GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         FB11-TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ SOCIAL

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Segon

Primer i Segon

Formació Bàsica

2

Departament:    Ciències Socials i Jurídiques

Idioma: castellà, català

Horari: http://www.escoladisseny.com/adjunts/docs/309.pdf 

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Idoia RIBAS MARINO

Correu electrònic: iribas@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Maria del Pilar ROVIRA SERRANO

Correu electrònic: mariadelpilarrovira@yahoo.es

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Jaume Enric RADO ROCA

Correu electrònic: jrado@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Cultura del disseny.

2.2. Perfil professional

Nullius in verba“ és el lema fundacional de la The Royal Society britànica, i vol dir que no hem d’acceptar, sense més, la paraula de ningú, sinó que hem de mirar per nosaltres mateixos. Aquestes paraules, proposades l’any 1660, són la constatació de que l’evidència empírica és la base del coneixement del món natural, de que el coneixement científic s’assoleix amb l’evidència empírica. “No acceptis, sense més, la paraula de ningú; mira per tu mateix”.

 

La investigació científica forma part de l’activitat habitual de determinades professions, i el disseny no és una excepció; malgrat tot, les persones professionals del disseny poden aplicar les investigacions que han fet altres professionals o investigar per crear nous coneixements. En tot cas, és important aprendre a investigar, per la qual cosa els dissenyadors-investigadors necessiten disposar de recursos útils de proposar, planificar, desenvolupar i difondre una investigació empírica..

 

En aquest context, “Tècniques d’Investigació Social, d’entre les quals l’observació és el tipus més simple d’experiència científica i el procediment empíric bàsic, és presenta com una assignatura instrumental necessària per a l’aprenentatge d’altres assignatures; una assignatura destinada a la pràctica, a provocar la crítica, la lectura comparada i l’ampliació de coneixements amb altres materials de consulta.

 

Fer una bona investigació empírica no és qüestió de mitjans, sinó de saber formular adequadament la pregunta de la investigació, que és el que demana més temps. A partir d’aquí l’investigador haurà de plantejar, elaborar i desenvolupar el pla d’investigació més adequat per respondre la pregunta de la investigació, és a dir, el problema que vol resoldre.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials

Cap requisit essencial per cursar l’assignatura.

3.2. Requisits recomanables

Cap requisit recomanable per cursar l’assignatura.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

4.2. CG/Competències generals

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

Cap competència específica de l’especialitat, atès que es tracta d’una assignatura de formació bàsica, comuna a totes les especialitats.

5. Resultats d’aprenentatge

• Identificar el mètode científic i la metodologia bàsica per a la investigació social.

• Conèixer les tècniques d’investigació social.

• Conèixer els principis de l’activitat investigadora.

• Donar instruccions bàsiques sobre l'ètica de publicació, estadístiques, normes d'article de revista d'informació, formats electrònics de referència, així com la construcció de taules i figures.

• Donar exemples de diferents tècniques d’investigació social.

• Utilitzar Internet com a font d’informació, espai d’autoaprenentatge i transferència de coneixements.

• Aplicar el mètode científic i la metodologia bàsica per a la investigació social.

• Practicar les tècniques d’investigació social.

• Utilitzar les regles d'estil bàsiques que són fonamentals per a una comunicació clara.

• Participar del propi procés de formació i crear una cultura d’autoaprenentatge permanent.

• Distingir els principals sistemes de referència bibliogràfiques i de citació de fonts d’informació.

• Valorar la xarxa d’internet com a eina d’aprenentatge permanent.

6. Continguts

Tècniques d'investigació social. Fonts primàries i secundàries. La observació. La experimentació. Mètodes d'investigació i experimentació propis de l'assignatura.

 

BLOC TEMÀTIC I. Introducció a les tècniques d’investigació social.

1. Introducció a les tècniques d’investigació social.

2. Recursos de la investigació. Fonts bàsiques d’informació. Dades primàries, dades secundàries.

3. La recerca de coneixements amb Internet. Alfabetització informacional, fonts de documentació digital i plagi acadèmic.

 

BLOC TEMÀTIC II. Metodologia per a la investigació social.

1. Metodologia per a la investigació social. El mètode científic.

2. La observació.

3. La experimentació.

 

BLOC TEMÀTIC III. Disseny d’investigacions i transferència de coneixements.

