Published using Google Docs
Regulamin Konwentu Mizukon 2024.docx
Updated automatically every 5 minutes

REGULAMIN KONWENTU

Mizukon 2024

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Na czas wydarzenia o nazwie „Mizukon 2024”, zwanego dalej „Konwentem", który będzie organizowany w dniach 12 - 14.07.2024 roku wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich jego uczestników („Regulamin"). Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.).

 1. Organizatorami Konwentu Mizukon 2024 są: stowarzyszenie Szczeciński Klub Azji - ul. Orawska 23/45, 70-131 Szczecin, NIP: 9552467798, KRS: 0000962175; GOKSiR Przecław, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przecław, NIP: 8513239302, REGON: 383734596 oraz Szkoła Podstawowa z Punktem przedszkolnym w Przecławiu - Przecław 27a, 72-005 Przecław („Organizatorzy").
 2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Konwentu (mizukon.pl) oraz w formie wydrukowanej, przy stoisku akredytacji i w innych miejscach na terenie wydarzenia.
 3. Konwent odbywa się w dniach 12 - 14.07.2024 roku, od godziny 16:00 w piątek, do godziny 16:00 w niedzielę, na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przecław) oraz Szkoły Podstawowej z Punktem przedszkolnym w Przecławiu (Przecław 27a, 72-005 Przecław). 
 4. Konwent nie stanowi wypoczynku organizowanego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197). Nie jest także imprezą masową w myśl ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504).
 5. Regulamin Konwentu obowiązuje na terenie odbywania się Konwentu, to jest w miejscach wyznaczonych przez Organizatorów w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu oraz w Szkole Podstawowej z Punktem Przedszkolnym w Przecławiu. Miejsca będą oznaczone na mapie Konwentu dostępnej na akredytacji oraz w aplikacji Konwencik. Za zdarzenia zaistniałe poza terenem Konwentu Organizatorzy nie odpowiadają.

§2. AKREDYTACJA

 1. Konwent jest wydarzeniem zamkniętym, w którym udział mogą brać osoby zwane dalej „Uczestnikami", mające zgodę Organizatorów na wstęp i przebywanie na terenie Konwentu na ustalonych przez Organizatorów warunkach. Na obszarze Konwentu mogą przebywać pracownicy placówek, w których się on odbywa oraz wolontariusze, służby porządkowe i inne osoby związane z jego organizacją, jak również goście zaproszeni przez Organizatorów.
 2. Aby wziąć udział w Konwencie, należy wykupić bilet, którego cena wynosić będzie odpowiednio:
 1. I pula (od 06.02.2024 do 31.03.2024) - 90 PLN za bilet trzydniowy standard, 100 PLN za bilet trzydniowy plus oraz:
 1. 40 PLN za bilet jednodniowy ważny jedynie w piątek,
 2. 60 PLN za bilet jednodniowy ważny jedynie w sobotę,
 3. 40 PLN za bilet jednodniowy ważny jedynie w niedzielę.
 1. II pula (od 01.04.2024 do 01.06.2024) - 100 PLN za bilet trzydniowy standard, 110 PLN za bilet trzydniowy plus oraz:
 1. 50 PLN za bilet jednodniowy ważny jedynie w piątek,
 2. 70 PLN za bilet jednodniowy ważny jedynie w sobotę,
 3. 50 PLN za bilet jednodniowy ważny jedynie w niedzielę.
 1. III pula (od 02.06.2024 do 11.07.2024) - 110 PLN za bilet trzydniowy standard, 120 PLN za bilet trzydniowy plus oraz:
 1. 60 PLN za bilet jednodniowy ważny jedynie w piątek,
 2. 80 PLN za bilet jednodniowy ważny jedynie w sobotę,
 3. 60 PLN za bilet jednodniowy ważny jedynie w niedzielę.
 1. IV pula (w dniu 12.07.2024) - 120 PLN za bilet trzydniowy standard, 130 PLN za bilet trzydniowy plus. Ceny biletów jednodniowych pozostają takie same jak w III puli.
 2. Bilet VIP (od 17.02.2024 do 12.07.2024 r.) - 270 PLN.

