GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny 

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: OP74-RECURSOS CAL·LIGRÀFICS

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Tercer

Segon

Optativa

8

Departament:  Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/castellà

Horari: Dimarts de 08.00 h. a 09.50 h. Divendres de 08.00 h. a 09.50 h.  

Web de l’assignatura: 

Professorat responsable:

Jordi Miguel Sempere i Vicedo

Correu electrònic: jsempere@escoladisseny.com

Cap de departament

Marta González Gómez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Matèria: Optatives

La cal·ligrafia i la seua pràctica és una disciplina que, en els darrers quinze anys, ha impregnat el món del Disseny en tots els àmbits a nivell nacional i internacional. Diverses escoles i mestres de diferents formacions i procedències promouen diferents estils i han recuperat —si és que alguna vegada s’havia oblidat— aquesta pràctica tant enriquidora i completa. Mitjançant llibres, metodologies actualitzades i cursos monogràfics d’un estil en concret, la pràctica (i la filosofia) cal·ligràfica s’ha anat estenent a tots els àmbits educatius i professionals, podent veure els seus «fruits» en aplicacions diverses com cartelleria, ceràmica, moda, audiovisuals, etc.

Els estils que es practicarien serien: Semi-Uncial irlandesa, Gòtica Quadrata Precissus, Itàlica Formata, Anglesa Cooperplate, Capitalis Monumentalis i Itàlica Cursiva Expressiva. Per aquesta raó, crec que és interessant promoure des del centre una assignatura que promoga valors genèrics com la disciplina, el gest, l'equilibri, la composició, l’expressivitat, etc. a més de conèixer part de la cultura escrita occidental i tot el que això reporta a la formació acadèmica i personal de cadascú.

2.2. Perfil professional

Hui per hui, un bon professional del món del disseny ha de conèixer mínimament les possibilitats creatives i comunicatives que la Cal·ligrafia aporta a l’àmbit professional de la comunicació artística i visual. En treballs com identitat i disseny de fonts (dues de les sortides professionals amb més prestigi dins el panorama laboral) la versatilitat i domini dels estils cal·ligràfics són bàsics per desenvolupar i solucionar amb solvència qualsevol encàrrec relacionat amb aquest àmbit. En procesos de retolació, lettering, cartellística i il·lustració editorial, els coneixements adquirits seran d’una utilitat vital.

A banda, el desenvolupament i pràctica d’aquesta disciplina desenvolupa una part personal i professional on la mesura, la creativitat, la responsabilitat i la calma davant de l’estress guanya protagonisme.    

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

3.2. Requisits recomanables

Haver superat prèviament les assignatures de Tipografia (EDG01, 8 ECTS), Projectes de Disseny Gràfic (EDG06, 8 ECTS) i Cultura del Disseny (FB10, 4 ECTS), assignatures contextualitzades en el segon curs dels Estudis Superiors de Disseny. És recomanable que l’alumnat hajacursat Recursos Lingüístics (EDG13, 5è semestre, 2 ECTS) i Disseny Editorial (EDG12, 5è semestre, 8 ECTS)

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

– Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.

– Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.

– Determinar i, si escau, crear solucions cal·ligràfics adequades als objectius del projecte.

5. Resultats d’aprenentatge

L'alumne serà capaç de detectar, crear i planificar projectes cal·ligràfics i sentar les bases per al disseny de marques, tipus, etc. Prestarà especial atenció a l'elecció de cadascun dels estils cal·ligràfics sospesant adequadament la seva importància simbòlica-comunicativa. Emprarà els recursos i coneixements adquirits en les múltiples activitats del disseny gràfic i de la comunicació:cartelística, il·lustració, edició, disseny tipogràfic, etc.

6. Continguts

• UD01. introducció a la Cal·ligrafia. (4 hores presencials/dues sessions de 2 hores)

– Concepte de cal·ligrafia. Principals conceptes de la pràctica cal·ligràfica.

– Contrast per translació i contrast per pressió.

– Nomenclatura bàsica: ductus, contrast, proporció, etc.

– Planificació de l’espai cal·ligràfic.

– Materials i eines.

– Principals autores i autors.

– Visionat de documental.

• UD02. Semi-Uncial irlandesa (10 hores presencials/cinc sessions de 2 hores)

– Introducció històrica.

– Principals característiques i traçats bàsics constructius.

– Variants estilístiques.

– Exemples i aplicacions.

• UD03. Gòtica Quadrata Precissus/ Gòtica Rotunda (8 hores presencials/quare sessions de 2 hores)

– Introducció històrica.

– Principals característiques i traçats bàsics constructius.

– Variants estilístiques.

– Exemples i aplicacions.

• UD04. Itàlica Formata (10 hores presencials/cinc sessions de 2 hores)

– Introducció històrica.