1. El disseny d’una investigació. Ètica en la investigació.

2. El tractament de la informació i anàlisi de dades. Estadística bàsica aplicada.

3. La transferència de coneixements. Creació, valoració i difusió de continguts a la xarxa d’Internet.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Proposem una metodologia de treball pràctica, activa i interactiva, amb una dinàmica participativa i oberta, flexible, individualitzada i adaptada al perfil de l’alumnat, a les seves experiències, al seu estil i ritme d’aprenentatge, a les seves capacitats, al seu desenvolupament i a les activitats proposades.

 

Escollirem diferents tipus d’agrupament de l’alumnat (intergrup, gran grup, grup mitjà, petit grup, individual) per treballar les diferents tasques programades, que es desenvoluparan d’acord amb el pla de treball i programa d’activitats que s’entregarà als estudiants a l’inici del semestre.

 

L’alumnat haurà fer, entregar en els terminis establerts, i superar TOTS els exercicis proposats, fets a l’aula o a casa, revisats a l’aula. S'aplicarà estrictament el criteri “Tolerància O” amb les còpies i els plagis.

 

Per altra banda, l’aplicació del procés d’avaluació contínua de l’alumnat requereix l'assistència regular a les classes i activitats complementàries. Atès que la falta d’assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que la correcta aplicació dels criteris d’avaluació i la mateixa avaluació contínua, en reunió de 16 de setembre de 2016, el Departament de Ciències Socials i Jurídiques ha acordat que el percentatge de faltes d'assistència, justificades i no justificades, que originen la impossibilitat d'aplicació de l'avaluació continua es del 20% del total de les hores lectives de l'assignatura.

 

Com a conseqüència, la pèrdua d’avaluació contínua implica que l’alumne no serà qualificat ni avaluat periòdicament al llarg del curs. L’alumne tindrà dret a ser avaluat mitjançant unes proves finals, acompanyades del lliurament de treballs, en les condicions que determinen en aquesta guia docent.

 

En darrer lloc, si l’alumnat no supera l’assignatura en el període ordinari (avaluació contínua, avaluació complementària i/o avaluació final), automàticament se li aplicaran els procediments i tècniques avaluació per a  l’avaluació extraordinària (o les correccions pactades amb el professorat).

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

30 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

Exposició de continguts mitjançant la presentació o l’explicació de les unitat didàctiques.

6 hores

Classes pràctiques (debats)

Grup gran

Desenvolupen activitats d’aplicació dels coneixements a situacions concretes.

7 hores

Classes pràctiques (estudi de cas)

Gran  grup

Individua

Desenvolupen activitats per a l’adquisició d’habilitats relacionades amb la matèria d’estudi.

12 hores

Tutories (obligatòries)

Individua

Grup petit

Activitats d’orientació, seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge d’un estudiant o un grup reduït d’estudiants amb atenció personalitzada del professor.

1 hora

Avaluació

Individual

Gran grup

Proves objectives orals (fi semestre)

3 hores

Avaluació

Individual

Proves objectives escrites (fi semestre)

1 hora

Activitats de treball no presencial

20 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Treball autònom individual

Individual

Lectura de la documentació

2 hores

Treball autònom individual (o en grup petit)

Individua

Grup petit

Visionat de vídeos

1 hores

Treball autònom individual

Individua

Preparació dels treball que integren la carpeta d’aprenentatge: Estudi de cas.

7 hores

Treball autònom individual

Individual

Preparació dels treball que integren la carpeta d’aprenentatge: Resums, informes, altres evidències.

2 hores

Estudi autònom individual

Individual

Preparació de les proves objectives orals (fi semestre).

3 hores

Estudi autònom individual

Individual

Preparació de les proves objectives escrites (fi semestre).

4 hores

Autoavaluació

Individual

Proves objectives escrites (fi semestre)

1 hora

*El còmput d’hores és aproximat.

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula de projectes amb taules i cadires.

Ordinador per al professor, connectat a un projector, amb connexió a Internet.

Es recomana l’alumnat dur el propi ordinador portàtil

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi, no es preveu desenvolupar cap activitat interdisciplinària.

7.5 Activitats complementàries

Les activitats complementàries es desenvoluparan d’acord amb el calendari de les institucions públiques i privades que les organitzen (si escau).

