

องค์การบริหารส่วนตำบล      รถของหน่วยงานราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอสนับสนุน

 และเครื่องมืออุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ

องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

ในลักษณะค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)        

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                จำนวน        ๑๐,๐๐๐  บาท                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์,ฟิวเจอร์บอร์ด,สี,

วารสาร,ฯลฯ 

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                        

วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                จำนวน        ๑๒๐,๐๐๐  บาท        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี,แผ่นดีส,แผ่นโปรแกรม,หมึกคอมพิวเตอร์

 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  

๖๒

 

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)        

ค่าสาธารณูปโภค                                                                รวม  ๒๙๔,๐๐๐          บาท

ค่าไฟฟ้า                                                                               จำนวน ๒๐๐,๐๐๐  บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗

ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                                        

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                        จำนวน        ๒๔,๐๐๐   บาท                เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบล

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์                                                                จำนวน        ๕๐,๐๐๐   บาท                 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗

ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                

ค่าบริการไปรษณีย์                                                                จำนวน        ๒๐,๐๐๐   บาท                เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗

ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

งบลงทุน                                                                             รวม         ๑๑,๐๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์                                                                           รวม         ๑๑,๐๐๐  บาทครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                

ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ ประตู                                                           จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท

        เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ ประตู เป็นตู้เหล็กจำนวน ๒ ใบๆละ ๕,๕๐๐ บาท

 (ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

        -เป็นไปตามโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน

กองมาตรฐาน ๑ สำนักงบประมาณ

๖๓

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๐๘ ข้อ ๒

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

งบรายจ่ายอื่น                                                                         รวม  ๓๐,๐๐๐          บาท

รายจ่ายอื่น                                                                         รวม  ๓๐,๐๐๐          บาท

รายจ่ายอื่น                                                                              จำนวน  ๓๐,๐๐๐   บาท        

 เพื่อจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของการรับบริการ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๙๔ ข้อ ๗

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                        

งบเงินอุดหนุน                                                                        รวม   ๔๕,๐๐๐         บาท

เงินอุดหนุน                                                                             รวม   ๔๕,๐๐๐  บาท        

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                

อุดหนุนให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน                                                         จำนวน   ๔๕,๐๐๐  บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตอำเภอไทรโยค

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐  

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สำนักงานปลัด)                                                                

งานบริหารงานคลัง                                                                รวม  ๒,๓๓๖,๒๐๐  บาท

งบบุคลากร                                                                            รวม  ๑,๗๖๒,๘๐๐  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                            รวม  ๑,๗๖๒,๘๐๐  บาท

 เงินเดือนพนักงาน                                                                        จำนวน ๑,๑๘๗,๖๔๐  บาท

        เพื่อจ่าเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

          ๑.ผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ ๓๒,๘๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๙๓,๖๐๐ บาท 

         ๒.หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เดือนละ ๒๔,๑๐๑ บาท จำนวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน ๒๘๘,๑๒๐ บาท

         ๓.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เดือนละ ๒๓,๓๗๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๘๐,๔๔๐ บาท

         ๔.เจ้าพนักงานพัสดุ  เดือนละ  ๑๘,๗๙๐ บาท  จำนวน  ๑๒  เดือน เป็นเงิน ๒๒๓,๔๘๐ บาท

       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๑๘๗,๖๔๐ บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                             จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท          เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

          -ผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือนเป็นเงิน  ๔๒,๐๐๐ บาท

          -หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน  ๑๘,๐๐๐ บาท

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๖๐,๐๐๐  บาท                                                        

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                          จำนวน  ๕๑๕,๑๖๐  บาท          เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำตำแหน่งให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ อัตรา

         -นักวิชาการเงินและบัญชี เดือนละ ๒๔,๐๑๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๙๓,๔๐๐ บาท

        -เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  เดือนละ ๑๘,๔๘๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน  เป็นเงิน ๒๒๑,๗๖๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๕,๑๖๐ บาท

                                                                                                                         ๖๔                                                                        

งบดำเนินงาน                                                                              รวม  ๕๐๖,๐๐๐  บาท        

ค่าตอบแทน                                                                              รวม     ๒๐,๐๐๐   บาท        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                               จำนวน  ๒๐,๐๐๐   บาท                เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิ์เบิกของ    

กองคลังได้ตามระเบียบกำหนด

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินสวัสดิการการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.๒๕๖๐

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๐

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                                        

ค่าใช้สอย                                                                              รวม   ๓๒๖,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                        

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี ๒๕๖๒                                             จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท        

        เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๖๒

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)                                                                        

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                              จำนวน  ๒๑๖,๐๐๐  บาท

         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 

        -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท

        -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน  ๑๒ เดือน เป็นเงิน  ๑๐๘,๐๐๐ บาท

         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๙๓ ข้อ ๓ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา,                    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ                                                                 จำนวน ๘๐,๐๐๐  บาท                 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน  

ส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้  

ที่ได้รับอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าฝึกอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่าย  ต่างๆ

 ตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ  

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๕๕  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๒),พ.ศ.๒๕๕๙(ฉบับที่ ๓),พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔)        

 

๖๕

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                               จำนวน  ๒๐,๐๐๐ บาท        

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์วัสดุต่างๆ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                                                        

