Додаток  

                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                  Сумської міської ради

                                                                  від “____”_________2018 року № _____

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  рішенням виконавчого комітету      

                                                                  Сумської міської ради  

                                                                  від “____”_________2018 року № _____

ПРАВИЛА

приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми

м. Суми

2018 р.

ЗМІСТ

№ п/п

Найменування розділу

Номер сторінки

1

Загальні положення

3

2

Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

6

3

Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

9

4

Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

12

5

Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

13

6

Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

15

7

Порядок приймання рідких відходів від споживачів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення                м. Суми

18

8

Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

19

ДОДАТКИ:

1

Перелік виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод м. Суми.

23

2

Перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення м. Суми.

25

3

Вимоги до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС м. Суми.

27

4

Акт відбору проб стічних вод.

29

5

Протокол дослідження якості стічних вод.

31

6

Акт відкриття арбітражної проби стічних вод.

33

1. Загальні положення

        1.1 Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми (далі — Правила) розроблено з метою:

        - захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

        - запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

        - гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

        - гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

        - гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

1.2. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі - виробники), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди м. Суми (далі — споживачі),  на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, які мають право на здійснення діяльності з транспортування рідких відходів (далі-перевізники).

1.3. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник;

виробник - суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод);

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення м. Суми, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами;

головний каналізаційний колектор - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

договір - договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м³;

дощова каналізація — комплекс інженерних споруд та обладнання, призначених для приймання та відведення дощових (снігових) і поливомийних стічних вод з території підприємства;                                                                                          

      залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у       20 разів допустимі величини показників, визначені в цих Правилах, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

каналізаційний випуск споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

каналізаційний колектор - трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційні очисні споруди (КОС) - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водного об’єкту;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника або в іншому місці за погодженням із виробником з вільним доступом виробника до такого колодязя;

контрольна проба - проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виробника;

локальна каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

локальні очисні споруди - споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил;

об’єкт споживача - окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

    перевізник - юридична особа незалежно від форми власності та відомчої належності, фізична особа - підприємець, які мають право на здійснення діяльності з транспортування рідких відходів;

       популяційний  еквівалент  населеного  пункту  -  навантаження стічної  води  органічними  речовинами, що підлягають біологічному розкладенню,  з  п’ятиденним  біохімічним  споживанням  кисню,  що становить  60  грамів  кисню  на  людину  на добу;

     рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності   централізованого  водопостачання  та  каналізації  і  зберігаються у вигрібних ямах;

субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і виробником на підставі договору зі споживачем та виробником;

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі УкраїниЗаконі України  «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та  Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за                      № 936/15627 (далі - Правила користування).

   1.4. Ці Правила розроблено виробником на підставі: Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 56/31508 (далі — Правила № 316), з врахуванням місцевих особливостей приймання та очищення стічних вод, а також визначають ДК забруднюючих речовин, що можуть скидатись до системи централізованого водовідведення міста Суми; звіту “Розрахунок допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах, що скидають споживачі до системи централізованого водовідведення м. Суми, затвердженого державним підприємством “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства”.

        Ці Правила  затверджені рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради та є обов’язковими для виробника та споживачів.

        1.5. Виробник встановлює кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил.

        1.6. Виробник укладає зі споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення м. Суми за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору.

1.7. Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням каналізаційної мережі споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

1.8. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки через зливальні станції або пункти виробника, у разі їх відсутності місця скиду таких стічних вод визначаються у договорі. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються цими Правилами.

1.9. Приєднання споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами  пунктів 4.1 - 4.6 розділу ІV Правил користування.

1.10. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно за договорами.

2. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

2.1. Виробник повинен:

2.1.1. Забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465.

2.1.2. Здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі                                          (у власності) споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил.

2.1.3. Контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачами.

2.1.4. Вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил.

2.1.5. Здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб. Механізм контролю, зокрема порядок відбору проб встановлюється розділом 6 цих Правил.