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El Departament no ha convingut cap criteri d’avaluació general, atesa la diversitat d’especialitats i assignatures, excepte pel 80% d’assistència, acordat en reunió de Departament de Ciències Socials i Jurídiques de 16 de setembre de 2016).

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (assistència, retard, participació, interès).

*80% d’assistència, acordat en reunió de Departament de Ciències Socials i Jurídiques de 16 de setembre de 2016.

NR

CA1, CA2, CA4

5%

---

Treballs oral en grup: Debats d'aula

(mínim 5 debats).

NR

CA1, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12

10%

---

Treball escrit individual: Proposta monogràfica de temàtica lliure pactada amb el professorat.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

10%

10%

Treball oral individual: Presentació oral de la proposta monogràfica de temàtica lliure (5-7 min.).

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

5%

5%

Treball escrit individual: Resum del material detallat a l’apartat “Bibliografia bàsica”.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

---

10%

Treball escrit individual: Informe webs relacionades a l’apartat “Altres recursos pedagògics”.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

---

10%

Treball oral individual: Presentació oral a dels resums de “Bibliografia bàsica” i “Altres recursos pedagògics” (5-7 min.).

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

 ---

15%

Carpeta d’aprenentatge individual.

R

CA5, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

50%

---

Treball oral individual: presentació oral de la carpeta d’aprenentatge (5-7 min.).

R

CA6, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

5%

---

Autoavaluació individual.

R

 ---

5%

 ---

Prova objectiva final escrita individual

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA15

10%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable; activitat que s’ha de superar en el període lectiu de l’assignatura; és a dir, no hi ha l’opció de superar-la en el període de recuperació del calendari acadèmic) o R (recuperable; activitat que es pot superar en el període de recuperació).

 

L’itinerari A s’aplicarà als estudiants que assisteixen regularment a classe, amb aprofitament, i que fa i entreguen en els terminis establerts TOTS els exercicis proposats. L’itinerari B s’aplicarà a la resta d’estudiants.

 

En avaluació ordinària s’aplicaran els següent itineraris: Itinerari A, Itinerari B. En avaluació extraordinària s’aplicaran els següent itineraris: Itinerari A, Itinerari B.

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

R. Sierra, “Sección 1.- Fundamentos”, 13-54, Técnicas de Investigación Social. Teoría y ejercicios, Madrid, Editorial Paraninfo, 1995.

R. Sierra, “Sección 4.- Observación”, 239-404, Técnicas de Investigación Social. Teoría y ejercicios, Madrid, Editorial Paraninfo, 1995.

9.2. Bibliografia complementària: 

C. Cifuentes, "Investigación cualitativa y cuantitativa en la gestión del diseño de producto", FOROALFA, Buenos Aires (Argentina), ForoAlfa.org, 26-04-2013, https://foroalfa.org/articulos/investigacion-cualitativa-y-cuantitativa-en-la-gestion-del-diseno-de-producto.

A. Rodríguez Musso, “La observación”, FOROALFA, Buenos Aires (Argentina), ForoAlfa.org, 30-03-2013, https://foroalfa.org/articulos/la-observacion.

R. Sierra, Técnicas de Investigación Social. Teoría y ejercicios (14ª edició), Madrid, Paraninfo, 2001. (UIB Guillem Cifre / Mateu Orfila / Arxiduc Lluis Salvador 300SIE).

S. Fábregues & J. Meneses & D. Rodriguez-Gómez & M.-H. Paré, Técnicas de Investigacion Social y Educativa (1ª edició), Barcelona, Editorial UOC, 2016.

M. García & F. Alvira & Luis E. Alonso & M. Escobar (compiladores), El anàlisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación (4ª edició, 1ª reimpressió), Madrid, Alianza Editorial S.L., 2016. (UIB Guillem Cifre / Jovellanos, 301ANA).

9.3. Altres recursos: 

Instituto Nacional de Estadística, http://www.ine.es (ES, EN).

Eurostat European Comission, http://ec.europa.eu/eurostat/ (EN).

United Nations Statistics Division, http://unstats.un.org/ (EN).

Centro de Investigaciones Sociológicas, http://www.cis.es (ES).

Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, http://www.ontsi.red.es (ES, EN).

Instituto Español de Comercio Exterior, http://www.icex.es (ES, EN).

Ética en la investigación (CSIC), (ES).