ค่าวัสดุ                                                                                        รวม  ๑๖๐,๐๐๐   บาท        

วัสดุสำนักงาน                                                                             จำนวน  ๖๐,๐๐๐  บาท                  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารงานทั่วไป         เช่น กระดาษ หมึก        

ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษไข ตรายาง เป็นต้น

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔

 ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘

 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม

หลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)        

วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                      จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และบริการประชาชน                          

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม

หลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)        

งบลงทุน                                                                             รวม  ๖๗,๔๐๐  บาท        

ค่าครุภัณฑ์                                                                               รวม  ๖๗,๔๐๐  บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                             ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ใบ                                                                 จำนวน   ๒๖,๘๐๐ บาท

        -เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสารตู้เหล็กแบบ ๒ ประตู จำนวน ๒ ใบๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท (ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

        -เป็นไปตามโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน กองมาตรฐาน ๑ สำนักงบประมาณ

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๐๘ ข้อ ๔

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

        -เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก ๔ ชั้นเป็นตู้เหล็กจำนวน ๒ ใบๆละ ๗,๙๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑๕,๘๐๐ บาท (ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์)

        -เป็นไปตามโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน

กองมาตรฐาน ๑ สำนักงบประมาณ

๖๖

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๐๘ ข้อ ๕

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                      คอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน แบบที่ ๑                                                   จำนวน  ๓๘,๐๐๐  บาท

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ๒ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 

           - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก(๒ core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า ๓.๓ GHz หรือดีกว่า จำนวน  ๑ หน่วย  

           -มีหน่วยความทรงจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

           -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive)ชนิดSASAหรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

            -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

            -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-Tหรือ ดีกว่าจำนวน

ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

                  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์

           -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ :๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ ช่อง

           -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๐๘ ข้อ ๓

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                        

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ                                                     จำนวน  ๒,๖๐๐  บาท        เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLEDขาวดำจำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณ พื้นฐาน  

           -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐X๖๐๐ dpi

             -มีเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาฬิกา(ppm)

           -มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

           -,มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบParallelหรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

         -สามารถใช้ได้กับ A ๔ Letter Legel และ Cumtom โดยมีถาดใส่กระดาษไม่น้อย  

กว่า ๑๕๐ แผ่น 

        -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๐๙ ข้อ ๙ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                                รวม   ๙๕,๐๐๐  บาท        

งบดำเนินงาน                                                                             รวม   ๙๕,๐๐๐  บาท                

ค่าใช้สอย                                                                            รวม   ๙๕,๐๐๐  บาทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                 

๖๗

 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่                                จำนวน        ๑๕,๐๐๐  บาท        

         เพื่อเป็นค่าใช้สอยในการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

        -เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๖๓๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๙  ข้อ ๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)        

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์                                จำนวน        ๑๕,๐๐๐  บาท

        เพื่อเป็นค่าใช้สอยในการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

        -เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๖๓๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๙ ข้อ ๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                         

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน                                                จำนวน        ๑๐,๐๐๐  บาท                เพื่อเป็นค่าใช้สอยโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนโดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การ  

 รักษาความปลอดภัยบนถนนแก่ประชาชน

        -เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๖๓๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

         -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า  ๗๙  ข้อ ๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                                

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด                                          จำนวน ๕๕,๐๐๐  บาท        

        เพื่อเป็นค่าใช้สอบโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น กิจกรรมอมรมเด็กและเยาวชนตำบลสิงห์

และกิจกรรมอบรมผู้นำชุมชน ตำบลสิงห์ เพื่อเป็นค่าป้าย ป้ายอบรม  รณรงค์ประชาสัมพันธ์  และอื่นๆ

          -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๖๓๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๐ ข้อ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                           รวม  ๓๕๕,๐๐๐  บาท                

งบดำเนินงาน                                                                           รวม  ๓๕๕,๐๐๐  บาท                

ค่าใช้สอย                                                                                 รวม ๒๓๕,๐๐๐   บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                

ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าชดเชยหรือเวลาที่เสียไป                                        จำนวน        ๘๕,๐๐๐  บาท        

        เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยหรือเวลาที่เสียไปของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับ

 อนุมัติจากองค์การบริหารส่วนตำบล และค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่กฏหมายกำหนด ฯลฯ 

        -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๘

        -เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดโครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                  จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท                 เพื่อเป็นค่าใช้สอยในโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนป้องกันและ  

บรรเทาสาธารณภัยต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เช่น กิจกรรมซ้อมแผนอัคคีภัย วาตภัย แผ่นดินไหว

 หรืออื่นๆเป็นต้น โดยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการอบรมตามที่ระเบียบฯ

        -เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๖๓๔

ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๘ ข้อ ๒ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                

โครงการฝึกทบทวน อปพร.และการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ อปพร.                  จำนวน  ๗๐,๐๐๐ บาท         

         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และการศึกษาดูงานตามระเบียบกำหนด

         -เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๖๓๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๘ ข้อ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    จำนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท                  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยต่างๆให้แก่ประชาชน เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยอื่นๆ

         -เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๖๓๔

ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๘ ข้อ ๒

ตั้งจ่ายเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                

ค่าวัสดุ                                                                                               รวม ๑๒๐,๐๐๐  บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                        จำนวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

