Published using Google Docs
De zorg voor kinderen
Updated automatically every 5 minutes

De zorg voor kinderenschoolbank.jpg

Ieder kind heeft de juiste zorg nodig!

Algemeen

Alle scholen van de TOF vallen onder het samenwerkingsverband Twente Noord. Sinds 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd in Nederland. Hierin werken basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen. Wij doen dit met alle scholen in Noord Twente. Alles is erop gericht om kinderen op hun eigen basisschool het juiste onderwijsaanbod te geven. Voor de meeste kinderen zal dit eenvoudig zijn, maar voor een aantal kinderen zal hiervoor een specifiek aanbod ontwikkeld worden. Hierbij worden basisscholen ondersteund vanuit het Samenwerkingsverband.

De rol en inspraak van ouders verandert ook. Ouders worden veel nadrukkelijker betrokken bij de afstemming van het onderwijs van hun kind. Dat is logisch, want ouders zijn uiteraard dé deskundigen betreffende hun kind.

Uiteraard zijn er voor Passend Onderwijs heel veel plannen geschreven en is er heel veel informatie beschikbaar. Het voert te ver dit allemaal in deze schoolgids op te nemen. Daarom willen we graag doorverwijzen naar een tweetal websites:

www.swv-twentenoord.nl 

www.passendonderwijs.nl 

Preventie

Ons zorgplan is gebaseerd op het principe van preventie. Wij hebben onze onderwijssituatie zo ingericht dat kinderen in een veilige omgeving een ononderbroken ontwikkelingsweg kunnen afleggen. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de individuele verschillen van de kinderen, gebaseerd op de principes van adaptief onderwijs. Daarvoor hebben wij een pedagogisch en didactisch klimaat gecreëerd. Soms is dit niet voldoende en loopt de ontwikkeling van een leerling op bijvoorbeeld cognitief of sociaal-emotioneel gebied stroever dan normaal gesproken te verwachten is. Deze kinderen komen dan in de zorgstructuur, gecreëerd om ook deze kinderen adequaat te helpen.

Natuurlijk kunnen we wachten totdat er problemen ontstaan, maar we streven ernaar om zo vroeg mogelijk te signaleren en te interveniëren. Dit begint eigenlijk al voordat de kinderen op school komen met de uitgebreide vragenlijst die ouders moeten invullen bij inschrijving van hun kind.

Signalering

Om tijdig te kunnen signaleren gebruiken we diverse hulpmiddelen:

Gedurende de hele basisschoolperiode worden er gegevens bijgehouden in ons administratiesysteem.

Dit is een gecertificeerd systeem en voldoet aan de privacywetgeving. De data die zodoende wordt verzameld is in principe van de ouders van de leerling. Zij geven onze school toestemming om deze data op te slaan en alleen te gebruiken voor een optimale begeleiding van de leerling.

Mocht er sprake zijn van het delen van informatie met derden, moet altijd toestemming aan ouders gevraagd worden.

Belangrijk:

Alle gegevens worden zorgvuldig bewaard, zonder schriftelijke toestemming van de ouders mogen persoonlijke gegevens niet worden ingezien door derden. Alle gegevens op de computer zijn voorzien van wachtwoorden en het leerlingvolgsysteem staat in een afgesloten kast. Als kinderen van school gaan, bewaart de school het dossier nog vijf jaar en daarna wordt het dossier vernietigd. Ouders hebben recht op inzage van het dossier, echter na toestemming en in aanwezigheid van de directeur.

De toetsen die we gebruiken zijn in hoofdzaak signaleringstoetsen. We streven er wel naar om de door ons gebruikte toetsen ook een sterk diagnostische waarde te laten hebben.

Door deze gerichte signalering kan het zijn dat we leerlingen gaan plaatsen in de zorglijn. Hiervoor hebben we een aantal procedures opgesteld. Bijvoorbeeld een leerling valt uit volgens de methodetoetsen van de spellingsmethode, ook de methode-onafhankelijke toets laat een onvoldoende score zien. In overleg met de leerkracht, de intern begeleider en ouders wordt besloten om deze leerling in de zorglijn voor spelling te plaatsen.

Diagnosticeren

Natuurlijk is het van belang dat er een goede diagnose van het probleem gesteld wordt. Vaak kan de leerkracht zelf een goede diagnose stellen, met de hulpmiddelen die hem/haar ter beschikking staan (observaties, toetsen, e.d.).

Als het echter niet lukt om een goede diagnose te stellen en er is meer onderzoek nodig, dan kan de leerkracht de hulp inroepen van de intern begeleider. Samen zullen ze overleggen wat er nog nodig is om een goede diagnose te stellen. Dit kan bijvoorbeeld een klein onderzoekje zijn, maar het kan ook zo zijn dat er externe hulp ingeroepen moet worden.

Begeleiding

Als een leerling in de zorglijn is geplaatst en er is een goede diagnose gemaakt, dan gaan we over tot de begeleiding van het kind. Dit doen we planmatig en volgens de principes van Handelingsgericht werken, Daarvoor hebben we enkele middelen ontwikkeld die ons in staat stellen om doelgericht met deze leerling aan het werk te gaan. De middelen die we gebruiken zijn:

Het handelingsplan is bedoeld om heel doelgericht te omschrijven welk probleem er gesignaleerd is, de conclusies van de diagnose en het plan van aanpak voor deze betreffende leerling voor een bepaalde tijd. De leerkracht maakt de handelingsplannen, in overleg met de IB-er. Er wordt een doel (of doelen) gesteld voor een bepaalde periode. Het is niet de bedoeling dat het handelingsplan een papieren plan wordt dat na een x-aantal weken wordt geëvalueerd. Het is de bedoeling dat er continue wordt geëvalueerd en dat waar nodig het handelingsplan wordt bijgesteld. Alles wordt natuurlijk met de ouders besproken.

