GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació:   Títol Superior de Disseny

Nivell:   Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:             OP52-TALLER D'INFOGRAFIA EN 3D

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Tercer

Primer-segon

Optativa

8

Departament:    Mitjans informàtics

Idioma: Castellà (si s’escau, també català, anglès o francès)

Horari: Dilluns i dimecres de 13’05 a 14’55 h.

Web de l’assignatura: https://classroom.google.com/u/1/c/MzQ2NjA5OTYxM1pa

Professorat responsable:

Santiago Pérez Jaume

Correu electrònic: sperez@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Fàtima Arjona

Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

L´assignatura pertany a la matèria de Llenguatges i Tècniques de Representació i Comunicació.

2.2. Perfil professional

La capacitat per a treballar amb sistemes de disseny 3D és una de les eines més importants que pot fer servir el dissenyador gràfic.

 

Per una part, el 3D ofereix al dissenyador la possibilitat de exposar clarament les seves propostes al client, que molt sovint no té una imaginació entrenada per a interpretar correctament uns esboços, i que d’aquesta manera podrà captar perfectament les característiques del projecte.  Així, mitjançant la simulació tridimensional, es pot oferir una previsualització més realista del dissenys gràfics bidimensionals ja aplicats al suport definitiu i en un contexte similar al que els envoltarà una vegada acabats.

 

Per altra banda, la feina del dissenyador gràfic especialitzat en 3D, té un enorme ventall de possibilitats de feina a altres camps, com la creació de vídeo-jocs, pel·lícules, publicitat, etc...  La creació de textures per a personatges i ambients, així com el disseny dels mateixos o la animació tridimensional, o fins i tot la realització d’animàtiques 3D per a pel·lícules d’acció real, són feines perfectament assumibles pel dissenyador gràfic

3. Requisits

3.2. Requisits essencials

Haver superat l´assignatura de formació bàsica: “Gràfica digital”.

3.2. Requisits recomanables

Haver obtingut les competències establertes en el segon curs de Grau de l’especialitat cursada.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

CE-DG1 Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visual.

CE-DG2  Dominar la tecnologia digital per al tractament d'imatges, textos i sons.

CE-DG5 Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

CE-DG11 Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

CE-DG15 Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual

5. Resultats d’aprenentatge

  • Que l'alumne entengui el funcionament dels sistemes de simulació 3D.
  • Que aprengui a modelar objectes i personatges tridimensionals.
  • Que sigui capaç de realitzar animacions en diversos mètodes.
  • Que sapi texturitzar correctament un model tridimensional.
  • Que pugui crear materials de diferents tipus per al disseny 3D.
  • Proporcionar-li un punt de partida per desenvolupar treballs posteriors, una vegada fora de l'Escola.

 

6. Continguts

1)       Introducció als sistemes 3D:

a.        Funcionament bàsic del 3DMax (recordatori).

 

2)       Modelat 3D:

a.        Modelat amb primitives i aplicació de modificadors (recordatori).

b.        Operacions booleanes (recordatori).

c.        Modelat amb línies.  Extrusió, tornejat i solevat.

d.        Modelat de malla.

e.        Jerarquització d'elements.

 

3)       Creació i aplicació de materials:

a.        Tipus de materials.

b.        Mapes i textures.

c.        Coordinades de mapejat.

 

4)       Animació bàsica:

a.        Animació per quadres clau.

b.        Simulacions dinàmiques i reactors.

 

5)       Escenografia 3D:

a.        Aplicació de llums.

b.        Il·luminació avançada.

c.        Efectes d'entorn.

d.        Superposició de 3D sobre imatge real i viceversa.

e.        Creació de vistes de càmera.

f.         Profunditat de camp i atmosfera.

 

6)       Render:

a.     Resolucions i formats d’exportació.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

El Departament de Mitjans Informàtics  ha acordat en la reunió de data 7 de Setembre de 2018 per al curs acadèmic 2018-2019 que l’alumne ha de tenir, com a mínim, un 70% d’assistència per no perdre l’avaluació continua.

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors de Disseny/Arts Aplicades no preveu les necessitats educatives específiques ni les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

62 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòrico-pràctiques

Grup gran

Explicació teòrica de cada unitat didàctica, amb exemples pràctics adients.

Pràctiques individuals seguint tutorials realitzats simultàniament pel professor.  Una per a cada unitat didàctica.

40 hores

Exercicis pràctics

Individual

Exercicis individuals aplicant el que s’ha après amb les explicacions teòriques i els tutorials. Un per a cada unitat didàctica.

18 hores

Examens pràctics

Individual

Proves pràctiques.  Un durant tot el curs.

4 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Tota la feina es realitzarà en suport informàtic, emprant el programa “3Dstudio MAX”.  L’accés a una aula d’Informàtica seria convenient per no haver de dependre dels ordinadors particulars de cada alumne.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

Blocs de continguts.

En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació ordinaria i/o extraordinària.

 

Treballs en grup:

En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tindre una assistència a les classes del 70% durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

 

Formats d’entrega:

En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat del exercici (tant natius-amb la versió indicada- com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que el profesor podrà demanar en qualsevol periode d’avaluaciò.

En cas de treballs plagiats es posarà un 0.

Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran d’ésser lliures de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el material.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Per aprovar l'assignatura l'alumne ha de:

  • Lliurar totes les activitats proposades en la data de lliurament indicada i en el format que s’hagi demanat, i obtenir una nota mínima de 4 en cada una de les activitats.
  • Realitzar una prova objectiva i obtenir una nota mínima de 5.
  • Obtenir una nota mitjana de 5 o superior.

Cada exercici entregat fora de temps es veurà penalitzat amb un punt.

Opció 1 (amb un únic itinerari):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Tècniques d’observació

NR

CA01-CA02-CA03-CA04

10%

Treballs i projectes

R

CA05-CA06-CA07-CA08-CA11-CA13-CA14-CA15

60%

Prova objectiva final

R

CA05-CA06-CA07-CA08-CA11-CA13-CA14-CA15

30%

Total

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

  • MEDIACTIVE (2017):  El gran libro de 3ds Max 2017.  Barcelona. Marcombo.

9.2. Bibliografia complementària: 

9.3. Altres recursos: 

Consulta dels apunts a la pàgina web de l’assignatura.

10. Altres observacions