Published using Google Docs
Regulamin
Updated automatically every 5 minutes

Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2023

Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru

z dnia 1 września 2023 r.

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Muzeum Pamięci Sybiru, zwane dalej „Muzeum“, jest miejską instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z j. t. z 2022 r. poz. 385 ze zm.) oraz statutu Muzeum Pamięci Sybiru nadanego uchwalą nr XLI/607/21 Rady Miasta Białystok z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie nadania statutu Muzeum Pamięci Sybiru (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021r. poz. 3204)

2.  Niniejszy Regulamin współpracy z wolontariuszami, zwany dalej „Regulaminem” określa:

 1. zasady Wolontariatu;
 2. tryb rekrutacji Wolontariuszy;
 3. organizację współpracy.

§ 2

Zasady ogólne

 1. W ramach prowadzonej działalności statutowej Muzeum Pamięci Sybiru umożliwia osobom zainteresowanym realizację różnych form aktywności wolontarystycznej, a także tworzy warunki do współpracy z Wolontariuszami.
 2. „Wolontariuszem” jest osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz Muzeum na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.).
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy Muzeum z Wolontariuszami bezpośrednio zaangażowanymi w działalność Muzeum.
 4. Wszystkie usługi świadczone przez Wolontariuszy na rzecz Muzeum są wykonywane bez wynagrodzenia.
 5. Całokształtem programu zaangażowania Wolontariuszy w działania Muzeum kieruje Dyrektor Muzeum.
 6. Za zakres i formę realizowanych zadań i bezpośrednią współpracę z Wolontariuszami ze strony Muzeum odpowiedzialny jest Koordynator Wolontariatu.
 7. Koordynatora Wolontariatu wyznacza Dyrektor Muzeum.

§ 3

Tryb rekrutacji Wolontariuszy

 1. Koordynator Wolontariatu określa niezbędne kwalifikacje, jakie muszą spełniać Wolontariusze wykonujący zadania w ramach działalności realizowanych przez Muzeum.
 2. Zakres czynności, czas i formy aktywności Wolontariuszy określa Koordynator Wolontariatu.
 3. Określony zakres czynności, czas, formy aktywności oraz kwalifikacje Wolontariuszy muszą zostać zaaprobowane przez Dyrektora Muzeum.
 4. Rekrutację chętnych do współpracy w ramach wolontariatu prowadzi się poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o naborze, terminach przyjmowania zgłoszeń, oferowanym funkcjach i zasadach współpracy.
 5. Warunkiem przystąpienia do Wolontariatu jest wypełnienie kwestionariusza osobowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Wzór kwestionariusza udostępniony jest na stronie internetowej Muzeum.
 6. Decyzję o podjęciu współpracy z Wolontariuszem podejmuje Dyrektor Muzeum na wniosek Koordynatora Wolontariatu.
 7. Zakres obowiązków, termin współpracy oraz inne zobowiązania określa porozumienie, które Wolontariusz zawiera z Muzeum przed rozpoczęciem współpracy. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Dopuszcza się modyfikację porozumienia w zależności od ustaleń stron.
 8. Przed przystąpieniem do wykonywania świadczeń na rzecz Muzeum Wolontariusz zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy informacji poufnych i niejawnych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 9. W przypadku, gdy Kandydat na Wolontariusza w dniu zawarcia porozumienia nie ma ukończonych 18 lat porozumienie o wolontariat podpisane jest przy zgodzie rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 4

Organizacja współpracy

      1. Wolontariusz wykonuje obowiązki na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy           Wolontariuszem a Muzeum, o którym mowa w § 3 ust. 7, przy czym zabronione jest wykonywanie przez Wolontariusza ciężkich prac fizycznych.

 1. Wolontariusz przed przystąpieniem do wykonywania świadczeń na rzecz Muzeum musi zostać przygotowany do realizacji zadań, tj. zapoznać się z obowiązującym w Muzeum Regulaminem Organizacyjnym i Statutem. Muzeum zobowiązane jest zapewnić bezpieczne i higieniczne zasady wykonywania świadczeń.
 2. Muzeum zapewnia Wolontariuszom szkolenie adekwatne do zakresu obowiązków wolontariusza w tym : z zakresu BHP oraz PPOŻ. Udział w szkoleniu poświadcza wolontariusz podpisaniem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
 3. Muzeum zapewnia Wolontariuszom, którzy wykonują świadczenia na rzecz Muzeum przez okres nie dłuższy niż 30 dni, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Wolontariusze współpracujący z Muzeum mogą nieodpłatnie korzystać z urządzeń techniczno-biurowych znajdujących się na terenie Muzeum wyłącznie do celów związanych z realizacją działań Muzeum. Korzystanie z ww. urządzeń może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu zakresu i terminu ich użycia.
 5. Wolontariusze korzystający z urządzeń, o których mowa w ust. 5, a także innego wyposażenia Muzeum, zobowiązani są przestrzegać zasad właściwego ich wykorzystywania.
 6. Daty i godziny wejścia i wyjścia Wolontariuszy uczestniczących w realizacji działań Muzeum na terenie Muzeum, odnotowywane są na zasadach obowiązujących w Muzeum.
 7. Wolontariusz zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdań z wykonywanych czynności na każde żądanie Koordynatora Wolontariatu.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Wolontariusze nie mogą w okresie obowiązywania porozumienia, o której mowa w § 3 ust. 7, zawierać odpłatnych umów, których przedmiotem byłaby praca lub wykonywanie usług na rzecz Muzeum.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie ma ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2023, poz. 571).