        -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖๙

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

ในลักษณะค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๙ ข้อ ๗ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)        

วัสดุอื่น                                                                                  จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  

        เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย เช่น ชุดดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และอื่นๆ ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๗๘ ข้อ ๔ 

        -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและสาธารณูปโภคตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                

แผนงานการศึกษา                                                                                

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                   รวม  ๑,๘๖๘,๗๖๐ บาท        

งบบุคลากร                                                                                 รวม  ๑,๘๓๘,๗๖๐ บาท        

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                   รวม  ๑,๘๓๘,๗๖๐ บาท        

เงินเดือนพนักงาน                                                               จำนวน ๑,๐๖๔,๘๘๐ บาท

         เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล 

             - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด) จำนวน ๔ อัตรา

             - ตำแหน่ง ครู ระดับ ค.ศ.๑ เดือนละ ๒๔,๒๙๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๙๑,๔๘๐ บาท

             - ตำแหน่ง ครู ระดับ ค.ศ. ๑ เดือนละ ๒๓,๘๑๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๘๕,๗๒๐ บาท

             - ตำแหน่ง ครู ระดับ ค.ศ. ๑ เดือนละ ๒๐,๓๒๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๔๓,๘๔๐ บาท

             - ตำแหน่ง ครู ระดับ ค.ศ. ๑ เดือนละ ๒๐,๓๒๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๔๓,๘๔๐ บาท

               รวมเป็นเงิน ๑,๐๖๔,๘๘๐  บาท                                                

เงินวิทยฐานะ                                                                                  จำนวน  ๘๔,๐๐๐  บาท                   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สำนักงานปลัด)

           -เงินวิทยฐานะครูระดับ ค.ศ.๒ เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน  ๘๔,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                         จำนวน ๖๒๙,๘๘๐  บาท

                เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

              -พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ข่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา 

 เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท  

                เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

              -พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ข่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา

 เดือนละ ๑๐,๐๘๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๒๕,๘๘๐ บาท 

๗๐

              -พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ อัตราๆละ ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน 

๑๒ เดือนเป็นเงิน ๓๒๔,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)        

 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                                               จำนวน  ๖๐,๐๐๐  บาท        

        เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

        - พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา

เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

          -พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท  จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท         

งบดำเนินงาน                                                                                       รวม  ๓๐,๐๐๐  บาท           ค่าตอบแทน                                                                                           รวม  ๓๐,๐๐๐  บาท           เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                              จำนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท                        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้
ตามระเบียบฯ 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินสวัสดิการการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.๒๕๖๐

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๐

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)                                        

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                     รวม  ๔,๒๖๐,๐๖๗  บาท

งบดำเนินงาน                                                                                    รวม  ๒,๔๖๑,๕๖๗  บาท

ค่าใช้สอย                                                                                        รวม  ๑,๔๗๖,๖๔๐  บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศรีชยสิงห์                                              จำนวน    ๖๐,๐๐๐   บาท          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศรีชยสิงห์ เช่น ค่าจัดการแข่งขันกีฬา

ค่าเตรียม ,สถานที่,ค่ากรรมการและอื่นๆ

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙  

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๑ ข้อ ๒

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

ค่าพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท             เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

สิงห์ จำนวน ๒ ศูนย์ๆละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

               -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  เป็นเงิน  ๘,๐๐๐ บาท

 โครงการปรับปรุงพื้นทรายสนามเสริมพัฒนาการ (BBL)  เป็นเงิน  ๔,๐๐๐  บาท

 โครงการซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ของใช้ต่างๆภายใน-ภายนอกอาคารที่ชำรุด  เป็นเงิน  ๒,๐๐๐  บาท

๗๑

 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้ด้านทำความสะอาด  เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท

โครงการจ้างเหมาพี่เลี้ยงดูแลเด็กและแม่บ้านทำความสะอาด  เป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐  บาท

โครงการค่าสาธารณูปโภค  เป็นเงิน  ๓๓,๐๐๐  บาท

โครงการจัดซื้อเอกสารแบบพิมพ์  เป็นเงิน  ๒,๕๐๐  บาท

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันแม่  เป็นเงิน  ๒,๐๐๐  บาท

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก  เป็นเงิน  ๒,๐๐๐  บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคณะครูศึกษาดูงาน เป็นเงิน  ๘,๕๐๐  บาท  

                   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์  จำนวน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท

โครงการจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท

โครงการจัดซื้อเครื่องใช้งานบ้านงานครัว เป็นงาน ๑๓,๐๐๐ บาท 

โครงการทัศนะศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ๔๕,๐๐๐ บาท

โดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี

        -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

ในลักษณะค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๐ ข้อ ๑

        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก                                                         จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท

         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนในกลุ่มสิงห์ เช่น ของขวัญ ป้าย อาหารและเครื่องดื่ม 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๕๙  

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๐ ข้อ ๒ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)        

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับค่าจัดการการเรียนการสอน  จำนวน ๘๗,๐๐๐บาท  

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาอัตราจำนวนเด็กเล็กคนละ ๑,๗๐๐ บาทต่อปีจำนวน ๑๑๐ คนแยกเป็น

             -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน จำนวน ๔๘ คน

             -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์     จำนวน ๖๒ คน

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๑

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๒

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๖๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒)