W przypadku zakupu biletów online zgodnie z warunkami i umową sprzedaży określoną przez regulamin firmy pośredniczącej, do każdego biletu doliczana jest dodatkowa opłata serwisowa.

 1. Dzieci poniżej 6 roku życia mogą uczestniczyć w Konwencie za darmo, ale wolno im przebywać na terenie wydarzenia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 2. Uczestnicy posiadający bilet jednodniowy mogą przebywać na terenie Konwentu w następujących godzinach:
 1. piątek: 16:00 - 0:00
 2. sobota: 9:00 - 0:00
 3. niedziela: 9:00 - 16:00.
 1. Ilość biletów z każdej puli określonej w punkcie §2.2 jest ograniczona.
 2. Opłatę za bilety określoną w punkcie 2. §2 należy uiścić za pośrednictwem serwisu biletomat.pl lub na miejscu w dniu wydarzenia, w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji - ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przecław, NIP: 8513239302.
 3. Sprzedaż biletów online realizuje firma pośrednicząca BPM Media Sp. z o. o. - ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań, NIP: 9721211542. Kwestie związane z transakcjami określa regulamin sprzedawcy. 
 4. Warunki zwrotu biletów zakupionych online określa regulamin sprzedawcy firmy pośredniczącej BPM Media Sp. z o. o.
 5. Podczas procesu akredytacji konieczne będzie okazanie kodu QR (w przypadku zakupu biletów online) oraz dokumentu tożsamości celem weryfikacji tożsamości Uczestnika Konwentu. 
 6. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w Konwencie po dostarczeniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Podpisany dokument ze zgodą należy przekazać Organizatorom podczas akredytacji. Wzór zgody można znaleźć na stronie internetowej Konwentu. Osoby poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie Konwentu wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub osób dorosłych wyznaczonych przez rodziców.
 7. Osoby dorosłe zobowiązane są do posiadania dokumentu tożsamości ze zdjęciem i okazywania go na każdorazowe wezwanie Organizatorów. Brak dokumentu uniemożliwia przebywanie na terenie Konwentu.
 8. Po wejściu na teren wydarzenia Uczestnicy zobowiązani są udać się do punktów akredytacyjnych. Zabrania się przechodzenia przez płoty, parkany i jakiekolwiek inne miejsca poza przejściami wyznaczonymi przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji GOKSiR Przecław" oraz Szkołę Podstawową z Punktem przedszkolnym w Przecławiu.
 9. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w Konwencie jest identyfikator oraz opaska na rękę, uzyskiwane w punkcie akredytacji. Identyfikator należy nosić w widocznym miejscu przez cały czas trwania wydarzenia. Uczestnik Konwentu zobowiązany jest okazać identyfikator oraz opaskę na prośbę Organizatorów lub osoby reprezentującej Organizatorów. Brak opaski może skutkować usunięciem z terenu Konwentu na podstawie decyzji Organizatorów.
 10. Zgubienie lub zniszczenie identyfikatora oraz opaski należy niezwłocznie zgłosić w punkcie akredytacji. Wydanie duplikatu identyfikatora, bądź opaski możliwe będzie jedynie po oddaniu uszkodzonego. W przypadku zgubienia należy uiścić opłatę w wysokości ceny biletu, która będzie obowiązywać danego dnia wydarzenia.
 11. Zakazuje się przekazywania własnego identyfikatora oraz opaski osobom trzecim w celu korzystania z niego.
 12. Osoby przebywające na terenie Konwentu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w celu realizacji Konwentu, na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Szczeciński Klub Azji, ul. Orawska 23/45, 70-131 Szczecin, NIP: 9552467798, KRS: 0000962175. Dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 13. Do budynków na terenie Konwentu zabrania się wprowadzania zwierząt. Zakaz nie dotyczy psów asystujących osobom niewidomym.
 14. Akredytacja osób posiadających zakupione bilety odbywać się będzie w Szkole Podstawowej z Punktem przedszkolnym w Przecławiu (Przecław 27a, 72-005 Przecław) oraz na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji „GOKSiR Przecław” (ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przecław). Stacjonarna sprzedaż biletów w dniach wydarzenia odbywać się będzie wyłącznie na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji „GOKSiR Przecław”.
 15. Organizatorzy mają prawo zaprzestać akredytowania nowych uczestników w czasie trwania Konwentu w przypadku osiągnięcia limitu miejsc.