U begrijpt dat het niet mogelijk is om met 10 individuele handelingsplannen in één groep te werken. Daarom gebruiken we meestal het groepshandelingsplan, waarin de groep verdeeld wordt in 3 niveaus. Op die manier kan de leerkracht toch heel praktisch de hulp bieden die elk kind nodig heeft.

Evaluatie

De diverse plannen worden opgesteld en er wordt mee gewerkt. Het kan echter zijn dat een opgezet handelingsplan niet goed werkt door een vooraf niet bekende oorzaak. Het handelingsplan zal daarom zo snel mogelijk aangepast dienen te worden. Daarom is het van groot belang dat er continu geëvalueerd wordt. Zo wordt het een dynamisch werkplan waarbij, in onze ogen, de leerling het meest baat heeft.

Intern begeleider (IB-er)

Op onze school is één IB-er aangesteld die verantwoordelijk is voor de gehele zorgstructuur binnen de school. De taken van de IB-er staan uitgebreid beschreven in het zorgplan van het samenwerkingsverband. Daarin staat onder andere de afbakening van taken tussen de leerkracht, IB-er en directie. Bij ons op school is de IB-er minimaal één dag beschikbaar voor de uitvoering van IB-taken. In het algemeen komt dit neer op de ondersteuning van leerkrachten met betrekking tot zorgkinderen, de bewaking van de gemaakte zorgafspraken, het coachen van teamleden en het verder ontwikkelen van de zorgstructuur. De IB-er volgt regelmatig nascholingscursussen en volgt de bijeenkomsten van het samenwerkingsverband.

De IB-er bespreekt regelmatig met de leerkracht de voortgang van de zorgleerlingen en is meestal ook aanwezig bij de oudergesprekken samen met de leerkracht. Samen met de leerkracht bespreekt de IB-er het te volgen handelingsplan en evalueert dit ook periodiek. De IB-er heeft een uitgebreid netwerk tot haar beschikking waar altijd een beroep op gedaan kan worden. In het netwerk bevinden zich orthopedagogen, psychologen, artsen, logopedisten, sensomotorische therapeuten, ect.

Verrijkingsonderwijs

Verrijken betreft – het woord zegt het al – het waardevoller maken van het onderwijsaanbod. Het gaat er dus níet om méér leerstof aan te bieden of simpelweg moeilijker leerstof aan te bieden. Het gaat er om een rijker, waardevoller onderwijsaanbod te bieden.Dat gebeurt wanneer het aangepaste onderwijsaanbod – meer dan het reguliere onderwijsaanbod – tegemoetkomt aan de behoeften en capaciteiten van de individuele meerbegaafde leerling. Verrijkingsonderwijs op onze school is bedoeld voor alle kinderen die op de CITO-scores een A+ of hoger scoren en kinderen waarvan bekend is dat ze hoogbegaafd zijn, maar die door omstandigheden (te denken valt aan onderpresteren, faalangst) niet de van hun verwachte hoge score bij de LOVS behalen.

Deze groep kinderen wordt in het project TOF verrijkingsonderwijs “meerbegaafde leerlingen”

genoemd. De leerlingen waar we het over hebben beschikken niet allemaal over dezelfde onderwijsbehoefte. Een algemene doorgaande leerlijn is daarom niet te maken. Echter, het zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn in de schoolloopbaan van de meerbegaafde leerling is het belangrijkste doel van het verrijkingsonderwijs. Om de ontwikkeling van (uitzonderlijke) talenten van leerlingen in het basisonderwijs te kunnen volgen en optimale opbrengsten te borgen is ontwikkeling nodig van:

• verrijkende activiteiten/materialen die leerlingen uitdagen hun talenten te laten zien, inclusief observatiewijzers voor de leerkracht

• een breed scala aan vervolgactiviteiten, waar mogelijk ingebed in leerlijnen en als onderdeel van een handelingsgericht/cyclisch proces van signaleren en afstemmen

Samen met andere scholen van TOF Onderwijs willen wij deze stimulerende, structureel rijk ingerichte leeromgeving ontwikkelen.

Leerlingbespreking

Ongeveer om de 6 weken houden we een leerlingbespreking, waarin alle zorgleerlingen uitgebreid besproken worden. De IB-er bespreekt met de leerkrachten deze leerlingen voor en zet dit op papier. De andere teamleden kunnen dit dan vooraf aan de leerlingbespreking lezen en voorbereiden. Eventueel wordt daarbij ook een vraagstelling opgesteld die in de leerlingbespreking voorgelegd wordt. De besluiten die tijdens de leerlingbespreking genomen worden, alsmede het verslag van de besproken leerlingen, worden door de leerkracht in het logboek opgeslagen.

Communicatie met ouders

Uitermate belangrijk is de communicatie met ouders. U bent uiteraard dé deskundige van uw eigen kind. In de komende jaren gaan we in het kader van het handelingsgericht werken veel aandacht besteden aan de communicatie met ouders ten aanzien van de zorg rond een leerling. Het komt erop neer dat we ouders vroegtijdig willen betrekken in de totstandkoming van de zorg in de vorm van een handelingsplan.

Logopedie

Helaas is het niet meer mogelijk om een logopediste op de TOF-scholen actief te laten zijn. Door alle bezuinigingen in het onderwijs moeten wij verwijzen naar de particuliere logopedie. We trachten wel om jaarlijks een logopediste een screening in groep 2 te laten uitvoeren.