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔หน้า ๗๑ ข้อ ๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)        

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            จำนวน  ๖๕,๕๔๐ บาท

        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี)  

                 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน  จำนวน ๒๔  คน 

                 ค่าหนังสือ                        คนละ   ๒๐๐  บาท/ปี

                 ค่าอุปกรณ์การเรียน            คนละ   ๒๐๐  บาท/ปี

                 ค่าเครื่องแบบนักเรียน          คนละ  ๒๐๐   บาท/ปี

                 ค่ากิจกรรมผู้เรียน                    คนละ   ๒๐๐  บาท/ปี

                      -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์    จำนวน ๓๔  คน 

                  ค่าหนังสือ                          คนละ   ๒๐๐  บาท/ปี

                  ค่าอุปกรณ์การเรียน             คนละ   ๒๐๐  บาท/ปี

                  ค่าเครื่องแบบนักเรียน          คนละ   ๒๐๐  บาท/ปี

                  ค่ากิจกรรมผู้เรียน                คนละ   ๒๐๐  บาท/ปี

            วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๑

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๖๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)                        

โครงการค่ายอบรมพุทธบุตร                                                จำนวน        ๗๕,๐๐๐  บาท        

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการค่ายอบรมพุทธบุตรให้กับเยาวชนตำบลสิงห์เช่นค่าอาหารค่าวิทยากรค่าที่พักและอื่นๆ         -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๔ ข้อ ๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                                        

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์                          จำนวน ๕๓๙,๑๐๐  บาท              เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง๒ ศูนย์ จำนวน ๒๔๕ วัน โดย

           -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน จำนวน ๔๘ คนๆละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๒๓๕,๒๐๐ บาท

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์ จำนวน ๖๒ คนๆละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๓,๘๐๐ บาท ทั้งนี้ ( จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๗๓

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน  ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๕๐๗ 

ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๑

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๖๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (สำนักงานปลัด)        

ค่าวัสดุ                                                                                     รวม  ๙๘๔,๙๒๗  บาทค่าอาหารเสริม (นม)                                                                     จำนวน  ๙๘๔,๙๒๗  บาท        ค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ ดังนี้

           ๑. อาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในตำบลสิงห์  จำนวน  ๔๐๔  คน ราคา กล่องละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๗๗๔,๑๔๕ บาท

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๑

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)                                

           ๒. อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ จำนวน ๑๑๐ คน ราคากล่อง   ละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๒๑๐,๗๘๒ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)        

งบลงทุน                                                                                    รวม  ๑๘๒,๕๐๐  บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                          รวม  ๑๘๒,๕๐๐  บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                        

โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมป้ายศูนย์และประตูรั้ว ๒ จุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์                                                                                                             จำนวน  ๑๐๒,๐๐๐  บาท   

            เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กยาว ๒๔.๕ เมตร ป้ายศูนย์เด็กเล็ก ประตูรั้ว ๒ จุด 

 ก่อสร้างตามแบบที่กำหนด 

         -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)                                                                

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน                  จำนวน  ๔๒,๕๐๐  บาท         เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กยาวทึบ ๒.๘๕ เมตร ก่อสร้างรั้วแบบ โปร่ง ๒๕.๙๕ เมตร    

 ก่อสร้างตามแบบที่กำหนด  

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ 

 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด) 

                                                                                                                               ๗๔                                                

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก หน้า ศพด.เล็กบ้านวังสิงห์          จำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท        

        เพื่อเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก หน้า ศพด.เล็กบ้านวังสิงห์

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ ๓๒๐ ตร.ม.

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๑ ข้อ ๑๐

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน                                                                                รวม  ๑,๖๑๖,๐๐๐  บาท

เงินอุดหนุน                                                                                     รวม  ๑,๖๑๖,๐๐๐  บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                

เงินอุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารกลางวัน                                                        จำนวน  ๑,๖๑๖,๐๐๐  บาท        เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)ชั้นเด็กอนุบาล-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีจำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๔ โรงเรียน อัตราคน

ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

             ๑. โรงเรียนบ้านวังสิงห์  จำนวน  ๒๔๓  คน ๆละ ๒๐ บาท/๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๙๗๒,๐๐๐ บาท

            ๒. โรงเรียนวัดปากกิเลน จำนวน ๙๑  คน ๆละ ๒๐ บาท/๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๓๖๔,๐๐๐ บาท

            ๓. โรงเรียนบ้านหนองปรือ จำนวน ๓๘  คน ๆละ ๒๐ บาท/๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๑๕๒,๐๐๐ บาท

            ๔. โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ จำนวน ๓๒ คน คน ๆละ ๒๐ บาท/๒๐๐ วัน  เป็นเงิน  ๑๒๘,๐๐๐ บาท

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๑

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๖๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒)

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๙๖ ข้อ ๒

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (สำนักงานปลัด)

แผนงานสาธารณสุข                                                                                

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                รวม  ๒๑๒,๐๐๐  บาท

งบดำเนินงาน                                                                 รวม    ๙๒,๐๐๐  บาท

ค่าใช้สอย                                                                            รวม    ๔๐,๐๐๐  บาท                

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                            จำนวน   ๑๐,๐๐๐ บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจจำนวน สัตว์ เช่น สุนัข แมว ในตำบลสิงห์ และอื่นๆ 

