PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

  CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE IL·LUSTRACIÓ (LOE)

MÒDUL  MEI02-REPRESENTACIÓ ESPACIAL APLICADA I

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

Primer

Anual

4

8

Departament:  Dibuix i representació gràfica

Professorat responsable:

Irene Mestre Massot

Correu electrònic: imestre@escoladisseny.com

Horari de tutories: ------------------------

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ------------------------

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

La perspectiva es defineix com l’art de representar els objectes en la forma i la disposició amb què apareixen a la vista. També, com el conjunt d’objectes que es visualitzen des del punt de vista de l’espectador. A la nostra vista, el relleu que presenten les formes dels cossos va significar la gran conquesta dels pintors del segle XV per al desenvolupament d’una part de les Perspectives. Mitjançant aquesta tècnica, els il·lustradors projecten la il·lusió d’un món tridimensional en una superfície de dues dimensions.

La perspectiva, llavors, és un sistema que permet representar tres dimensions sobre una superfície plana de dues dimensions, per tant, és una simulació del visible de la natura que permet figurar l’efecte volumètric dels objectes, col·locats aquests en un ambient de falsa profunditat.

En aquest mòdul l’estudiant aprendrà a utilitzat els recursos narratius de la perspectiva com a instrument compositiu per al disseny de qualsevol il·lustració.

1.3. Requisits per cursar el mòdul:

Sense requisits.

Recomanacions: Nocions de dibuix i de visió espacial

2. Normativa de referència

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

1. Utilitzar els mètodes, procediments, convencions i tècniques gràfiques pròpies del dibuix tècnic en la recerca i definició formal d'il·lustracions i en la comunicació gràfica d'idees.

2. Solucionar problemes de representació espacial d'imatges tant de l'entorn com de la pròpia inventiva, utilitzant el sistema de representació adient.

3. Resoldre a mà alçada problemes de representació espacial en supòsits pràctics de l'especialitat.

4. Conèixer els recursos del dibuix tècnic utilitzats en obres d'art gràfic i pictòric i analitzar-los en relació al llenguatge artístic-plàstic.

5. Valorar l'espai bidimensional com a element dinàmic, expressiu i compositiu en la representació gràfica.

6. Valorar el dibuix tècnic com a eina bàsica en l'estudi formal i estructural de la realitat sensible, en la transmissió d'informació i en la ideació i materialització d'imatges.

10. Aplicar les normes de presentació d'originals per a la seva posterior reproducció.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

4.1. Continguts temàtics

BLOC 0.- El llenguatge de l’espai

El llenguatge de l’espai: les projeccions ortogonals i obliqües. Reversibilitat. Els sistemes de representació i la seva aplicació pràctica.

Descripció de la forma tridimensional en els diferents sistemes de representació: dièdric, axonomètric, acotat i cònic.

Sistema dièdric: alfabet d'elements i plans de projecció. Paral·lelisme. Perpendicularitat. Figures planes. Poliedres regulars. Seccions. Interseccions.

BLOC 1.- Sistema cònic: generalitats

Introducció a la perspectiva cònica: elements i nocions fonamentals: punt de vista, pla del quadre, horitzó i pla geometral. Relacions entre aquests elements i diferents tipus de perspectiva cònica: central, obliqua, aèria i contrapicat.

Perspectiva cònica de les formes bàsiques: cub, cilindre, prisma, piràmide  i con.

BLOC 2.- Perspectiva cònica central

Perspectiva cònica central o d’un punt de fuga.

Cercle i formes tridimensionals bàsiques.

Elements complexos.

BLOC 3.- Perspectiva cònica obliqua de pla del quadre vertical

Perspectiva cònica de dos punts de fuga.

Cercle i formes tridimensionals bàsiques.

Elements complexos.

BLOC 4.- Perspectiva cònica obliqua de pla del quadre inclinat

Perspectiva cònica de tres punts de fuga: Perspectiva aèria i contrapicat

Cercle i formes tridimensionals bàsiques.

Elements complexos.

BLOC 5.- Sistema axonomètric

Sistema axonomètric: isonomètric, dimètric, trimètric. Figures planes, políedres regulars.

