ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту

 

І. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту розроблені на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013р.

1.2. До Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнем – кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у

професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України,  Типових правил,   затверджуються  директором ліцею за погодженням із Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної держадміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

 - організовує прийом заяв та документів;

 - проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

 - організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

 - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

 - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

 - вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту доводяться до відома вступників через засоби масової інформації(теле-, радіо) та інформаційний стенд, брошури що містять дані:

 - перелік професій, згідно з отриманою ліцензією (додаток 2);

 - вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

 - термін навчання за професіями;

 - обмеження з професій за віком вступників та медичними показаннями (додаток 3);

 - перелік вступних випробувань за професіями (співбесіди);

 - порядок роботи приймальної комісії;

 - наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

2.6. Терміни проведення прийому на навчання до Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту встановлюються відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

 

 

 

 

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту, вказуючи обрану професію, місце проживання, до якої додають:

 - документ про освіту в оригіналі;

- медичну довідку за формою 086-У;

- 6 фотокарток розміром 3х4;

- на залізничні професії сертифікат від психіатра і нарколога (із місця проживання), згідно Постанов КМУ № 1465 від 27.09.2000 р. № 1238 від 06.11.1997 р., на промислові професії – довідки від психіатра та нарколога (із місця проживання);

- довідку про склад сім’ї  та місце проживання;

- копії паспорта (свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);

- документ про відношення до військової повинності;

- копії ідентифікаційного коду;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

- характеристику з місця навчання.        

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди;

4.2. Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, за рішенням приймальної комісії до ліцею не зараховуються.

 

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

 - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 - діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраними професіями, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

 - особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

  - діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 - випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

 - випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

 - особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного  відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до   Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5.  Зарахування до ліцею здійснюється наказом  директора.

5.6. Після співбесіди зарахування до Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

                                                  

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати під час співбесіди, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати співбесіди, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих правил прийому до Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту здійснюється Департаментом освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації та відділом фахової освіти, ліцензування та атестації.