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๘๙

ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)                                        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                

โครงการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท        

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอบรมโครงการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องการป้องกัน

๗๕

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย   อันควร เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมให้ความรู้ 

         -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

         -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๓ ข้อ ๓

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)        

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และป้องกันการติดเชื้อ                จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท        
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และป้องกันการติดเชื้อ

         -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

          -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๔ ข้อ ๙ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                

ค่าวัสดุ                                                                         รวม  ๕๒,๐๐๐ บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                   จำนวน ๕๒,๐๐๐ บาท        
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีน เข็มฉีดยา ถุงมือ ผ้าปิดปาก ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๘

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๙

         -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)  (สำนักงานปลัด)        

งบเงินอุดหนุน                                                                        รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน                                                                            รวม  ๑๒๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                        

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                              จำนวน ๑๒๐,๐๐๐  บาท         

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงานสุขภาพอนามัย ภาคประชาชนให้แก่อาสาสมัคร  สาธารณสุข จำนวน ๖ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๔๕ ลงวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๙ ลงวันที่  ๑๕ มกราคม๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) 

 (สำนักงานปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                        

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                                   รวม  ๒๕,๐๐๐  บาท

งบดำเนินงาน                                                                            รวม  ๒๐,๐๐๐  บาท

ค่าใช้สอย                                                                              รวม  ๒๐,๐๐๐  บาท        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ        

                                                                                                                             ๗๖

        

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ยากไร้                         จำนวน  ๒๐,๐๐๐ บาท            

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้

         -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

ในลักษณะค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)  หน้า ๗๖ ข้อ ๑ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)        

งบเงินอุดหนุน                                                                                    รวม ๕,๐๐๐  บาท

เงินอุดหนุน                                                                                        รวม ๕,๐๐๐  บาท        เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                           จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท        

        เพื่ออุดหนุนให้เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๙๙ ข้อ ๑ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                

แผนงานเคหะและชุมชน                                                                

งานไฟฟ้าถนน                                                                     รวม  ๒,๕๗๗,๐๐๐  บาท

งบลงทุน                                                                       รวม  ๒,๕๗๗,๐๐๐  บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                  รวม  ๒,๕๗๗,๐๐๐  บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                        

โครงการปรับปรุงถนนลูกรักเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านวังสิงห์     จำนวน   ๔๔๖,๐๐๐  บาท 

              เพื่อปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมพร  หมู่ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๐.๑๕ เมตร   หรือ  พื้นที่ ๗๘๐  ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมทางหลวงชนบท) 

              -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๖๘  ข้อ ๘ 

 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)                

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่๑ บ้านปากกิเลน     จำนวน ๔๑๑,๐๐๐  บาท 

              เพื่อปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านกำนันสม หมู่๑ บ้านปากกิเลน

 กว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๑๘๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่ ๗๒๐ ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบ    

มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมทางหลวงชนบท) 

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

๗๗

        

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                           จำนวน ๔๒๙,๐๐๐ บาท           เพื่อปรับปรุงลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  ๔  เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ เมตร  

หรือพื้นที่  ๗๖๐  ตารางเมตร    ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(กรมทางหลวงชนบท) 

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๖๗ ข้อ ๗

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                          จำนวน  ๔๑๓,๐๐๐  บาท

เพื่อปรับปรุงลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายพุไม้แดงหมู่ ๕  กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่  ๗๒๐  ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมทางหลวงชนบท) 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)   

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๕ซ.ม. หมู่ ๖ จำนวน ๔๗๕,๐๐๐ บาท

เพื่อปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายเมืองครุฑ หมู่ ๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐                                                                                                                                  เมตร  หนา  ๕ เซนติเมตร  หรือพื้นที่  ๑๐๐๐  ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (กรมทางหลวงชนบท)

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๖๗ ข้อ ๕

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง)        

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหนา ๕ ซ.ม.        จำนวน        ๔๐๓,๐๐๐  บาท    

        เพื่อปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนางแสวง  ม้าแก้ว  หมู่ ๓ กว้าง  ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๕  เซนติเมตร  หรือพื้นที่ ๘๐๐ ตาราง เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท  

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๖๘ ข้อ ๙

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง)        

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                รวม  ๙๖,๐๐๐  บาท

งบดำเนินงาน                                                                                   รวม  ๙๖,๐๐๐  บาท

ค่าใช้สอย                                                                                รวม ๙๖,๐๐๐  บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                

โครงการทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ                                                                    จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท

        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๙ ข้อ ๕

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                                        

โครงการประชาสัมพันธ์ทิ้งขยะให้ถูกที่                                                 จำนวน        ๑๐,๐๐๐  บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ทิ้งขยะให้ถูกที่ เช่น ป้าย แผ่นพับ รณรงค์อื่นๆ ปรากฏให้  

        

๗๘

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๙ ข้อ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                

โครงการฝึกอาชีพจากสิ่งเหลือใช้                                                      จำนวน         ๒๐,๐๐๐  บาท

        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพจากสิ่งเหลือใช้

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๙๑ ข้อ ๗ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม Big cleaning day                                 จำนวน ๖,๐๐๐          บาท                 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม Big cleaning day ในการรักษาความสะอาดในตำบลสิงห์ 