– Principals característiques i traçats bàsics constructius.

– Variants estilístiques.

– Exemples i aplicacions.

• UD05. Anglesa Cooperplate (10 hores presencials/cinc sessions de 2 hores)

– Introducció històrica.

– Principals característiques i traçats bàsics constructius.

– Variants estilístiques.

– Exemples i aplicacions.

• UD06. Capitalis Monumentalis (10 hores presencials/cinc sessions de 2 hores)

– Introducció històrica.

– Principals característiques i traçats bàsics constructius.

– Variants estilístiques.

– Exemples i aplicacions.

• UD07. Expressiva amb tiralínies (8 hores presencials/quatre sessions de 2 hores

– Introducció històrica.

– Principals característiques i traçats bàsics constructius.

– Variants estilístiques.

– Exemples i aplicacions.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia de treball se centra, sobretot, en l’activitat del docent a l’aula.

Així, s’enfocarà l’estratègia metodològica general en un binomi basat en sistemes inductius i sistemes expositius que porten a definir les següents línies de l’actuació didàctica a l’aula:

• Pràctiques enfocades a projectes: Aplicar els coneixements i habilitats adquirits en la fase de resolució de problemes per escometre un projecte complet.

• Estudi de casos: A partir de l’exposició de coneixements per activar els processos cognitius de l’alumne a l’inici de cada sessió, s’analitzaran casos i exemples reals dins de l’entorn de la matèria per comparar relacions i contextos de cada cas concret.

• Aprenentatge centrat en problemes: Exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements adquirits prèviament.

• Aprenentatge cooperatiu: Desenvolupar l’aprenentatge mitjançant hàbits de crítica constructiva i valoració dels treballs propis i aliens, en posades en comú, exposicions i correccions comparatives.

També es desenvoluparan mecanismes d’aprenentatge actiu i autònoma partir de la resolució de problemes plantejats pel professor i que s’avaluaran amb l’ajut dels coneixements teòrics una vegada realitzats els exercicis.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

60 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

15 hores

Classes pràctiques

Grup mitjà

Resolució de problemes pràctics a l’aula.

40 hores

Avaluació

Individual

Avaluació treballs pràctics.

5 hores

Activitats de treball no presencial

90 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Desenvolupament dels projectes de disseny.

90 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

• Aula amb espai per a grup gran.

• Taules de dibuix.

• Taula de llum.

• Equip informàtic per a ús del professor. Projector i pantalla.

• Pissarra de guix i/o pissarra de retoladors.

• Accés a internet (Wi-Fi, Ethernet, WireFire)

• Equips informàtics (MacOs o Windows) per a l’alumnat en xarxa. Biblioteca.

7.4 Activitats interdisciplinàries

Assistència a xerrades, ponències, cursos. Treballs col·laboratius interdisciplinaris de formació/professionalització.

7.5 Activitats complementàries

•Activitats de Gutemberg 2018

•Setfonts 2018

•Visita a la Impremta Nacional (Madrid)

•Visita al departament de direcció d’art i maquetació del diari «El País» (Diego Areso).

•Xerrades externes relacionades amb el món del disseny editorial.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02, CA04, CA05, CA10

5%

---

Treballs i projectes

R

CA05–CA08, CA10–CA15

95%

40%

Prova objectiva final

R

CA05–CA08, CA10–CA15

---

60%

Total

100%

100%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

La qualificació d’aquesta assignatura se basa en un procediment d’avaluació contínua el l’itinerari A i d’ avaluació final en itinerari B.

• Per a l’aplicació del sistema d’avaluació contínua, es considerarà alumnat de l’itinerari A aquell qui tingui una presencialitat d’almenys el 80% del total del període lectiu. Podrà absentar-se sense justificar un 20% del total del període lectiu (tres sessions de 4 hores) sense que li afecte al sistema d’avaluació.

• Si un/a alumne/a s’absenta sense justificar més del 20% (tres sessions de 4 hores) del període lectiu, es considerarà alumnat de l’itinerari B. En aquest cas, perd el dret a avaluació contínua i passarà a ser avaluat pel procediment d’avaluació final. Se li exigiran els treballs desenvolupats al llarg del curs més un treball final (o prova objectiva final) en les ponderacions expressades en la graella anterior.

El nivell d’aprenentatge aconseguit pels estudiants s’ha d’expressar amb qualificacions numèriques. Els resultats obtinguts per l’alumne es qualificaran d’acord amb una escala numèrica del 0 al 10, amb expressió d’un decimal, a la qual es pot afegir la qualificació qualitativa corresponent:

0,0-4,9: suspens (SS)

5,0-6,9: aprovat (AP)

7,0-8,9: notable (NT)

9,0-10: excel·lent (EX)

No Presentat (NP)

•Per superar l’assignatura, l’alumnat haurà d’obtenir com a mínim un aprovat (5,0) en tots i cadascun dels exercicis pràctics especificats puntualment en cada unitat didàctica. L’entrega de treballs fora de termini suposarà l’avaluació sobre el 80% de la nota.