§3. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom zabezpieczenie Konwentu poprzez ochronę, służbę medyczną oraz obsługę wydarzenia. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia zaleceń wszystkich podmiotów związanych z obsługą wydarzenia, jak i służb porządkowych.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W przypadku pojawienia się osób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa bądź poczucia bezpieczeństwa prosimy o natychmiastowe zgłoszenie problemu do Organizatorów lub ochrony. Uczestnicy mają również obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych, ochrony i służby medycznej.
 3. Na terenie Konwentu zabrania się wnoszenia i posiadania:
 1. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących zostać użytych jako broń (wyjątek stanowią repliki i przedmioty imitujące broń wykorzystywane jako element stroju Cosplay, które zostaną obowiązkowo zgłoszone oraz przejdą weryfikację Organizatorów lub podmiotów do tego wyznaczonych). W przypadku konkursu Cosplay i Konwentowej Strefy Outdoorowej szczegółowe zasady określają osobne regulaminy, które można znaleźć na stronie internetowej Konwentu;
 2. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 3. narkotyków, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 4. materiałów zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, wulgarne lub pornograficzne;
 5. pojemników do rozpylania gazu; substancji żrących, farbujących, trujących lub promieniotwórczych;
 6. środków obrony osobistej, jak gaz pieprzowy, pałki policyjne i teleskopowe, paralizatory elektryczne.
 1. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla Uczestników.
 2. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada ich sprawca lub opiekun prawny.
 3. Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, jak i używania wszelkiego rodzaju urządzeń służących do spalania produktów tytoniowych, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 4. Na terenie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz posiadania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych, a także przebywania pod ich wpływem.
 5. Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz używania przemocy fizycznej, naruszania nietykalności cielesnej innych osób, rzucania przedmiotami, formułowania gróźb pod adresem innych osób oraz głoszenia wszelkich haseł obraźliwych i wulgarnych.
 6. W przypadku niepełnoletnich uczestników będących pod wpływem narkotyków, innych środków odurzających lub alkoholu opiekunowie prawni zostaną poinformowani o tym fakcie przez Organizatorów. Ze względu na podejrzenie popełnienia przestępstwa udzielenia osobie nieletniej dostępu do alkoholu Organizatorzy powiadomią również Policję.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym Regulaminem.
 8. Organizatorzy Konwentu, wyznaczone przez nich osoby związane z obsługą wydarzenia, jak i służby porządkowe mają prawo do rewizji rzeczy Uczestników, jeśli zachodzi podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa lub złamania postanowień Regulaminu.
 9. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne Uczestników Konwentu powstałe w wyniku działań pozostałych uczestników Konwentu lub osób trzecich. Uczestnicy powinni zakupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie przed rozpoczęciem Konwentu.
 10. Organizatorzy Konwentu oraz wyznaczone przez nich podmioty mają prawo do odmowy wstępu na wydarzenie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychoaktywnych, osobom próbującym wnieść niedozwolone przedmioty oraz takim, które w jakikolwiek sposób zagrażają bezpieczeństwu innych.
 11. Na terenie Konwentu zabrania się używania wszelkiego rodzaju broni, repliki broni i przedmiotów imitujących broń. Jakakolwiek próba użycia wyżej wymienionych przedmiotów będzie skutkowała powiadomieniem policji i usunięciem Uczestnika z terenu wydarzenia. Wyjątek stanowią przedmioty wykorzystywane w Strefie Outdoorowej, które przejdą weryfikację i zostaną zatwierdzone przez Organizatorów.
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