         -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๙ ข้อ ๒ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์                                        จำนวน        ๕๐,๐๐๐  บาท        

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอบรมศึกษาดูงานการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ 

         -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๙ ข้อ ๔ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                                        

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                รวม  ๒๒๒,๐๐๐  บาท        

งบดำเนินงาน                                                                           รวม  ๒๒๒,๐๐๐          บาท        

 ค่าใช้สอย                                                                             รวม  ๒๒๒,๐๐๐  บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
                                

โครงการคัดเลือกและเทิดทูนแม่ดีเด่น                                              จำนวน   ๒,๐๐๐  บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกและเทิดทูนแม่ดีเด่นของตำบลสิงห์ ประจำปี ๒๕๖๒ เช่น ค่าโล่ ประกาศเกียรติคุณ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๖ ข้อ ๓ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สำนักงานปลัด)

๗๙

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ                                                      จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปกป้องสถาบันของชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ จัดซื้อธงสัญลักษณ์ การรับเสด็จต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

         -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๙๒ ข้อ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

โครงการส่งเสริมและทบทวนของสตรีตำบลสิงห์                                จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท                 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมและทบทวนของสตรีตำบลสิงห์ 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๓ ข้อ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                        

โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริม                                    จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท         

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริม 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๓ ข้อ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                        

โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์                                                      จำนวน  ๘๐,๐๐๐  บาท              

           เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอบรมเยาวชนสัมพันธ์ เสริมทักษะจิตสำนึกบ้านเกิด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๖ ข้อ ๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                                                

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                        

งานกีฬาและนันทนาการ                                                                   รวม  ๒๖๐,๐๐๐  บาท        

งบดำเนินงาน                                                                          รวม ๒๖๐,๐๐๐  บาท        

ค่าใช้สอย                                                                              รวม  ๒๐๐,๐๐๐  บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                

โครงการแข่งขันกีฬาสิงห์คัพ                                                         จำนวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสิงห์คัพ  ในการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในตำบล เพื่อสร้างทักษะ

ทางด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เช่น ค่าจัดการแข่งขัน ค่ากรรมการ ค่าพิธีเปิด และอื่นๆ 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๑ ข้อ ๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(สำนักงานปลัด)        

                                                                                                                                         ๘๐

โครงการร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทรโยคสัมพันธ์                              จำนวน    ๕๐,๐๐๐  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทรโยคสัมพันธ์  เพื่อให้  ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่แข็งแรง เช่น ค่าชุดนักกีฬาที่

เข้าร่วม   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๑ ข้อ ๓  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                

ค่าวัสดุ                                                                                  รวม        ๖๐,๐๐๐  บาท

วัสดุกีฬา                                                                             จำนวน  ๖๐,๐๐๐   บาท               

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ให้กับหมู่บ้านในตำบลสิงห์และการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด เช่น ลูกฟุดบอล ตะกร้อ ตาข่าย และอื่นๆ 

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๑ ข้อ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                         รวม        ๓๗๕,๐๐๐  บาท

งบดำเนินงาน                                                                         รวม        ๓๗๕,๐๐๐  บาท  

ค่าใช้สอย                                                                        รวม        ๓๗๕,๐๐๐  บาท    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                

โครงการถ่ายทอดเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                      จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท

         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดเอกลักษณ์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  รำกลองยาว 

ระบำศรีชยสิงห์ ดนตรีไทย ทำขนมไทย และอื่นๆในการทำผลงานแสดงสู่ประชาชนทั่วไป หรือการ

อบรม อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาชนทั่วไป  

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๘ ข้อ 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

โครงการทำบุญตักบาตร-วันมาฆบูชา                                          จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท                 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๗ ข้อ ๕ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

                                                                                                                                   ๘๑

                                                        

โครงการทำบุญตักบาตร-วันวิสาขบูชา                                          จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท        

        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๗ ข้อ ๔

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                                                        

โครงการประกวดมารยาทไทย                                                  จำนวน  ๒๐,๐๐๐ บาท        

         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประกวดมารยาทไทย 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗                        

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๗ ข้อ ๔ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                                                        

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง                                        จำนวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ๑๕ เมษา สงกรานต์บ้านเรา ในการอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีสงกรานต์ของประเทศไทย เช่น ค่าอาหาร ค่าพิธีเปิด ค่าจัดการแสดง ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าวัสดุ และอื่นๆ

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๗ ข้อ ๑ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                                                

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์                                        จำนวน         ๑๕๐,๐๐๐ บาท

         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดงาน ประเพณี วัฒนธรรม งานศาสนา "๑๕ เมษา สงกรานต์บ้านเรา"

 ในการอนุรักษ์ประเพณีศาสนา,วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีสงกรานต์ของประเทศไทย เช่น  ค่าอาหาร ,

ค่าพิธีเปิด,ค่าจัดการแสดง,ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน,ค่าวัสดุ,และ อื่นๆ

         -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๗ ข้อ ๑

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                        

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา                                                 จำนวน          ๒๕,๐๐๐  บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ตามประเพณี วัฒนธรรม

 ศาสนา ค่าอุปกรณ์ในการจัดงานและอื่นๆ 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๘ ข้อ ๖

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)        

                                                                                                                           ๘๒                                                                

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                          รวม  ๕,๐๐๐        บาท

