Institut Narcís Oller                                                                                                 

Comissió TAC

Documents de Gestió Informàtica  

Delegats TAC / Líders Digitals


Aquest curs 2018/19 iniciem el pilotatge de la implementació del Delegat/ada TAC a cada grup/classe.

L’objectiu principal de tenir delegat/ada TAC a cada grup/classe és el de tenir una persona que tingui cura del material informàtic de l’aula i doni suport al professorat i alumnat que intervé en el seu grup/classe i/o, si és el cas, a d’altres membres de la Comunitat educativa del centre.

La figura del Delegat TAC pot recaure en més d’una persona per grup però, en aquest cas, hi haurà un coordinador o referent de l’equip. Igualment, pot ser que en un grup no hi hagi cap Delegat TAC.


Funcions del delegat TAC

Formació dels delegats TAC

Els Delegats TAC formaran part de la Comissió TAC del centre i des d’aquesta es farà la formació específica adient.

                                /