§4. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Nabywcy odpowiednich biletów „plus” oraz „VIP” mogą skorzystać ze specjalnie wyznaczonej strefy wypoczynkowej. Podczas przebywania w strefie należy przestrzegać zaleceń Organizatorów, dbać o czystość i porządek oraz nie zakłócać spokoju innym uczestnikom. Szczegóły korzystania ze strefy wypoczynkowej określa Regulamin Strefy Wypoczynkowej, który można znaleźć na stronie internetowej Konwentu.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Konwentu zobowiązane są do kulturalnego zachowania, dbania o czystość i porządek.
 3. Na terenie wydarzenia zabrania się przebywania osobom w negliżu oraz w stroju rażąco naruszającym zasady moralne. Zasada ta dotyczy również strojów cosplay.
 4. Szczegółowe postanowienia dla wystawców, twórców programu, konkursu cosplay, wolontariuszy i Strefy Outdoorowej opisują osobne regulaminy, które można znaleźć na stronie internetowej Konwentu.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do zezwalania na sprzedaż na terenie Konwentu.
 6. Obecność na Konwencie jakichkolwiek mediów odbywa się wyłącznie za zgodą Organizatorów i po weryfikacji przez nich sposobu rejestracji wydarzenia.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powielanie bądź publiczne odtwarzanie multimediów chronionych prawami autorskimi przez Uczestników oraz twórców programu wydarzenia.
 8. Zabrania się wykorzystywania logo i wszelkich wizerunków, związanych z Konwentem Mizukon bez uzyskania zgody Organizatorów.
 9. Na terenie Konwentu zakazuje się zrywania plomb zabezpieczających gniazdka elektryczne, podłączania własnych urządzeń elektrycznych (czajników, tosterów, suszarek), a także komputerów, telefonów i wszelkich ładowarek w miejscach do tego niewyznaczonych przez Organizatorów.
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczestników, pozostawione bez opieki.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy Konwentu nie ponoszą odpowiedzialności za wydarzenia, które nie odbędą się z przyczyn od nich niezależnych, takich jak nieobecność twórców programu z przyczyn osobistych, problemy techniczne, warunki pogodowe, działanie służb porządkowych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Organizatorzy mają prawo odwołania Konwentu, lub/i zmiany jego daty i miejsca bez wcześniejszego uprzedzenia oraz podania powodu, z przyczyn, z przyczyn od nich niezależnych, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja lub inna obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację konwentu. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 3. Uczestnicy Konwentu wraz z wejściem na teren konwentu wyrażają zgodę do wykorzystania ich wizerunku, w tym również zdjęć z fotostudio w celach promocyjnych i informacyjnych przez Organizatorów i ich partnerów przez okres 5 lat. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć z konwentu na swoich portalach społecznościowych, stronie internetowej Konwentu i wykorzystania ich do działań promocyjnych na następnych edycjach konwentu.
 4. Organizatorzy Konwentu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej Konwentu.
 5. Zakupienie biletu przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 6. Złamanie zakazów opisanych w regulaminie Konwentu oraz wszelkiego rodzaju agresywne i obelżywe zachowanie będą skutkować wydaleniem Uczestnika z terenu wydarzenia. W przypadku odmowy opuszczenia terenu wydarzenia oraz w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa Organizatorzy powiadomią Policję.
 7. W przypadku spraw nieuregulowanych Regulaminem, decyzje w sprawie rozpatrywania kwestii indywidualnych podejmują Organizatorzy, uwzględniając przepisy prawa.