งบดำเนินงาน                                                                          รวม  ๕,๐๐๐        บาท

ค่าใช้สอย                                                                          รวม  ๕,๐๐๐        บาท        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ        

โครงการจัดทำข้อมูล ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลสิงห์                         จำนวน  ๕,๐๐๐        บาท        

         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำข้อมูล ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในตำบลสิงห์

         -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก

การจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๙๕ ข้อ ๕ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                        

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                        

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                        รวม  ๑,๐๕๓,๐๔๐   บาท

งบบุคลากร                                                                รวม     ๘๓๖,๐๔๐   บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                        รวม          ๘๓๖,๐๔๐  บาท

เงินเดือนพนักงาน                                                         จำนวน   ๖๗๔,๐๔๐ บาท         

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้

            - ผู้อำนวยการกองช่าง    เดือนละ ๓๒,๘๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๙๓,๖๐๐ บาท

            - นายช่างโยธา  เดือนละ ๒๓,๓๗๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๘๐,๔๔๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๔,๐๔๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)                                                

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                 จำนวน         ๔๒,๐๐๐ บาท        

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท

 จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                        

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                        จำนวน        ๑๐๘,๐๐๐ บาท        

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 

เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                                จำนวน          ๑๒,๐๐๐ บาท                

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้ 

           -พนักงานจ้างทั่วไป เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                

งบดำเนินงาน                                                                รวม        ๒๑๗,๐๐๐  บาท
ค่าตอบแทน                                                                 รวม            ๗,๐๐๐  บาท

๘๓

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         จำนวน  ๒,๐๐๐  บาท        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ทำการนอกเวลาราชการ

ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๐๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                         จำนวน         ๕,๐๐๐         บาท        

        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๐

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๑

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๑ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)        

ค่าใช้สอย                                                                        รวม        ๑๘๐,๐๐๐ บาท        

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                        

ค่าจ้างวิศวกรออกแบบและควบคุมงาน                                                 จำนวน         ๕๐,๐๐๐ บาท        

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่วิศวกรออกแบบและควบคุมงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

         -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                         จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท        

         เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร แบบก่อสร้าง เข้าเล่ม และอื่นๆ

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๑๒๐

ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)        

                                                                                                                                  ๘๔        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                        

ค่าใช้ในการฝึกอบรมและสัมมนา,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ                         จำนวน         ๕๐,๐๐๐  บาท        

         เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆเช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล 

พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าฝึกอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายต่างๆ

 ตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                        

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                         จำนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท        

        เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

เช่น  คอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ   และอื่นๆ  

         -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓

ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                  

ค่าวัสดุ                                                                                 รวม        ๓๐,๐๐๐  บาท

วัสดุสำนักงาน                                                                        จำนวน        ๒๐,๐๐๐  บาท        

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก วัสดุสำนักงานอื่นๆ

         -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตาม

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘

 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

ตามหลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุสำรวจ                                                                         จำนวน        ๑๐,๐๐๐    บาท        เพื่อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)   

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

๘๕

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                            รวม  ๖๕๐,๐๐๐   บาท        

งบดำเนินงาน                                                                                 รวม  ๑๐๐,๐๐๐   บาท        

ค่าใช้สอย                                                                             รวม  ๑๐๐,๐๐๐   บาท        

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                           จำนวน ๑๐๐,๐๐๐   บาท                 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม คลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ คลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔

ลงวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่  ๒๐  มิถุนายน   ๒๕๕๙  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)  หน้า ๖๘ ข้อ ๑๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)        

งบลงทุน                                                                             รวม  ๕๕๐,๐๐๐    บาท        

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                       รวม  ๕๕๐,๐๐๐    บาท        

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                        

โครงการรักษา ปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์         จำนวน  ๕๕๐,๐๐๐  บาท        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและและสิ่งก่อสร้าง 

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๖๙ ข้อ ๔ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)                                                

แผนงานการเกษตร                                                                                

งานส่งเสริมการเกษตร                                                                     รวม ๒,๐๖๕,๐๐๐  บาท        

งบดำเนินงาน                                                                         รวม ๒,๐๖๕,๐๐๐  บาท        

ค่าใช้สอย                                                                         รวม      ๖๕,๐๐๐  บาท        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                

โครงการศูนย์ปรับปรุงและบำรุงดิน                                                        จำนวน   ๑๐,๐๐๐  บาท                เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ปรับปรุงและบำรุงดิน ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ

 และรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน 

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

ในลักษณะค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค

        ๘๖

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)  หน้า ๘๕ ข้อ ๙ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

โครงการส่งเสริมงานวิชาการเกษตร                                                    จำนวน         ๓๕,๐๐๐  บาท        

        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมงานวิชาการเกษตร ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์จัดทำข้อ

ตกลงกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการเกษตร 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๔ ข้อ ๓ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                        

โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง                                จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท

        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง ในการช่วยเหลือประชาชนป้องกัน

โรคระบาดในสัตว์ 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๕ ข้อ ๖ ตั้งจ่าจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด) 

โครงการส่งเสริมและป้องกันศัตรูพืช                                                จำนวน         ๑๐,๐๐๐  บาท        

         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมและป้องกันศัตรูพืช ช่วยเหลือประชาชนในการกำจัดและป้องกันสัตรูพืช 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๔ ข้อ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)        

