Požadavky ke klasifikaci předmětu Hudební nauka

pro žáky s individuálním studijním plánem

(platné pro školní rok 2018/2019)

1. ROČNÍK

I. pololetí

II. pololetí

 • tón a jeho vlastnosti, notová osnova, houslový a basový klíč, takt a jeho označení, taktová čára
 • hudební abeceda, stupnice, tónina
 • tempo, dynamika
 • legato, ligatura, staccato, první a druhý závěr
 • subdominanta, dominanta, tónika
 • repetice, celý tón, půltón, tečka u noty
 • čtení a zápis not (v rozsahu g-c3)
 • opakování látky z prvního pololetí
 • čtení not v basovém klíči (c - c1)
 • základní tempová označení (andante, moderato, allegro) a dynamická označení (pp, p, mf, f, ff)
 • accelerando a ritardando
 • posuvky - jejich funkce a zápis not s posuvkami (křížek a béčko)
 • stupnice do 2 křížků a 2 béček, jejich příslušný kvintakord
 • hodnoty not a pomlk

Literatura - M.Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ - 1. ročník

2. ROČNÍK

I. pololetí

II. pololetí

 • Notový zápis g - c3 s posuvkami (křížky a béčka)
 • Stupnice do 4 křížků (předznamenání, kvintakord, vyznačení půltónů)
 • U stupnice vyznačí tóniku, subdominantu a dominantu.
 • Notové délky: celá, půlová, čtvrťová s tečkou, čtvrťová, osminová, šestnáctinová + jejich příslušné pomlky.
 • Rytmické cvičení na 2/4, 3/4 nebo 4/4 takt.
 • Zná pojmy: synkopa a akcent - pozná je v notovém zápisu.
 • Vysvětlí pojmy: crescendo a decrescendo.
 • Opakujeme notový zápis od g - c3 s posuvkami, opakujeme rytmická cvičení z předešlého pololetí.
 • Opakujeme stupnice do 4 křížků (předznamenání, kvintakord, vyznačení půltónů).
 • Stupnice do 4 béček (předznamenání, kvintakord, vyznačení půltónů).
 • Hlasy pěveckého sboru (soprán, alt, tenor, bas).
 • Intervaly: čisté a velké (pojmenovat a zapsat).
 • Rozdělení hudebních nástrojů podle příslušných skupin (dechové, strunné, bicí)

Literatura - M.Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ - 2. ročník

3. ROČNÍK

I. pololetí

II. pololetí

 • umět zapsat v houslovém klíči noty od g do c3 a v basovém klíči od C do c1
 • znát definice těchto pojmů: půltón, interval, stupnice, akord, předznamenání, takt, dynamika, legato, ligatura
 • znát funkci posuvek před notami a tečky za notou
 • zapsat ve správném pořadí postup křížků v předznamenání
 • znát tři hlavní stupně ve stupnici
 • vyjmenovat durové stupnice s předznamenáním do 4 křížků
 • dělení mollových stupnic
 • které stupně zvyšujeme v mollové harmonické a melodické stupnici
 • znát mollové stupnice s předznamenáním do čtyř křížků
 • umět utvořit tónický kvintakord a jeho dva obraty
 • umět jmenovat názvy intervalů a tvořit je od různých tónů
 • vysvětlit pojmy ff, f, mf, mp, p, pp, crescendo, decrescendo
 • umět zapsat rytmický diktát ve 2/4, 3/4 a 4/4 rytmu s použitím celých, půlových, čtvrťových, osminových a šestnáctinových not, pomlk a tečky za notou
 • zapsat ve správném pořadí postup křížků a béček v předznamenání
 • umět zapsat v houslovém klíči noty od g do c4 a v basovém klíči od C do e1
 • dělení stupnic (dur – moll), u mollových (aiolská, harmonická, melodická) napsat, které stupně jsou zvýšené
 • vyjmenovat durové a mollové stupnice do čtyř křížků a béček
 • jmenovat a tvořit čisté a velké intervaly
 • co je tónina, transpozice
 • co znamenají pojmy Adagio, Moderato, Allegro, accelerando, ritardando, staccato, důraz, koruna, cantabile, dolce, espressivo, meno
 • co jsou stupnice stejnojmenné a paralelní
 • kvintakord, sextakord, kvartsextakord
 • dělení hudebních nástrojů
 • triola, počítání osminových a čtvrťových not v 3/8 taktu
 • život a dílo Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka

Literatura - M.Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ - 3. ročník, L.Zenkl: ABC hudební nauky