2.1.6. Відключати споживачів від системи водовідведення негайно                    після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму                  роботи КОС м. Суми та у разі самовільного приєднання споживачем                           до систем централізованого водовідведення та/або самовільного                         скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення                      виробника (у разі відсутності укладеного між виробником та споживачем договору або закінчення терміну його дії). При цьому, за збитки таких споживачів виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення.

2.1.7. У разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з виробником договору, вимагати їх усунення в установлені виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договором та цими Правилами.

2.1.8. Вимагати від споживачів, стічні води яких  не відповідають                 вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору,               виконувати попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою їх утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів.

        2.1.9. Вимагати від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

        2.2. Споживачі повинні:

        2.2.1. Дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках споживачів, вимагати від субспоживачів виконання вимог цих Правил.

        2.2.2. Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із виробником, надавати виробнику інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення.

        2.2.3. Виконувати на вимогу виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору.

        2.2.4. У разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виробника у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до договору.

        2.2.5. Для укладання договору надавати виробнику:

        -   письмову заяву на укладення договору;

        -   копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість;

        - копії установчих документів для юридичних осіб, громадських формувань (статут, положення);

        -  копію паспортних даних та картки платника податків для фізичних  осіб-підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи;

        - копії документів щодо права власності, права користування, іншого речового права на будинок, споруду, приміщення, приєднаних до мереж централізованого водопостачання та водовідведення;

        - копію документу, що підтверджує право підпису договору (копія наказу чи розпорядження про призначення керівника, копія довіреності);

        - копію технічного паспорту об’єкта водопостачання;

        - виконавча зйомка об’єкта водопостачання та водовіведення в масштабі 1:500, з нанесенням внутрішньомайданчикових мереж водопроводу та каналізації;

        - схему розподілу балансової належності внутрішньобудинкових  водопровідних та каналізаційних мереж споживача;

        - розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача для визначення виробником щомісячного ліміту водоспоживання;

        -  копії паспортів засобів обліку води;

        - копію протоколу дослідження якості стічних вод, за кожним з каналізаційних випусків об’єкта споживача;

        - копію схеми локальних очисних споруд (у разі її наявності).

        2.2.6. Укладати новий договір з виробником у разі зміни власника об’єкта.

        2.2.7. Надавати працівникам виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд.

        2.2.8. Визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод виробником.

        2.2.9. Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача.

        2.2.10. Перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

        2.2.11. Сплатити за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення із перевищенням ДК забруднюючих речовин.

3. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод,

які скидаються до систем централізованого водовідведення

        3.1. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС виробника відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

        3.2. Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення, не повинні:

        3.2.1. Містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші.

        3.2.2. Містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо).

        3.2.3. Містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

        3.2.4. Містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю.

        3.2.5. Містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень.

        3.2.6. Містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%.

        3.2.7. Мати температуру вище 400 С.

        3.2.8. Мати pH нижче 6,5 або вище 9,0.

        3.2.9. Мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 раза.

        3.2.10. Мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС м. Суми.

        3.2.11. Створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення.

        3.2.12. Унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища.

        3.2.13. Містити забруднюючих речовин з перевищенням ДК, установлених  цими Правилами.

        3.3. У разі якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 3.6 розділу 3 цих Правил.

        Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих виробником відповідно до Правил користування.

        3.4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до цих Правил.

        3.5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

        3.6. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 3.3 цього розділу за деякими показниками, він звертається до виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у договорі.

        Виробник розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для виробника.

        У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 (далі — Порядок), та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.                                        

        У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

        3.7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.

        3.8. Популяційний еквівалент населеного пункту - м. Суми становить              284 583 умовних мешканців.

4. Визначення ДК забруднюючих речовин

у стічних водах споживачів

        4.1. Виробник визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів як найменшу з чотирьох величин:

        1) ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на каналізаційному випуску споживача);

        2)  ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення (на вході в ці споруди);

        3) величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому виробнику відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

        4) допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива.

        Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів проводять для кожних КОС виробника або для кожного з каналізаційних колекторів, які відводять стічні води до цих очисних споруд. 

        4.2. Для всіх споживачів, що скидають стічні води до системи централізованого водовідведення м. Суми або безпосередньо на очисні споруди м. Суми,  встановлюються максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин (ДК).

        ДК визначаються виробником на підставі первинних документів: технологічного регламенту роботи КОС; дозволу на спеціальне водокористування; результатів моніторингу забруднень в господарсько-побутових водах, що надходять до системи централізованого водовідведення     м. Суми;  фактичних даних надходження стічних вод на КОС  м. Суми; фактичних даних вмісту забруднень у вихідних та очищених стічних водах КОС м. Суми; фактичних даних якості питної води; виходячи з продуктивності та можливостей технології очищення, що реалізована на міських КОС.

        4.3. У разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах, що скидаються до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди м. Суми, за ДК у каналізаційній мережі приймають ДК, визначені додатком 3 до цих Правил.

        У разі виявлення у стічних водах речовин, ДК яких не передбачені цими Правилами, приймаються ДК, встановлені Правилами № 316.

5. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод

до систем централізованого водовідведення

        5.1. Виробник та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення                 м. Суми відповідно до чинного законодавства України.

        5.2. У разі невиконання споживачами цих Правил щодо дотримання: якості скиду стічних вод; режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений виробником від системи централізованого водовідведення після письмового попередження споживача  не менше ніж за п’ять діб.

        Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до цих Правил, та уклали з виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

        5.3. У разі стягнення з виробника грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

        5.4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між споживачами,

які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:

де

-

відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);

-

середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач               (м³/добу);

-

сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з і-го споживача (тис. грн).

        5.5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі виробника, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

        5.6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою:

де

-

частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем;

-

загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн);

-

скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

-

сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

        Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається Правилами № 316 та цими Правилами.

6. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем

централізованого водовідведення

        6.1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробника. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз,  встановлюються  додатками 2, 3 до цих Правил. Періодичність контролю визначається не менше одного разу на три місяці.

        За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років та копії яких повинні надаватися виробнику, щоквартально не пізніше 15-го числа наступного місяця, що слідує за кварталом.  

        Місця та періодичність відбору проб споживачі погоджують з виробником.

        Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

        Споживачі щоквартально, не пізніше 15-го числа місяця наступного,                що слідує за кварталом, надають виробнику інформацію про об’єми                    стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення        або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди, та їх якісний склад (результат хімічного аналізу, оформлений протоколом дослідження якості стічних вод).

        Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати:

        - технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану,

        - графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя,

        -  нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача,         -  технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку,

        - відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо),

        - характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення,

        -    індивідуальні норми використання води та водовідведення.

        6.2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт споживачі повинні негайно інформувати виробника.

        6.3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробника, повинні забезпечити можливість проведення виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

        6.4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виробника, у разі її відсутності - інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

        6.5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

        6.6. З метою контролю якості стічних вод споживачів виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

        Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконує уповноважений представник виробника (пробовідбірник), що фіксується в акті відбору проб стічних вод, який підписують як представник виробника, так і представник споживача, який повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу. Пробовідбірник, приступаючи до виконання своїх обов’язків, повинен мати  посвідчення працівника виробника.        

        Акт відбору проб стічних вод складається виробником за формою, визначеною додатком 4 до цих Правил.

        У разі відмови представника споживача поставити свій підпис в акті відбору проб стічних вод представник виробника зазначає про це у відповідному акті.

        

        6.7. Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

        Зволікання з допуском уповноваженого представника виробника на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника виробника. Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

        6.8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та протокол дослідження якості стічних вод, оформлений згідно з додатком 5 до цих Правил.

        Споживач має право самостійно звернутися до лабораторії виробника у письмовій формі для отримання висновку про результат аналізу контрольної проби за окремими показниками з урахуванням терміну збереження проби.

        У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виробник направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

        6.9. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виробником та споживачем,  з урахуванням вимог та положень ДСТУ ISO 5667-3-2001 "Якість води. Відбір проб.                   Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами".