ค่าสาธารณูปโภค                                                                     รวม        ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ค่าไฟฟ้า                                                                         จำนวน        ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท         เพื่อจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำทั้ง ๕ สถานี ในส่วนของรัฐบาลจัดสรร 

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและสาธารณูปโภคตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)                                                                

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                                            รวม  ๑๐๐,๐๐๐   บาท

งบดำเนินงาน                                                                            รวม  ๑๐๐,๐๐๐   บาท

ค่าใช้สอย                                                                            รวม  ๑๐๐,๐๐๐   บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                 

๘๗

โครงการตำบลสิงห์ร่วมใจปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม                                   จำนวน  ๑๕,๐๐๐   บาท        

         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมตำบลสิงห์ร่วมใจปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๙๐ ข้อ ๔ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                        

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในตำบลสิงห์                        จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท                  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในตำบลสิงห์ให้สะอาด สวยงาม

         -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๙๐ ข้อ ๒ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)        

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙                                จำนวน        ๑๕,๐๐๐  บาท                เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริรัชกาลที่ ๙ ในพื้นที่ตำบลสิงห์ 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๙๐  ข้อ  ๑  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                                

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชนในตำบลสิงห์ เพื่อการท่องเที่ยว    จำนวน ๒๐,๐๐๐บาท        

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป่าชุมชนในตำบลสิงห์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๙๐ ข้อ ๓ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                                                        

แผนงานงบกลาง                                                                                        

งบกลาง                                                                                รวม  ๗,๑๘๖,๔๘๔ บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                        จำนวน  ๙๘,๐๐๐  บาท        

        เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

            -ในส่วนของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท

        -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

            -ในส่วนของพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท 

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๓๒๖

ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๖๕๑ เงินอุดหนุนทั่วไป,สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับ

๘๘

ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                จำนวน        ๕,๑๗๐,๘๐๐บาท        เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ระเบียบฯ กำหนด และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้แล้วจำนวน ๖๕๑ คน  ดังนี้

             -อายุ   ๖๐-๖๙  ปี  จำนวน  ๓๗๙ คน เป็นเงิน  ๒,๗๒๘,๘๐๐  บาท

              -อายุ   ๗๐-๗๙  ปี  จำนวน ๑๖๙  คน เป็นเงิน  ๑,๔๑๙,๖๐๐  บาท

              -อายุ   ๘๐-๘๙  ปี  จำนวน   ๙๔  คน เป็นเงิน     ๙๐๒,๔๐๐  บาท  

              -อายุ   ๙๐ ปีขึ้นไป  จำนวน  ๑๐   คน เป็นเงิน     ๑๒๐,๐๐๐  บาท

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๘

ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ

ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๖ ข้อ ๒ 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)        

เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                จำนวน        ๑,๒๐๙,๖๐๐ บาท        เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามระเบียบที่กำหนดและได้แสดงความจำนงโดยขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้แล้ว  เดือนละ  ๘๐๐ บาทต่อเดือน   จำนวน ๑๒๖ คน

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๘

ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และ

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ

ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๓๖๐๙

ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๖ ข้อ ๓ 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)        

๘๙

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                     จำนวน ๙๖,๐๐๐   บาท        เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว 

และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 

คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน  ๑๖  คน

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๘๙

ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๑๙๘

ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๐๗๖

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๖ ข้อ ๔ 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัด)                                                                

สำรองจ่าย                                                                        จำนวน         ๓๐๐,๐๐๐  บาท        เพื่อจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้ากรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๑๖ โดยงบประมาณรายจ่าย จะกำหนดให้มีเงินสำรองเพื่อกรณีที่จำเป็นได้ตามความเหมาะสม 

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๖๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๒๑๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๗๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘  เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๖๘๔ ลงวันที่  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๖๐๘ ลงวันที่  ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมวกควัน พ.ศ.๒๕๖๑

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๖๐๘ ลงวันที่  ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมวกควัน พ.ศ.๒๕๖๑

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๐๖๔

ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม   ๒๕๖๐ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน

 น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม พ.ศ.๒๕๖๐

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๑๗๗ ลงวันที่   ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)        

                                                                                                                                    ๙๐                                        

รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                                

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสิงห์                                        จำนวน          ๕๐,๐๐๐  บาท        เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสิงห์ 

        -เป็นไปตามประกาศคระกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ส.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๑๕๑๔ ลงวันที่ ๑๒๖ กรกฎาคม   ๒๕๕๔

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๒๐๒ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๕๖๑

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๒๐๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๗ ข้อ ๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                        

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสิงห์                                        จำนวน          ๗๕,๐๐๐  บาท         เพื่อเป็นเงินสมทบสำหรับดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสิงห์ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

         -เป็นไปตามประกาศคระกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์

เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ส.๒๕๕๙

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๑๕๑๔

ลงวันที่ ๑๒๖ กรกฎาคม   ๒๕๕๔

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๒๐๒

ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

 พ.ศ.๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป

        -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๒๐๒

ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

 พ.ศ.๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

๙๑

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๓ ข้อ ๔

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                        

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                        จำนวน        ๑๘๗,๐๘๔ บาท                เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายกำหนด อัตราสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราร้อยละ๑ ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)                                                                                -เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖

        -เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

        -เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