Perspectiva isomètrica i les seves aplicacions

Perspectiva cavallera i les seves aplicacions

Perspectiva militar i les seves aplicacions

BLOC 6.- Aplicació de la llum a la perspectiva cònica

Teoria d’ombres

Ombres de llum natural

Ombres de llum artificial

L’ús de la llum i l’ombra com a element expressiu

BLOC 7.- Reflexos en perspectiva cònica: l’efecte mirall

Reflexos en superfícies planes horitzontals

Reflexos en superfícies planes verticals

BLOC 8.- La perspectiva com a element compositiu

L’ús expressiu de la perspectiva

Perspectiva «a sentiment»: angulació i il·luminació variables.

Escenaris. Enquadraments i plans. Interacció personatges-escena

Il·lustracions tridimensionals o pop-ups. El llibre animat.

4.2.Distribució temporal

2 sessions de 2 hores a la setmana.

Procediments i tècniques d’avaluació

Primer semestre

 Setmana

Continguts

Activitats d’aprenentatge

24-28

setembre

 BLOC 0.- El llenguatge de l’espai

El llenguatge de l’espai: les projeccions ortogonals i obliqües. Reversibilitat. Els sistemes de representació i la seva aplicació pràctica.

Descripció de la forma tridimensional en els diferents sistemes de representació: dièdric, axonomètric, acotat i cònic.

Sistema dièdric: alfabet d'elements i plans de projecció. Paral·lelisme. Perpendicularitat. Figures planes. Poliedres regulars. Seccions. Interseccions.

1-5

octubre

BLOC 1.- Sistema cònic: generalitats

Introducció a la perspectiva cònica: elements i nocions fonamentals: punt de vista, pla del quadre, horitzó i pla geometral. Relacions entre aquests elements i diferents tipus de perspectiva cònica: central, obliqua, aèria i contrapicat.

1. Cònica diferents punts de vista

(Obligatòria però No avaluable)

8-19

 octubre

BLOC 2.- Perspectiva cònica central

Perspectiva cònica central o d’un punt de fuga.

Cercle i formes tridimensionals bàsiques. Elements complexos.

2. Cònica central Habitació de Van Gogh

22 octubre

23 novembre

BLOC 3.- Perspectiva cònica obliqua de pla del quadre vertical

Perspectiva cònica obliqua o de dos punts de fuga. Cercle i formes tridimensionals bàsiques. Elements complexos.

3.1. Cònica 2 punts de fuga

3.2. Exercici lliure

               3.2.1. Exterior (convex)

               3.2.2. Interior (concau)

26 novembre

21 desembre

BLOC 4.- Perspectiva cònica obliqua de pla del quadre inclinat

Perspectiva cònica de tres punts de fuga: Perspectiva aèria i contrapicat

Cercle i formes tridimensionals bàsiques. Elements complexos.

4.1 Cònica 3 punts de fuga

4.2 Exercici lliure en col·laboració amb Tècniques d’expressió gràfica

7 gener

18 gener

BLOC 5.- Sistema axonomètric

Sistema axonomètric: isomètric, dimètric, trimètric. Figures planes, políedres regulars.

Perspectiva isomètrica i les seves aplicacions

Perspectiva cavallera i les seves aplicacions

Perspectiva militar i les seves aplicacions

5.1. Isomètrica peça industrial

5.2. Perspectiva militar per mapa

Segon semestre

 Setmana

Continguts

Activitats d’aprenentatge

28 gener

8 març

BLOC 6.- Aplicació de la llum a la perspectiva cònica

Teoria d’ombres

Ombres de llum natural

Ombres de llum artificial

6.1.  Ombres Llum natural (6)

6.2.  Ombres Llum artificial (2)

11 març

17 abril

BLOC 7.- Reflexos en perspectiva cònica: l’efecte mirall

Reflexos en superfícies planes horitzontals

Reflexos en superfícies planes verticals

7.1. Reflexos (3)

7.2. Ombres i reflexos (2)

7.3. Exercici lliure  en col·laboració amb Tècniques d’expressió gràfica

29 abril

70juny

BLOC 8.- La perspectiva com a element compositiu

L’ús expressiu de la perspectiva

Perspectiva «a sentiment»: angulació i il·luminació variables.

Escenaris

Enquadraments i plans

Interacció personatges-escena

Il·lustracions tridimensionals o pop-ups. El llibre animat.

