Referat fra styremøte (offentlig)

NLM Medarbeiderforeningen

Dato:

4.september 2017

Tid:

10:00 – 14:00

Sted:

Fjellhaug, Oslo

Tilstede: Frode Granerud, Knut Heng, Andreas Bakke, Anne Margareth Austgulen, Torunn Haraldsen (1. vara)

 

Forfall: Steinar Gulbrandsen

 

Saksliste

 

Sak 17/2017

Godkjenning av referat

Oppfølging

 

Det kom ingen merknader på referatet fra forrige møte og det regnes derfor for godkjent.

18/2017

Orienteringer

 

 

* Møte i lønnsnemden

* Innkomne henvendelser

Vedtak: Orienteringene tas til orientering

19/2017

Besøk fra Krifa

 

Daglig leder Kristin Fjellman og jurist Cecilie Lunde orienterte kort om hvem Krifa er og hvordan de jobber.

 

 

 

20/2017

 

 

Tariffavtale

 

 

Styret ønsker å kontakte Krifa for å gå videre med arbeidet med tariffavtale.

21/2017

Besøk av personalleder

 

Personalleder Kari Margrethe Solvang deltok på møte. Dette er en årlig tradisjon.

Status for personalavdelingen: Hektisk og meningsfullt.

De opplever å bli brukt og de ansatte trenger en sterk personalavdeling.

Kommunikasjon med NLM MAF: Samarbeidsavtalen regulerer den. Den avtalen går ut okt-17 og dersom det ikke meldes inn noen endring så fortsetter som før.

NLM-MAF sin leder stiller på et av møte til hovedstyret. Dette vil være i februar.

Pågående saker for personalavdelingen:

* Indeksregulert lønnsbetingelser for misjonærer

* Fast ansettelse for utestasjonerte. Det er ønskelig at NLM MAF stiller med en representant. Andreas Bakke blir utfordret om å stille der. Han tar kontakt med Kari Margrethe Solvang før han gir endelig svar.

* Nytt møte i lønnsnemnda 26.september

* Arbeidsmiljøundersøkelse sendes ut i disse dager

* Sykefraværet er lavt. Litt under 3 prosent.

* Det jobbes med om NLM skal bli en IA bedrift eller ikke.

* Nyansattedag 12.sept. Introduksjonsprogram for alle nyansatte. Dette kommer til å skje 2 ganger i året. Sept og febr. Dette burde være en plass for NLM MAF å være representert. Frode G. stiller der.

Vedtak: Samtalen tas til orientering

 22/2017

Saker til oppfølging

 

 

a) Tariffavtale

b) Retten til permisjon ved verv i organisasjoner for funksjonshemming:

- Styret er enstemmig i at vi ikke ønsker å gjøre noe mer med denne saken

c) Kontrakter vs fast stilling for misjonærer

- Personalavdelingen ønsker en repr. fra NLM MAF videre i dette arbeidet

d) Reglement for avspasering for utenlandsreise

- NLM Utland har regler på dette. Vi tar kontakt med Kari Margrethe for å høre om det finnes flere dokumenter og ordninger omkring dette.

e) Mobilordningen

- Dette må inn i en evt tariffavtale for å unngå skjevheter

f) Unge arbeidere – løft i lønnsforhandling

23/2017

Brosjyre for NLM-MAF

 

 

- E-post adressen bør inn

- Slagordet: Verden for Kristus bør inn

- Bytte rundt på sidene med Øyvind Åsland og punktene om hvem NLM-MAF er

- skifte ut setningen: ”Vi samarbeider og er i tett dialog og forhandlinger med ledelsen i NLM” til: ”Vi samarbeider med ledelsen i NLM gjennom tett dialog og forhandlinger.”

Nytt sitat: ”God kjennskap til arbeidsmiljøloven og NLM´s personalhåndbok bidrar faktisk til et godt arbeidsmiljø.”

24/2017

Eventuelt

 

 

* Torunn Haraldsen overtar som medlemsansvarlig

Neste styremøte blir 31.okt kl.9-11 på Skype

Referent

Anne Margareth Austgulen