GOK-beleid

Onze school, GOK-school

Onze school biedt kansen aan elke leerling om tot maximale ontplooiing te komen. Wij vertrekken daarbij vanuit zinvolle, duidelijk omschreven doelstellingen, waarin de leerervaringen en leeractiviteiten van de leerling centraal staan. Wij evalueren breed, waardoor niet alleen het product, maar ook het proces telt. Wij bieden hulp aan kwetsbare leerlingen en bewaken de verscheiden socio-emotionele aspecten van het schoolleven.

Diversiteit zien wij niet als een hindernis, maar net als een meerwaarde om tot rijke leerervaringen te komen. Verder hechten wij veel belang aan de communicatie met ouders. Wij werken samen als één team om ervoor te zorgen dat elke leerling zichzelf kan zijn of zichzelf kan worden. In onze school telt elke leerling.

GOK

De GOK-werking is een essentieel onderdeel van het schoolwerkplan dat verweven is binnen de verschillende structuren in de school.

Een belangrijke taak van het schoolteam is om elke leerling een passende begeleiding te bieden met het oog op gelijke onderwijskansen. Welke aspecten nemen wij in de focus?

Welkom op onze school

Samen met het schoolteam waarborgen wij de toegang tot onderwijs voor elke leerling. Wij waken mee over een correct inschrijvingsbeleid; zo bieden we ondersteuning bij het opstellen van de inschrijvingsfiche, de onthaalbrochure en nemen we de communicatie naar ouders onder de loep. Hier werken wij als een taalcel die de verschillende documenten analyseert en focust op een positieve communicatie naar de ouders.

In het begin van het schooljaar worden de taaltesten afgenomen en geëvalueerd door het GOK-team. Leerlingen die extra taalondersteuning nodig hebben, krijgen extra taallessen Nederlands door het Alfateam.

De eerste schooldag bieden wij een warm welkom aan onze nieuwe leerlingen. Op een speelse manier maken zij kennis met de school, leerkrachten en de verschillende structuren.

De leerling staat centraal

We hebben aandacht voor de leerling en zijn functioneren binnen en buiten de school. In zijn ontwikkeling moet niet enkel de nadruk gelegd worden op theoretische kennis

maar ook op het bijbrengen van attitudes, praktische en sociale vaardigheden en het vermogen om steeds te blijven leren en te leren van elkaar.

Wij reiken hen de middelen aan om te leren leren met hoofd, hart en handen. We helpen leerlingen hun sterke en zwakke punten te zien en eraan te werken. Talenten worden ontwikkeld en zwakke punten worden omgebogen.

Samen school maken

Het GOK-team heeft ook zijn vaste plaats op de infoavond voor de nieuwe leerlingen. Samen met de ouders overlopen wij de werking van Smartschool en focussen wij op het activeren van de accounts en co-accounts op het platform. Een goede en constructieve communicatie tussen de school en de ouders is een essentieel onderdeel voor het welzijn van de leerling op school.

Wij heten de ouders ook een warm welkom op ons informeel koffiemoment rond de kerstperiode. Samen met de leerlingen bereiden wij een kerstfeestje voor en nodigen wij de ouders, directie, leerkrachten en medewerkers van de school uit voor een leuke informele babbel.

Verbindend schoolklimaat

Wij zijn ervan overtuigd dat uit diversiteit rijke leerervaringen kunnen ontstaan. Als schoolteam spelen we hierop in met een positieve ingesteldheid door onder andere focus te leggen op de diversiteit in het aangeboden lesmateriaal.

Differentiatie binnen en buiten de klas is noodzakelijk. Leerlingen kunnen van elkaar leren, zowel op persoonlijk vlak als op het vlak van vakkennis en vaardigheden. We bieden ruimte aan hen die meer verantwoordelijkheid aandurven.

We staan als school open voor andere visies en cultuurpatronen, evenals voor onze eigen cultuur en waarden. We leren ook leerlingen omgaan met deze verschillen.

Aandacht voor elke leerling

Welbevinden en zich goed voelen op onze school vinden wij heel belangrijk. Het GOK-team ondersteunt hen daar waar nodig, zowel op praktisch als op emotioneel vlak.

Elke leerling heeft recht op de juiste begeleiding wanneer nodig. Daarom werken wij onze doelstellingen samen uit met leerlingenbegeleiding en de prefecten.

Transparante evaluatie

De voorbereidingen van de klassenraden wordt steeds in overleg gedaan met het GOK-team. Hierbij bieden wij ondersteuning met positieve rapportcommentaren die de leerkrachten kunnen gebruiken om de leerlingen te evalueren.

Onze taalcel binnen het GOK-team helpt de leerkrachten ook individueel om de rapportcommentaren bij te sturen.

GOK: een taak als team

We werken als lesgevend, ondersteunend, opvoedend en leidinggevend personeel als één team samen om de leerlingen te laten groeien. We overleggen en we bundelen onze expertise. Onderwijs is niet de taak van één persoon, maar van de hele ploeg.

Ook ouders en externe participanten (bv. CLB, stagebedrijven) worden betrokken in een open en constructieve dialoog met de school. Een sterk contact tussen ouders en school zorgt voor een sterk begrip en een wederzijdse wisselwerking. We zorgen er als school voor dat elke leerling telt, zichzelf kan zijn en zichzelf volledig kan ontplooien.