8.1. Exercicis curts a ma alçada a partir d’una descripció (6)

8.2. Exercici final d’una il·lustració a partir d’un relat, en col·laboració amb el mòdul de Projectes I

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

MATEU-MESTRE, M.: Framed Perspective. Vol I i II. Design Studio Press. Los Ángeles. 2016

VILLANUEVA, L.: Perspectiva lineal. Su relación con la fotografia. Edicions UPC. Barcelona 1996

5.2. Bibliografia complementària

BÄRTSCHI, W.A.: El estudio de las sombras en la perspectiva. Gustavo Gili. Barcelona 1982

BONET MINGUET, E.: Perspectiva cónica. Quiles, Artes Gráficas. Valencia, 1985

COLE, A.: Perspectiva. Blume, Barcelona 1993

FLOCON, A & TATON, R.: La perspectiva. Editorial Tecnos. Madrid, 1966

LAWSON, P.J.: Perspectiva para dibujantes. Gustavo Gili. Barcelona 1951

PARRAMÓN, J.M.: El gran libro de la perspectiva. Parramón Ediciones. Barcelona 1991

ROGRIGUEZ DE ABAJO, F.J. & REVILLA, A.: Tratado de perspectiva. Editorial Donostiarra. San Sebastián, 1985

ROTGANS, H.: Perspectiva. Ediciones CEAC, Barcelona, 1997

SCHAARWÄCHTER, G.: Perspectiva para arquitectos. Gustavo Gili. México, 1990

WARD, T.W.: Composición y perspectiva. Blume. Barcelona, 1992

5.3. Altres recursos

Web de l’assignatura.

Apunts en PDF subministrats pel professor

 

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

Mètode expositiu: Es presentaran els temes d’una manera estructurada amb un increment progressiu del grau de dificultat.

Resolució d’exercicis: Es demanarà a l’estudiant que realitzi una sèrie d’exercicis, aportant les solucions adients, aplicant la teoria i els mètodes resolutius apresos a classe. Aquests exercicis es plantejaran per escrit i se’n definiran, a més, els continguts a desenvolupar, els objectius a assolir, els criteris particulars d’avaluació de cadascun d’ells i la data de lliurament.

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Les activitats d’aprenentatge consistiran en exercicis pràctics a partir d’uns requeriments i partint del full de paper en blanc, o a partir d’una informació impresa prèvia. No s’aplicaran, en principi, els mètodes estrictes de mesura en perspectiva cònica des del sistema dièdric, sinó que gairebé tots els exercicis seran intuïtius.

6.3. Instal·lacions del centre i material

Aula amb taules de dibuix, ordinador pel professor i projector. Taules de llum

L’alumnat emprarà material bàsic del dibuix tècnic: escaires, regla, llapis, goma, compàs i diferents tipus de suports, segons els requeriments de l’acabat final de cada treball. En alguns casos es podrà requerir suport informàtic.

 

6.4. Activitats interdisciplinàries

Dues activitats en col·laboració amb el mòdul de Tècniques d’expressió gràfica.

L’última activitat del curs es farà conjuntament amb l’assignatura de Projectes I.

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

En principi no n’hi haurà. Si sorgeix qualque activitat interessant durant el curs s’incorporarà.

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

  • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):

El Departament ha acordat un 80% d’assistència per no perdre l’avaluació contínua, en reunió de dia 7 de setembre de 2018.

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

CA01

Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades

CA02

Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades

CA04

Demostra interès per la matèria

CA05

Defineix gràficament formes de la realitat i de la pròpia inventiva utilitzant amb propietat els sistemes de representació més adients.

CA06

Utilitza amb destresa i precisió els diferents materials i tècniques del dibuix tècnic amb especial atenció a la qualitat dels acabats i presentació final.

CA07

Dibuixa a mà alçada amb destresa i exactitud supòsits de representació espacial propis de l’especialitat.

CA08

Explora les possibilitats dinàmiques i expressives de l’espai i utilitzar d’una forma creativa els sistemes de representació adequant-los als problemes proposats.

CA09

Utilitza els recursos narratius de la perspectiva com a instrument compositiu per al disseny de qualsevol il·lustració.

CA10

Presenta correctament els treballs adequant-los a les especificacions formals, conceptuals i temporals establertes.

CA11

Identifica i explica els recursos del dibuix tècnic emprats en obres de l'art gràfic i pictòric utilitzant adequadament el vocabulari propi de l'assignatura.

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01 – CA02 – CA03 – CA04

10 %

---

Treballs i projectes

R

CA05 - CA06 - CA07 - CA08 - CA09 - CA10 - CA11

90 %

100%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Treballs i projectes

NR

CA05 - CA06 - CA07 - CA08 - CA09 - CA10 - CA11

40%

Prova objectiva final

NR

CA05 - CA06 - CA07 - CA08 - CA09 - CA10        

60%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).