• Els alumnes considerats d’itinerari A (avaluació contínua), hauran d’aprovar totes les tasques, podent recuperar al final dels períodes complementaris i/o extraordinaris únicament aquells treballs no aprovats. No es farà mitjana de notes de treballs aprovats i suspesos. No realitzen treball final o prova objectiva final.

• Els alumnes considerats d’itinerari B (avaluació final), obtindran la qualificació mitjançant mitjana aritmètica de tots els treballs i projectes presentats (suspesos i aprovats) a més del treball final o prova objectiva final. La suma de les notes dels projectes més el del treball final o prova objectiva final haurà de resultar aprovat (5,0) Si no resulta aprovat, hauran de recuperar tots els treballs (ampliant la càrrega de treball en els aprovats i recuperant els suspesos) a més de realitzar una nova prova objectiva final. 

8.4 Criteris específics/rúbrica.

– Les pràctiques i els exercicis són tècnicament correctes. Consideracions específiques: 

• El treball és complet en les seues parts.

• S’han seguit les instruccions donades.

• Ordre, neteja en l’execució d’esborranys.

• Ordre i presentació acurada en els exercicis.

• Ortotipografia i adequació tècnica.

• S’acompleix el cronograma establert.

Aquestes variables són generals i s’adaptaran respecte als objectius/tipus d’exercicis proposats durant el període lectiu.

 

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

• BRINGHURST, Robert. Los elementos del estilo tipográfico, versión 3.1. México: Colec. Libros sobre Libros, Fondo de Cultura Económica, 2008.

• CASTRO, Ivan. The ABC of custom lettering. Londres: Korero Press, 2016.

• COLES, Stephen. The anatomy of type. New York: Harper Collins Publishers, 2012.

• HENESTROSA, Cristóbal/MESSEGUER, Laura/SCAGLIONE, José. Cómo crear tipografías: del boceto a la pantalla. Madrid: Tipo e Editorial, 2012

• JOHNSTON, Edward. Writing & Iluminating & lettering. Londres, Colchester & Eton: Scottiswoodk. Bam Antyne And Co. Ltd., 1906 (1a edició).

• LUIDL, Philipp. Tipografía básica. Valencia: Campgràfic, 2004.

• MARTÍN MONTESINOS, José Luis / Mas Hurtuna, Montse. Manual de tipografía. Del plomo a la era digital. , 2a edición. Valencia: Campgràfic, 2002.

• NOORDIZIJ, Gerrit. El trazo. Teoría de la escritura. València: Campgràfic, 2009.

• TSCHICHOLD, Jan. El abecé de la buena tipografía. València: Campgràfic, 2002.

• TSCHICHOLD, Jan. La nueva tipografía. València: Campgràfic, 2003.

• WILLBER, Hans Peter / FORSSMAN, Friedrich. Primeros auxilios en tipografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.

9.2. Bibliografia complementària: 

• ADCV, Ponencias CIT Valencia. Valencia: ADCV. 2007.

• AICHER, OTL. Tipografía. València: Campgràfic, 2008.

• BAINES, Phil / Haslan, Andrew. Tipografía, función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

• BALIUS, Andreu. Type at work, Usos de la tipografía en el diseño editorial. Barcelona: Index Book, 2006.

• BEAUMONT, Michael. Tipo y color, Manual sobre el uso de la tipografía en el diseño Gráfico. Madrid: Hermann Blume, 1988.

• BLACKWEL, Lewis. La tipografía del s. XX. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.

• BLANCHARD, Gerard. La Letra. (2a ed.) Barcelona: Ceac, 1988.

• CATAPODIS, Miguel. Tipometría. Las medidas en diseño gráfico. València: Camgràfic, 2014.

• CORBETO, Albert. Daniel B. Updike impresor e historiador de la tipografía. Daniel Updike, Printing types: their history, forms, and use. Edición en castellano de los dos capítulos dedicados a la tipografía española. València: Campgràfic, 2011.

• CORBETO, Albert. Tipos de imprenta en España. València: Campgràfic, 2011.

• DE BUEN, Jorge. Manual de diseño editorial. México: Santillana, 2000.

• FRUTIGER, Adrian. En torno a la tipografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

• GANS, Richard. Catálogo tipográfico, 6º edición. Barcelona: Richard Gans Editores, 1922.

• GORDON, Bob. 1000 fuentes tipográficas. Barcelona: G. Gili, 2009.