4. ROČNÍK

I. pololetí

II. pololetí

 • Vyjmenuj názvy oktáv. O kolik půltónů zvyšuje notu dvojitý křížek? O kolik půltónů snižuje notu dvojité béčko?
 • Jmenuj předznamenání durových a mollových stupnic do sedmi křížků. Vyjmenuj tóny stupnice H dur a stupnic a moll, e moll, h moll (harmonická a melodická).
 • Vysvětli pojmy takt a rytmus. Uveď příklad taktu jednoduchého a složeného.
 • Vysvětli pojmy: stupnice, tónina, tónorod.
 • Vyjmenuj tónický kvintakord a jeho obraty v A dur, a moll, E dur, e moll.
 • Vyjmenuj čisté a velké intervaly. Tvoř čisté a velké intervaly od různých tónů.
 • Uveď příklad dvou tónů, které jsou enharmonicky záměnné.
 • Co znamená: Grave, Largo, Lento, Adagio, Andante, Moderato, Allegretto, Allegro, Vivace, Presto, Prestissimo? Vysvětli pojmy: accelerando, ritardando, a tempo.
 • Vyjmenuj nástroje strunné – smyčcové a klávesové. Z čeho se skládají varhany?
 • Co jsou komorní soubory? Jaké skupiny nástrojů hrají v symfonickém orchestru?
 • Co víš o lidové písni? Jaký je rozdíl mezi lidovou a umělou písní?
 • Vytleskej rytmická cvičení na str. 7, 14, 21 a 33 pracovního sešitu.
 • Kde působil J. S. Bach? Uveď jeho známá díla.
 • Vyjmenuj postup křížků a béček v předznamenání.
 • Jak dělíme stupnice? Které stupně se zvyšují u mollové harmonické a mollové melodické?
 • Zopakuj si předznamenání durových a mollových stupnic do sedmi křížků a béček. Vyjmenuj tóny stupnic F dur, B dur a stupnic d moll (harmonická a melodická).
 • Co mojí společné paralelní stupnice? Uveď příklad. Co mají společné stejnojmenné stupnice? Uveď příklad.
 • Jak značíme tónický kvintakord, sextakord a kvartsextakord? Jmenuj tónický kvintakord a obraty v C dur, G dur, D dur, A dur, E dur, F dur, a moll, e moll, d moll.
 • Co jsou hlavní kvintakordy? Jak tvoříme dominantní septakord?
 • Vyjmenuj názvy intervalů. Jak je dělíme – které jsou základní? Jak vytvoříme malý interval? Utvoř velkou a malou tercii od tónů c1, g1, d1, a1. Co jsou vrchní a spodní intervaly?
 • Co je enharmonická záměna? Uveď příklad.
 • Co jsou enharmonicky záměnné stupnice? Uveď příklad.
 • Vysvětli pojmy tónina, tónorod, akcent a synkopa.
 • Vyjmenuj pomalá, mírná a rychlá tempa. Vysvětli jednotlivé pojmy.
 • Přednesová označení - vysvětli pojmy: animato, cantabile, comodo, dolce, espressivo, leggiero, marcato. Vyjmenuj melodické ozdoby.
 • Vyjmenuj druhy pěveckých sborů. Jaké znáš zpěvní hlasy?
 • Jak dělíme hudební nástroje? Vyjmenuj bicí nástroje (blanozvučné a samozvučné) a nástroje strunné drnkací.
 • Vytleskej rytmická cvičení na str. 41, 49, 61 pracovního sešitu.
 • Kde působil Wolfgang Amadeus Mozart a Ludwig van Beethoven? Uveď jejich známá díla.

Literatura - M.Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ - 4. ročník, L.Zenkl: ABC hudební nauky, J.Šafařík: Dějiny hudby I.díl, II.díl

5. ROČNÍK

I. pololetí

II. pololetí

 • Předznamenání stupnic dur a moll do 7 posuvek
 • Takty 2/4, 3/4, C, 6/8, Alla breve, trioly – vytleskat, doplnit do zápisu taktové čáry
 • Intervaly čisté, velké, malé
 • Kvintakord dur a moll a jeho obraty
 • Harmonické funkce – T, D, S
 • Komorní soubory - obsazení

Dějiny hudby:

 • Pravěk – funkce hudby, primitivní nástroje
 • Starověk – nástroje, dochované hudební památky
 • Gregoriánský chorál
 • Rytířská kultura – trubadúři, truvéři, minnesängři
 • Renesance – vokální polyfonie, skladatelé
 • Baroko – hudební formy, barokní suita, Vivaldi, Händel, Bach
 • Homofonie x polyfonie
 • Klasicismus (Haydn, Mozart, Beethoven)
 • Romantismus (Smetana, Dvořák, Chopin, Schumann, Čajkovskij, Wagner)
 • Impresionismus (Debussy, Ravel)
 • Hudba 20. století (Schönberg, Stravinskij, Janáček, Martinů)
 • Charakteristika jednotlivých slohových období
 • Hudební formy jednotlivých slohových období (variace, rondo, fuga, barokní suita, concerto grosso, sólový koncert, symfonie, sonáta, symfonická báseň)
 • Základní stavební prvky skladby (dvoutaktí, věta, perioda, malá písňová forma, velká písňová forma, téma)
 • Dominantní septakord a jeho obraty
 • Kytarové značky
 • Melodické ozdoby

Literatura - M.Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ - 5. ročník, L.Zenkl: ABC hudební nauky, J.Šafařík: Dějiny hudby I.díl, II.díl