ADMISSIÓ FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Instruccions per a sol·licitar plaça en el curs 2018-2019

ACLARIMENTS IMPORTANTS

El procés d'admissió no és la matrícula. Aquestes instruccions informen sobre com demanar plaça al centre. Una vegada admès, es donaran instruccions per fer la matrícula.

Encara que vulgues seguir en el mateix institut on vas fer l'ESO o Batxillerat, o un altre cicle formatiu, has de fer igualment la sol·licitud de plaça.

Només s'ha de presentar una única sol·licitud d'admissió, i presentar al centre que trieu com a primera opció, indicant si ho desitgen fins a 5 cicles més, per ordre de preferència.

La presentació de dues sol·licituds en dos centres diferents suposa l'anul·lació de totes dues, i haurà d'esperar a les vacants que queden en finalitzar el procés.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 18 al 31 de maig de 2018, a la secretaria del centre que trieu com a primera opció.

Documentació a aportar

 1. Sol·licitud d'admissió: es realitza a través de web de Conselleria, s'imprimeix el justificant i es lliura al centre de 1a opció. Durant el període d'admissió tindràs ordinadors a la nostra secretaria per fer-ho amb la nostra ajuda. 
 2. Requisit d'accés: certificat d'alguna de les titulacions que permeten l'accés. Consulta aquí les vies d'accés a Grau Mitjà i Grau Superior. Si no es disposa del requisit en el moment de l'admissió, haurà de presentar-se:
 • Si s'obté al juny, entre el 20 i 27 de juny (termini ordinari)
 • Resta de sol·licitants fins a les 14:00 h del 9 de juliol

Els que presenten el requisit en el termini ordinari tindran prioritat sobre els que el presenten amb posterioritat.

 1. Document d’acreditació d’identitat. Majors de 18 anys obligatòriament hauran de presentar DNI, NIE o visat d'estudis.

Publicació de llistes d'admesos i no admesos

 • Llista provisional (o notificació per email si ha fet sol·licitud telemàtica): 10 de juliol
 • Reclamacions de llista Provisional: del 10 al 12 de juliol.
 • Llista definitiva: 17 de juliol

Matriculació

 • Si estàs admès, dia 17 de juliol publicarem instruccions a la web i al tauler d'anuncis del centre per realitzar la matrícula.
 • Si estàs admès en un altre centre, t'has d'informar allà.  
 • Si no estàs admès, hauràs d'esperar a l'acte públic d'adjudicació que realitzarem entre el 3 i el 21 de setembre a 1a fase, i entre el 24 de setembre i el 8 d'octubre a 2a fase, i que es concretarà i publicarà al web del centre durant la primera setmana de setembre.

Normes, assistent telemàtic i sol·licituds.

Es pot accedir a tota la normativa i l'assistent telemàtic en el següent enllaç.L'assistent telemàtic no sol estar disponible fins al primer dia d'admissió.

VOLS DEMANAR ADMISSIÓ AL CICLE SEMIPRESENCIAL?

La sol·licitud de plaça en els cicles semipresencials té algunes diferències amb la modalitat presencial. Te les expliquem a continuació:

1- TOTHOM HA DE PARTICIPAR EN EL PROCÉS D'ADMISSIÓ. Tant si es vol fer per primera vegada el cicle, com si ja ets alumne, hauràs participar en el procés d'admissió. Si creus que repetiràs o has de repetir algun mòdul, has de sol·licitar-ho també en l’admissió, y se t’asignarà prioritàriament.  

Si has de fer la sol·licitud d'admissió en mòduls de segon curs,però no tens clar si has de repetir algun primer, sol·licita igualment admissió a tots els mòduls de segon, i després ajustem en el moment de fer la matrícula.

2- SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ NO ES FA PER CURS (1rDAW), sinó per mòduls (Programació, Llenguatge de Marques, Bases de dades, FOL ...). Per això s'ha de sol·licitar admissió a cada un dels mòduls que es vol cursar.

         Els límits en la petició són:

1. Es podrà sol·licitar admissió a fins a 50 mòduls (assignatures)

2. No s'admetrà la matriculació en més de mil hores de formació.

                    3. No es pot sol·licitar mòduls de 2n curs que requereixen la superació de mòduls associats de 1r curs.  

  4. No es pot sol·licitar admissió en mòdul de FCT i Projecte. La matrícula d'aquests mòduls es farà en modalitat presencial amb posterioritat a l'inici de curs, sense necessitat de passar pel procés d'admissió a modalitat presencial.

3. ORDRE DE PRIORITAT DE SOL·LICITUDS: S'oferiran fins a 45 places, de les quals es descomptaran les reservades a repetidors. En cas que hi hagi més demandants que places, s'aplicarà el següent ordre de preferència:

Primer.  Els alumnes que ja estiguin cursant el cicle en règim semipresencial, ordenats per nombre d'hores superades.

Segon. Els sol·licitants no alumnes empadronats a la Comunitat Valenciana. Dins d'aquest grup s'ordenaran les sol·licituds per notes d'accés d'expedient o prova d'accés, igual que en la modalitat presencial. En cas d'empat tindran prioritat d'accés els treballadors ocupats o desocupats, degudament justificats. Si no es resol així l'empat, es resoldrà per ordre alfabètic, d'acord amb la lletra que per sorteig es determini.

Tercer. Els sol·licitants no alumnes no empadronats a la Comunitat Valenciana. Dins d'aquest grup s'ordenaran les sol·licituds per notes d'accés d'expedient o prova d'accés, igual que en la modalitat presencial. En cas d'empat tindran prioritat d'accés els treballadors ocupats o desocupats, en cas d'empat tindran prioritat d'accés els treballadors ocupats o aturats.

logo_largo.gifFSEhor_val.pngmec-624x306.png