• HIGHSMITH, Cyrus. Entre párrafos: fundamentos de tipografía. Valencia: Campgràfic, 2015.

• HOCHULI, Robin Kinross. El diseño de libros, Práctica y teoría. Valencia: Campgràfic, 2005.

• JURY, David. ¿Qué es la tipografía?. Tipos de fuentes. Barcelona: Index Book, 2007.

• KANE, John. Manual de tipografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.

• KIMBERLY, Elam. Sistemas reticulares. Principios para organizar la tipografía. Barcelona, Gustavo Gili, 1989.

• LEONARDI, Alessio. From the cow to the typewritter. The (true) history of writting. Berlín: Inprint, 2004.

• LEWIS, J. Principios básicos de Tipografía. México: Trillas, 1974.

• LUPTON, Ellen. Pensar con tipos. Barcelona: Gustavo Gili, 2011.

• MARCH, M. Tipografía Creativa, Manuales de Diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1989.

• MARTÍNEZ DE SOUSA, José. Manual de edición y autoedición. Madrid: Editorial Pirámide, 1993.

• McLEAN, Ruari. Manual de tipografía. Madrid: Herman Blume Ediciones, 1987.

• MOSLEY, James. Sobre los orígenes de la tipografía moderna. València: Campgràfic, 2010.

• MORISON, Stanley. Principios fundamentales de tipografía. Madrid: Ediciones del Bronce, 1998.

• NADAL BADAL, Oriol. Manuales tipográficos para compositores y correctores e impresores. Madrid: Unico, Unión de Correctores. Abril, 2011.

• PENELA RODRÍGUEZ, José Ramón, GARCÍA MORENO, Dimas. Catálogo de Richard Gans “Fundición Tipográfica” Historia y actividad. Comunicación Presentada al primer Congreso Internacional de Tipografía. València, 2004.

• PENELA RODRÍGUEZ, José Ramón, GARCÍA MORENO, Dimas. Tipografía Española 1900-1936. pdf.

• PERFECT, Christopher. Guía completa de la tipografía. Barcelona: Blume, 1994.

• POHLEN, Joep. Fuentes de letras. Anatomía del tipo. Madrid: Taschen Editores, 2011.

• RENNER, Paul. El arte de la tipografía. Valencia: Campgràfic, 1988.

• RODRÍGUEZ -VALERO, Daniel. Manual de tipografía digital. Valencia: Campgràfic, 2016.

• PUJOL, Josep María. Principios de la tipografía fundamental. De William Morris a Stanley Morison. Valencia: Campgràfic, 2017.

• SERRA Y OLIVERES, Antonio. Manual de la tipografía española ó sea el arte de la imprenta. Madrid: Librería de D. Antonio Oliveres, 1852.

• SPENCER, Herbert. Pioneros de la tipografía moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1995.

• UNGER, Gerard. ¿Qué ocurre mientras lees?. Valencia: Campgràfic, 2006.

• UNOS TIPOS DUROS. Catálogo General de tipografía. Obra teórico práctica ilustrada con profusión de grabados y ejemplos gráficos. (recopilació) 1950.

• VVAA. Anuari Lletraferits 2017. València: Campgràfic, 2017.

• VVAA. Retículas: soluciones gráficas para el diseñador. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.

9.3. Altres recursos: 

• Codex: The journal of typography. Nova York: Ata Price, [01-04-2011], 2011, nº 1.

• Etapes: Design et culture visuelle [en línea]. Cop. 1999 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://etapes.com.

• Experimenta: Revista de Diseño Gráfico, Aquitectura, Diseño Industrial [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www.experimenta.es.

• Monográfica: Revista temática de diseño [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www.monografica.org.

• Pentagram [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. pentagram.com/work/#/all/all/newest.

• Ponencias CIT Valencia. València: ADCV, [20-06-2007], 2007, nº1.

• Sagmeister & Walsh [en línea]. [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. sagmeisterwalsh.com.

• Typographica. Type Reviews, Books, Commentary [en línea]. Cop. 2002/2009 [consulta 2014-08-29]. Disponible a:http://typographica.org.

• UnosTiposDuros [en línea]. Cop. 2014 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. unostiposduros.com.

• Visual: Magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación. Madrid: Blur, 2009.

• Yorokobu [en línea]. Cop.2014 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://yorokobu.es.

10. Altres observacions

Qualsevol alteració de l’ordre o comportament no adient (agressivitat, acosament, violència verbal o física, etc.) que altere negativament la normalitat de l’entorn acadèmic per part d’algun alumne envers als companys o al docent, serà inmediatament comunicada a la direcció del centre per iniciar el protocol de sancions disciplinàries corresponents.