Artikel 1 – Definities

1. Maatos biedt een online platform aan waarop Instructeurs hun eigen cursussen en trainingen kunnen geven via eigen academy’s. Maatos verzorgt het systeem en de techniek en daarnaast levert Maatos op maat gemaakte trajecten en support/advies tegen betaling.

2. Onder Instructeur wordt verstaan: degene die een abonnement afsluit met Maatos en die via een eigen academy eigen cursussen en trainingen kan geven.

3. Onder Eindgebruiker wordt verstaan: degene die via een academy gebruik maakt van de cursussen en trainingen van de Instructeur.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden worden aangegaan door en tussen Maatos, Instructeur en Eindgebruiker tezamen met de privacyverklaring, de algemene voorwaarden van Maatos en andere documenten waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen.

2. Instructeurs zijn gebonden aan de Instructeurs policy.

Artikel 3 – Relatie tussen Maatos, Instructeurs en Eindgebruikers

1. Maatos is geen cursusaanbieder of onderwijsinstelling.

2. De Instructeurs zijn geen werknemers van Maatos.

3. Maatos is niet verantwoordelijk voor de interacties tussen de Instructeurs en de Eindgebruikers, met uitzondering van het bieden van de technologische middelen waarmee Instructeurs hun cursussen kunnen geven.

4. Maatos is niet aansprakelijk voor geschillen, claims, verliezen, verwondingen of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit de relatie tussen Instructeurs en Eindgebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het feit dat een Eindgebruiker afhankelijk is van de informatie die door Instructeur verstrekt wordt.

Artikel 4 – Betaling

1. Instructeurs mogen bij Eindgebruikers kosten in rekening brengen voor toegang tot hun cursussen.

2. Instructeurs zijn zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van betalingen van Eindgebruikers.

3. Maatos is niet verantwoordelijk voor eventuele annuleringen of terugbetalingen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van Instructeur en Eindgebruiker.

Artikel 5 - Gebruikerscontent

1. Maatos controleert of bewaakt de gebruikerscontent niet en garandeert op geen enkele manier de inhoud, betrouwbaarheid, validiteit, nauwkeurigheid of de waarheidsgetrouwheid van dergelijke gebruikerscontent, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud die wordt gepresenteerd via de cursussen.

2. Door het platform te gebruiken kunnen Eindgebruikers worden blootgesteld aan gebruikerscontent die zij als aanstootgevend of onfatsoenlijk beschouwen. Maatos heeft niet de verantwoordelijkheid om dergelijke inhoud van Eindgebruikers weg te houden en is niet aansprakelijk voor toegang tot of gebruik van enige gebruikerscontent.

3. Hoewel Maatos niet verplicht is om dit te doen, heeft Maatos wel absolute discretie om gebruikerscontent die op het platform is geplaatst of is opgeslagen te verwijderen, te screenen of te bewerken en dit kan op elk moment en om elke reden.

4. Als een Eindgebruiker van mening is dat zijn eigen gebruikerscontent in strijd is met wet- of regelgeving, onnauwkeurig is of een risico vormt voor welke partij dan ook, dan is het de verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker om stappen te ondernemen die hij noodzakelijk acht.

5. Als een Eindgebruiker van mening is dat andere content in strijd is met enige wet- of regelgeving, dan dient Eindgebruiker dit te melden aan Instructeur. Aanklachten dienen verhaald te worden op Instructeur.

Artikel 6 – Verplichtingen Eindgebruikers

1. Onder de voorwaarde dat Eindgebruikers voldoen aan de eisen zoals gesteld in deze voorwaarden, wordt Eindgebruikers een beperkt, persoonlijk, herroepelijk en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van het platform gegeven.

2. Het is Eindgebruikers niet toegestaan om:

- De via het platform verkregen informatie te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen.

- Inbreuk te maken op de rechten van Maatos en Instructeur, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.

- Virussen of andere programmatuur te gebruiken die schade kunnen toebrengen aan het platform of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het platform en/of de computersystemen te omzeilen.

- De goede naam en/of belangen van Maatos en Instructeur te schaden.

- Een account op naam van een ander aan te maken.

- Via het platform informatie op te slaan of te verspreiden die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

- Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken.

- Informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten of hyperlinks naar degelijke informatie te plaatsen.

- Mensen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van anderen, zoals door links naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit te plaatsen die kennelijk bedoeld zijn om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen.

- De persoonlijke levenssfeer van anderen te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van anderen of het herhaaldelijk lastigvallen van anderen met door dezen ongewenste communicatie.

Artikel 7 – Interactieve zones

1. Eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik maken van interactieve zones op het platform en Eindgebruiker doet dit op eigen risico.

2. Het platform of de interactieve zones mogen niet gebruikt worden om commerciële of andere berichten naar een andere partij te sturen, binnen of buiten het platform, als die berichten niet gevraagd, geautoriseerd of verwelkomd worden door de andere partij (spam).

3. Elk gebruik van de interactieve zones of andere gedeelten van het platform in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in beëindiging of opschorting van de rechten van Eindgebruiker met betrekking tot de interactieve zones en/of het platform.

Artikel 8 - Intellectueel eigendom

1. Eindgebruiker accepteert dat het platform, de vormgeving, de structuur, het concept en de softwareprogramma’s behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Maatos.

2. Het is Eindgebruiker niet toegestaan een onderdeel van het platform te verveelvoudigen, om te vormen, aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen, te verspreiden, te huren, uit te lenen of openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van Maatos of tenzij dit rechtens is toegestaan.

3. Het is Eindgebruiker niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Maatos. Eindgebruiker mag niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Maatos of anderen in verschillende softwareprogramma’s zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1. Maatos garandeert niet dat het platform en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Maatos is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Eindgebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van het platform en/of de Diensten.

2. Maatos is niet aansprakelijk indien er een datalek of andere storingen in het systeem zijn die ervoor zorgen dat het platform niet beschikbaar is of die ervoor zorgen dat de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de informatie op het platform in het geding kunnen komen.

3. Maatos is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het materiaal wat door Instructeurs of Eindgebruikers op het platform wordt geplaatst.

4. Maatos is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het platform.

5. Maatos is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat anderen zich onbevoegd toegang verschaffen tot het account van Eindgebruiker.

6. Maatos is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten.

7. Indien Maatos aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Eindgebruiker opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Maatos’ verplichtingen met betrekking tot haar werkzaamheden.

8. De beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Maatos.

9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 - Uitsluiting garanties

1. Maatos sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, integriteit en juistheid van het platform van Maatos, tenzij anders is bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 11 - Vertrouwelijkheid van gegevens

1.Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Partijen kunnen hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift.

Artikel 12 - Slotbepalingen

1.De algemene voorwaarden van Maatos zijn te vinden op www.maatos.nl/algemene-voorwaarden/.

2.De instructeur policy van Maatos zijn te vinden op www.maatos.nl/instructeur-policy/.