        Відкриття арбітражної проби та її аналіз в незалежній лабораторії проводиться в присутності представників споживача, виробника та незалежної лабораторії, в якій проводиться даний аналіз. Відкриття арбітражної проби оформляється відповідним актом згідно з додатком 6 до цих Правил.

        6.10. Незалежна лабораторія повинна при проведенні аналізу арбітражних проб застосовувати однакові з виробником методики виконання вимірювань складу та властивостей проб стічних вод та вимірювальні прилади.

        

        6.11. Порядок проведення відбору проб:

        6.11.1. При здійсненні відбору проб стічних вод на аналіз, оформлення процедури відбору проб, у тому числі складання акту відбору проб стічних вод виробник керується:

        - ДСТУ ISO 5667-2-2003 «Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб»;

        - ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами»;

        - ДСТУ ISO 5667-10-2005 «Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод»;

        - КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних і технологічних вод»;

                - Правилами користування.

        6.11.2. Відбір контрольних проб при скиданні стічних вод споживача до систем централізованого водовідведення м. Суми виконується з контрольних колодязів, що знаходяться на каналізаційному випуску споживача, безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника або в іншому місці за погодженням із виробником.

        6.11.3 Місце розташування контрольного колодязя споживача визначається відповідно до схеми розподілу балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж споживача і виробника, який є додатком до договору.

        6.11.4 Споживачі зобов’язані утримувати контрольні колодязі у належному стані (очищувати колодязі від снігу, льоду, сміття, не класти на них будівельні матеріали, не перекривати транспортними засобами, механізмами, тощо) та забезпечити до них доступ виробнику.

        6.11.5. Найменший загальний об’єм контрольної проби стічних вод складає  4,0 л. Відбір проб виконується засобами ручного відбирання проб.

7. Порядок приймання рідких відходів від споживачів, які

не приєднані до системи централізованого водовідведення м. Суми

        7.1. До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї й інші побутові стоки, які надходять у систему централізованого водовідведення через зливальні станції або пункти.

        7.2. Улаштування, експлуатація вигрібних ям та збирання рідких відходів з неканалізованих об’єктів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011  N 145.

        7.3. На зливних станціях та пунктах відношення кількості води, що додається до кількості рідких відходів, слід приймати 1:1. Рідкі відходи, що скидаються на зливних станціях або пунктах, після розбавлення, по якості повинні відповідати вимогам цих Правил.

        7.4. Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки й пісок, БСКповн. не повинне перевищувати 1000 мг/л.

        7.5. Вигріб слід очищати в міру його заповнення, відповідно до об’єму використаної води.

        7.6. Скидати рідкі відходи з вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

        7.7. Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання зливної станції або пункту здійснюється силами перевізника.

        7.8. Перевізник перед початком здійснення господарської діяльності з перевезення рідких відходів зобов'язаний укласти договір з виробником  на  скид  рідких відходів, яким  визначаються умови приймання та сплати за очищення стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом  від споживачів.

        7.9. Перевезення рідких відходів від місця їхнього збору до зливної камери або пункту здійснюється тільки спеціально обладнаними для цього транспортними засобами (асенізаційними машинами), що унеможливлюють їх розвіювання,  розсипання,  розливання  та  розпилення,   а також забезпечують зручність  під  час їх завантаження та вивантаження.

        7.10. Перевізник зобов'язаний надавати на вимогу виробника інформацію про найменування та адреси об’єктів юридичних і фізичних осіб, звідки проводився вивіз стічних вод, і дані про якісний, хімічний склад і обсяг їхніх стоків.

        7.11. За скид рідких відходів без укладення договору, а також за скид рідких відходів не на зливних станціях або пунктах, перевізник сплачує виробнику за весь  об’єм скинутих рідких відходів, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

 

        7.12. При зміні найменування перевізника, його банківських реквізитів, юридичної адреси, або інших реквізитів, перевізник, зобов'язаний у триденний термін офіційно повідомити про зміни виробника.

8. Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

        8.1. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод  вимогам цих Правил та умовам укладеного договору споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

        Кількість стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 8.2, 8.12 цього розділу або згідно з Правилами користування.

        Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників, оплачуються споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

        8.2. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, сплачують виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

        8.3. Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виробника (Pc) розраховує виробник за формулою:

де

-

тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м³;

-

об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м³;

-

об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м³;

-

об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м³;

-

коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

8.4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

8.5. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2; від 1,5 до 2 одиниць - Kk = 5;                     від 2 та більше одиниць - Kk = 10.

8.6. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:

де

-

хімічне споживання кисню;

-

біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб.

      8.7. У  разі  скиду  стічних  вод  з  температурою  вище  ніж  40ºС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

8.8. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk = 5.

8.9. У разі виявлення виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену Правилами користування та цими Правилами допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою:

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 8.4, 8.5 цього розділу.

8.10. Якщо виробником встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення виробника не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5.

8.11. Якщо виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою

 

де

Cfi

-

фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини;

ДКі

-

допустима концентрація і-ої речовини.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 8.4 цього розділу.

8.12. Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.

8.13. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на розрахунковий рахунок виробника протягом десяти днів з дня його отримання.

8.14. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування та цих Правил.

Директор Департаменту інфраструктури

міста Сумської міської ради                                                                     Г.І. Яременко

Директор КП “Міськводоканал”

Сумської міської ради                                                                              А.Г. Сагач

                                                                     

                                                               Додаток 1 
                                                                             до Правил приймання стічних вод 
                                                                             до систем централізованого 
                                                                             водовідведення міста Суми

                                                                              (пункт 3.3 розділу 3)

ПЕРЕЛІК 
виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод м. Суми

        1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

        2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

        3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

        4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

        5. Гальванічне виробництво.

        6. Машинобудування і металообробка.

        7. Металургія чорна та кольорова.

        8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиро-бів, керамічних виробів.

        9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактив-них речовин.

        10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

        11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини: неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6 - трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше            2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше                  20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм³, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Директор Департаменту інфраструктури

міста Сумської міської ради                                                                     Г.І. Яременко

Директор КП “Міськводоканал”

Сумської міської ради                                                                         А.Г. Сагач

                                                             

                                                                              Додаток 2 
                                                                             до Правил приймання стічних вод 
                                                                             до систем централізованого 
                                                                             водовідведення міста Суми
                                                                             (пункт 3.4 розділу 3)

ПЕРЕЛІК 
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення м. Суми

        1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

        2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

        3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

        4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

        5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

        6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

        7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

        8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

        9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

        10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України                                      від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Директор Департаменту інфраструктури

міста Сумської міської ради                                                                     Г.І. Яременко

Директор КП “Міськводоканал”

Сумської міської ради                                                                         А.Г. Сагач   

                                                             Додаток 3
                                                        до Правил приймання стічних вод 
                                                        до систем централізованого 
                                                        водовідведення міста Суми
                                                        (пункт 4.3 розділу 4)

ВИМОГИ 
до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС м. Суми

Показники якості стічних вод

Одиниця виміру

Максимально допустима концентрація (ДК) забруднюючих речовин в пробі стічних вод

1

2

3

4

1

Завислі речовини

мг/дм³

254,3

2

БСК5

мг/дм³

207,3

3

ХСК

мг/дм³

500,0

4

Азот амонійний

мг/дм³

20,0

5

Фосфати (РО4³⁺)

мг/дм³

4,9

6

Нафтопродукти

мг/дм³

2,1

7

СПАР

мг/дм³

0,43

8

Залізо (загальне)

мг/дм³

1,0

9

Мідь

мг/дм³

0,12

10

Цинк

мг/дм³

0,12

11

Нікель

мг/дм³

0,33

12

Хром (Сr³⁺) 

мг/дм³

0,5

13

Свинець

мг/дм³

0,09

14

Жири рослинні та тваринні

мг/дм³

7,8

15

Хлориди

мг/дм³

79,0

16

Сульфати

мг/дм³

77,4

17

Сульфіди

мг/дм³

1,5

18

Мінералізація загальна (сухий залишок)

