pełna historia korespondencji chronologicznie:

***

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

pzh@pzh.gov.pl

dyrektor@pzh.gov.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Państwowy Zakład Higieny (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

W związku z publicznie głoszonymi przez PZH na profilu  www.facebook.com/Szczepienia.info/  tezami, cytuję "Przechorowując te choroby [zakaźne] "w sposób naturalny" dziecko nic nie zyskuje, tylko musi znacznie więcej cierpieć przejść ciężką chorobę i walczyć z powikłaniami" niniejszym wnoszę o udostępnienie mi następującej informacji publicznej:

1.     kopie dokumentów zawierających wyniki badań potwierdzające, że układ odpornościowy dziecka nie odnosi żadnych korzyści z naturalnego przechorowania chorób zakaźnych.

2.     kopie dokumentów zawierających wyniki badań potwierdzające, że układ odpornościowy dziecka działa sprawniej, jeśli pozbawi się go - za pomocą szczepień - możliwości naturalnej walki z chorobą zakaźną.

3.     kopie dokumentów zawierających wyniki badań potwierdzające, że zdrowe dziecko powinno się uczyć walki z drobnoustrojami poprzez szczepienia, a nie poprzez naturalne zachorowania, gdyż nauka walki z drobnoustrojami poprzez szczepienia jest dla układu odpornościowego dziecka lepsza, niż przy naturalnym zachorowaniu.

4.     kopie dokumentów z których wynika, że KAŻDE zachorowanie dziecka na chorobę zakaźną oznacza, że dziecko musi "przejść ciężką chorobę i walczyć z powikłaniami".

5.     kopie dokumentów z których wynika, jaki odsetek zachorowań dzieci na choroby zakaźne takie odra, świnka, różyczka, błonica, krztusiec, polio, Hib lub zakażenia pneumokokowe prowadzi do "ciężkiego przejścia choroby" i walki z powikłaniami.

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres [...]

***

Szanowny Panie,  

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1764 ze zm.- dalej „u.d.i.p”) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny uprzejmie informuje, że  informacja publiczna jakiej dotyczy złożony przez Panią dnia 21.02.2018 r. wniosek nie może być udostępniona w terminie określonym w art. 13 ust. 1  u.d.i.p, ze względu na konieczność realizacji przez wnioskodawcę wezwania, sformułowanego poniżej w pkt 2 niniejszego pisma.  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej zostanie załatwiony w terminie  nie dłuższym jednak niż 14 dni od wykonania przedmiotowego wezwania.

 

Wzywa się Pana do wskazania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma interesu publicznego, jakiemu ma służyć udostępnienie żądanych informacji przetworzonych, pod rygorem odmowy udzielenia informacji.

 

Wnioskodawca  żąda udostępnienia takich informacji, które nie są bezpośrednio dostępne w rejestrach, ewidencjach lub aktach, prowadzonych w jakichkolwiek formie przez  NIZP-PZH, ale ich odnalezienie wymaga analizy wielu opracowań naukowych i wywiedzenia argumentacji w oparciu o ich treść. Oznacza to, że wniosek dotyczy informacji przetworzonej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt ustawy o dostępie do informacji publicznej, czyli informacji publicznej opracowanej przez podmiot zobowiązany przy użyciu dodatkowych sił i środków, na podstawie posiadanych przez niego danych. Informacja przetworzona, stosownie do dyspozycji przywołanego wyżej przepisu, jest zaś udostępniana w takim  zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

 

Pozdrawiam,

Ewa Augustynowicz

 

dr hab. Ewa Augustynowicz, prof. nadzw. NIZP-PZH

Kierownik Laboratorium Zakładu Badania Surowic i Szczepionek

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH (NIZP-PZH)

Chocimska 24, 00-791 Warszawa

***

Szanowna Pani Doktor,

W moim wniosku proszę o udostępnienie dokumentów, które będą świadczyły o tym, że publicznie głoszone przez PZH tezy mają pokrycie w wynikach badań. Jest to więc pytanie o wiarygodność PZH i wydaje mi się, że w interesie publicznym leży, aby PZH był w stanie swoją wiarygodność wykazać.

Poza tym wszystkie moje pytania odnoszą się do zagadnienia celowości obowiązkowych szczepień ochronnych. Wydaje mi się, że w interesie publicznym leży wykazanie przez PZH (stosownymi wynikami badań), że lepiej jest dzieci szczepić, niż nie szczepić bo np.  układ odpornościowy dziecka nie odnosi żadnych korzyści z naturalnego przechorowania chorób zakaźnych (jakie badania o tym świadczą, że naturalne przechorowanie różnych chorób zakaźnych nie jest warunkiem prawidłowego ukształtowania układu odpornościowego dziecka?). W interesie publicznym leży również wykazanie przez PZH, że układ odpornościowy dziecka  działa sprawniej, jeśli pozbawi się go - za pomocą szczepień - możliwości naturalnej walki z chorobą zakaźną.W innym przypadku - biorąc pod uwagę nieprzewidywalne skutki podania szczepionki, szczepienie dziecka wydaje się nie mieć żadnego sensu, przynajmniej dopóki nikt nie zagwarantuje, że szczepienie w żaden sposób nie może negatywnie wpłynąć na zdrowie dziecka.

W interesie publicznym leży również bez wątpienia możliwość oszacowania, jakie jest prawdopodobieństwo przechorowania choroby zakaźnej (przeciw której należy się obowiązkowo szczepić) z powikłaniami, jako że szczepienie może się również wiązać z ryzykiem utraty zdrowia lub nawet życia przez dziecko i rodzice przed wydaniem zgody na szczepienie powinni zważyć bilans ryzyk i korzyści płynących ze szczepienia. I temu właśnie służy mój wniosek o informację publiczną.