мг/дм³

987,0

Директор Департаменту інфраструктури

міста Сумської міської ради                                                                     Г.І. Яременко

Директор КП “Міськводоканал”

Сумської міської ради                                                                         А.Г. Сагач   

                                   Додаток 4

         до Правил приймання стічних вод 
        до систем централізованого 
        водовідведення  міста Суми

         (пункт 6.6 розділу 6)

     КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО                                      SUMY CITY COUNCIL                                                

                 «МІСЬКВОДОКАНАЛ »                                               MUNICIPAL UTILITY

             СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                           «MISKVODOKANAL»                                        

вул. Білопільський шлях, 9, м.Суми, 40009                            9, Bilopilskiy way, Sumy, Ukraine, 40009

  1. тел. (факс) 700-181, 700-160                                                        tel. 700-181, 700-160
  2. e-mail: vodocanal _sumy@ukr.net                                               e-mail: vodocanal _sumy@ukr.net              

         А К Т №_____

відбору проб стічних вод

м. Суми                                                                           “____ ” __________ 20___ р.    

Ми, що нижче підписалися, уповноважений представник виробника  _____

____________________________________________________________________                                   

                                             (найменування виробника, посада, ПІБ представника)          

споживач (представник споживача): _____________________________________,

                                                                                         (найменування споживача, посада, ПІБ представника)

склали даний акт про те, що згідно з Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми, затвердженими рішенням виконавчого комітету Сумської  міської ради від “___”_________20___ р. №_____ та/або договором про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення від “____”_____________20 ____ р. №______ проведено відбір проб стічних вод для проведення контролю якості стічних вод, що скидаються споживачем до систем централізованого водовідведення м. Суми:

Споживач:  __________________________________________________________

                                                                               (найменування споживача, адреса)

Об’єкт контролю: ____________________________________________________

                                                                        (найменування, адреса)

Кількість контрольних колодязів:__________________________________________

Пункт та місце відбору проби: ____________________________________________

Назва проби: __________________________________________________________

Мета відбору проби: ____________________________________________________

Вид проби:      __________________________________________________________

Спосіб відбору проби: __________________________________________________

Дата та час відбору проби:________________________________________________

Об’єм проби:__________________________________________________________

Кількість проб:_________________________________________________________

Номер проб: ___________________________________________________________

Номер та характеристика тари (тип матеріалу тари, його об’єм):_______________

Візуальна органолептична характеристика проби: _______________________________

Процедура попередньої обробки проб: ___________________________________

        Показники контролю якості проб стічних вод визначені додатком 3 до                   Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми, затвердженими рішенням виконавчого комітету Сумської  міської ради від “___”_________20___ р. №_____ (далі - Правила). Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживача використовуються дані лабораторії виробника.

        У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених  Правилами, виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу оформлені згідно з додатком 5 до цих Правил.         

Споживач має право самостійно звернутися до лабораторії виробника у письмовій формі для отримання висновку про результат аналізу контрольної проби за окремими показниками, з урахуванням терміну збереження проби.

        Акт складений на _______арк. по одному примірнику для виробника та споживача. Один примірник даного акту вручено споживачу (представнику споживача) або направлено споживачу рекомендованим листом.

Проба відібрана:

представником виробника

посада ____________________________

П.І.Б. _____________________________

підпис ____________________________

споживач (представник споживача)

посада ____________________________

П.І.Б. _____________________________

підпис ____________________________

   

                                   Додаток  5

         до Правил приймання стічних вод 
        до систем централізованого 
        водовідведення  міста Суми

         (п. 6.8. розділу 6)

    КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО                                      SUMY CITY COUNCIL                                                

                 «МІСЬКВОДОКАНАЛ »                                               MUNICIPAL UTILITY

             СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                           «MISKVODOKANAL»                                        

вул. Білопільський шлях, 9, м.Суми, 40009                            9, Bilopilskiy way, Sumy, Ukraine, 40009

  1. тел. (факс) 700-181, 700-160                                                        tel. 700-181, 700-160
  2. e-mail: vodocanal _sumy@ukr.net                                               e-mail: vodocanal _sumy@ukr.net              

         ПРОТОКОЛ  № _____

дослідження якості стічних вод

м. Суми                                                                           “____ ” __________ 20___ р.     

Акт відбору проб стічних вод від “____”_________20___р. №______.

Споживач:  __________________________________________________________

                                                                               (найменування споживача, адреса)

____________________________________________________________________

Об’єкт контролю: ____________________________________________________

                                                                        (найменування, адреса)

Кількість контрольних колодязів:__________________________________________

Пункт та місце відбору проби: ____________________________________________

______________________________________________________________________

Назва проби: __________________________________________________________

Вид проби:      __________________________________________________________

Дата та час відбору проби:________________________________________________

Об’єм проби:_________________________________________________________

Номер проби: __________________________________________________________

______________________________________________________________________

Візуальна органолептична характеристика проби: _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Показники складу та властивостей стічних вод споживача згідно з проведеними  лабораторними дослідженнями виробника:

№ п/п

Показники якості стічних вод

Одиниця виміру

Максимально допустима концентрація (ДК) забруднюючих речовин в пробі стічних вод споживача

 Фактична

концентрація забруднюючих

речовин в пробі стічних

вод споживача

1

Завислі речовини

мг/дм³

254,3

2

БСК5

мг/дм³

207,3

3

ХСК

мг/дм³

500,0

4

Азот амонійний

мг/дм³

20,0

5

Фосфати (РО4³⁺)

мг/дм³

4,9

6

Нафтопродукти

мг/дм³

2,1

7

СПАР

мг/дм³

0,43

8

Залізо (загальне)

мг/дм³

1,0

9

Мідь

мг/дм³

0,12

10

Цинк

мг/дм³

0,12

11

Нікель

мг/дм³

0,33

12

Хром (Сr³⁺) 

мг/дм³

0,5

13

Свинець

мг/дм³

0,09

14

Жири рослинні та тваринні

мг/дм³

7,8

15

Хлориди

мг/дм³

79,0

16

Сульфати

мг/дм³

77,4

17

Сульфіди

мг/дм³

1,5

18

Мінералізація загальна (сухий залишок)

мг/дм³

987,0

Висновки начальника служби лабораторного контролю за якістю питної води та скидом стічних вод ___________________________________________________

____________________________________________________________________

Начальник лабораторії                  ________                                       /___________/

                                                   

Директор Департаменту інфраструктури

міста Сумської міської ради                                                                     Г.І. Яременко

Директор КП “Міськводоканал”

Сумської міської ради                                                                         А.Г. Сагач   

                                    Додаток  6

         до Правил приймання стічних вод 
        до систем централізованого 
        водовідведення  міста Суми

                                                      (пункт 6.9 розділу 6)

АКТ №____

відкриття арбітражної проби стічних вод

м. _________                                                                 «____» ____________ 20__ р.

Комісією у складі:

Представника виробника_______________________________________________

____________________________________________________________________

(назва підприємства, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

у присутності споживача (представника споживача)________________________

____________________________________________________________________

(назва підприємства/організації,  посада, прізвище, ім’я, по батькові )

у присутності представника незалежної лабораторії ________________________ ____________________________________________________________________

(найменування незалежної лабораторії, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до місцевих Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми, затверджених рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від “____”___________20_____р №________ проведено розпечатування проб стічних вод для проведення арбітражних вимірювань:

№ проби

Стан опечатування проби для аналізу

Час

Перелік показників для аналізу

Акт складений на ________арк. у _______ примірниках.

Представник виробника                        ____________               /______________/        

Споживач (представник споживача)      ____________               /______________/

Представник незалежної лабораторії    ____________               /______________/

Директор Департаменту інфраструктури

міста Сумської міської ради                                                                     Г.І. Яременко

Директор КП “Міськводоканал”

Сумської міської ради                                                                         А.Г. Сагач