Reasumując, interes publiczny, w którym złożyłem mój wniosek, jest w moje ocenie oczywisty.

Przy czym zaznaczam, że nie oczekuję od PZH "wywodzenia argumentacji". Oczekuję jedynie przekazania mi kopii wyników badań, które poświadczą prawdziwość tez głoszonych przez PZH w zdaniu  "Przechorowując te choroby [zakaźne] "w sposób naturalny" dziecko nic nie zyskuje, tylko musi znacznie więcej cierpieć przejść ciężką chorobę i walczyć z powikłaniami".

Proszę więc o kopie takich badań lub o informację, że PZH nie był w stanie do takich badań dotrzeć i nie są one Państwu znane.

Najciekawsza jest w mojej ocenie teza, że "Przechorowując te choroby "w sposób naturalny" dziecko nic nie zyskuje". Skąd wiadomo, że organizm dziecka nie czerpie żadnej korzyści z możliwości naturalnej walki z naturalnym zachorowaniem? Chętnie poznam takie badania, które o tym świadczą. A jeśli ich nie ma, to po prostu proszę o informację, że ich nie ma lub że przynajmniej nie są Państwu znane.

Z poważaniem,
[...]

***

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na e-mail z dnia 28.02.2018 z pytaniem złożonym w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, przedstawiamy  odmowę udzielenia informacji przetworzonej z uwagi na brak wykazania szczególnego interesu publicznego.

 

Wszystkie informacje, którymi dysponuje NIZP-PZH na temat epidemiologii chorób zakaźnych, którym można zapobiegać poprzez szczepienia można znaleźć na stronie NIZP-PZH  http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html

Bieżące dane publikowane co 2 tygodnie można znaleźć w Meldunkach o zachorowaniach na choroby zakaźne a dane zbiorcze w Biuletynie Choroby zakaźne.

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#01

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#04

Ogólnodostępne informacje o bezpieczeństwie szczepień, w tym stanie zaszczepienia poszczególnymi szczepionkami oraz  informacje o niepożądanych odczynach poszczepiennych można znaleźć w Biuletynach Szczepienia Ochronne na dany rok

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#05

a dodatkowo w Charakterystykach Produktów Leczniczych dostępnych na stronach organów rejestrujących szczepionki, tj. Urzędu Rejestracji ProduktówLeczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i Europejskiej Agencji Leków.  

 

W uzasadnieniu przekazuję niżej wskazane orzeczenia, które mówią o zakresie zaangażowania w konieczność przetworzenia danych, jak również brak wskazania przesłanek obiektywnych celowościowych, które uzasadniałby do przekazania przedmiotowych informacji, w tym przy uwzględnieniu analizy z drugiego wyroku, a więc podmiotu który żąda takich informacji.

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 4 września 2014 r.

I OSK 2932/13

Udostępnianie informacji przetworzonej.

TEZA aktualna

Art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., będąc podstawą do uzyskania informacji publicznej przetworzonej, w istocie ogranicza do niej dostęp, wskazując na konieczność wykazania, że jej udzielenie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Nie chodzi zatem, by udzielenie informacji publicznej było jedynie istotne dla interesu publicznego, lecz ma być dla tegoż interesu publicznego szczególnie istotne. W przypadku bowiem informacji publicznej przetworzonej, jej udostępnienie poprzedzone jest procesem tworzenia nowej informacji, nieistniejącej w chwili skierowania wniosku w takim kształcie i w takiej postaci, jakiej oczekuje wnioskodawca. Wspomniany proces powstawania tej informacji skupia podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej na jej wytworzeniu dla wnioskodawcy, odrywając go od przypisanych mu kompetencji i zadań, toteż ustawodawca zdecydował, że proces wytworzenia nowej informacji woparciu o posiadaną informację prostą obwarowany będzie koniecznością wykazania, że jej udostępnienie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 18 grudnia 2014 r.

I OSK 143/14

Publikowanie informacji o działalności organu administracji publicznej a interes publiczny uzasadniający udostępnienie informacji przetworzonej.

 

Należy przyjąć, że zasadniczo prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej ma jedynie taki wnioskodawca, który jest w stanie wykazać w chwili składania wniosku swoje możliwości wykorzystania dla dobra ogółu informacji publicznej, której przygotowania się domaga, tj. uczynienia z niej użytku dla dobra ogółu w taki sposób, który będzie przeważał nad szeroko rozumianymi kosztami wytworzenia informacji przetworzonej. Innymi słowy, korzyści z upublicznienia tej informacji muszą być większe niż konsekwencje zaabsorbowania środków osobowych, rzeczowych i czasowych organu na jej przetworzenie. Nie chodzi tu jednak o udowodnienie takich możliwości, lecz co najmniej o ich przekonujące uprawdopodobnienie. Naczelny Sąd Administracyjny podziela prezentowane w doktrynie stanowisko, że o szczególnie istotnym charakterze interesu decydują czynniki natury podmiotowej i funkcjonalnej (zob. A. Jakubowski, Prowadzenie badań naukowych jako podstawa żądania udzielenia informacji publicznej, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2012, nr 2, s. 153-154). A zatem poza wskazaną wyżej funkcją odpowiedzi na wniosek o informację przetworzoną należy uwzględnić właściwości podmiotu o nią występującego.

 

Wobec powyższego wnioskowane przez Pana informacje nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. W naszej ocenie wykazał Pan jedynie istnienie zwykłego interesu publicznego w otrzymaniu żądanej informacji publicznej. W przypadku informacji przetworzonej jest to stanowczo za mało. Ustawa wymaga tu wykazanie kwalifikowanego interesu społecznego.

 

Pozdrawiam,

Ewa Augustynowicz

Zespól Redakcyjny Szczepienia.info

NIZP-PZH